107. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.06.2017.
Saopćenje o radu

 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Federalna vlada je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku, koji je podnio zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Faruk Ćupina. U mišljenju Vlade se kaže da je, uvidom u Prijedlog zakona utvrđeno da se radi o prijedlogu izmjene člana 163., a ne o dopuni zakonskog teksta. Stoga bi naziv trebao da bude Prijedlog zakon o izmjeni Zakona o vanparničnom postupku.
 
Također, predloženim izmjenama, predloženik, odnosno protivnik predlagača, identifikuje se kao pravno odgovorna osoba za pokretanje parnice za utvrđivanje uslova diobe imovine u vanparničnom postupku, u slučaju predloženikovog neslaganja s predloženim prijedlogom diobe od suprotne strane tj. predlagača. To je suprotno važećem rješenju u kojem predlagač ima obavezu da u određenom roku pokrene parnicu, a ako to ne učini smatrat će se da je prijedlog povučen.
 
U mišljenju o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o pomilovanju, koji je u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Dennis Gratz, Vlada ukazuje na činjenicu da je pomilovanje akt milosti koji je, na osnovu Ustava FBiH, u isključivoj nadležnosti predsjednika FBiH. Iz tog razloga bi bilo kakva značajnija izmjena instituta pomilovanja u Federaciji BiH nužno zahtijevala i izmjene Ustava FBiH.
 
Federalna vlada izjasnila se o zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu koji je Grad Tuzla uputio Ustavnom sudu FBiH, a u kojem je navedeno da pojedine odredbe Zakona o inspekcijama FBiH i Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH povređuju pravo iz Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH, kao i prava utvrđena Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi. U izjašnjenu Vlade je navedeno da Zakon o inspekcijama FBiH uređuje djelokrug rada inspekcija u sastavu Federalne uprave za inspekcijske poslove. Dakle, odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na općinske inspekcije. Isto tako, odredbe Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH ne mogu biti direktno primjenjivane na kantone, općine i gradove, te su neosnovane tvrdnje iznijete u zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu.
 
ODOBRENA SREDSTVA ZA PENZIONISANJE 25 RADNIKA „AGROKOMERCA“
 
Vlada Federacije BiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH koja su deponovana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, na račun Federalnog zavoda za PIO, bude doznačeno 399.865,41 KM za penzionisanje 25 radnika privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša, koji su ispunili zakonske uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.
 
Sredstva su namijenjena za doprinose za PIO/MIO, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti. Sastavni dio odluke je spisak radnika kojima će na ovaj način biti uvezan staž.
 
ZATRAŽEN PRENOS VLASNIŠTVA
DOMA POLICIJE U SARAJEVU NA FEDERACIJU BiH
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će od Vijeća ministara BiH zatražiti prenos vlasništva objekta Doma policije u Sarajevu na Federaciju Bosne i Hercegovine, odnosno Vladu Federacije BiH, nakon čega bi mogla prenijeti pravo korištenja na Vrhovni sud FBiH i Federalno tužilaštvo, što je vrlo važno u fazi rekonstrukcije objekta radi eventualnih donacija.
 
Objekat bi trebao služiti za smještaj Posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH i Posebnog odjela Federalnog tužilaštva, za što su ove pravosudne institucije već iskazale interes.
 
Ove zaključke Federalna vlada je donijela nakon usvajanja informacije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.
 
Dom policije, ukupne površine 3.030 kvadratnih metara,  se kod Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Centar vodi na Republičkom SUP-u (bivši Republički sekretarijat za unutrašnje poslove SRBiH).
 
MORATORIJ NA ZAPOŠLJAVANJE
PRODUŽEN DO 30. SEPTEMBRA 2017. GODINE
                 
Vlada FBiH zadužila je federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, naročito Agencija za državnu službu FBiH, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravnog lica, izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30.9.2017. godine.
 
Federalna ministarstva, federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koje vrše javna ovlaštenja i koje imaju svojstvo pravnog lica treba da obustave i zaključivanje svih ugovora o djelu do 30.9.2017. godine.
 
U slučaju neodložne potrebe ovi federalni organi mogu tražiti saglasnost Vlade FBiH za provođenje konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva finansija.
 
U slučaju neodložne potrebe ove institucije ugovor o djelu mogu zaključiti isključivo uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH.
 
Ranije date saglasnosti od strane Vlade FBiH za zaključenje ugovora o djelu federalnim ministarstvima, a koje nisu realizirane ostaju na snazi i ne podliježu ponovnom davanju saglasnosti Vlade FBiH.
 
 ZA PROVOĐENJE AKCIONOG PLANA STRATEGIJE OKOLIŠA 1.500.000 KM
 
Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele utvrđen na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan Strategije okoliša“, u Budžetu Federacije BiH za 2017. godinu, u iznosu od 1.500.000 KM.
 
Za izradu federalne strategije zaštite okoliša za period 2019 – 2029, s komponentama (zrak, priroda, upravljanje otpadom i zemljište)  i pratećeg akcionog plana predviđeno  je 400.000 KM, a za plan upravljanja otpadom FBiH (2018 – 2023) 100.000 KM.
 
Planom je za inventarizaciju i geografsku interpretaciju invazivnih vrsta u FBiH  predviđeno 100.000 KM, za unapređenje funkcionalnosti i održavanje registra o postrojenjima i zagađivanjima u Federaciji BiH 50.000 KM, a 100.000 KM su interventna sredstva za finansiranje troškova pomoći za sanacije štete nastale u okolišu, čiji korisnici mogu biti svi subjekti s područja FBiH kojima su neophodna sredstva kako bi bila spriječena, zaustavljena ili što prije sanirana nastala šteta i okoliš doveo u prvobitno stanje.
 
Za podršku regionalnim centrima za upravljanje otpadom i regionalnim sanitarnim deponijama za upravljanje komunalnim otpadom u Federaciji BiH planirano je 450.000 KM, a za sufinansiranje projekata zaštite prirode u Federaciji BiH 300.000 konvertibilnih maraka. Korisnici ovih sredstava mogu biti uspostavljene institucije koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima na području FBiH (spomenici prirode, parkovi prirode i zaštićeni pejsaži, Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo Blato, Bijambarska pećina, Vrelo Bosne, vodopad Skakavac, pećina Vjetrenica, Tajan i drugi) i općine koje upravljaju zaštićenim područjima.
 
Cilj ovog programa je očuvanje biodiverziteta i geodiverziteta zaštićenog područja kroz održivo upravljanje i jačanje javnih ustanova koje njima upravljaju.
 
Javni oglas za dodjelu ovih sredstava bit će objavljen na službenoj web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma i „Službenim novinama Federacije BiH“, a skraćena verzija u najmanje dva dnevna lista na području FBiH.
 
Federalna ministrica okoliša i turizma će imenovati stručnu Komisiju za ocjenu ispunjavanja kriterija za dodjelu sredstava, nakon čega će donijeti konačnu odluku.
 
O RADU FONDA ZA OKOLIŠ U 2016. GODINI
 
Vlada FBiH je prihvatila i Parlamentu FBiH radi razmatranja i konačnog usvajanja uputila analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša FBiH u 2016. godini. U ostvarenju strateških ciljeva koji su bili postavljeni za prošlu godinu, Fond je prikupio 95,49 posto namjenskih naknada i sudjelovao u 91,18 posto planiranih sufinansiranja projekata zaštite okoliša i energijske efikasnosti.  
 
Ukupan naplaćeni prihod Fonda u 2016. godini iznosi 29.630.132 KM i u odnosu na planirani ostvaren je sa 95,49 posto. Od toga se na prihode od naknada odnosi 29.398.494 KM, finansijske 197.792 KM i ostale prihode 33.846 KM.
 
U strukturi ukupnih prihoda od naknada iznos po osnovu Zakonu o vodama učestvuje sa 6.608.383 KM ili 23 posto, po osnovu Zakona  o Fondu  21.847.329  KM ili 74 posto  i po  osnovu  Zakona  o  upravljanju otpadom  942.782 KM ili  tri posto.  Najznačajniji  prihodi  ostvareni  su  od  naknada  po osnovu Zakona o Fondu tj.  od naknada za okoliš koju plaćaju pravne  i fizičke osobe prilikom registracije motornih vozila 15.380.452 KM ili 52 posto.
 
Na rashodovnoj strani je, uz ostalo, 15.293.162 KM tekućih transfera kantonima, što je povećanje od 1,35 posto u odnosu na 2015. godinu.
 
USVOJEN IZVJEŠTAJ KOORDINACIONOG TIJELA ZA PRAĆENJE PROVEDBE PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj Koordinacionog tijela za praćenje provedbe Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i zadužila ga da utvrdi način izvještavanja, dokumentovanja i dokazivanja aktivnosti subjekata upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom (operatera, sakupljača, reciklera, prerađivača sekundarnih sirovina i slično), koji obavljaju djelatnost na teritoriji Federacije BiH. Prijedlozi ovog tijela bit će ugrađeni u izmjene i dopune Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zaduženo da u saradnji s nadležnim institucijama Vlade Federacije BiH uključenim u rad Koordinacionog tijela ubrza donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i izmjene i dopune provedbenih propisa koji preciznije rješavaju upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom.
 
Federalna uprava za inspekcijske poslove je obavezana da, u saradnji s Koordinacionim tijelom, izradi Plan provođenja nadzora nad primjenom Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom.
 
IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FBiH PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA
 
Vlada Federacije je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa održane 6.6.2017. godine.
 
Na ovoj aukciji ponuđeno je 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 30.000.000 KM, s rokom dospijeća 182 dana putem metode višestrukih cijena.
 
Za vrijeme trajanja aukcije pristiglo je 17 ponuda za kupovinu 5.330 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 53.300.000 KM. Prihvaćeno je 11 ponuda za kupovinu i prodano 3.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.
 
Trezorski zapisi prodani su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,8736 i prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 0,25 posto na godišnjem nivou.
 
Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 29.962.071,10 KM. Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 6.12.2017. godine.
           
INFORMACIJA O MONITORINGU PROJEKATA ODRŽIVOG POVRATKA U RS
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o provedenom monitoringu privredenih subjekata korisnika Programa „Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru RS-a“ do 31.12.2016. godine.
 
Nadležna ministarstva su zadužena da poduzmu neophodne aktivnosti na otklanjanju nedostataka prema korisnicima koji su sredstva utrošili nenamjenski, suprotno ciljevima projekta i potpisanom ugovoru, ili da postupe prema ugovoru i ispunjavanju preuzetih obaveza.
 
Rečeno je i da treba razmotriti sve mehanizme za provođenje ugovorenih obaveza ne isključujući sankcije i mjere za povrat sredstava u slučajevima gdje namjena utroška sredstava nije ispunjena.
 
Nakon javnog poziva za izgradnju novih proizvodnih pogona-tvornica ili nabavku opreme ili repromaterijala od 1.12.2012. godine novouposleno je ukupno 349 radnika, od čega 312 povratnika i 37 ostalih. Osim tri projekta provedena na teritoriju Federacije BiH, ostali su realizirani u RS-u i time je ispunjen njihov osnovni cilj, a to je održivi povratak.
 
Inače, ovim projektom podržane su investicije u 22 firme i ukupno plasirano 6.163.555 KM.
 
USVOJENA INFORMACIJA O PROVOĐENJU ZAKONA
O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA
 
Vlada Federacija Bosne i Hercegovine usvojila je informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o provođenju Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH, čija primjena je počela 10.7.2014. godine, i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da sagleda cjelokupnu situaciju nastalu primjenom ovog zakona i predloži rješenje do 10.7.2017. godine kada zakon prestaje da važi.
 
U informaciji je navedeno da su donošenjem Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH stvorene zakonske pretpostavke da privredna društva rješavaju probleme dugovanja po osnovu neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje, za osiguranje od nezaposlenosti, poreza (s kamatama) - isključujući porez na dodanu vrijednost, obaveza za isporučenu vodu, struju, plin, grijanje i ostale komunalne usluge, dugovanja prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i dugovanja prema zaposlenicima. Doprinosi za PIO/MIO nisu predmet konsolidacije po ovom zakonu.
 
Na osnovu ovog zakona ukupno je donesena 21 odluka o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine.  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela 18 odluka, od čega 15 iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a tri iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
     
Pored Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, tri odluke o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava donijela je i Vlada Tuzlanskog kantona.
 
PRIHVAĆENA INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NA RJEŠAVANJU TRAJNOG SMJEŠTAJA FEDERALNIH ORGANA I TIJELA SA SJEDIŠTEM U SARAJEVU
 
Federalna vlada danas je prihvatila informaciju Radne grupe za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu o izmijenjenim okolnostima u odabiru lokacije za trajni smještaj Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o novoj lokaciji na području općine Centar (dio lokacije „Hastahana“) na Marindvoru.
 
Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Radna grupa i Generalni sekretarijat Vlade FBiH zaduženi su da nastave pregovore sa Općinom Centar i da joj u roku od 15 dana predoče rezultate pregovora, o čemu će Vlada FBiH zauzeti konačan stav.
 
INICIJATIVA ZA ZAKLJUČENJE ANEKSA SPORAZUMA O PRINCIPIMA
RJEŠAVANJA PITANJA POKRETNE I NEPOKRETNE VOJNE IMOVINE
 
Federalna vlada primila je na znanje informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o pokretanju inicijative za zaključenje aneksa Sporazuma o osnovnim principima za rješavanje pitanja nepokretne i pokretne imovine koja će i dalje služiti za potrebe odbrane od 27.3.2008. godine, koji zaključuju Bosna i Hercegovina - Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Federacija Bosne i Hercegovine - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Republika Srpska - Vlada Republike Srpske.
 
Premijer Federacije BiH je zadužen da ovu inicijativu i Prijedlog aneksa uputi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine na nadležno postupanje.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada danas je usvojila Završni izvještaj o provedbi postupka prestanka rada Fondacije za održivi razvoj u kojem je konstatovano da je postupak proveden u utvrđenim rokovima i u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama FBiH i odlukama Upravnog odbora i Vlade FBiH.
 
Vlada Federacije prihvatila je informaciju o odobrenim sredstvima za JP Željeznice Federacije BiH za projekt hitnog oporavka od poplava iz 2014. godine.
 
Dato je i pozitivno mišljenje na 12. i 13. periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o provedbi Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije, uz prijedlog za dopunu Nacrta izvještaja u skladu s mišljenjem Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine. Mišljenja resornih federalnih organa sastavni su dio ovog zaključka i bit će dostavljena Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.
 
FINANSIJSKE ODLUKE
 
Federalna vlada je odobrila raspoređivanje sredstava Federalnom ministarstvu zdravstva u iznosu od 470.810,86 KM. Riječ je o donatorskim sredstavima iz granta Evropske komisije za Trust fond pretpristupnog instrumenta Evropske Unije (EC IPA) namijenjenog za finansiranje projekta Jadranskog modela održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite.
 
Sredstva će biti korištena u skladu s budžetom projekta, odobrenim i kontroliranim od strane donatora.
 
Vlada FBiH odobrila je Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine raspoređivanje sredstava uplaćenih od UN WOMEN - Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, za provođenje projekta „Unaprjeđenje pristupa multisektorskim uslugama za žrtve rodno zasnovanog nasilja na kantonalnom i općinskom nivou u iznosu 48.956 KM, u svrhu provedbe Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici (2013-2017).
 
KADROVSKE ODLUKE I RJEŠENJA
 
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Nusretu Čerkez (Sarajevo-osiguranje d.d. Sarajevo), Halku Balavca (Energopetrol d.d. Sarajevo), Darku Pranjića („Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo), Marinka Bošnjaka („BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo i Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica) i Envera Mujezinovića (Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići).
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.30 sati.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE