108. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.06.2017.
Saopćenje o radu


108. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

 
RAZMOTRENE INFORMACIJE O STATUSU BORAČKE POPULACIJE
 
Kontinuirano prateći stanje u oblasti boračko-invalidske zaštite Vlada Federacije BiH je, na današnjoj 108. tematskoj sjednici koja je održana u Sarajevu, usvojila Informaciju o poduzetim aktivnostima u oblasti boračko-invalidske zaštite od strane Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalne uprave policije o poduzetim mjerama i radnjama povodom okupljanja ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Federalna vlada traži od Kolegija oba Doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da hitno sazovu vanredne sjednice domova i po skraćenom postupku razmatraju i usvoje izmjene i dopune Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica kako bi bio obezbijeđen zakonski osnov za izradu i objavu Jedinstvenog registra branilaca i korisnika prava iz oblasti branilačko - invalidske zaštite, uključujući i bazu podataka (registar) svih oblika pomoći iz budžeta sa svih nivoa vlasti u BiH.
 
Vlada FBiH će, odmah, nakon što 30.6.2017. godine istekne rok za provođenje javne rasprave, uputiti u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja čijim bi se usvajanjem dobilo na reprezentativnosti boračkih udruženja, jasno definisalo organizovanje, izbor organa i finansiranje boračkih udruženja.
 
Istaknuto je da će Sporazum Vlade Federacije BiH i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija sa boračkim udruženjima biti potpisan 28.6.2017. godine. Podržan je prijedlog resornog ministarstva da ovaj sporazum bude u primjeni od 1.9.2017. godine.
 
Konstatovano je da je, do danas, iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za boračko - invalidsku zaštitu u FBiH izdvojeno više od deset milijardi KM.  Budžetski prihodi Federacije BiH za 2017. godinu iznose 1,9 milijardi KM, od čega se na godišnjem nivou, po raznim osnovama, za boračko-invalidsku zaštitu izdvaja 570 miliona KM, što predstavlja najveće izdvajanje iz budžeta u regionu, za ove namjene.
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine procjenjuje da bi uvođenje boračkog dodatka i naknade za nezaposlene demobilisane borce značilo izdvajanje dodatnih 772,5 miliona KM godišnje, što bi bilo više od jedne trećine prihoda Budžeta.
 
Vlada FBiH nastavit će u kreiranju svojih politika težiti zapošljavanju boračke populacije, jer su i do sada, prednosti u zapošljavanju davane boračkim kategorijama.
 
Delegacija okupljenih ispred zgrade Vlade Federacije BiH pozvana je da odmah dođe na razgovor i u tu svrhu je imenovana Radna grupa u sastavu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević, zamjenik premijera Federacije BiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i savjetnik premijera Federacije BiH Fikret Prevljak.
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila je Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da ponudi svu potrebnu pomoć okupljenim ispred zgrade Vlade Federacije BiH i da im ponudi da ih u toku dana, a povodom bajramskih praznika, organizirano preveze u mjesta stanovanja.
 
Federalna ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog rata i rada i socijalne politike, te Federalni zavod za zapošljavanje su zaduženi da, u saradnji sa općinskim nadležnim službama, pripreme i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predlože program pružanja pomoći demobilisanim borcima bez ikakvih primanja.
Četvrtak,
21. juni 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA