106. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 15.06.2017.
Saopćenje o radu

 
IZVJEŠTAJ POVODOM PRIJEDLOGA ZA IZGLASAVANJE NEPOVJERENJA VLADI FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, usvojila Izvještaj povodom Prijedloga za izglasavanje nepovjerenja Vladi FBiH, koji su 17.5.2017. godine podnijeli poslanici Kluba SDP BiH i Kluba DF BiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH (ukupno 23 poslanika), u skladu sa članom IV.B.2.5.(3) Ustava FBiH i članom 135. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta FBiH.
 
Kao razlozi za izglasavanje nepovjerenja navedeno je da Predstavnički dom Parlamenta FBiH na 19. redovnoj sjednici, održanoj 14.3.2017. godine nije prihvatio Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2016. godinu, a da na 21. redovnoj sjednici održanoj 16.5.2017. godine nije prihvatio Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine. Također je navedeno da članovi Vlade FBiH ne prisustvuju sjednicama Parlamenta FBiH, te da “iz tih razloga nisu akteri parlamentarnih debata i konstruktivnih diskusija koje bi omogućile efikasniji rad Vlade FBiH. Vlada FBiH ne učestvuje aktivno kod kreiranja politika od krucijalne važnosti za građane i ignorira rad Parlamenta Federacije BiH“.
 
S tim u vezi, Vlada FBiH, prije svega, ističe u danas usvojenom Izvještaju, da su fokus njenog rada pitanja koja se odnose na ekonomski napredak, pri čemu je bila u potpunosti posvećena zaštiti interesa Federacije BiH, njene imovine i građana. Jačanje privrede i konkurentnosti ključ je održivog i stabilnog rasta u cijeloj BiH kako bi bio obezbijeđen bolji životni standard i prosperitet građana i osigurana socijalna jednakost i solidarnost svih slojeva stanovništva.
 
Međutim, svakodnevne političke teme ne ostavljaju dovoljno prostora za djelovanje u tim pravcima. Slijedom toga, a ne osporavajući demokratsko pravo delegata da postavljaju pitanje povjerenja Vladi, kao i da upućuju argumentiranu kritiku za njen rad, u ovom momentu se opravdano nameće sumnja u motiv ovakvih poteza, jer se njima postiže efekat opstrukcije rada Vlade i nameće obaveza da se bavi sama sobom, umjesto nužnim reformama.
 
Vlada se u ovom izvještaju odredila pojedinačno i o svakom od razloga zbog kojih se traži glasanje o nepovjerenju.
 
Godišnji izvještaji o radu Vlade FBiH rade se u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.
 
Izvještaj o radu Vlade FBiH za 2016. godinu rađen je na osnovu izvještaja o radu federalnih ministarstava, koje je objedinio Federalni zavod za programiranje razvoja.
 
Strateški ciljevi i programi koje je Vlada FBiH provodila u ovoj godini vezani su za usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora, borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, zaštitu od diskriminacije, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.
 
Vlada FBiH je u 2016. godini poduzela niz aktivnosti kako bi osigurala i poboljšala stanje pojedinih oblasti, te omogućila provođenje ciljeva i prioriteta zacrtanih Programom rada Vlade FBiH za 2016. godinu.
 
U izvještajnoj godini, federalna ministarstva su uradila 70 zakona (39 usvojeno na Vladi), 8 uredbi (6 usvojeno na Vladi), 12 odluka, 41 pravilnik (26 usvojeno na Vladi), 5 strategija (1 usvojena na Vladi) i 19 ostalih dokumenata (uputstva, budžet, PJI, akcioni planovi, procedure, sporazumi, programi, planovi itd.).
 
Iz Izvještaja o radu za 2016. godinu Vlade FBiH pobrojani su i najvažniji zakoni, a ukupan procenat izvršenja planiranih aktivnosti na nivou Vlade FBiH u 2016. godini iznosi 85 posto.
 
Kada je riječ o Izvještaju o izvršenju Budžeta FBiH za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine, Vlada FBiH, uz svo uvažavanje stajališta predstavnika pozicije i opozicije u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, ukazuje da su osnovne aktivnosti Vlade FBiH i Federalnog ministarstva finansija u 2016. godini bile usmjerene na kontrolu i unapređenje finansijske discipline, kako u obavljanju redovne djelatnosti, tako i u povećanju nadzora nad trošenjem budžetskih sredstava.
 
Poduzete su potrebne aktivnosti oko izrade i usvajanja Izmjena i dopuna Budžeta FBiH i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2016. godinu. Nastavljena je saradnja s MMF-om i Svjetskom bankom, a radi održavanja likvidnosti Budžeta, u 2016. godini emitirani su trezorski zapisi u iznosu od 320,4 miliona KM i dugoročne obveznice u iznosu od 139,9 miliona KM.
 
Budžet FBiH za 2016. godinu izvršavan je u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta FBiH za 2016. godinu od 30. decembra 2015., godine, te prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije za 2016. godinu od 7.12.2016. godine. Izvješaj je urađen na bazi podataka iz Glavne knjige Trezora i u 2016. godini je ostvaren pozitivan finansijski rezultat odnosno suficit, tj. ukupni prihodi primici i finansiranja veći su od ukupnih rashoda i izdataka za 84,9 miliona KM., te je na kraju 2016. godine zabilježen akomulirani suficit od 10,2 miliona KM.
 
Rebalansom Budžeta Federacije za 2016. godinu po osnovu prihoda primitaka i finansiranja planirana su sredstava u iznosu od 2 milijarde i 517 miliona KM, od ukupno planiranih sredstava ostvareno je 2 milijarde i 373 miliona što je 94 posto planiranih sredstava.
 
Ukupno obračunati rashodi i izdaci za 2016. godinu iznose 2 milijarde i 288 miliona KM, odnosno 91 posto planiranog prema Rebalansu budžeta za 2016. godinu.
 
Iz Federalnog budžeta su 31. decembra 2016. godine izdvojena sredstva po osnovu plaća za 6 hiljada 733 zaposlenika, što je 166 manje nego na godinu dana ranije. Na bruto plaće i naknade izdvojeno je 173 miliona KM, što je 2 posto manje u odnosu na izvršenje prethodne godine, te na naknade troškova zaposlenih (prijevoz, topli obrok, odvojeni život, regres i slično) 25,3 miliona KM, što je na istom nivou kao i godinu prije.
 
Važno je istaći da je u okviru redovnog transfera za PIO-MIO plaćeno i 18,1 miliona verificiranog duga prema tom fondu. Kad su u pitanju subvencije javnim preduzećima, od ukupno planiranih 37,9 miliona u prošloj godini realizirana su sredstva u iznosu od 35,8 miliona, što je 94 posto planiranih. S pozicije subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima od ukupno planiranih 123 miliona KM realizirano je 81,7 miliona KM, od čega najveći dio od 65,6 miliona odlazi na poticaj za poljoprivredu. S pozicije tekućih transfera u inostranstvo su realizirana sredstava od 1,4 miliona u odnosu na sredstva donatorskog podračuna Ministarstva zdravstva. Kad je riječ o finansijskoj pomoći kantonima, ona je realizirana u iznosu od 8,6 miliona KM (BPK 3,5 miliona, Posavski kanton 10, ZHK i SBK po jedan milion, te HNK 0,6 i Tuzlanski kanto 0,5 miliona KM).
 
Dom naroda Parlamenta FBiH je na nastavku 21. sjednice 1.6.2017. godine usvojio Izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine.
 
Kada je riječ o odnosima s Parlamentom FBiH, u Izvještaju Federalne vlade se navodi da članovi Vlade FBiH postupaju u cijelosti u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade FBiH. Prisustvo članova Vlade ili njenih predstavnika osigurano je u dijelu sjednica kada se utvrđuje dnevni red i postavljaju poslanička/delegatska pitanja, odnosno daju odgovori na ta pitanja, te kada se razmatraju tačke dnevnog reda koje su pripremala određena ministarstva.
 
Premijer i zamjenici premijera najvećim dijelom prisustvuju sjednicama u cjelini.
 
U slučaju opravdane odsutnosti pojedinih ministara, na sjednicama je osigurano prisustvo predstavnika Vlade ili rukovodećih državnih službenika najvišeg ranga iz ministarstava.
 
U skladu sa Poslovnikom o radu Vlade FBiH, sjednicama radnih tijela Parlamenta FBiH prisustvuju povjerenici Vlade iz reda rukovodećih državnih službenika, koji su zaduženi za davanja stručnih i drugih objašnjenja kada se pretresaju nacrti, odnosno prijedlozi zakona i drugi materijali koje je Vlada predložila Parlamentu FBiH, kao i predstavnici Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU. Stoga je, ističe se u današnjem Izvještaju Federalne vlade, neosnovana i tvrdnja da je odsutnost ministara razlog što se u Parlamentu FBiH nisu mogle voditi parlamentarne debate i kostruktivna diskusija koje bi omogućile efikasniji rad Vlade. Parlament FBiH, kao nezavisna zakonodavna vlast, uvijek je u poziciji da može voditi parlamentarnu debatu i postavljati zahtjeve Vladi FBiH, te inicirati vođenje rasprave o svim pitanjima društvenog života, utvrđivati obavezujuće politike koje je Vlada dužna provoditi, razmatrati aktuelna pitanja i utvrđivati odgovarajuće zadatke i preporuke za rad Vlade i od nje tražiti pripremu informacija i analiza.
 
Obzirom na sve izloženo u Izvještaju, Vlada FBiH predlaže domovima Parlamenta FBiH da donesu zaključke kojima odbijaju Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi FBiH.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O FONDU
ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJSKU EFIKASNOST
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o Fondu za okoliš i energijsku efikasnost FBiH. Osnivač Fonda je Federacija BiH, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada FBiH.
 
Djelatnost Fonda obuhvata prikupljanje i distribuciju sredstava na teritoriji FBiH, kao i finansiranje pripreme, provedbe i razvoja programa, projekata i sličnih aktivnosti u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja stanja okoliša, te u području energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
 
Kako stoji u obrazloženju Prijedloga zakona, politika zaštite okoliša definira i provodi mjere za poboljšanje stanja i smanjenje zagađenja okoliša, uz istovremenu primjenu instrumenata ekonomskog razvoja. Fundamentalni razlog za uvođenje ekonomskih instrumenata u politiku zaštite okoliša jeste supstitucija ekološke štete nastale usljed degradacije okoliša i prekomjerne eksploatacije resursa.
 
Princip „zagađivač plaća“ predstavlja osnov za definisanje finansijskih mehanizama. Ovaj princip često je tretiran kao model „recikliranja novčanih sredstava“. Objedinjavanje prikupljenih sredstava i njihovo namjensko korištenje ključni su faktori ekološke politike, što omogućava kreiranje „zelenog budžeta“ za finansiranje projekata i programa koji imaju za cilj zaštitu, očuvanje i unapređenje okoliša.
 
Za štetu nastalu zagađivanjem okoliša odgovara pravna ili fizička osoba koja je nezakonitim ili nepravilnim djelovanjem omogućila ili dopustila zagađivanje okoliša. Princip se ne zasniva na kažnjavanju prema veličini emisije, već prema učešću u zagađenosti zraka nekog područja.
 
Postojeći Zakon o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH nije na cjelovit način riješio pitanje uspostave i korištenja ekonomskih instrumenata za okoliš, čime je otežana primjena načela integralnog pristupa okolišu, održivog razvoja i načela “zagađivač plaća”.
 
Prijedlog Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost je radila međusektorska radna grupa formirana od predstavnika federalnih ministarstava okoliša i turizma, te energije, rudarstva i industrije i Fonda za zaštitu okoliša FBiH.
 
Problematika energijske efikasnosti obrađena je u ovom Zakonu, uzimajući u obzir pravni okvir koji se uspostavlja u ovoj oblasti kroz donošenje Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji BiH. Ovakvim pristupom postignuto je jedinstveno i racionalno rješenje, izbjegnuto bespotrebno normativno dupliranje, kao i formiranje nove institucije za finansiranje mjera energijske efikasnosti, čime je ispoštivan i princip ekonomičnosti. Djelatnost Fonda za okoliš FBiH proširena je uz jasnije definiranje aktivnosti na polju energijske efikasnosti. Takođe, postignuta je i usaglašenost u dijelu obnovljivih izvora energije, uvažavajući uspostavljeni pravni okvir.
 
Ovim se ujedno, a koordinirano sa Zakonom o vodama, potvrđuje raspodjela vodnih naknada i prihoda prikupljenih po osnovu tog zakona, kao i naknada po osnovu propisa iz oblasti upravljanja otpadom, propisa iz oblasti energijske efikasnosti i obnovljivih izvora, te drugih naknada određenih posebnim zakonom.
 
Preciznije su uređena pitanja distribucije sredstava između Federacije BiH i kantona, kao i transparentnog rada, planiranja i izvještavanja s ciljem efikasnog i namjenskog trošenja sredstava.
 
Prihodi Fonda namijenjeni finansiranju zaštite okoliša i za energijsku efikasnost obezbjeđuju se iz naknada zagađivača i korisnika okoliša, te iz posebne naknade za okoliš koja se plaća pri svakoj registraciji motornih vozila. Prihodi se obezbjeđuju i iz naknada definiranih drugim zakonskim i podzakonskim aktima, a za koje je predviđeno da se u cjelini ili dijelom uplaćuju u Fond (vodne i naknade za opterećenje okoliša otpadom, naknade za energijsku efikasnost).
 
Sredstva prikupljena u Fond biće raspoređena u skladu s važećim zakonima i propisima iz oblasti zaštite okoliša, zaštite prirode, upravljanja vodama, upravljanja otpadom, energijske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Sredstva od naknada prikupljena po osnovu ovog Zakona prikupljaju se i raspodjeljuju u odnosu 30 posto na račun Fonda, a 70 posto na račun kantona u skladu sa udjelom plaćene naknade na području pojedinog kantona, najdalje u roku od 30 dana. Kanton je dužan minimalno 30 posto rasporediti općinama u skladu sa udjelom plaćene naknade na području pojedine općine.
 
Sredstva od naknada po osnovu drugih zakona i podzakonskih akata i biće prikupljanja na račun Fonda i neće biti dalje raspodjeljivana.
 
IZJAŠNJENJE FEDERALNE VLADE
 
Federalna vlada nije prihvatila Prijedlog zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima u konvertibilne marke, kojeg su podnijeli poslanici u Prestavničkom domu Parlamenta Federacije BiH - članovi Komisije za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima Mirza Ganić, Sanel Razić, Radoslav Luburić, Vjekoslav Bakula, Dženan Đonlagić, Hasan Muratović i Azra Hadžiahmetović. Stav Vlade FBiH je da bi primjena predloženih rješenja stvorila pravnu nesigurnost u zemlji zbog retroaktivnih elemenata u Zakonu. Također bi dovela u pitanje ravnopravnost korisnika kredita s valutnom klauzulom u eure koji imaju čak i dvostruko veće kamatne stope od kredita odobrenih s valutnom klauzulom u švicarskom francima. Primjena ovakvog zakona bi federalni budžet izložila riziku i mogućem deficitu u slučaju osporavanja banke zbog predloženih zakonskih rješenja i traženja nadoknade štete. Postoji i rizik od ugrožavanja finansijske stabilnosti i poslovanja banke, što može dovesti u pitanje sigurnost njenih deponentata i drugih povjerilaca.
 
Vlada smatra da problem treba rješavati dobrovoljnim dogovorom banaka i komintenta, tako da, naprimjer, postojeći krediti u švicarskim francima budu konvertovani u eure ili konvertibilne marke po uvjetima za ovu vrstu kredita. Predmetom dobrovoljnog rješavanja trebaju biti komintenti (isključivo fizičke osobe) kojima odobreni iznosi kredita ne prelaze 150.000 KM u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i koje su koristile kredite za rješavanje stambenog pitanja. Rješavanje problema bi trebalo da se odnosi samo na postojeće kreditne partije fizičkih osoba, a ne, kako je to predloženo, na osobe koje su na neki način riješili ovo pitanje i one koji su kredite koristili u poslovne svrhe. Mišljenje Vlade FBiH je i da bi ponuđena rješenja trebala biti bazirana i na pružanju olakšica komintentima, kao što su, između ostalog, reprogram dug i otpis dijela kamate.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE FBiH 2016.-2025.
 
Federalna vlada danas je utvrdila i Parlamentu BiH na razmatranje i usvajanje uputila Prijedlog strategije razvoja drvne industrije FBiH za period 2016.-2025. godina.
 
Cilj Strategije je da analizira stanje u drvnom sektoru i pokuša dati preporuke za buduće aktivnosti. S dobro napravljenim akcionim planovima i jasno naznačenim nosiocima izvršenja, te stalnim praćenjem procesa i rezultata provedbe, drvni sektor može u narednih deset godina postići ciljeve postavljene Strategijom.
 
Drvoprerađivački sektor predstavlja potencijalno veliku razvojnu šansu Federacije BiH i BiH. Naravno, treba ga posmatrati zajedno sa šumarskim sektorom i jedino tako može predstavljati jedan od strateških industrijskih i izvoznih sektora privrede Federacije BiH. Od završetka ratnih sukoba u BiH puno je međunarodnih razvojnih agencija radilo na planovima razvoja šumarskog i drvoprerađivačkog sektora u BiH i FBiH i uglavnom se svi slažu da ovaj sektor posjeduje izuzetno veliki potencijal, uprkos svim posljedicama lošeg rada proteklih petnaestak godina.
 
Strategija definiše dugoročne i kratkoročne ciljeve. Među prvima je integracija šumarskog drvoprerađivačkog sektora kroz stvaranje interresorne grupe za strateški razvoj i dominantno izvoznog sektora.
 
Cilj je podizanje ukupanog izvoza drvoprerađivačkog sektora sa 625 miliona KM u 2015. godini na 1,25 milijardi KM u 2026. godini, uz povećanje učešća proizvoda viših faza prerade drveta sa 35 posto na 65 posto do 2025. godine. Također je potrebno udvostručiti iskoristivost drvnog otpada - biomase, kao energetskog medija u svakom obliku u svim segmentima potrošnje - od privatnih domaćinstava, lokalnih zajednica, javnih ustanova do industrijskih pogona.
 
Dugoročni cilj je i povećanje ukupnog broja zaposlenih u ovom sektoru sa oko 16.000 u 2015. na 32.000 u 2025.godini.
 
ODLUKA O NAPLATI NOVČANIH IZNOSA ZA „DJEČIJU NEDJELJU“
 
Vlada FBiH je donijela Odluku o utvrđivanju novčanih iznosa koji će biti naplaćivani tokom oktobra 2017. godine na teritoriji Federacije BiH za „Dječiju nedjelju“.
 
Iznosi utvrđeni ovom odlukom su po jedan posto na prodanu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju, na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, izuzev na pošiljke novina i časopisa, na prodanu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice, te na prodani nosač slike i zvuka (CD, DVD i slično).
 
S ciljem podsticanja društvene brige i svijesti javnosti o pravima i potrebama djece, posebno o položaju djece bez roditeljskog staranja i drugih osjetljivih skupina, Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom je propisano da tokom oktobra budu prikupljana sredstva po ovim osnovama.
 
Propisano je i da će kantonalna ministarstva finansija, na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalnu politiku, utvrditi način naplate novčanih iznosa i njihovo raspoređivanje.
 
Prikupljana sredstva su namijenjena za podsticanje i organizovanje raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih djeci, kao i poduzimanju drugih mjera i akcija za unaprjeđenje društvene brige o djeci u Federaciji BiH.
 
Vlada FBiH je obavezala kantonalne vlade da joj najdalje do 15. januara naredne godine dostave izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima.
 
RODITELJSKOJ KUĆI  30.000 KM
 
Vlada FBiH danas je prihvatila inicijativu federalnog premijera za izdvajanje sredstava Tekuće rezerve u iznosu od 30.000 KM, za finansiranje troškova održavanja Roditeljske kuće u Sarajevu.
 
Riječ je o projektu koji je, na inicijativu i uz svesrdnu posvećenost Udruženja “Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH” omogućio da Roditeljska kuća otvori vrata djeci oboljeloj od malignih oboljenja i njihovim roditeljima u aprilu 2016. godine.
 
U inicijativi se ističe da postojanje Roditeljske kuće zahtijeva sredstva za finansiranje troškova njenog održavanja. Činjenica je da ona predstavlja trajno dobro od kojeg korist imaju u prvom redu djeca oboljela od malignih oboljenja i njihovi roditelji, a potom i medicinsko osoblje i šira društvena zajednica i da je ona mjesto gdje je moguće pružiti psihosocijalnu podršku oboljeloj djeci i roditeljima, olakšati im emotivne krize i stres, te omogućiti lakše suočavanje s problemima koje donosi bolest i liječenje.
 
DODATNA SREDSTVA ZA  RADNIKE KONFEKCIJE BORAC BANOVIĆI
 
Vlada FBiH danas je izmijenila Odluku o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uplatu doprinosa za PIO/MIO za šest radnika u Konfekciji Borac Zenica u stečaju i 14 radnika u Konfekciji Borac Banovići u stečaju, koji su stekli uvjete za odlazak u penziju, donesenu na 101. sjednici održanoj 4.5.2017. godine. Ovo je učinjeno jer je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije utvrdilo da u konačan spisak nisu uvrštene još dvije radnice Konfekcije Borac Banovići u stečaju koje su stekle uvjete za penzionisanje, pa je tako broj radnika koji su stekli uslove za penziju sa 14 povećan na 16. U skladu s tim uvećan je i iznos za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 16.889,40 KM.
 
Također je utvrđeno da samo uplatom iznosa sredstva za doprinose PIO/MIO radnici Konfekcije Borac Banovići u stečaju ne mogu ostvariti penziju, jer nemaju uplaćene doprinose za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, te da je za uplatu ovih doprinosa potrebno 70.594,69 KM. Stoga je konačni iznos potrebnih sredstava 237.775,95 KM.
 
SAGLASNOST SKUPŠTINI JP „BH POŠTA“ ZA PRESTRUKTUIRANJE 45.000.000 KM
 
Federalna vlada dala je saglasnost Skupštini JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo da izvrši prestruktuiranje raspoloživih novčanih sredstava u iznosu od 45.000.000 KM u razdoblju od 1.7.2017. do 31.12.2017. godine, koja će biti plasirana Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar za isplatu penzija korisnicima koji primaju penziju preko JP “BH Pošta” d.o.o. Sarajevo.
 
JP “ BH Pošta” d.o.o. Sarajevo i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar zaključit će odgovarajući ugovor, odnosno aneks ugovora za prestruktuiranje ovih  sredstava, kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze vezane za plasman i vraćanje sredstava, uz naknadu za njihovo korišenje koja će na dnevnom osnovu iznositi 0,0081 posto, a u skladu s važećim propisima i općim interesima.
 
Ova odluka će biti primjenjivana od 1.7.2017. godine.
 
U obrazloženju odluke navedeno je da se ovakav model, prema ranijim odlukama Vlade Federacije BiH, pokazao efikasnim u prevazilaženju finansijskih poteškoća s kojima se suočava nosilac osiguranja.
 
KREDIT PRIVREDNOM DRUŠTVU RUKOTVORINE d.o.o. KONJIC
 
Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije namijenjenog dugoročnom finansiranju projekta putem dodjele kredita za 2016. godinu. Riječ je o dodjeli kredita od 357.230 KM u privrednom društvu Rukotvorine d.o.o. Konjic u iznosu.
 
Union banka d.d.Sarajevo će vršiti ugovaranje s korisnikom sredstava po svim elementima za zaključenje ugovora o kreditu u skladu s bankarskom procedurom.
 
NASTAVAK PROJEKTA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ krajnjim korisnicima. Na temelju odluke, za radove i sredstva odobreno je 7.601.203,26 KM za 34 javna objekta iz oblasti zdravstva i obrazovanja u Federaciji BiH.
 
Federalna vlada je danas, također, usvojila informaciju o realizaciji Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za projekt “Energetska efikasnost u zgradama u državnom vlasništvu koje koriste institucije FBiH”
 
Ovo federalno ministarstvo je zaduženo da nastavi aktivnosti na realizaciji ovog projekta, Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da pristupi realizaciji u dijelu koji se odnosi na uspostavu energetskog menadžmenta i “energetske” baze podataka zgrada koje koriste institucije Federacije BiH.
 
Korisnike zgrada u državnom vlasništvu a koji sami plaćaju račune za energente Vlada je zadužila da ovoj službi jednom mjesečno dostavljaju podatke o utršku energenata, ili da ih, uz odgovarajući trening, sami unose u EMIS (Sistem upravljanja potrošnjom energije).
 
IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE
 
Agencija za reviziju privatizacije informirala je danas Vladu FBiH o izvršenim revizijama privatizacije državnog kapitala gospodarskih društava i banaka u Federaciji BiH za razdoblje srpanj - prosinac 2016. godine.
 
U ovoj informaciji, koja će biti upućena Parlamentu Federacije BiH, navedeno je kako je Agencija u ovom razdoblju pokrenula postupke revizije privatizacije u Rudniku mangana d.d. Bužim, Centrotransu - DC d.o.o. Sarajevo i hotelu Dalmacija d.o.o. Kiseljak.
 
Obzirom da je Plan rada za 2016. godinu bio ispunjen, početkom prosinca 2016. godine Agencija je donijela i rješenja o pokretanju još tri revizije, inače planirane za 2017. godinu. Radi se o TP Poljopromet d.d. Zenica, Šipad Komercu d.d. Sarajevo i Dita d.d. Tuzla.
 
Uz ovo, u 12. mjesecu protekle godine Agencija je pokrenula i reviziju u Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica, planiranu također za 2017. godinu.
 
Inače, Planom rada Agencije za 2017. godinu, predviđene su revizije privatizacije banaka, o čemu će izvještaji biti predstavljeni u informaciji za 2017. godinu.
 
SAGLASNOST NA SPORAZUM O RJEŠAVANJU PRIORITETNIH BORAČKIH ZAHTJEVA
 
Vlada FBiH je dala saglasnost na Sporazum s predstavnicima boračkih saveza, organizacija i udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija.
 
Vlada je ovlastila federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog Salku Bukvarevića da u njeno ime potpiše ovaj sporazum.
 
Na osnovu Sporazuma, sredstva koja ne budu utrošena na budžetskim stavkama „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ i „Kapitalni transferi“ Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata bit će preusmjerena na budžetsku stavku „Transfer za rješavanje socijalno-statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“.
 
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata će, uz prethodni pisani dogovor s većinom potpisnika Sporazuma, a najmanje sedam, Vladi predložiti donošenje Odluke o usvajanju programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava ovog transfera za korisnike boračke-invalidske zaštite (porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci/razvojačeni branitelji i dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja/odličja).
 
STRATEGIJA REFORME UPRAVLJANJA JAVNIM FINANCIJAMA
 
Federalna vlada danas je usvojila Strategija reforme upravljanja javnim financijama u FBiH za razdoblje od 2017. do 2020. godine.
 
Riječ je o dokumentu koji je nastao u konzultacijama s ključnim partnerima relevantnim za njenu pripremu u Federaciji BiH, a utemeljenom na opredjeljenju Vlade FBiH za provedbu reformi. U obzir su uzete i preporuke SIGMA Izvještaja o mjerenju početnog stanja u javnoj upravi BiH za 2016. godinu i MMF-a i planirane reforme, kao i Pismo namjere MMF-u.
 
Strategija reforme upravljanja javnim financijama u institucijama FBiH podjeljena je u šest ključnih stubova i obuhvata održivi srednjoročni makrofiskalni i proračunski okvir, mobiliziranje prihoda, planiranje i izradu proračuna, učinkovito izvršenje proračuna, uvođenje učinkovite interne kontrole, kao i osiguranje nadzora nad javnim financijama putem vanjske revizije
 
Za svaki od stubova definiran je očekivani rezultat, popraćen detaljnijim prikazom jedne ili više mjera, aktivnostima u okviru svake mjere, indikatorima, rokovima, izvorima financiranja pojedinačnih aktivnosti, kao institucije ili sektori koji su nosioci aktivnosti za realizaciju pojedinih mjera.
 
PODRŽAN SPORAZUM
 
Vlada Federacije BiH dala je pozitivno mišljenje o Sporazumu između Švicarske Konfederacije i Bosne i Hercegovine, te Catholic Relief Servicesa (CRS) - United States Conference of Catholic Bishops, koje je dostavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.
 
Sporazum definiše finansijski doprinos za projekat “Integrirani program podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma o readmisji” - faza 3. Budžetom projekta je predviđeno učešće entiteta u iznosu od 100.000 KM, što je u saglasnosti s ranijim Pismom namjere Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglice od 29.6.2016. godine.
 
Ova spremnost korespondira sa Strategijom za prihvat i integraciju bh. državljana koji se vraćaju po osnovu sporazuma o readmisiji i Akcionim planom za period 2015.-2018. godina, koja je usvojena u Parlamentarnoj skupštini BiH, a za koju je Vlada Federacije BiH dala prethodnu saglasnost.
 
INFORMACIJA O DUGU U FBiH
 
Vlada FBiH se upoznala sa informacijom o vanjskom i unutarnjem dugu u FBiH na dan 31.12.2016. godine, koja će biti upućena Parlamentu FBiH radi informisanja i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva finansija
 
Ukupan vanjski i unutarnji dug u FBiH, uključujući dug kantona, gradova, općina, javnih preduzeća i drugih korisnika kredita, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine iznosi 6.523,92 miliona KM ili 34,27 posto BDP-a, od čega se 80,47 posto odnosi na vanjski (5.250,05 miliona KM) i 19,53 posto na unutarnji dug (1.273,87 miliona KM).
 
Nakon konstantnog rasta ukupnog duga u FBiH u periodu 2011.-2015. godina, u 2016.godini dolazi do blagog pada (0,01 posto), što je posljedica neznatnog smanjenja vanjskog duga. U 2016. godini je otplata duga bila veća od novih povlačenja kreditnih sredstava.
 
Vanjski dug (uključujući dugove krajnjih korisnika) na dan 31.12.2016. godine iznosi 5.250,05 miliona KM. Novi vanjski dug u Federaciji, nastao nakon 14.12.1995. godine, iznosi 4.415,13 miliona KM i veći je za 50,84 miliona KM u odnosu na 31.12.2015. godine. Učešće starog u ukupnom vanjskom dugu je u konstantnom padu i sa 834,92 miliona KM čini 15,90 posto ukupnog vanjskog duga.
 
Vlada FBiH danas je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, JP Ceste Federacije BiH i JP Autoceste Federacije BiH da identifikuju imovinu koja je finansirana iz stranih kredita i utvrde u čijim poslovnim knjigama treba biti ili je već evidentirana ta imovina.
 
Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da pripremi prijedloge odluka o alokaciji obaveza po ovim kreditim na subjekte u čijim poslovnim knjigama je ili treba biti evidentirana imovina čija je nabavka finansirana.
 
O IZGRADNJI GASOVODA „JUŽNA INTERKONEKCIJA BiH I HRVATSKE”
 
Vlada FBiH prihvatila je danas informaciju o projektu izgradnje gasovoda „Južna interkonekcija“ BiH i Hrvatske, pravac Zagvozd (HR) - Posušje (BiH) - Novi Travnik, sa odvojkom za Mostar. Stav Vlade je da je ovo projekat od strateškog značaja s ciljem osiguranja sigurnosti snabdijevanja prirodnim gasom, diversifikacije izvora snabdijevanja i razvoja tržišta gasa u Federaciji BiH. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i BH-Gas d.o.o. Sarajevo zaduženi su da intenziviraju i nastave aktivnosti na realizaciji ovog projekta, a što podrazumijeva ažuriranje prostorno-planske dokumentacije, kao i pripremu i definiranje pravca trase gasovoda Južne interkonekcije.
 
Premijer FBiH će, kako je zaključeno, pokrenuti inicijativu prema Vijeću ministara BiH za postizanje međudržavnog sporazuma o gasnoj interkonekciji Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
 
INFORMACIJA O SIGURNOSTI U ŽELJEZNIČKOM SAOBRAĆAJU U 2016.
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je informaciju Službe unutrašnje kontrole Željeznica Federacije BiH o stanju sigurnosti u željezničkom saobraćaju u 2016. godini, koju je prethodno usvojio Nadzorni odbor ove javne kompanije.
 
Navedeno je da se prošle godine na području ŽFBiH desilo 549 vanrednih događaja, što je za 173 manje u odnosu na 2015. godinu. Ukupna materijalna šteta je 911.219,79 KM i manja je za 68.574,52 KM u odnosu na isti period 2015. godine. Materijalna šteta na željezničkoj imovini prouzrokovana od strane trećih osoba u ovom periodu iznosi 367.168,04 KM, dok je u istom periodu prethodne godine iznosila 471.015,46 KM, što je manje za 103.847,42 KM.
 
Najveći utjecaj na broj vanrednih događaja imaju tehničko-tehnološka zastarjelost mobilnih i stabilnih transportnih kapaciteta, nepoštivanje propisanih saobraćajno-tehničkih normi od strane učesnika u cestovnom prometu i trećih osoba, krađa željezničke imovine i stanje osiguranja putnih prijelaza - ukrštanja željezničke pruge i ceste u nivou.
 
Prekid u željezničkom saobraćaju u ovom periodu je iznosio 25.485 minuta, što je za 12.862 minuta manje nego 2015. godine.
 
U 2016. godini su, kao i prethodne, smrtno stradale tri osobe, koliko je bilo i teže povrijeđenih, što je za pet manje nego u uporednom periodu 2015. godine.
 
U 2016. godini prevezeno je 8.863.000 tona robe, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 26.000 tona, te 258.000 putnika, što je u odnosu na 2015. godinu 76.000 manje.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada odobrila je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa s ciljem prikupljanja sredstava za finansiranje izdataka utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. u nominalnom iznosu do 100.000.000 KM. Nominalna vrijednost trezorskog zapisa je 10.000, s rokom dospijeća 91 dan. Datum aukcije bit će utvrđen javnim pozivom, a bit će održana putem Sarajevske berze. Danas je usvojen i izvještaj o zaduženju FBiH po osnovu emisije trezorskih zapisa od 23.5.2017. godine ukupne nominalne vrijednosti 20 miliona KM.
 
Vlada FBiH donijela je odluke o usvajanju strateških procjene utjecaja na okoliš planova upravljanja vodama za vodna područje rijeke Save i Jadranskog mora u Federaciji BiH za period od 2016. do 2021. godine. Agencija za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora zadužene su za praćenje okolišnih pokazatelja utvrđenih u strateškim procjenama s ciljem realizacije ciljeva upravljanja vodama.
 
Federalna vlada usvojila je peti mjesečni izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije.
 
Prihvaćena je i informacija o prezentaciji izvještaja o provođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BiH.
 
Današnjim odlukama Vlada je odobrila zakup poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj više federalnih institucija.
 
Donesena je i Odluka o razvrstavanju javne ceste LOT-2 Butila - Briješće - spoj sa ulicom Safeta Zajke u javnu cestu kategorije brzih cesta BC1.
 
Vlada je dala preporuku za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Evgeniyu Gaponko, baletnom igraču od naročite koristi za BiH.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Jasminu Pašić (JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar), Adnana Mahmutovića (UNIS Ginex d.d. Goražde), Nusreti Čerkez (Union banka d.d. Sarajevo), Adnana Frljaka (Pretis d.d. Vogošća), Amadea Mandića (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo), Kenana Osmanagića (JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar), Marinka Bošnjaka (Energoinvest d.d. Sarajevo), Fahrudina Smailagića (Igman d.d. Konjic), Tarika Begića (RMU Banovići d.d. Banovići)  i Renata Škrobu (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar).
 
Vlada FBiH danas je donijela Odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije BiH. Ovaj javni konkurs bit će proveden u skladu sa Zakonom o državnoj službi u FBiH i Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH. Nakon provedenog javnog konkursa, federalna ministrica finansija će Vladi predložiti kandidate za imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH.
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a na zahtjev Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona 10, Federalna vlada je izmijenila Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja Jadranskog mora i imenovala  za članicu Sanju Čečur-Pavić.
 
Danas su izmijenjena rješenja o imenovanjima članova komisija za izbor kandidata za članove Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u BiH iz FBiH.
 
Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada Federacije BiH je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH, kojim je u ovo vijeće imenovana Belmira Hadžiabdić.
 
* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 17.10 sati.
Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE