104. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.05.2017.
Saopćenje o radu


104. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
DJELIMIČNO PRIHVAĆENA INICIJATIVA ZA IZMJENU ZAKONA O RADU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala i djelimično prihvatila inicijativu 26 poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH za izmjenu Zakona o radu, a koja se odnosi na to da usvojiocima i hraniteljima djece bude osigurano pravo na plaćeno odsustvo s posla za vrijeme perioda adaptacije, bez obzira na uzrast djeteta.
 
Podnosioci inicijative navode da je riječ o poticajnoj zakonskoj mjeri koja će omogućiti razvoj sigurne privrženosti kod djeteta, bez obzira na njegov uzrast, što u konačnici predstavlja ključ za uspjeh svakog postupka usvojenja ili hraniteljstva. Naime, prema sadašnjoj odredbi člana 70, a u vezi s članom 62. Zakona o radu, pravo na plaćeno odsustvo s posla se usvojiocima i hraniteljima omogućava samo do navršene prve godine života djeteta.
 
Odredbom člana 62. Zakona o radu utvrđeno je pravo na porođajno odsustvo u trajanju od jedne godine neprekidno, te propisano da ono može otpočeti 28 dana prije očekivanog datuma porođaja. Odredbom člana 70. ovog zakona propisano je da pravo na porođajno odsustvo može koristiti jedan od usvojilaca djeteta ili osoba kojoj je na osnovu rješenja nadležnog organa dijete povjereno na čuvanje ili odgoj.
 
U izjašnjenju Federalne vlade se navodi da bi predloženom izmjenom Zakona o radu usvojiocima bilo omogućeno da se tokom obaveznog “adaptacionog perioda”, koji je propisan Porodičnim zakonom FBiH, u potpunosti posvete maloljetnom djetetu koje usvajaju, ostvare s njim kvalitetnu emotivnu vezu, na taj način zadovolje njegove potrebe i interese i olakšaju privikavanje na novu porodicu. S tim u vezi, treba imati u vidu da su usvojenje i smještaj djeteta u hraniteljsku porodicu dva različita instituta i da se ne mogu poistovjećivati. Usvojenje je poseban oblik porodično-pravne zaštite djece bez roditelja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, kojim se zasniva roditeljski, odnosno srodnički odnos, dok je hraniteljstvo oblik zaštite izvan vlastite porodice kojim se djetetu osigurava odgovarajući porodični smještaj i zaštita u hraniteljskoj porodici i traje dok postoje razlozi za takav smještaj.
 
Kako Zakonom o hraniteljstvu u FBiH nije propisan obavezan adaptacioni period, inicijativu za izmjenu Vlada FBiH ocjenjuje prihvatljivom samo u pogledu odsustva za usvojioce, te će to i biti predmet izmjena i dopuna Zakona o radu u narednom periodu.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O O IZMJENAMA ZAKONA O
SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALA U FBiH
 
Federalna vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputil Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji BiH.
 
Jedna od izmjena odnosi se na izmjenu riječi „potvrđene“ riječju „podignute“ u članu 34. Zakona. Korekcija je urađena jer postoje naznake da sudije u praksi ne postupaju u odgovarajućim predmetima na osnovu važeće odredbe člana 34. Zakona, odnosno ne u smislu odlučivanja o dostavljenom optužnom prijedlogu. Izmjena omogućava izbjegavanje takve prakse i definiše postupanje u smislu potvrđivanja, odnosno odbijanja optužnog prijedloga.
 
Izmijenjen je i član 35. i propisano da primjena Zakona počinje 1.11.2017. godine.
 
PRODULJEN ROK ZA VERIFIKACIJU STARE DEVIZNE ŠTEDNJE
 
Vlada FBiH izmijenila je danas Uredbu o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovi računa stare devizne štednje u FBiH, čime je rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju računa stare devizne produljen do 30.9.2017., počevši od 1.7.2017., a Agencija je dužna završiti postupak verifikacije najkasnije do 31.12. 2017. godine.
 
Prema dosadašnjem rješenju, rok za podnošenje zahtjeva bio je 30.9.2016. godine, počevši od 1.6.2016. godine, a postupak verificiranja trebao je biti okončan do 31.12.2016. godine.
 
U Proračunu FBiH za 2017. godinu su predviđena sredstva za ove namjene.
 
 
POSLOVANJE LUTRIJE BiH U 2016. I PLAN ZA 2017. GODINU
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o poslovanju Lutrije BiH za 2016. godinu, te dala saglasnosti na Odluku o raspodjeli dobiti za 2016. i na Plan poslovanja za 2017. godinu.

Lutrija BiH je lani ostvarila ukupan prihod od 29.655.472 KM, od čega se na prihod od igara na sreću odnosi 28.784.917 KM, ili 97,1 posto. Prošlogodišnji prihod je tri posto veći u odnosu na ostvarenje u 2015. godini.

Vrijednost ukupne aktive, na bazi bilansa stanja na dan 31.12.2016. godine, iznosi 16.584.968 KM. Stalna sredstva od 9.146.542 KM čine 55 posto ukupne aktive, a čine je nematerijalna (13,3 posto) i materijalna imovina (85,9 posto), investicijske nekretnine (0,4 posto), ostala stalna materijalna sredstva (0,1 posto) i dugoročni finansijski plasmani (0,3 posto).

Na osnovu usvojenih finansijskih izvještaja, dobit Lutrije BiH, poslije oporezivanja za 2016. godinu iznosi 510.449 KM, što je 3,5 puta više nego u 2015. godini i u cjelokupnom iznosu je predviđena za investiranje u razvoj. Tokom 2016. godine uplaćeno je u Budžet FBiH 4.670.000 KM, što je 230.000 KM ili za 5,2 posto više u odnosu na 2015. godinu.

Kad je riječ o 2017. godini, planiran je promet od 50.157.000 KM, a prihod od 29.194.000 KM.

Projekcije osnovnih parametara plana predviđaju isti nivo dobiti za 2018. i 2019. godinu.

Kako je danas odlučeno, dobit Lutrije BiH za 2016. godinu od 510.449 KM bit će, prema prijedlogu Nadzornog odbora, raspoređena za investiranje i razvoj.
 
 
PROCEDURA IZBORA STRUČNOG KONZULTANTA
 
Vlada FBiH je danas Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, kao ugovornom organu, dala suglasnost za pokretanje postupka javne nabavke usluga putem otvorenog postupka za izbor pravne osobe kao stručnog konzultanta u izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na teritoriju Federacije BiH.
 
Postupak će obaviti Povjerenstvo za pripremu dokumentacije koje će biti imenovano rješenjem Federalnog ministarstva.
 
Stručni konzultant treba posjedovati iskustvo u međunarodnim pregovorima i izradi ugovora o istraživanju i eksploataciji nafte i plina.
 
Procijenjena vrijednost usluga stručnog konsultanta je do 1.500.000 KM, s PDV-om, a bit će isplaćena sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji nafte i gasa u FBiH.
 
Popis kvalificiranih ponuđača utvrditi će Povjerenstvo, pri čemu cijena čini 30 posto, a tehnički kriteriji 70 posto.
 
Konačnu odluku o odabiru stručnog konsultanta, na prijedlog Povjerenstva, donijet će Vlada FBiH.
 
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke usluga, putem otvorenog postupka za izbor stručnog konzultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina i tendersku dokumentaciju iz 2014. godine.
 
ZA PENZIONISANJE ZAPOSLENIKA 500.000 KM
 
Federalna vlada usvojila je Program utroška dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja zaposlenika, u iznosu od 500.000 KM.
 
Korisnici sredstava po ovom programu su preduzeća u poteškoćama ili stečaju sa sjedištem u FBiH čija je primarna djelatnost metalna, elektro i automobilska industrija, građevinska, drvna, papirna i grafička industrija, proizvodnja tekstila, kože i obuće, hemijska i industrija gume i plastike. Privatna preduzeća mogu ostvariti pravo na dodjelu ovih sredstava samo po jednom podnesenom zahtjevu, uz uslov da zapošljavaju najmanje 20 radnika. Jednom privrednom društvu maksimalno može biti dodijeljeno 150.000 KM.
 
Program traje do utroška sredstava.

 
USVOJEN ČETVRTI MJESEČNI IZVJEŠTAJ
 
Federalna vlada usvojila je Četvrti mjesečni izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije i zadužila Federalno ministarstvo pravde i Federalni zavod za programiranje razvoja da imenuju predsjedavajuće i zamjenike radnih grupa za politički kolegij, reformu javne uprave i za ekonomski kriterij.
 
Komisija je zadužena i da redovno informiše Vladu o aktuelnim pitanjima i obavezama koje se odnose na nadležnosti federalnih organa uprave iz oblasti evropskih integracija.
 
ZA TRANSFERE IZ OBLASTI KULTURE ODOBRENO 3.098.000 KM
 
Vlada Federacije BiH danas je usvojila četiri programa raspodjele ovogodišnjih proračunskih transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva kulture i sporta.
 
Transfer za fond za izdavaštvo iznosi 550.000 KM. U okviru ovog iznosa, za podršku izdavačima za objavljivanje knjiga planirano je 195.000 KM, a izdavačima časopisa 90.000 KM. Plasman i promoviranje knjiga i autora podržani su sa 60.000 KM, a 30.000 KM predstavlja stimulaciju za autore novih književnih rukopisa izabranih na anonimnom konkursu. Na ime podrške izdavačima za objavljivanje rukopisa izabranih na konkursu planirano je 25.000 KM, financijska podrška za zahtjeve, projekte i potrebe iz domena izdavačke djelatnosti iznosi 55.000 KM, a preostalih 95.000 KM je namijenjeno servisiranju poslova Fondacije za izdavaštvo.
 
Bibliotečka djelatnost bit će ove godine podržana sa 330.000 KM. Od toga je za otkup društveno vrijednih knjiga i časopisa domaćih izdavača registriranih u FBiH i objavljenih u 2016. godini planirano 150.000 KM, dok će 75.000 KM biti utrošeno za unaprjeđenje uvjeta rada biblioteka, njihovu međusobnu i suradnju s drugim institucijama iz oblasti kulture. Za druge oblike sufinanciranja ove djelatnosti predviđeno je 33.000 KM, a poslovi Fondacija za bibliotečku djelatnost bit će pomognuti sa 72.000 KM.
 
Transfer za kinematografiju vrijedan je 1.660.000 KM, od čega je 900.000 KM namijenjeno sufinanciranju novih i ugovorenih filmskih projekata. Kratkometražni igrani i dokumentarni filmovi bit će sufinancirani sa 160.000 KM, a manjinske bosanskohercegovačke produkcije sa 200.000 KM. Iznos od 14.000 KM planiran je za sufinanciranje razvoja scenarističke građe i projekata dugometražnih filmova, dok je snimanje studentskih filmova podržano sa 4.500 KM. Za zaštitu, čuvanje i prezentiranje arhivske i filmske građe planirano je 30.000 KM, a 111.500 KM namijenjeno sufinanciranju promocije bosanskohercegovačkog filma. Uz ovo, za prezentaciju na ovogodišnjem filmskom sajmu u Berlinu planirano je 16.000 KM, a 6.000 KM za predstavljanje BiH pri EURIMAGES-u uime Federacije BiH. Kao podrška stručnom usavršavanju filmskih stvaratelja izdvojeno je 2.000 KM. Na ime sufinanciranja drugih oblika filmske djelatnosti bit će izdvojeno 166.000 KM, a Fondacija za kinematografiju će za servisiranje troškova dobiti 50.000 KM.
 
Usvojen je i 558.000 KM vrijedan program utroška s kriterijima raspodjele sredstava za glazbene, scenske i likovne umjetnosti. Od toga je za podršku projektima iz oblasti glazbene kulture predviđeno 114.000 KM, za projekte iz oblasti scenske umjetnosti 180.000 KM, a projekti iz oblasti likovne umjetnosti će biti podržani sa 110.100 KM. Za otkup umjetničkih djela planirano je 18.100 KM, dok će za servisiranje troškova Fondacije za glazbene, scenske i likovne umjetnosti biti izdvojeno 80.000 KM.
 
Sredstva će fondacijama biti dodjeljivanja na osnovu konkursa i u skladu s Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika i dodjelu sredstava.
 
Federalna vlada danas je, također, usvojila izvješća o radu za proteklu, te planove za 2017. godinu ove četiri federalne fondacije iz oblasti kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.
 
SMJERNICE EKONOMSKE I FISKALNE POLITIKE 2018.-2020.
 
Vlada Federacije BiH danas je, sukladno Zakonu o proračunima u FBiH, a na prijedlog Federalnog ministarstva financija, donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018.-2020. godina. Temeljni dokumenti koji opredjeljuju strategijsko usmjerenje ekonomske politike u narednom razdoblju su Program rada Vlade Federacije BiH za mandatno razdoblje 2015.- 2018., Reformska agenda 2015.-2018., Program ekonomskih reformi FBiH 2017.-2019., Strategija EU 2020, Strategija razvoja jugoistočne Europe 2020, te sektorske strategije na razini BiH i Federacije BiH. Cilj Smjernica je prevedba srednjoročne fiskalne strategije u proračunsku metodologiju, te definiranje okvira za planove proračunskih i vanproračunskih korisnika.
 
Odlučna da provede reformske aktivnosti, Vlada Federacije BiH će u narednom srednjoročnom razdoblju poduzeti strukturne napore fiskalne konsolidacije, zbog čega i Smjernice stavljaju fokus na politiku smanjenja/ograničavanja javne potrošnje na svim razinama vlasti u Federaciji BiH. Ovaj dokument prvenstveno definira smjer i ciljeve ekonomske politike, s naglaskom na nastavljanje provedbe fiskalne konsolidacije koja neće narušiti osnove ekonomskog oporavka.
 
Uz ovo, prioriteti Vlade FBiH će u narednom razdoblju biti usmjereni i na povećanje konkurentnosti gospodarstva, projekte intenziviranja gospodarskog razvoja, snaženje unutranje društvene stabilnosti FBiH, iniciranje i provedbu reformi usuglašenih s potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Europskoj uniji, snaženje regionalne suradnje, kao i koordinacije i suradnje s nižim razinama vlasti u Federaciji BiH. Opći ciljevi i prioriteti Vlade FBiH u razdoblju 2018.-2020. godina usmjereni su na postizanje visokog i održivog ekonomskog razvoja, a samim tim i podsticanje većeg gospodarskog rasta, veći prosperitet i stvaranje novih radnih mjesta, a sve kroz regionalne suradnje i veze sa EU.
 
U usvojenom Programu rada Vlade FBiH za razdoblje 2015. - 2018. jasno su utvrđeni i istaknuti strategijski ciljevi: makroekonomska stabilnost, konkurentnost, održivi razvoj, zapošljavanje, socijalna uključenost i EU integracije.
 
Makroekonomske projekcije za razdoblje 2017. - 2020. godine temeljene su na dostupnim informacijama o inputima i statističkim pokazateljima objavljenim do sredine rujna 2016. godine. Spor oporavak ekonomskih kretanja u međunarodnom okruženju, prije svega u EU, u 2015. i 2016. godini, doveli su do snaženja negativnih rizika, što je utjecalo na makroekonomske projekcije. U domaćem gospodarstvu, nakon realnog rasta ekonomskih aktivnosti u 2015. godini (3,1 posto), procjenjuje se blagi realni rast BDP-a u 2016. godini u procentu od 2,1 posto. Očekivanja su da će GDP zabilježiti realan rast u 2017. godini po stopi od 3,4 posto, u 2018. godini 3,8 posto, da bi u 2019., odnosno 2020. godini procjenjeni rast iznosio 4,0 posto i 4,5 posto.
 
Očekivanja su da u razdoblju 2017. - 2020. godine Federacija BiH ostvaruje kontinuirani rast izvozne aktivnosti i to u 2017. godini za 7,1 posto, u 2018. za 7,9 posto, te u 2019., odnosno 2020. godini za 7,9 posto. U istom razdoblju se očekuje rast uvoza u 2017. godini za 6,4 posto, dok su očekivanja za 2018. godinu povećanje uvoza za 6,8 posto., a u 2019. i 2020. godini za 7,2 posto i 6,4 posto.
 
Imajući u vidu planirane aktivnosti Vlade Federacije BiH, očekuje se da bi ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH mogao dostići stope rasta od 2,2 posto u 2017. godini, 2,5 posto u 2018. godini i 2,5 posto u 2019. godini, te 2,3 posto u 2020. godini. Očekuje se smanjenje broja nezaposlenih u 2017. godini za 2,8 posto, u 2018. godini za 2,9 posto, te u 2019., odnosno 2020. godini 3,0 i 3,5 posto.
 
Očekivani oporavak ekonomskih aktivnosti u FBiH, u razdoblju 2017.-2019. godine, bit će temeljen na strukturnim reformama predviđenim Reformskom agendom i ubrzanju investicijskog ciklusa, posebno investiranja u sektoru energetike. Povećanje investicijske aktivnosti očekuje se u trogodišnjem razdoblju za koji se donosi ovaj dokument, uz konstantno povećanje udjela investicijskih aktivnosti u BDP-u, koji se kreće od 14,9 posto u 2015. do 17,1 posto u 2020. godini. Procjene investicija su vezane za blagi ekonomski oporavak u EU i okruženju, što će pozitivno uticati i na ekonomski oporavak BiH i Federacije BiH.
 
PRAĆENJE STANJA VEZANOG ZA AGROKOR
 
Kontinuirano prateći situaciju vezanu za Agrokor, Vlada FBiH je danas prihvatila informaciju o aktivnostima koje se odnose na privredna društva iz ove grupacije čija su sjedišta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Vlada je zadužila resorna ministarstva da, u skladu sa svojim nadležnostima, prate aktivnosti i poduzimaju mjere u cilju zaštite dobavljača i zaposlenika.
 
Federalna vlada je, ujedno, podržala prijedlog da na nivou Bosne i Hercegovine bude formiran tim za praćenje stanja vezanog za Agrokor.
 
O ŠTETAMA U POLJOPRIVREDI
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o štetama u poljoprivredi prouzrokovanim snježnim padavinama, niskim temperaturama i mrazevima u Federaciji BiH i zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da izmijeni i dopuni Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji, u dijelu koji se odnosi na obavezu dostave dokaza o prodaji proizvoda u biljnoj proizvodnji. Izmjene i dopune trebaju omogućiti da budu oslobođeni dostavljanja dokaza o prodaji proizvoda u 2017. godini klijenti čija se proizvodnja nalazi na području općina i gradova na kojima je proglašeno stanje elementarne nepogode.
 
Današnji zaključci su doneseni nakon analize informacija Udruge poljodjelaca iz Zapadnohercegovačkog kantona, Seljačkog saveza FBiH i drugih o nastalim štetama, a koji su od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva tražili da, za područja koja su proglasila elementarnu nepogodu, bude suspendirana primjena odredbi Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji. Riječ je o odredbama koje se odnose na dostavu dokaza o prodaji proizvoda, što je jedan od uvjeta za ostvarivanje novčane potpore.
 
Ujedno, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva naglašava da općine, kantoni i Federacija BiH (civilna zaštita) mogu, u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, poduzeti potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti u vezi s proglašenjem prirodne nesreće, procjenom šteta i poduzeti mjere na saniranju nastalih šteta na poljoprivrednim gospodarstvima.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH danas je Federalnom ministarstvu trgovine odobrila 50.000 KM iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2017. godinu za podršku u realizaciji kampanje „Made in BiH“.
 
Donesena je Odluka o davanju na privremeno korištenje Doma vojske Federacije BiH i zemljišta, bez naknade, Gradu Bihaću za potrebe Kulturnog centra, na period od deset godina. Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH je zadužena da sačini ugovor s Gradom Bihaćem, kojim će biti uređena pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza nastalih korištenjem objekta).
 
Federalna vlada je prihvatila izvještaj o radu Odbora za javni nadzor za 2016. godinu, koji će biti objavljen na web stranicama Vlade FBiH i Federalnog ministarstva finansija.
 
Vlada Federacije BiH danas se upoznala s Finasijskim izvještajem Fonda za reformu javne uprave, kao i Godišnjim izvještajem o radu Nezavisnog operatora sistema u BiH za 2016. godinu.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je dala prethodnu saglasnost na prijedlog za imenovanje Mirze Hulusića za člana Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, uime državnog kapitala, na period do isteka mandata Nadzornog odbora koji je započeo 26.8.2015. godine.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.20 sati.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE