105. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 01.06.2017.
Dnevni red
 1. Usvajanje Zapisnika 104. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 29.5.2017. godine i Zapisnika 74. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.5.2017. godine, telefonskim putem
 2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
  1. Realizacija Zaključka V. broj: 2237/2016 od 23.12.2016. godine - Izvještaj o doradi Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, s Prijedlogom zaključka
 3. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, koje su podnijeli Rasim Kantarović i Mirvet Beganović, delegati u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
 5. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava od povrata PDV-a za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“
 6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za Fond za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog zavoda za agropedologiju
 8. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
 9. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
 10. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH, kantona, općina i finansijskih planova izvanbudžetskih fondova Federacije BiH za period januar - mart 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 11. Informacija o potrebi angažovanja izvršilaca po osnovu ugovora o djelu s ciljem implementacije „Projekta podrške zapošljavanju“ finansiranog putem zaduženja kod Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s Prijedlogom zaključka
 12. Informacija o realizaciji zadatka Interresorne komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški, s Prijedlogom zaključka
 13. Informacija o Odluci Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 65 0 Rs 539250 16 Spp od 17.3.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 14. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period april-maj 2017. godine s Prijedlogom zaključka
 15. Informacija o kadrovskim potrebama Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, s Prijedlogom zaključka  
 16. Zahtjev za davanje saglasnosti za zaključivanje pet ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnoj upravi policije, s Prijedlogom zaključka
 17. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za popunu upražnjenog radnog mjesta stručnog saradnika za informacione tehnologije s Prijedlogom zaključka
 18. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BNT Tvornica mašina i hidraulike d.d. Novi Travnik
 19. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnio Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
Četvrtak,
21. juni 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA