106. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 15.06.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 105. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 1.6.2017. godine i Zapisnika 75. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.6.2017. godine, telefonskim putem  
2. Verificiranje Zapisnika Druge zajedničke sjednice Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 9.3.2017. godine  
3. Nacrt zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energijsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine  
4. Prijedlog izvještaja na Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, koji su podnijeli klubovi poslanika SDP BiH i DF BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
5. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), koji su podnijeli Mirza Ganić, Sanel Razić, Radoslav Luburić, Vjekoslav Bakula, Dženan Đonlagić, Hasan Muratović i Azra Hadžiahmetović, poslanici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, članovi Komisije za ispitivanje zakonitosti plasmana kredita u švicarskim francima 
a) Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o konverziji kredita s valutnom klauzulom u švicarskim francima (CHF) u konvertibilne marke (KM), koje je podnijela Azra Hadžić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
6. Prijedlog strategije razvoja drvne industrije Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016.-2025. godina, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zaključka 
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde 
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Union banka d.d. Sarajevo 
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Privrednog društva „Pretis“ d.d. Vogošća 
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo  
12. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
13. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
14. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva „Igman“ d.d. Konjic 
15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići 
16. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar  
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar  
17. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine 
18. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) motornog vozila Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija/Finansijske policije-Financijske policije  
19. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine  
20. Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati tokom mjeseca oktobra 2017. godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za „Dječiju nedjelju“ 
21. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za prestruktuiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP “BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar  
22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za PIO/MIO za 6 radnika u Konfekciji Borac Zenica u stečaju i 14 radnika u Konfekciji Borac Banovići u stečaju, koji su stekli uslove za penziju  
23. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izboru korisnika dijela sredstava-„Tekući transferi i drugi tekući rashodi-subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika“ 
24. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu RUKOTVORINE d.o.o. Konjic u iznosu od 357.230 KM  
25. Prijedlog odluke o razvrstavanju Javne ceste Lot 2 Butila-Briješće - spoj sa ulicom Safeta Zajke u javnu cestu kategorije brza cesta BC 1 
26. Prijedlog odluke o usvajanju Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora (2016-2021) u Federaciji Bosne i Hercegovine 
27. Prijedlog odluke o usvajanju Strateške procjene uticaja na okoliš Plana upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save (2016-2021) u Federaciji Bosne i Hercegovine 
28. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“, krajnjim korisnicima  
29. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
30. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
31. Prijedlog odluke o prihvatanju Izvještaja o radu Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juli - decembar 2016. godine 
32. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi “BORDO 9“ d.o.o. Sarajevo, zastupanog po opunomoćeniku Varunek Goranu, advokatu iz Sarajeva 
33. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Sanela Čilića iz Mostara 
34. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja Jadranskog mora Mostar 
35. Prijedlozi rješenja 
a) Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (V. broj: 1555/2015 od 12.11.2015. godine) 
b) Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (1558/2015 od 12.11.2015. godine) 
36. Prijedlozi rješenja 
a) Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (V. broj: 511/2015 od 18.02.2016. godine) 
b) Prijedlog rješenja o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata za člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini iz Federacije Bosne i Hercegovine (V. broj: 512/2016 od 18.02.2016. godine) 
37. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine 
38. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa (na dan 23.5.2017. godine), s Prijedlogom zaključka 
39. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, za period od 1.1.2017. - 31.3.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
40. Izvještaji o implementaciji Programa utroška sredstava: 
a) Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj Direkciji Cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federaciji BiH za 2007. godinu (sa stanjem 31.3.2017. godine), s Prijedlogom zaključka 
b) Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava Projekta „Sarajevska obilaznica“ obuhvaćenog investicijskim sredstvima razvoja utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2005., 2006., 2007., i 2009. godinu (stanje 31.3.2017. godine), s Prijedlogom zaključka 
41. Peti mjesečni izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koji se odnose na Evropske integracije, s Prijedlogom zaključka 
42. Inicijativa za izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, za pomoć u finansiranju troškova održavanja Roditeljske kuće u Sarajevu, s Prijedlogom zaključka 
43. Strategija reforme upravljanja javnim finansijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 2017.-2020., s Prijedlogom zaključka 
44. Prijedlog mišljenja na Sporazum između Švicarske konfederacije, zastupane od Federalnog ministarstva pravde i policije FDJP zastupanog od Državnog sekretarijata za migracije SEM i Bosne i Hercegovine, zastupane od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Catholic Relief Services (CRS) – United States Conference of Catholic Bishops, kojeg predstavlja CRS misija u Bosni i Hercegovini 
45. Prijedlog izjašnjenja o Zahtjevu za isplatu naknade Sarić Husi iz Sarajeva u skladu sa Ugovorom o uslovima i načinu ostvarivanja funkcije v.d. direktora bez ograničenja u preduzeću „Unis Tools“ d.o.o. Vogošća od 7.6.2017. godine 
46. Informacija o vanjskom i unutarnjem dugu u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka 
47. Informacija o prezentaciji Izvještaja o provođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini s Prijedlogom zaključka 
48. Informacija o Projektu izgradnje gasovoda „Južna interkonekcija BiH i Hrvatske“ (gasovod Zagvozd-Posušje- Novi Travnik sa odvojkom za Mostar), s Prijedlogom zaključka 
49. Informacija o stanju novčanog depozita Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i duga po kreditnom zaduženju privrednog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo kod Intesa SanPaolo banke d.d. Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
50. Informacija o realizaciji Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za Projekat „Energetska efikasnost u zgradama u državnom vlasništvu koje koriste institucije Federacije Bosne i Hercegovine“, s Prijedlogom zaključka 
51. Informacija o stanju sigurnosti u željezničkom saobraćaju za period I-XII 2016. godine, s Prijedlogom zaključka 
52. Informacija o Zahtjevu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine za dostavu podataka i ovjerenih kopija dokumentacije, s Prijedlogom zaključka 
53. Informacija o zakupu poslovnog prostora u objektu u ulici Marka Marulića broj 2, Sarajevo, za smještaj federalnih organa, s Prijedlogom zaključka 
a) Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije, Federalne direkcije robnih rezervi, Arhiva Federacije i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o zakupu arhivskog prostora u Sarajevu za potrebe Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 
54. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za pokretanje procedure prijema rukovodećeg državnog službenika sekretara ministarstva  
55. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenih radnih mjesta službenika sudske policije 
56. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka 
57. Zahtjev Regulatorne Komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine za izuzeće od obustave konkursnih procedura prijema radnika  
58. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova – Federalnog ministarstva unutarnjih poslova 
59. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1833/2015 od 23.12.2015. godine (Izvještaj Radne grupe za analizu spornih pitanja međuvlasničkih odnosa i otvorenih pitanja u vezi sa izvršenjem ugovornih obaveza ugovornih strana iz Ugovora o dokapitalizaciji Energopetrol d.d. Sarajevo) 
60. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija  
61. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE