104. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.05.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 103. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.5.2017. godine i Zapisnika 73. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.5.2017. godine, telefonskim putem
2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene Zakona o radu, koju je podnijela grupa poslanika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o postupku verifikovanja potraživanja i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu i davanju saglasnosti na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Mišljenjem Federalnog ministarstva finansija
a) Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti Lutrije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu trgovine
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke usluga za izbor pravnog lica kao stručnog konsultanta, za pružanje konsultantskih usluga Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, u izradi tenderske dokumentacije za raspisivanje međunarodnog javnog poziva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog za imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ispred državnog kapitala
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa u svrhu penzionisanja zaposlenika“
9. Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih građevinskih radova u okviru projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“, krajnjim korisnicima
10. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje Doma vojske Federacije Bosne i Hercegovine i zemljišta Gradu Bihaću za potrebe Javne ustanove Kulturni centar Bihać
11. Izvještaj o radu Odbora za javni nadzor za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
12. Godišnji finansijski izvještaj Fonda za reformu javne uprave za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
13. Četvrti mjesečni izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije, s Prijedlogom zaključka
14. Godišnji izvještaj o radu Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini u periodu od 1.1.2016. do 31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
15. Informacija o potrebi zaključivanja ugovora o radu u Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaji o radu fondacija za 2016. godinu
a) Izvještaj o radu Fondacije za izdavaštvo za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o radu Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
c) Izvještaj o radu Fondacije za kinematografiju za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
d) Izvještaj o radu Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
17. Planovi rada fondacija za 2017. godinu
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za izdavaštvo za 2017. godinu
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za bibliotečku djelatnost za 2017. godinu
c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za kinematografiju za 2017. godinu
d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2017. godinu
18. Prijedlozi odluka o usvajanju Programa utroška sredstava fondacija
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za Fond za izdavaštvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu kulture i sporta
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu kulture i sporta
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfera za kinematografiju“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu kulture i sporta
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu kulture i sporta
19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Mostaru za zaključivanje ugovora o djelu
20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kazneno popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Sarajevu za zaključivanje ugovora o djelu
21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu
22. Zahtjev za davanje saglasnosti Operatoru za OIEiEK za raspisivanje konkursne procedure za prijem jednog radnika, s Prijedlogom zaključka
23. Smjernice ekonomske i fiskalne politike za period 2018.-2020. godina, s Prijedlogom zaključka
24. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za angažovanje privremenih regionalnih koordinatora na području Republike Srpske za prikupljanje podataka o bosanskohercegovačkoj dijaspori i povratnicima u Republiku Srpsku i pružanje informativno-pravne pomoći navedenoj populaciji o mogućnostima aktivnog učešća u stvaranju pozitivnog društvenog ambijenta i uslova za potpunu reintegraciju, ravnopravnost i održivost u povratničkim sredinama
25. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 699/2017 od 19.5.2017. godine, usvojenog prilikom razmatranja usmene Informacije o kupovini zgrada i zemljišta Vladinih institucija
26. Prijedlog izjašnjenja na žalbu bivših uposlenika Jedinice za implementaciju projekta socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja - PIU SESER
27. Informacija u vezi šteta u poljoprivredi u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija o aktivnostima vezanim za privredna društva grupacije Agrokor sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
29. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine
 
Ponedjeljak,
19. mart 2018.
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA