103. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.05.2017.
Saopćenje o radu


103. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O
POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA
I ODLIKOVANJA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica koji je pripremilo Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, jer nije riječ o složenom i obimnom zakonu.
 
Izmjena je predložena jer je Ustavni sud Federacije BiH presudom od 7.11.2012. godine utvrdio da član 1. ovog zakona, kojim je propisan cenzus za korisnike prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu ratnog priznanja ili odlikovanja, nije u saglasnosti sa Ustavom FBiH.
 
Prijedlogom zakona brisana je osporena odredba po kojoj je ostvarivanje prava bilo uvjetovano prihodovnim cenzusom, čija je primjena počela 1.5.2010. godine.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM
 
U Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji je danas utvrdila Federalna vlada, uvrštena je i definicija „posebne kategorije otpada“. Riječ je o otpadnim materijama koje su važne bilo sa aspekta njihove štetnosti po okoliš i zdravlje ljudi, bilo po količinama koje nastaju, te zahtijevaju posebno uređen način upravljanja od mjesta nastajanja, preko skupljanja, transporta i tretmana, do konačnog zbrinjavanja.
 
Nova je i definicija „proizvođača i uvoznika proizvoda“, kao pravne osobe koja na profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje, unosi ili uvozi, odnosno prva stavlja na tržište Federacije BiH proizvode, uređaje i opremu, koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.
 
Novina u Zakonu je i „operater sustava”, tj. pravna osoba koja po principu „produžene odgovornosti proizvođača” ispunjava ciljeve za reciklažu i iskorištenje posebnih kategorija otpada. Operatera sustava mogu osnovati isključivo pravne osobe koje obavljaju svoju poslovnu djelatnost stavljanjem u promet proizvoda koji postaju posebne kategorije otpada.
 
Proizvođač i uvoznik proizvoda je društveno i finansijski odgovoran za opterećenje okoliša koje mogu prouzrokovati proizvodi koje stavlja na tržište Federacije BiH, a koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada: ambalažni otpad, otpadna vozila, ulja, baterije i akumulatori, gume, električni i elektronički otpad, zatim otpad koji sadrži azbest i PCB, otpad iz proizvodnje titandioksida, medicinski, životinjski i građevinski otpad.
 
Provedbenim propisima bit će utvrđeni kriteriji za obračun i plaćanje naknada za posebne kategorije otpada, način i rokovi izvještavanja, obveznici izvještavanja i plaćanja naknada, te visina naknada, za određene proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada, kao i drugi način upravljanja za posebne kategorije otpada.
 
Naknade za posebne kategorije otpada uplaćuju se u Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH osim za posebne kategorije za koje postoje operateri sistema.
 
Zakonom o upravljanju otpadom uspostavlja se informacioni sistem upravljanja otpadom kao niz međusobno povezanih baza podataka i izvora podataka o svim vrstama i tokovima otpada, subjektima i infrastrukturom upravljanja otpadom, a on se uspostavlja u Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH.
 
Provedbenim propisom uredit će se način i finansijsko tehnički aspekt uspostave, vođenja i održavanja informacionog sistema, kao i rokovi izvještavanja, te način dostavljanja informacija o otpadu.
 
Zakon o upravljanju otpadom dopunjava se i uvođenjem, uz inspektora zaštite okoliša, i tržišno, turističko-ugostiteljskog inspektora, čime se on usklađuje sa Zakonom o inspekcijama FBiH, jer se za oblast inspekcijskih poslova, pored postojećih inspektora zaštite okoliša i tržišno, turističko-ugostiteljskim inspektorima utvrđuje nadležnost u oblasti inspekcijskog nadzora u vezi zakona o upravljanju otpadom.
 
Zakon o upravljanju otpadom mijenja se u pogledu kaznenih odredbi, tako da se  postojeće kaznene odredbe pooštravaju, iznos kazni se povećava i vrši se gradacija kazni na način da se propisuje raspon novčane kazne za prekršaj i za ponovljeni prekršaj. Na ovaj način želi se povećati specijalna prevencija i to tako što se više kažnjava za ponovljeno djelo.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O STVARNIM PRAVIMA
 
Vlada Federacije BiH je utvrdila i Parlamentu FBiH na usvajanje po hitnoj proceduri uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o stvarnim pravima.
 
Primjena Zakona o stvarnim pravima, kao sistemskog zakonskog propisa koji je u FBiH prvi put na sveobuhvatan način uredio ovu oblast, počela je u martu 2014. godine. Dakle, u primjeni je već tri godine i u praksi su uočene određene nejasnoće koje je je neophodno otkloniti.
 
Te nejasnoće se odnose na primjenu odredbe člana 15. kojim se uređuju prava stranih fizičkih i pravnih osoba na sticanje prava vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH. Važeće zakonsko rješenje pokazalo se nedovoljnim kada je riječ o primjeni Liste reciprociteta, tačnije pribavljanja podataka za ovu listu i njihovog blagovremenog ažuriranja.
 
S tim u vezi je i predložena izmjena člana 15. s ciljem veće pravne sigurnosti građana Federacije BiH i stranih pravnih i fizičkih osoba koje namjeravaju odgovarajućim pravnim poslom steći pravo vlasništva na nekretninama u FBiH.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH danas se očitovala o zahtjevu za ocjenu ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate FBiH, koji je Ustavnom sudu FBiH podnio potpredsjednik FBiH Milan Dunović.
 
U izjašnjenju Vlade je ukazano na to da je Zakon donesen u namjeri namjera da svim radnicima koji ostvaruju svoja prava putem suda bude omogućen ravnopravan položaj i da u što kraćem roku budu isplaćeni potraživani iznosi utvrđeni pravomoćnim odlukama suda uz pripadajuće kamate. U obzir je uzeto i to da je za ostvarivanje drugih prava građana ključno održavanje likvidnosti gospodarstva i proračuna svih razina vlasti, posebno sa stajališta osiguranja redovnih sredstava za normalno funkcioniranje države i zadovoljavanja potreba pojedinih socijalnih kategorija koje se financiraju iz proračuna svih razina vlasti. Dakle, financijska stabilnost i fiskalna održivost proračuna su imperativ za makrofinancijsku stabilnost i od javnog su interesa za sve građane BiH. Stoga Vlada FBiH smatra da Zakon nije diskriminirajući i da svi vjerovnici imaju jednak tretman.
 
Prema informacijama kojima Vlada FBiH raspolaže, ukupan iznos dosuđenih presuda iz radnog odnosa u različitim javnim subjektima trenutno prelazi 400 milijuna KM samo za glavnicu, a zatezne kamate nisu uključene u ovaj iznos. Zabrinjavajući je i podatak da pojedini kantoni imaju dosuđenih presuda koje prelaze 60 posto iznosa njihovih godišnjih prihoda.
 
Kako se radi o presudama koje datiraju još od 2010. godine, obračunati iznos zateznih kamata značajno pogoršava financijsku dubiozu pojedinih javnih subjekata i, u nekim kantonima i općinama, ali i javnim poduzećima, ove obveze mogu čak u potpunosti blokirati njihovo funkcioniranje i dugoročno ga destabilizirati.
 
Zbog svih ovih razloga Vlada Federacije BiH je utvrdila dopunu Zakona kojim je visinu stope zatezne kamate iz radnih odnosa smanjila na 0,2 posto na godišnjoj razini, s ciljem zaustavljana progresivnog rasta obveza iz sudbenih presuda i omogućavanja javnim subjektima da sačine plan izmirenja ovih obveza u narednom razdoblju, uz istodobno očuvanje njihove financijske stabilnosti. To je najbitniji preduvjet za zaštitu prava na imovinu i osiguravanje mogućnosti isplate potraživanja radnika u što kraćem roku, a da, istodobno, ne budu ugrožena prava građana po drugim osnovama.
 
Federalna vlada, navodi se u izjašnjenju, ponovno ukazuje da je cilj dopune Zakona brže i lakše izmirenje glavnog duga iz osnove radnog odnosa, prije svega za one pravne osobe koje imaju problem s likvidnošću, a kojima je, na ovaj način, olakšano plaćanje dospjelih obveza na vrijeme, a samim tim i održana likvidnost. Također, smanjenje stope zatezne kamate iz osnove radnog odnosa doprinosi i zaštiti likvidnosti proračuna institucija vlasti na federalnoj i razini kantona, grada i općine.
 
Nadalje, namjera je bila i poboljšanje likvidnosti dužnika, bez obzira je li iz privatnog ili javnog sektora i omogućavanje ne samo brže isplate glavnice, već i osiguranje uplate doprinosa i smanjenja zaostalih neizmirenih potraživanja iz osnove neuplaćenih doprinosa. Cilj je i, na ovaj način, pomoći ne samo poboljšanje opće likvidnosti, već i uvezivanje mirovinskog staža i punjenje mirovinskog fonda i uplatu javnih prihoda iz osnove poreza na dohodak.
 
Imajući u vidu opći javni interes vezan za financijsku stabilnost, a održavajući jednakopravni status svih potražitelja iz osnove radnog odnosa, Federalna vlada smatra da zahtjev potpredsjednika Federacije BiH za donošenje privremene mjere povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona treba odbiti kao neopravdan.
 
Polazeći od predloženog mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada FBiH nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju kojeg je podnio Kluba zastupnika Socijaldemokratske partije BiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. Između ostalog, Vlada ocjenjuje da bi predlaganje bilo kakvih izmjena važećeg Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, u ovom trenutku, dodatno učinila složenijom situaciju u sustavu mirovinskog i invalidskog osiguranja, te nepotrebno zakompliciralo proceduru donošenja novog zakona.
 
IZМЈЕNE I DОPUNE ODLUKE O IZNOŠENJU STRANE GOTOVINE I ČEKOVA
 
Vlada FBiH je, izmjenama i dopunama Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova, propisala obavezu fizičkim osobama da, pri prelasku državne granice, osim strane gotovine, konvertibilnih maraka i čekova, prijavi i vrijednosne papire i sve ostale fizički prenosive instrumente plaćanja u skladu s propisom kojim se uređuje sprječavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Propisana je i obaveza da pri prelasku državne granice obavezno popunjavaju Obrazac za prijavu gotovine, a iznos koji fizička osoba rezident može iznijeti iz zemlje povećan je s 2.500 eura na 10.000 eura.
 
Cilj donošenja ovakve odluke je ispunjavanje obaveza iz Akcionog plana BiH za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, što bi doprinijelo uklanjanju BiH sa FATF-ove „sive liste“.
 
ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JAVNE CESTE U KATEGORIJU AUTOCESTA A1
 
Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela Odluku o razvrstavanju javne ceste u kategoriju autocesta A1. Razvrstane su dionice Zenica Jug - Lašva - Kakanj - Visoko dužine 81,9 kilometara i Zvirovići - Bijača u dužini od 10 kilometara. Razvrstavanje ovih dionica u javnu cestu kategorije autocesta sa oznakom Al je obavljeno u skladu sa investicijsko-tehničkom dokumentacijom, upotrebnim dozvolama i odgovarajućim tehničkim propisima prema kojima su one izgrađene.
 
Za realizaciju ove odluke zaduženo je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, a njenim stupanjem na snagu prestaje da važi Odluka o razvrstavanju javne ceste M-5 na dionici Sarajevo (Jošanica) - Podlugovi - Visoko.
 
SREDSTVA KULTURNIM DRUŠTVIMA
 
Danas su donesene odluke o izdvajanju sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu za finansiranje programa i projekata četiri kulturna društva.
 
Tako je Kulturnom društvu „Preporod” dodijeljeno 75.000 KM, Kulturnom društvu „Napredak” 55.000 KM, Kulturnom društvu „Prosvjeta” 45.000 KM i Kulturnom društvu „La Benevolencija” 25.000 KM.
 
Federalno ministarstvo kulture i sporta će s korisnicima zaključiti ugovore o načinu i uslovima korištenja odobrenih sredstava, koji će ovom ministarstvu dostaviti izvještaje o njihovom namjenskom utrošku.
 
ZA KULTURU I SPORT ODOBRENO 4.980.000 KM
 
Vlada FBiH usvojila je danas Program i kriterije raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu u visini od 4.980.000 KM.
 
Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa iznosi ukupno 720.000 KM, od čega je najveći dio od 518.000 KM namijenjen za izradu projekata i radove za zaštitu javnih objekata kulture koji imaju status nacionalnog spomenika. Za stambene objekte koji imaju status nacionalnog spomenika planirano je 40.000 KM, koliko i za projekate zaštite nekropola sa stećcima i zaštitu starih gradova. Iznos od 30.000 KM namijenjen je zaštiti prokretnih kulturnih dobara koja imaju status nacionalnog spomenika i projekte očuvanja nematerijalne kulturne baštine.
 
Ukupni iznos transfera za kulturu od značaja za Federaciju BiH je 1.530.000 KM, pri čemu je 900.000 KM predviđeno za manifestacije, programe i projekte kulture od međunarodnog značaja za BiH i FBiH, a 480.000 KM za one od značaja za Federaciju BiH. Programi međunarodne saradnje i organizacija manifestacije „Dani evropskog nasljeđa“ bit će podržani s 50.000 KM.
 
Za transfer za projekte udruga građana i organizacija iz oblasti kulture planirano je 260.000 KM.
 
Za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu je, posebnim transferom, planirano izdvajanje 600.000 KM.
 
Transfer za sport od značaja za FBiH vrijedan je 1.470.000 KM, a unutar njega su najveće stavke sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata (450.000 KM) i sufinansiranje sportskih manifestacija u Federaciji BiH i učešća sportista na zvaničnim međunarodnim takmičenjima (300.000 KM). Djelatnosti sportskih saveza konstituiranih na nivou BiH i FBiH bit će podržane sa 150.000 KM, a sufinansiranje sportskih manifestacija i klubova osoba sa invaliditetom sa 60.000 KM. Sa 130.000 KM bit će podržana organizacija Evropskog zimskog omladinskog festivala EYOF 2019.
 
Transfer za mlade iznosi 400.000 KM, od čega 230.000 KM predstavlja podršku programima i projektima za mlade i poboljšanje njihovog položaja u društvu. Za istraživanje, formiranje i promoviranje politike prema mladima u FBiH predviđeno je 100.000 KM, a za podršku Vijeću mladih u FBiH 30.000 KM.
 
Sredstava tekućih transfera bit će raspodijeljena u skladu sa općim i posebnim kriterijima i na temelju javnog natječaja.
 
Korisnici sredstava su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i o tome dostaviti izvještaj s kompletnom dokumentacijom u roku od 15 dana od realizacije projekta/programa. Izvještaji obavezno sadrže i gender analizu krajnjih korisnika/ica ovih sredstava.
 
Komisija Federalnog ministarstva kulture i sporta za nadzor nad namjenskim utroškom sredstava će vršit kontrolu na osnovu dostavljenih izvještaja, a po potrebi i neposredno kod korisnika sredstava.
 
IMENOVAN EKONOMSKI SAVJET VLADE FBiH
 
Danas je imenovan Ekonomski savjet Vlade Federacije BiH, čiji je predsjednik doktor nauka Vjekoslav Domljan, a članovi, također doktori nauka, Aziz Šunje, Sead Kreso, Igor Živko, Matej Živković, Goran Miraščić i Adisa Omerbegović - Arapović.
 
Uz nadležnosti utvrđene Poslovnikom o radu Vlade FBiH, zadatak Ekonomskog savjeta je da, bez naknade, Vladu FBiH savjetuje u vezi sa ekonomskom politikom, da analizira predložene zakonske i podzakonske akte i njihov mogući uticaj, te da Vladi samoinicijativno upućuje prijedloge eventualnih mjera i aktivnosti iz sfere ekonomije čiji je cilj održivi ekonomski rast i razvoj, kao i realizacija ciljeva utvrđenih Programom rada Vlade FBiH, Reformskom agendom i Pismom namjere s MMF-om, ali ne ograničavajući se samo na ove ciljeve.
 
Savjet je ovlašten da, kolektivno i individualno, komunicira sa širom društvenom zajednicom u vezi s reformskim mjerama. Jedan od najznačajnijih aspekata je neovisnost Savjeta, široko razumijevanje ekonomske problematike i mogućnost neovisnog djelovanja.
 
Također, kako je to članom 59. Poslovnika o radu Vlade FBiH propisano, Ekonomski savjet na zahtjev Vlade ili federalnih tijela uprave razmatra prednacrte ili nacrte zakona i drugih propisa s područja privrednog, monetarno-kreditnog i finansijskog sistema, kao i druga važnija pitanja ekonomske prirode iz nadležnosti Vlade i o njima daje mišljenja i prijedloge.
 
Članom 60. Poslovnika propisano je da Vlada posebnim aktom utvrđuje sastav i broj članova Ekonomskog savjeta, iz reda pravnih, ekonomskih i drugih stručnjaka s fakulteta i drugih naučnih institucija.
 
USVOJEN „ZELENI IZVJEŠTAJ” ZA 2016. GODINU
 
Vlada Federacije BiH danas je razmatrala i usvojila izvještaj Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o stanju poljoprivrede u prethodnoj kalendarskoj godini pod nazivom „Zeleni izvještaj”, koje ovo ministarsvo priprema u skladu sa Zakonom o poljoprivredi. Ovaj izuzetno detaljno sačinjen dokument sadrži ocjenu stanja i privrednog položaja poljoprivrede, te prijedlog i način provođenja mjera poljoprivredne politike u narednom periodu. Izvještaj je izrađen u saradnji s nadležnim kantonalnim ministarstvima, Federalnim zavodom za statistiku i korištenjem ostalih dostupnih izvora podataka iz ove oblasti.
 
Prema izvještaju, u Federaciji BiH je u 2015./2016. godine ukupno zasijano 202.437 hektara, što je više za 2,7 posto u odnosu na sjetvu iz prethodne sezone. Povećana je i količina proizvedenih žita, te je, naprimjer, pšenice proizvedeno 86.732 tona, što je uvećanje za 21,2 posto.
 
Kada je riječ o ljekovitom i aromatičnom bilju, zahvaljujući ekspanziji sadnje smilja u Hercegovini, BiH je smještena u samom vrhu zemalja po izvozu eteričnog ulja, a može se slobodno uvrstiti među veće mediteranske proizvođače. U 2016. godini površine pod ovom proizvodnjom uvećane su za 110 posto u odnosu na prethodnu godinu, a ako bude ostvaren plan za iduću godinu, one će biti dodatno uvećane.
 
Ono što je smilje u segmentu ljekovitog i aromatičnog bilja, to je jagodasto voće u voćarstvu u Federaciji BiH. Površine pod malinjacima uvećane su za 86 posto, borovnicom 148 posto u odnosu na 2015. godinu, dok su ostale vrste ostale na nivou prošlogodišnjih.
 
Sjemenska proizvodnja u Federaciji BiH bilježi rast u 2016. godini, posebno nakon katastrofalnih poplava u 2014. i ekstremnih suša u 2015. godini.
 
Što se tiče animalne proizvodnje, uočljivo je blago povećanje proizvodnje mlijeka u Federaciji BiH u 2016. u odnosu na 2015. godinu. Najveće količine proizvedenog mlijeka su u Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Unsko-sanskom kantonu. Vidljivo je, također, da je u FBiH povećan broj tovnih junadi, a naročito u Tuzlanskom kantonu. Povećanje brojnog tovnih grla rezultat je sporazum s Republikom Turskom o izvozu svježeg mesa. Prema podacima iz kantonalnih ministarstava nadležnih za poljoprivredu, u FBiH je povećan i broja ovaca. Povećanje je zabilježeno u Srednjobosanskom, Zeničko-dobojskom i Kantonu 10, a smanjenje u Unsko-sanskom i Tuzlanskom, dok je u ostalim broj ovaca približan onom iz 2015. godine.
 
Proizvodnja prehrambenih proizvoda u 2016. je, u odnosu na 2015. godinu, veća za 5,3 posto u Federaciji BiH, dok je proizvodnja pića niža za oko šest posto. U preporukama „Zelenog izvještaja“ za 2016. godinu je, između ostalog, navedeno da je potrebno izdvojiti veća budžetska sredstava za poljoprivredu i prehrambenu industriju i osigurati dodatna sredstva za isplatu svih nerealizovanih zahtjeva prema klijentima iz prethodnog perioda.
 
Također, preporučuje se stavljanje u funkciju nekorištenog poljoprivrednog zemljišta s ciljem povećanja proizvodnje i zaposlenosti, te uspostava i vođenje informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu radi njegove zaštite.
 
Ubrzanje donošenja zakonskih i podzakonskih propisa, te izmjena i dopuna postojeće regulative od strane Vlade i Parlamenta Federacije BiH, doprinijelo bi bržoj realizaciji poljoprivredne politike i stvaranju povoljnijeg ambijenta za razvoj poljoprivredne proizvodnje u Federaciji BiH.
 
INFORMACIJA O PROVOĐENJU KONTROLE
PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1. januar - 31. mart 2017. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, uredima MMF-a­ i Svjetske banke u Sarajevu i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Ovo ministarstvo i Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja su zaduženi da i dalje preduzmaju organizacione i sve druge radnje i mjere iz svoje nadležnosti s ciljem dostizanja planiranih brojčanih parametara iz Dinamičkog plana kontrole zakonitosti korištenja prava za 2017. godinu.
 
U informaciji je navedeno da su revizorski timovi u prvom kvartalu 2017. godine postupak kontrole okončali u ukupno 6.939 predmeta. Od tog broja 1.033 su predmeti korisnika prava na ličnu invalidninu, 2.662 korisnika porodične invalidnine, 2.693 onih koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima, 551 predmet korisnika prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu dodijeljenog najvišeg ratnog priznanja ili odlikovanja.
 
U 1.030 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole okončan je nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1, a u tri predmeta nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 2,
 
U 2.662 predmeta korisnika prava na porodičnu invalidninu postupak kontrole okončan je nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1, u 2.693 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uvjetima nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1 i u 551 predmetu korisnika prava na mjesečni novčani dodatak nalogom za izdavanje uvjerenja na Obrascu FMB 1.
 
Federalna vlada donijela je više odluka nakon što je 30.4.2017. godine prestala da radi Fondacija za održiv razvoj. Jednom od odluka je utvrđeno da će novčana sredstva na računima otvorenih kod komercijalnih banaka, namijenjenih za finansiranje operativnih troškova Fondacije, u iznosu od 11.523,40 KM, biti prebačena u Budžet FBiH. Donesena je i Odluka da arhivu nastalu tokom poslovanja Fondacije preuzima na Federalno ministarstvo finansija. Također su donesene i odluka o raspodjeli imovine Fondacije, o prijenosu njenih prava i obaveza po osnovu implementacije Projekta SME I i SME II, o usvajanju završnog izvještaja o implementaciji Projekta podrške razvoja lokalnih zajednica - PRLZ, o prijenosu prava po osnovu potraživanja Fondacije, o prijenosu prava i obaveza Fondacije po osnovu sudskih sporova i o izmirenju obaveza po osnovu troškova nastalih u postupku prestanka rada Fondacije u periodu od 1.5. do 31.5.2017. godine.
 
ODLUKE NAKON PRESTANKA RADA ODRAZ-a
 
Federalna vlada donijela je više odluka nakon što je 30.4.2017. godine prestala da radi Fondacija za održiv razvoj (OdRaz). Jednom od odluka je utvrđeno da će novčana sredstva na računima otvorenih kod komercijalnih banaka, namijenjenih za finansiranje operativnih troškova Fondacije, u iznosu od 11.523,40 KM, biti prebačena u Budžet FBiH.
Donesena je i Odluka da arhivu nastalu tokom poslovanja Fondacije preuzima na Federalno ministarstvo finansija. Također su donesene i odluka o raspodjeli imovine Fondacije, o prijenosu njenih prava i obaveza po osnovu implementacije Projekta SME I i SME II, o usvajanju završnog izvještaja o implementaciji Projekta podrške razvoja lokalnih zajednica - PRLZ, o prijenosu prava po osnovu potraživanja Fondacije, o prijenosu prava i obaveza Fondacije po osnovu sudskih sporova i o izmirenju obaveza po osnovu troškova nastalih u postupku prestanka rada Fondacije u periodu od 1.5. do 31.5.2017. godine.
 
IZVJEŠTAJI O AUKCIJAMA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaje o tri aukcije trezorskih zapisa Federacije BiH. Na aukciji održanoj 11.4.2017. godine prodano je 2.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 20.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije. Stopostotni planirani obim emisije prodan je i na aukcijama od 25. aprila i 9. maja 2017. godine, na kojima je Federacija BiH ponudila po 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, odnosno ukupno 30.000.000 KM.
 
PRVO RIJEŠITI PITANJE SMJEŠTAJA VLADE FBiH
 
S ciljem racionalizacije troškova, Vlada Federacije BiH danas je zadužila budžetski korisnike i pravne osobe čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, uključujući, a ne ograničavajući se na institucije, agencije, ustanove, direkcije i komisije, da ne pokreću, odnosno ukoliko su već pokrenuli da obustave aktivnosti na kupovini zemljišta i objekata za rješavanje pitanja smještaja, dok ne bude riješeno pitanje smještaja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici usvojila izvještaje o prošlogodišnjem radu Upravnog odbora Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar i Upravnog odbora Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo.
 
Prihvaćen je i Četrnaesti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u FBiH za period 1.1.2017. - 31.3.2017.
 
Vlada je dala saglasnost za usvajanje izvještaja o radu i o finansijskom poslovanju Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2016. godinu.
 
Vlada je sarajevskoj Općini Centar dala na privremeno korištenje, na period od pet godina, i bez naknade dvije parcele zemljišta Federalnog hidrometeorološkog zavoda, površine 1.386,23 m2 i 1.3000 m2, a za potrebe izgradnje sportske plohe (igrališta).
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH je za članove privremenog Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje, danas imenovala Editu Kalajdžić (predsjednica), Miru Bradaru, Vedada Nezirića, Berinu Ramčić i Josipa Jankovića. Također su doneseni potrebni akti za raspisivanje i provođenje javnog konkursa za popunu ovih pozicija, te imenovana Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja FBiH u sastavu Hajrudin Hadžimehanović (predsjednik), Irena Suljić, Mirjana Lučić, Elvedina Hodžić i Jasmin Gačević.
 
Danas je Federalna vlada poništila Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH, te donijela Odluku i popratne akte o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za popunu ove pozicije.
 
Izmjenom postojećeg Rješenja, za člana Interresorne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH danas je imenovan Adi Kantardžić.
 
Vlada je Mirjanu Vučić i Gorana Miraščića predložila za imenovanje za dva člana Upravnog odbora  Izvozno-kreditne  agencije  Bosne  i  Hercegovine  iz  Federacije  Bosne  i Hercegovine.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 16.40 sati.
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE