43. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.01.2008.
Saopćenje o radu

RAZMATRANI PREDNACRTI ZAKONA O FEDERALNIM ROBNIM REZERVAMA
I O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONTROLI CIJENA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Prednacrt zakona o federalnim robnim rezervama. Cilj je da se, na novim osnovama i u skladu s potrebama, urede uslovi za formiranje, upotreba i obnavljanje ovih rezervi, osiguranje prostora za njihov smještaj i čuvanje, način finansiranja, te prava i dužnosti federalnih organa u upravljanju federalnim robnim rezervama na teritoriji FBiH.

U raspravi je istaknuto više principa na kojima treba razgraničiti nadležnosti i obaveze federalnih i kantonalnih robnih rezervi u pogledu obezbjeđenja pojedinih roba, te ukazano na potrebu preciziranja kriterija za upotrebu roba iz rezervi. Također je od predlagača ovog zakona traženo da se preciznije definira uloga određenih resornih ministarstava u upravljanju federalnim robnim rezervama, s aspekta njihove pojačane odgovornosti.

Prevaziđena rješenja u aktualnom Zakonu o kontroli cijena, koji je na snazi od 1995. godine, razlog su što se Vlada FBiH opredijelila za inoviranje ovog akta, te u skladu tim danas razmotrila Prednacrt zakona koji je pripremilo Federalno ministarstvo trgovine. Pojedinim odredbama ova zakonska materija usuglašava se s novim propisima koji se odnose na reguliranje cijena u određenim sektorima, te prilagođuje odredbama Zakona o konkurenciji u BiH.

Predlagač će u tekst Prednacrta ugraditi primjedbe i sugestije iz današnje rasprave.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju stranaca koji je Vlada FBiH na današnjoj sjednici utvrdila i u formi Nacrta uputila u parlamentarnu proceduru proizašle su iz potrebe potpunijeg definiranja pojedinih pitanja, prije svega, sa aspekta usklađivanja sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu koji je donesen na nivou BiH i Pravilnikom o uslovima i procedurama ulaska i boravka stranaca, kojim se na drugačiji način regulira izdavanje radnih dozvola. Predložena rješenja su usklađena sa primjedbama i prijedlozima iz kantona.

Precizirane su kategorije stranaca, osnovi boravka i dužina njegovog trajanja u slučajevima za koje ne treba pribavljati radnu dozvolu, te prošireni uvjeti za prestanak važenja radne dozvole.

U cilju harmoniziranja državnog i entitetskog zakona, propisana je procedura izdavanja radne dozvole i obaveza uspostave saradnje, praćenja i koordinacije između službe za zapošljavanje koja je izdala radnu dozvolu i nadležne službe Ministarstva sigurnosti koja odobrava boravak.

Promijenjena je i odredba o zabrani rada strancu, koja nije postigla svrhu kažnjavanja, pa što je sada predviđena odgovornost poslodavca za angažiranje stranca koji ne ispunjava uvjete za zapošljavanje.

Kazne za prekršaje u provođenju zakona i to u maksimalnom iznosu izjednačene su sa onima predviđenim za tu vrstu prekršaja u Zakonu o radu.

O SPORAZUMU S KRALJEVINOM DANSKOM

Vlada FBiH je razmatrala i podržala Nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Danske o razvojnoj saradnji.

U dokumentu, kojeg je inicirala Vlada Danske u cilju jačanja saradnje između dvije države, navedeno je da će Vlada Danske Bosni i Hercegovini pružati finansijsku pomoć, materijalna sredstva, tehničku podršku i mogućnost usavršavanja.

Sa naše strane će se osigurati djelotvorno korištenje ove pomoći u skladu sa Nacrtom sporazuma.

STRATEGIJA REFORME PENZIJSKOG SISTEMA U BiH

Vlada FBiH je razmatrala Nacrt strategije reforme penzijskog sistema u FBiH koji je, u skladu sa zahtjevima komisija oba doma Parlamenta FBiH i zaključkom Vlade sa sjednice iz maja prošle godine, pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Ovaj dokument koji je Vlada uputila u Parlament FBiH, sačinjen je kako bi se došlo do definicije i postavljanja ciljeva reforme penzijskog sistema. Treba da posluži kao opšti informativni materijal koji određuje način i dinamiku provedbe reforme ovog sistema.

Reforma penzijskog sistema počela je kroz implementaciju projekta SITAP čiji je cilj jačanje efikasnosti sistema da bi se učinio finansijski održivim.

Tako je sačinjen novi model koji se sastoji od prvog stuba gdje se prava finansiraju iz tekućih javnih prihoda i predstavlja obavezan vid osiguranja.

Drugi stub čine osobe za koje poslodavci uplaćuju premiju za dodatno penziono osiguranje i osobe za koje poslodavci uplaćuju dodatni doprinos, kao i penzionisani pod povoljnijim uvjetima, što je djelimično obavezan, a drugim dijelom dobrovoljan vid osiguranja.

Treći je stub dobrovoljan i spada u individualno penzijsko osiguranje. Osnovne promjene u odnosu na sadašnje stanje odnose se na obuhvat i način finansiranja, direktno vezivanje penzijskog osnova za visinu uplaćenih doprinosa, finansiranje sistema sa kapitalnim pokrićem, te uvođenje u sistem finansijskih posrednika i ustrojavanje finansijskog tržišta.

Ocijenivši da predložena reforma predstavlja unaprjeđenje postojećeg stanja u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, Vlada je zaključila da ovaj dokumenat, prije slanja u Parlament, treba inovirati najnovijim podacima.

PROGRAM REREGISTRACIJE NEZAPOSLENIH OSOBA U FBiH

Federalna vlada je, nakon razmatranja, usvojila Program reregistracije nezaposlenih osoba u FBiH, koji je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Ciljevi Programa su uspostavljanje i vođenje evidencije u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u skladu sa Pravilnikom o evidencijama u oblasti zapošljavanja. Tu je i uspostavljanje procedura za registraciju nezaposlenih u skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

U cilju realizacije Programa, Federalna uprava za inspekcijske poslove će do 15. marta ove godine provesti inspekcijski nadzor u kantonalnim službama zapošljavanja.

Do kraja godine kantonalne službe i Federalni zavod za zapošljavanje treba da reregistruju nezaposlene osobe, te uspostave evidencije o nezaposlenim, evidenciju o osobama koje traže posao, a nemaju status nezaposlene osobe i o korisnicima prava po osnovu nezaposlenosti.

Do 1. juna ove godine institucije za zapošljavanje treba da uspostave procedure za praćenje statusa registrovanih nezaposlenih osoba, a u roku od mjesec dana po usvajanju Programa provedu javnu kampanju o reregistraciji nezaposlenih osoba.

UTVRĐENI OSNOVICA I KOEFICIJENT ZA MJESEČNA NOVČANA PRIMANJA KORISNIKA BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE ZA JANUAR I FEBRUAR 2008.GODINE.

Na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Vlada FBiH donijela je Odluku o osnovici i koeficijentu za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i članova njihovih porodica za mjesec januar/siječanj i februar/veljaču 2008.godine.

Osnovica za taj period iznosi 734,00 KM, a koeficijent 1,00 (jedan).

Riječ je o akontativnom obračunu invalidnine za prva dva ovogodišnja mjeseca, budući da još nisu poznati statistički podaci o povećanju maloprodajnih cijena s kraja 2007. godine.

SUGLASNOST NA PLAN DIREKCIJE CESTA FBiH

Vlada FBiH dala je suglasnost na Plan i program JP Direkcija cesta FBiH za 2008. godinu, kojim je predviđeno ostvarenje ukupnih sredstava od 200,8 milijuna konvertibilnih maraka, što je najveći poslijeratni iznos za ove namjene.

Od tog iznosa, ukupni javni prihodi su 67,7 milijuna KM, što je 8,68 posto manje od prošlogodišnjeg rebalansiranog plana. Sredstva od naknada za ceste iz nafte i naftnih derivata, kao najveće stavke javnih prihoda, manja su 10,75 posto stoga što su lanjskim rebalansom obuhvaćena sredstva uplaćena iz ranijeg razdoblja. Planirana sredstva od naknada za registraciju motornih vozila veća su 5,56 posto.

Bit će smanjeno sudjelovanje EUFOR-a u projektima, osim samo u zimskom održavanju cesta.

Računa se i na više od 55 milijuna KM iz međunardonih kredita odobrenih za realiziranje projekata rehabilitacije, odnosno razvitka cesta u FBiH.

JEDANAESTOMJESEČNO OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

Tijekom jedanaest prošlogodišnjih mjeseci u Federaciji BiH je, na svim razinama, ostvareno 5,2 milijarde konvertibilnih maraka javnih prihoda. To je, kako se konstatira u danas usvojenoj Informaciji o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za razdoblje siječanj/januar – studeni/novembar 2007. godine, 14 posto, odnosno 653 milijuna više nego u istom lanjskom razdoblju.

Od ukupnih prihoda, najveći je dio – 42 posto – pripao kantonalnim i općinskom proračunima, vanproračunskim fondovima pripalo je 35 posto, federalnom proračunu 20 posto, a preostalih tri posto sredstava raspoređeno je ostalom korisnicima.
Prihodi federalnog proračuna, bez prihoda od neizravnih poreza, na ime financiranja vanjskog duga i bez sredstava financiranja, iznose 1.042,8 milijuna KM, te su 14 posto veći od prošlogodišnjih.

Posmatrano po kantonima, prosječan rast prihoda je 12 posto, odnosno ostvareno je 2.203,9 milijuna KM. Najveći rast u odnosu na pretprošlu godinu – 38 posto – zabilježen je u Bosansko-podrinjskom kantonu.

Vanproračunski fondovi imali su ukupan prihod od 1.839,9 milijuna KM, odnosno 17 posto više nego u jedanaest mjeseci 2006. godine. U ukupnoj sumi, na doprinose za mirovinsko i invalidsko osiguranje odnosi se 1.020,9 milijuna KM (povećanje 18 posto), na doprinose za zdravstveno osiguranje 721 milijun KM (povećanje 16 posto), te na doprinose za neuposlene 98 milijuna KM (povećanje 17 posto).

ZAKLJUČAK O INFORMACIJI O TOKU POSTUPKA ODABIRA STRATEŠKOG PARTNERA

Vlada je danas donijela Zaključak prema kojem će se formirati pravni tim koji bi, na bazi raspoložive dokumentacije, za Vladu FBiH pripremio kompletnu Informaciju o toku postupka odabira strateškog partnera u izgradnji elektroenergetskih objekata u Federaciji BiH.


O STANJU U NTF d.o.o PLOČE

Vlada FBiH je razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u Naftnim terminalima d.o.o. Ploče koji se nalazi u Slobodnoj zoni luke Ploče na površini od 15 hektara.

U cilju povećanja kapaciteta, u 2006. godini je počelo ulaganje u rekonstrukciju dva spremnika koja su ranije korištena za mazut. U taj je projekat do kraja augusta prošle godine investirano 28 miliona kuna, a za plaćanje već naručene mjerne opreme nedostaje još oko 650 hiljada konvertibilnih maraka. Stavljanjem u funkciju novih spremnika Društvo bi povećalo osnovni kapital i postalo likvidno - navodi se u Informaciji. U svrhu nabavke nedostajuće opreme Vlada je u prošloj godini izdvojila 250.000 KM.

U Informaciji se posebno ističe problem dugovanja Carinarnici Ploče za carine, trošarine i PDV koje se odnose na obračunate i neplaćene obaveze iz prethodnog perioda na prirodni gubitak (isparenja) naftnih derivata.

Po provedenim sudskim postupcima Terminalima nije priznat taj prirodni gubitak, pa je na osnovu sudskih izvršnih rješenja Društvo dizanjem kredita platilo 2,3 miliona kuna. Ukupna obaveza po podnesenim prijavama iznosi, uz kamate, 4,3 miliona kuna.

Zato je Vlada zaključila zatražiti od Vijeća ministara BiH da stupi u kontakt sa institucijama Republike Hrvatske u cilju rješavanja ovog problema.

AKTIVNOSTI NA IZRADI PROSTORNIH PLANOVA FBiH I SLIVA UNE

Federalno ministarstvo prostornog uređenja upoznalo je danas Vladu FBiH s dosadašnjim aktivnostima na izboru nositelja izrade Prostornog plana Federacije BiH, kao i o pripremi i izradi Prostornog plana posebnih obilježja od značaja za FBiH “Sliv rijeke Une”.
Kada je riječ u Prostornom planu FBiH, u tijeku su aktivnosti na izradi Prostorne osnove FBiH kao sastavnice Prostornog plana.
U drugom slučaju, od relevantnih institucija Federacije BiH, Unsko-sanskog kantona i bihaćke općine dostavljena je, na zahtjev, dokumentacija koja može poslužiti za izradu Prostornog plana, te prijedloga za članove Savjeta ovog plana. Do 24.1.2008. godine trebaju stići ponude za izbor nositelja njegove izrade, nakon čega će ponude biti vrjednovane po ekonomskom kriteriju.


O FONDU ZA PODRŠKU PORODICAMA NESTALIH OSOBA U BiH

Vlada Federacije BiH donijela je danas zaključak kojim se ovlašćuje premijer FBiH da potpiše Sporazum sa Vijećem ministara BiH, Vladom Republike Srpske i Vladom Brčko Distrikta BiH kojim će se utvrditi sjedište, način finasiranja, upravljanje, kao i druga pitanja u vezi sa radom Fonda za podršku porodicama nestalih osoba BiH. Predviđeno je da se za finasiranje Fonda po 50 posto potrebnih sredstava osigura u Budžetu Bosne i Hercegovine, s jedne, i budžetima entiteta i Brčko Distrikta, s druge strane, prema kriteriju odgovornosti za nestanak osoba u kombinaciji sa teritorijalnim principom, prema podacima Međunarodnog crvenog križa u Bosni i Hecegovini.

Prema ovim podacima, na teritoriji Bosne i Hercegovine od ukupnog broja nestalih osoba 87,8 posto su Bošnjaci, 2,8 posto su Hrvati, 9,0 posto su Srbi i 0,4 posto su ostali (Albanci, Romi, Ukrajinci, Rusi, Makedonci, Česi, Crnogorci i dr.).

Sjedište Fonda utvrdiće premijeri entiteta u skladu sa kriterijima koji se primjenjuju za utvrđivanje zajedničkih institucija i ustanova.

Vlada FBiH će sredstva koja je potrebno osigurati u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine utvrditi nakon uspostavljanja potpune evidencije o nestalim osobama.


FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o kupovini emitovanih dionica društva za osiguranje «Sarajevo osiguranja” d.d. Sarajevo putem javne ponude dionica i u tu svrhu iz namjenski utvrđenog budžetskog transfera odobrila 10.917.600 KM.

Predmet kupovine po osnovu prava preče kupnje prema Odluci o otvorenoj emisiji dionica Društva za osiguranje “Sarajevo osiguranje” d.d. Sarajevo je 436.700 redovnih dionica po cijeni od 25 KM po dionici.
Danas je donesena i Odluka o rasporedu budžetskog transfera za političke stranke i koalicije za prvi kvartal ove godine. Riječ je o 750.000 KM koje se raspoređuju na 16 političkih stranaka, uz princip da 30 posto od ovih sredstava dobiju političke stranke zastupljene u Parlamentu FiH u jednakim iznosima, a 70 posto sredstava prema broju poslanika u parlamentarnim domovima.

Odlukom je Federalna vlada dala saglasnost na Ugovor o konačnom načinu izmirenja duga za isporučenu električnu energiju zaključenog između Elektroprivrede BiH i “Igmana” iz Konjica. Zbog teškog stanja u ovom kolektivu, te omogućavanja nastavka proizvodnje, odobrena je reprogramiranje duga od 2,7 miliona KM u 60 jednakih mjesečnih rata, uz šestomjesečnu odgodu plaćanja.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je donijela Rješenje kojim je Pavu Bobana, Esada Osmanbegovića i Hajrudina Hadžimehanovića imenovala u Stručno tijelo-Komisiju za utvrđivanje posebne akcize za autoputeve, kao prihoda Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

Zadatak je ovog tijela da utvrdi neophodne procedure i redoslijede poteza na uvođenju akcize za autoputeve koja bi pratila kretanje cijena na tržištu, s tim da se tako ostvareni prihod ne tretira kao indirektni porez, već da se sredstva uplaćuju na poseban račun, radi određivanja posebnog načina njihove distribucije.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13,30 sati.

 

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE