103. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.05.2017.
Dnevni red
 
 1. Usvajanje Zapisnika 102. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 11.5.2017. godine  
 2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom  
 4. Prijedlog izjašnjenja na Zahtjev za privremenu mjeru, povodom Zahtjeva za ocjenu ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 101/16), koji je Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine podnio potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine gosp. Milan Dunović
 5. Prijedlog mišljenja o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojeg je podnio Klub poslanika SDP-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
 6. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije
 7. Prijedlozi akata u vezi sa imenovanjem Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
  1. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
  2. Prijedlozi akata za provođenje konkursne procedure za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 1. b)1. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 2. b)2. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 3. b)3. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 4. b)4. Prijedlog teksta Javnog konkursa konkursa za izbor i imenovanje Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
 1. Prijedlozi akata za pokretanje ponovne procedure za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 1. 8.1. Prijedlog odluke o poništavanju i ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 2. 8.2. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 3. 8.3. Prijedlog teksta Ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (Sarajevo Business Forum)
 5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o iznošenju strane gotovine i čekova
 6. Prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa „Pravna misao“ za 2014. godinu
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju Bosansko-Hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za period 1.1-31.12.2016. godine
 8. Prijedlog odluke o razvrstavanju javne ceste u kategoriju autoceste A1
 9. Prijedlozi odluka
  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Herecgovine za 2017. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Prosvjeta“
  2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Herecgovine za 2017. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Preporod“
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Herecgovine za 2017. godinu za finansiranje Kulturnog društva „Napredak“
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Herecgovine za 2017. godinu za finansiranje Kulturnog društva „La Benevolencija“
 10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu kuture i sporta
 11. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje zemljišta Federalnog hidrometeorološkog zavoda Općini Centar
 12. Prijedlozi odluka:
  1. Prijedlog odluke o raspodjeli imovine Fondacije za održivi razvoj/Fondacije za održivi razvitak
  2. Prijedlog odluke o prijenosu prava i obaveza Fondacije za održivi razvoj/Fondacije za održivi razvitak po osnovu implementacije Projekta SME I iSME II
  3. Prijedlog odluke o usvajanju završnog izvještaja o implementaciji Projekta podrške razvoja lokalnih zajednica-PRLZ
  4. Prijedlog odluke o prijenosu prava po osnovu potraživanja Fondacije za održivi razvoj/Fondacije za održivi razvitak
  5. Prijedlog odluke o prijenosu prava i obaveza Fondacije za održivi razvoj/Fondacije za održivi razvitak po osnovu sudskih sporova
  6. Prijedlog odluke o povratu neutrošenih novčanih sredstava Fondacije za održivi razvoj/Fondacije za održivi razvitak
  7. Prijedlog odluke o prenosu arhive Fondacije za održivi razvoj/Fondacije za održivi razvitak na Federalno ministarstvo finansija
  8. Prijedlog odluke o izmirenju obaveza po osnovu troškova nastalih u postupku prestanka rada Fondacije za održivi razvoj/Fondacije za održivi razvitak u periodu periodu od 1.5. do 31.5.2017. godine
 13. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH
 14. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Ekonomskog savjeta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 15. Izvještaji o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa:
  1. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 11.4.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
  2. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 25.4.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
  3. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 9.5.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 16. Izvještaj o stanju poljoprivede (Zeleni izvještaj) u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 17. Izvještaji
  1. Izvještaj o radu Upravnog odbora „Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
  2. Izvještaj o radu Upravnog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo za period septembar 2016. godine-februar 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 18. Četrnaesti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine, Kredit broj: 5188-BA, za period 1.1.2017-31.3.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 19. Informacija o potrebi produženja ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, s Prijedlogom zaključka
 20. Informacija o neodložnoj potrebi zaključivanja tri ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu trgovine, s Prijedlogom zaključka
 21. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko invalidske zaštite za period januar-mart 2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 22. Informacija o mogućnosti izdavanja u zakup objekta Dom odmora u Trpnju, Put od vila 2, Republika Hrvatska, s Prijedlogom zaključka
 23. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo
 24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova vozača u Kabinetu ministra
 25. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o stvarnim pravima
 26. Informacija (usmena) o kupovini zgrada i zemljišta Vladinih institucija
 27. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje dva člana Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE