43. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.01.2008.
Dnevni red

1.Verifikacija Zapisnika 42. sjednice Vlade Federacije BiH;
2.Prednacrt zakona o federalnim robnim rezervama;
3.Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kontroli cijena;
4.Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca;
5.Prijedlog mišljenja u vezi Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Kraljevine Danske o razvojnoj saradnji;
6.Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana „Igman, Treskavica, kanjon rijeke Rakitnice (Visočica), uložene od strane Pinđo Mirsada, delegata u Domu naroda,
- Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Odluku o pristupanju izradi Prostornog plana „Igman, Treskavica, kanjon rijeke Rakitnice (Visočica), uložene od strane Kluba SBiH,
- Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju „Igmana, Bjelašnice, Treskavice, kanjona rijeke Rakitnice (Visočica)“ područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH, uložene od strane Pinđo Mirsada, delegata u Domu naroda,
7.Nacrt strategije reforme penzionog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine;
8.Program reregistracije nezaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prijedlog odluke o usvajanju Programa reregistracije nezaposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine;
9.Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice i koeficijenta za određivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i članova njihovih porodica za mjesec januar i februar 2008. godine;
10.Plan i program JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. za 2008. godine;
11.Etički kodeks JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. – davanje saglasnosti;
12.Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period januar/siječanj – novembar/studeni 2007. godine;
13.Informacija o stanju u NTF d.o.o. Ploče , sa Prijedlogom zaključaka;
14.Informacija o izboru nosioca izrade Prostornog plana Federacije BiH;
15.Informacija o izboru nosioca izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH – „Sliv rijeke Une“;
16.Prijedlog zaključka u vezi sa zaključenjem Sporazuma sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta, o načinu finansiranja, sjedištu, upravljanju i drugim pitanjima u vezi sa radom Fonda za potporu nestalih osoba;
17.Prijedlog odluke o prihvatanju Prijedloga odluke o emisiji dionica društva za osiguranje Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo putem javne ponude dionica ;
18.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje političkih stranaka.
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE