105. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.06.2017.
Saopćenje o radu

 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA I VATROGASTVU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u redovnu parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu. Jedan od razloga za izmjene i dopune je usklađivanje ovog zakona s drugim propisima. Uz to, nakon stupanja na snagu Zakona uočeni su nedostaci koji su sprečavali potpunu uspostavu jedinstvenog sistema u ovoj oblasti. Razlog je, također, izvršenje presude Ustavnog suda FBiH od 30.11.2016. godine, kojom je utvrđeno da je članom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu Općine Maglaj. Presuda je potpuno izvršena i sporni član 114. brisan iz Nacrta zakona.
 
Za proteklih sedam godina od kada je Zakon na snazi, stečena se brojna saznanja i iskustva o promjenama koje se dešavaju u ovoj oblasti u savremenom svijetu i dobijena saznanja o tome kako su pojedina pitanja riješena u našem bližem i daljem okruženju.
 
Pri izradi izmjena i dopuna vođeno je računa da ne bude izgubljena osnovna ideja da zaštita od požara i vatrogastvo čine sastavni dio jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Federaciji BiH, što uređuje Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
 
Vlada Federacije BiH je zaključkom od 13.1.2017. godine utvrdila, između ostalog, da  se upravni i drugi stručni poslovi iz oblasti protivpožarne zaštite na području Federacije BiH organizuju u okviru Federalnog i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. U skladu s tim, Federalna uprava civilne zaštite, kao obrađivač Zakona, i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova uskladili su pojedine odredbe izmjena i dopuna Zakona, tako da inspekcijski nadzor u oblasti zaštite od požara u cijelosti bude organizovan u okviru Federalnog i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.
 
Novina u Nacrtu zakona je i pojačana zaštita šuma od požara. Naime, prema novom rješenju, predviđena  je zabrana loženja otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugim zemljištima na udaljenosti od 150 metara od granice šume.
 
SREDSTVA OD POVRATA PDV-a ZA NASTAVAK PROJEKTA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 
Vlada FBiH je odobrila Federalnom ministarstvu prostornog uređenja korištenje sredstava od povrata PDV-a u visini od 882.536,92 KM za provođenje daljih aktivnosti u okviru Projekta “Energetska efikasnost u BiH”.
 
Sredstva iz komponente za Federaciju BiH bit će korištena za dodatne investicije s ciljem kompletiranja utopljavanja objekata na već usvojenoj listi od pet objekata od značaja za Federaciju BiH (Policijska akademija - objekat A, Zatvor na Igmanu, Federalno ministarstvo finansija, Zatvor u Bihaću i JU Zavod u Pazariću - Paviljon 8).
 
Sredstva za kantone bit će raspoređena srazmjerno učešću u iskorištenim kreditnim sredstvima, a radi dodatnih aktivnosti i provedbe mjera energijske efikasnosti na kantonalnim javnim obrazovnim i zdravstvenim objektima.
 
Tokom implementacije međunarodnih kreditnih sredstava, ostvarena je mogućnost povrata PDV-a, a s 31.3.2017. godine ukupna doznačena sredstva iznose 882.536,92 KM, od čega je za Federaciju BiH 476.695,66 KM, a za kantone 405.841,24 KM (Hercegovačko-neretvanski kanton: 244.947,50 KM, Kanton Sarajevo: 92.754,67 KM, Zeničko-dobojski kanton: 68.139,06 KM).
 
ŠESTO IZVJEŠĆE O DRŽAVNOJ POMOĆI U 2016. GODINI
 
Federalna vlada usvojila je danas šesto izvješće o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji BiH za 2016. godinu i zadužila Federalno ministarstvo financija da ga dostavi Vijeću za državnu pomoć BiH radi sačinjavanja godišnjeg izvješća o dodijeljenoj državnoj pomoći u BiH, koji će biti upućen Europskoj komisiji s ciljem ispunjavanja obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Potpisivanjem ovog sporazuma, odnosno Privremenog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima, Bosna i Hercegovina je prohvatila obvezu da če kontrolirati dodjelu državnih pomoći na isti način na koji to čini EU.
 
U 2016. godini u Federaciji BiH je dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 225.843.382 KM ili 115,5 milijuna eura. U ukupnoj vrijednosti dodijeljene državne pomoći za 2016. godinu evidentno je smanjenje vertikalne pomoći u odnosu na prethodne godine, ali je znatno povećan iznos državne pomoći male vrijednosti u odnosu na prethodno razdoblje.
 
Također je povećan iznos državne pomoći u oblasti poljoprivrede. Ova pomoć je za proteklu godinu iznosila 74.638.692 KM ili 37,3 milijuna eura, što čini 32,34 posto ukupne pomoći. Bez poljoprivrede, dodijeljena državna pomoć iznosi 151.204.690 KM ili 77,31 milijun eura.
 
Ukupnu pomoć čini državna pomoć sektoru industrije i usluga (dostupna cijelom gospodarstvu ili određenim sektorima) uključujući i poljoprivredu. Učešće državne pomoći u bruto domaćem proizvodu Federacije BiH iznosi oko 1,17 posto, dok ukupna pomoć po glavi stanovnika iznosi 101,77 KM.
 
Za promoviranje regionalnog razvoja u 2016. godini dodijeljena je državna pomoć u apsolutnom iznosu od 500.000 KM ili 0,25 milijuna eura, što čini 0,23 posto u ukupno dodijeljenoj za 2016. godinu.
 
Državna pomoć, dostupna cijeloj privredi i dostupna određenim sektorima (horizontalna i vertikalna) dodijeljena je u iznosu od 64.291.644 KM ili 32 milijuna eura, što čini 28,5 posto ukupno dodijeljene. Horizontalna državna pomoć u Federaciji za 2016. godinu iznosi 59.351.644 KM, što je 26,28 posto svih dodijeljenih pomoći (najviše za zapošljavanje 50.755.000 KM), a vertikalna 4.940.000 KM, ili 2,2 posto.
 
Državna pomoć male vrijednosti se dodjeljuje u iznosu do 200.000 eura u toku tri fiskalne godine i polazi od pretpostavke da je taj iznos toliko mali da ne utiče na trgovinu između država članica, odnosno ne narušava ili ne prijeti narušavanju tržišne konkurencije. Ova kategorija državne pomoći dodijeljena je u 2016. godini u iznosu od 60.647.374 KM ili 31 milijun eura, što čini 26,9 posto ukupne pomoći.
 
Državna pomoć za usluge od općeg ekonomskog interesa, kojima se osigurava usluga svim korisnicima/građanima pod jednakim, stabilnim uvjetima - pristupačnim cijenama, stalnim kvalitetom i dostupnosti dodijeljena je u iznosu od 25.765.672 KM ili 13 milijuna eura (11,4 posto ukupno dodijeljene).
 
Najpozitivniji trend u 2016. godini predstavlja rast horizontalnih u odnosu na vertikalne državne pomoći, što je u skladu s preporukama Europske komisije da budu pojačani napori za smanjenje opće razine državne pomoći i da bude dodatno fokusirana na prelazak s podrške pojedinim poduzećima ili sektorima na podsticanje horizontalnih ciljeva od interesa za EU, kao što su zaštita životne sredine, obuka, istraživanje i razvoj.
 
KONSOLIDIRANO IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA
 
Vlada FBiH upoznala se s konsolidiranim izvješćem o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova Federacije BiH za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine. Dokument je rađen na temelju financijskih izvješća o izvršenju proračuna Federacije BiH, kantona i općina, te financijskih planova vanproračunskih fondova, a sadrži informacije o strukturi ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
 
Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine iznose 1.827,1 milijuna KM što je za 147,2 milijuna KM ili za 8,8 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 22,2 posto.
 
Prihodi od poreza iznose 1.581 milijuna KM i u strukturi ukupnih sudjeluju sa 86,6 posto. U odnosu na razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine njihovo ostvarenje veće je za 102,2 milijuna KM ili 6,9 posto, a u odnosu na plan ostvareni su sa 23,6 posto.
 
Neporezni prihodi za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine iznose 139,4 milijuna KM i čine 13,1 posto ukupnih porihoda. U odnosu na prva tri mjeseca 2016. njihovo ostvarenje je veće za 45,3 milijuna KM, ili za 23,4 posto, a u odnosu na plan ostvarenje je 22,8 posto.
 
Posmatrajući po razinama vlasti, Proračun FBiH ostvario je u razdoblju 1.1.- 31.3.2017. godine suficit od 14,4 milijuna KM. I ukupan financijski rezultat svih kantona je u suficitu od 64,7 milijuna KM, a suficit od 54,3 milijuna KM ostvarile su i općine.
 
Ukupan financijski rezultat na razini sektora socijalne zaštite (vanproračunski fondovi Federacije BiH) je u suficitu od 44,6 milijuna KM.
 
Izdaci za plaće i naknade troškova zaposlenih federalnih proračunskih korisnika manji su za 0,8 posto, a u kantonima veći za 1,7 posto, dok je u općinama povećanje 3,1 posto.
 
U federalnim organima nastavljen je trend smanjenja broja uposlenih, pa je u travnju ove godine iznosio 6.709, što je 327 manje nego u istom mjesecu 2015. godine, kada je bilo 7.036 zaposlenih.
 
USTANOVA IZ LJUBUŠKOG ISPUNILA USLOVE
 
Nakon što se danas upoznala sa informacijom o realizaciji zadatka Interresorne komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški, Vlada Federacije BiH je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da u roku od osam dana i u skladu s članom 9. Zakona o ustanovama, ovoj ustanovi izda rješenje o ispunjenosti uslova za početak obavljanja djelatnosti.
 
Naime, Komisija je utvrdila da Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški ispunjava uslove u pogledu prostora i opreme za obavljanje registrovane djelatnosti, a što je preduslov za izdavanje dozvole za njen rad. Provođenjem javnih oglasa za prijem zaposlenika, a po dobijanju dozvole za rad, bit će stvoreni uslovi za početak njihovog rada.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada FBiH danas nije prihvatila amandmane koje su na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica podnijeli delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Rasim Kantarović i Mirvet Beganović.
 
Nije prihvaćen ni amandman na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je podnio Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH. Vlada smatra neprihvatljivim predloženo povećanje vrijednosti općeg boda na 14,2, ocjenjujući da već i vrijednost od 13,6 predstavlja gornju granicu, te bi svako povećanje dovelo u pitanje stabilnost i funkcionisanje cjelokupnog sistema penzijskog i invalidskog osiguranja.
 
Federalna vlada danas je odobrila da iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH bude izdvojeno 170.000 KM Fondu za reformu javne uprave. Sredstva su namijenjena za realizaciju projekata od zajedničkog interesa za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, prema proritetima koje, na usaglašen prijedlog nadzornih timova za implementaciju Revidiranog akcionog plana 1 i Strategije reforme javne uprave Bosne i Hercegovine, utvrdi Upravni odbor Fonda za reformu javne uprave.
 
Danas je prihvaćena informacija o realizaciji zaključaka Vlade FBiH za period april-maj 2017. godine i zadužena sva federalna ministarstva, federalne uprave i federalne upravne organizacije da eventualne primjedbe i dopune dostave Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Danas izmijenjenim Rješenjem, Federalna vlada je imenovala Zlatka Glavinića za člana Koordinacionog tijela za praćenje provedbe Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda.
 
Za učeše u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava Federalna vlada je opunomoćila Ismeta Demirovića (JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo) i Jakuba Mušinbegovića (BNT - Tvornica mašina i hidraulike d.d Novi Travnik).
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 10.45 sati.
 
Srijeda,
19. januar 2022.
;">
VIŠE