109. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.06.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 107. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 22.6.2017. godine i Zapisnika 108. sjednice (tematske sjednice), održane 24.6.2017. godine 
2. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, koji je podnijela Jasmina Zubić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
3. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjenu Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, koju je podnijela Koordinacija Saveza udruženja policije MUP-a RBiH, 1991-1995 
4. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, koju je podnijela Jasmina Zubić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „CESTE“ d.d. Mostar 
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „CESTE“ d.d. Mostar 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „CESTE“ d.d. Mostar 
c) Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „CESTE“ d.d. Mostar 
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo  
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo 
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo  
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP „BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo 
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike  
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova  
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar 
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo 
12. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje zemljišta i pripadajućih objekata farme Jasenice Braniteljsko poljoprivrednoj zadruzi „Maslina“ 
13. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje nekretnina i prateće dokumentacije Privrednom društvu za skladištenje tečnih goriva Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo 
14. Prijedlog odluke o odobravanju prijevremene otplate po ugovorima o lizingu za 2 (dva) službena putnička automobila Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo o preraspodjeli dijela sredstava namjenskog novčanog depozita kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine  
16. Prijedlozi rješenja 
a) Prijedlog rješenja o prijedlogu za razrješenje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine  
b) Prijedlog rješenja o prijedlogu za privremeno imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine 
17. Prijedlozi rješenja:  
a) Prijedlog rješenja o prijedlogu za razrješenje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog rješenja o prijedlogu za privremeno imenovanje dva člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine  
18. Nacrt programa javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2018.-2020. godina, s Prijedlogom zaključka  
a) Nacrt programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2018.-2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
19. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 13.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka  
20. Informacija o Zahtjevu Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju za obezbjeđenje dodatnih sredstava Uredu za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u Budžetu Federacije BiH za 2017. godinu i Dokumentu okvirnog budžeta za period od 2018. do 2020. godine, s Prijedlogom zaključka 
21. Informacija o efektima zajedničkih nabavki za potrebe Federalnog ministarstva pravde i kazneno-popravnih zavoda, s Prijedlogom zaključka 
22. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o netačno iznesenim podacima u Informaciji Federalnog pravobranilaštva broj: Fp-512/16 VII od 24.11.2016. godine, s Prijedlogom zaključka 
23. Očitovanje Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o Inicijativi za autentičnim tumačenjem odredbi člana 70. stav 3) Zakona o eksproprijaciji, koju je podnijela gđa Marinka Barać, s Prijedlogom zaključka 
24. Informacija o realizaciji tačke 3. Zaključka V. broj: 784/2017 od 29.5.2017. godine (u vezi sa usmenom Informacijom o kupovini zgrada i zemljišta Vladinih institucija) 
25. Zahtjev za davanje saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Tuzli za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka 
26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 
27. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine 
28. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje Projekta „Razvoj automobilske industrije Federacije Bosne i Hercegovine“ za period od 2017-2018. godine u iznosu od 150.000 KM
29.  Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu finansija za zaključivanje jednog ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
Srijeda,
23. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA