107. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 22.06.2017.
Dnevni red
 1. Usvajanje Zapisnika 106. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 15.6.2017. godine i Zapisnika 76. hitne sjednice, održane 20.6.2017. godine, telefonskim putem 
 2. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vanparničnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Faruk Ćupina, poslanik u Predstavničkom domu
 3. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pomilovanju Federacije Bosne i Hercegovine, koji je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
 4. Prijedlog izjašnjenja o Zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu Grada Tuzla, koji je Ustavnom sudu Federacije BiH podnio Gradonačelnik Grada Tuzle, a Vladi Federacije BiH dostavila Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH 
 5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo 
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo 
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo  
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo  
 6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. - Sarajevo 
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. - Sarajevo 
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energopetrol d.d. - Sarajevo 
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energopetrol d.d. - Sarajevo 
 7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo  
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
 8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
 9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica 
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica 
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica 
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica 
 10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići 
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići 
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići Zenica 
  3. Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Tehničko remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići 
 11. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike Agrokomerc d.d. Velika Kladuša koji su stekli uslove za odlazak u penziju 
 12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcioni plan Strategije okoliša“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma 
 13. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenog putničkog automobila za potrebe Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom  
 14. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine  
 15. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva 
 16. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 028649 17 Fp od 16.5.2017. godine 
 17. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 6.6.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
 18. Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Nacrtom odluke o usvajanju Analitičkog izvještaja o radu Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu i Prijedlogom zaključka 
 19. Godišnji izvještaj Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, s Prijedlogom zaključka 
 20. Izvještaj Federalne uprave policije za prekovremeni rad za mjesec april 2017. godine 
 21. Izvještaj o ostvarenom prekovremenom radu službenika Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec maj 2017. godine 
 22. Završni izvještaj o provedbi postupka prestanka rada Fondacije OdRaz, s Prijedlogom zaključka 
 23. Informacija o odobrenim sredstvima za Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo po Projektu hitnog oporavka od poplava iz 2014. godine, s Prijedlogom zaključka 
 24. Informacija o provođenju Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka  
 25. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova u vezi objekta Dom policije, s Prijedlogom zaključka 
 26. Informacija o neophodnoj hitnoj popuni upražnjenih radnih mjesta državnog službenika i namještenika u Federalnoj upravi civilne zaštite, s Prijedlogom zaključka 
 27. Informacija o provedenom monitoringu privrednih subjekata do dana 31.12.2016. godine po programu "Realizacija projekata održivosti povratka za 2012. godinu na prostoru RS-a", s Prijedlogom zaključka 
 28. Prijedlog zaključka u vezi sa Zahtjevom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za davanje mišljenja na 12. i 13. periodični izvještaj Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije 
 29. Informacija o aktivnostima na rješavanju trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu, s Prijedlogom zaključka 
 30. Prijedlog zaključka o obustavi konkursnih procedura za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika  
 31. Informacija o pokretanju Inicijative za zaključenje Aneksa Sporazuma o osnovnim principima za rješavanje pitanja nepokretne i pokretne imovine koja će i dalje služiti za potrebe odbrane od 27.3.2008. godine, Prijedlogom zaključka i Prijedlogom aneksa   
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE