102. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 11.05.2017.
Saopćenje o radu

 
102. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O PROVOĐENJU ODLUKA SUDOVA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o provođenju odluka sudova. Ovaj zakon uređuje provođenje odluka Ustavnog suda BiH za čije je izvršenje nadležna Vlada Federacije BiH, te odluka Ustavnog suda Federacije BiH  i Evropskog suda za ljudska prava za čije izvršenje su nadležne institucije Federacije BiH. Odredbe Zakona  ne primjenjuju se na postupke izvršenja odluka propisane posebnim zakonom.
 
Kako stoji u obrazloženju Nacrta zakona, u okviru Projekta „Demokratsko upravljanje“ je, u organizaciji Misije OSCE u BiH, proveden dvogodišnji Projekt o provođenju odluka ustavnih sudova u BiH, što je rezultiralo određenim nalazima, mišljenjima i preporukama.
 
Između ostalih je uočen i problem nedostatka procedura izvršenja odluka, nedovoljno razvijenog sistema praćenja njihovog provođenja, kao i nedovoljno izgrađenog sistema mjera prevencije.
 
Stoga nova zakonska rješenja stvaraju pretpostavke za uspostavu jasnog mehanizma u procesu izvršenja odluka kroz zakonodavni i administrativni okvir, što vodi daljem jačanju institucija vlasti i promicanju načela vladavine prava.
 
Na osnovu Ustava FBiH, premijer FBiH je nadležan da osigura izvršenje odluka sudova, a da pri tome nisu propisani instrumenti kojima bi mogao uticati na taj proces. Stoga se činilo nužnim da bude preciziran postupak izvršavanja odluka ustavnih sudova i Evropskog suda za ljudska prava, iz nadležnosti institucije na nivou vlasti FBiH, u cilju doprinosa bržem, efikasnijem i odgovornijem izvršenju odluka.
 
Prema Nacrtu zakona, organi vlasti FBiH kojima su dostavljene sudske odluke dužni su ih provoditi u skladu sa Ustavom FBiH i zakonom utvrđenim nadležnostima, te na način propisan ovim zakonom. Također su dužni odluke iz svoje nadležnosti izvršavati brzo i efikasno, uz poštovanje zadatih rokova i u slučaju neizvršenja podliježu odgovornosti.
 
Odluke Ustavnog suda BiH za čije je izvršenje nadležna Vlada FBiH dostavljaju se putem Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH organu koji je obavezan da poduzme mjere s ciljem izvršenja odluke. Zaduženi organi dužni su podatke o poduzetim mjerama dostaviti Uredu, radi pripreme obavijesti koju Vlada FBiH dostavlja Ustavnom sudu BiH.
 
Kada iz odluke proizilaze obaveze usklađivanja federalnog zakona sa Ustavom BiH i Evropskom konvencijom radi otklanjanja povreda, ovaj ured, u saradnji s nadležnim organima, priprema za Vladu prijedlog mjera i nosioce aktivnosti za izvršenje odluke u utvrđenim rokovima.
 
Ukoliko podaci ne budu dostavljeni u određenom roku ili ima kašnjenja u izvršenju, Ured će  zatražiti informaciju od rukovodioca organa o razlozima i o tome izvijestiti Vladu. Izvještaj Ureda sadrži i preporuku o mjerama koje treba poduzeti kako bi presuda bila izvršena.
 
Prema Nacrtu zakona, odluke Ustavnog suda FBiH kojima je utvrđeno da federalni zakon nije u saglasnosti sa Ustavom FBiH ili je federalnim propisom povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu, Vladi trebaju biti dostavljane putem Parlamenta FBiH. Odluku i zaključak Parlamenta Vlada dostavlja Uredu da, u saradnji s nadležnim organima, pripremi prijedlog zaključka o mjerama za provođenje presude u utvrđenim rokovima i nosioce aktivnosti. Organi zaduženi za realizaciju obaveza utvrđenih zaključkom Vlade FBiH dužni su podatke o poduzetim mjerama dostaviti Uredu.
 
U slučaju neizvršenja u roku koji je određen odlukom ili odbijanja izvršenja odluka, Vlada će ovlastiti drugo tijelo za pripremu odgovarajućeg materijala i zadužit će Federalno pravobranilaštvo da pokrene postupak utvrđivanja odgovornosti u skladu sa odredbama člana 228. Zakona o krivičnom postupku FBiH i poduzeti mjere zaštite imovinskih interesa FBiH ukoliko su ugroženi neizvršavanjem odluke.
 
Odluke Evropskog suda za ljudska prava za čije izvršenje su nadležne federalne institucije dostavljaju se putem Ureda zastupnika Vijeća ministara pred Evropskim sudom za ljudska prava Uredu na nadležno postupanje. Ured te odluke u roku od sedam dana dostavlja institucijama FBiH za koje je utvrđeno da su u postupanju povrijedile neka od prava koja štiti Evropska konvencija i organima nadležnim za izvršenje odluke. U roku od 15 dana od njenog prijema, Ured dostavlja Vladi informaciju o sadržaju odluke i obavezama utvrđenim za institucije, s prijedlogom mjera za izvršenje odluke u utvrđenim rokovima, kao i nosiocima aktivnosti za izvršenje.
 
Pojedinačne mjere i nosilac aktivnosti za izvršenje određuju se zavisno o vrsti utvrđene povrede u odluci. Ako izvršenje odluka zahtijeva poduzimanje općih mjera, Ured u saradnji sa organima nadležnim za izvršenje i Uredom zastupnika u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke priprema Akcioni plan i dostavlja ga Vladi na razmatranje i usvajanje.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA FBiH
 
Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama kaznenog zakona FBiH, a osnovni razlog je su provođenje FATF Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu i preciziranje odredaba ovog zakona i otklanjanje uočenih manjkavosti.
 
Izmijenjen je članak 78. Kaznenog zakona, odnosno usuglašen s točkom 2.2. FATF Akcionog plana za Bosnu i Hercegovinu. Naime, ova točka predviđe da entiteti i Brčko Distrikt BiH trebaju revidirati članke u svojim kaznenim zakonima koji predviđaju oduzimanje predmeta i drugih objekata s ciljem uklanjanja ili, barem, konkretiziranja suviše nejasnih uvjeta unutar kojih ova mjera može biti  primijenjena (apsolutno nužno na temelju javne sigurnosti ili moralnih razloga, itd.) tako da oduzimanje takvih predmeta zapravo može biti obvezno.
 
Sukladno ovome, izmijenjena je odredba na način da se predviđa obavezno oduzimanje predmeta učinjenja krivičnog djela. Naime, predmeti koji su upotrijebljeni ili su bili namijenjeni za učinjenje kaznenog djela ili su nastali njegovim učinjenjem, bit će oduzeti  kad postoji opasnost da će biti ponovo upotrijebljeni za učinjenje kaznenog djela ili kad se radi zaštite opće sigurnosti ili iz razloga morala lišenje čini prijeko potrebnim, ako su vlasništvo učinitelja.
 
Predmeti mogu biti oduzeti i ako nisu vlasništvo učinitelja kad to zahtijevaju interesi opće sigurnosti i razlozi morala, ali se time ne dira u prava trećih osoba na naknadu štete od učinitelja.
 
IZJAŠNJENJA O AMANDMANIMA I INICIJATIVAMA
 
Federalna vlada danas je, nakon razmatranja, ocijenila neprihvatljivim amandman na Prijedlog zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koji je podnio izaslanik u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević.
 
Amandmanom je traženo da u članku 81. bude dodan stavak po kojem bi za 35 posto bile uvećane mirovine osiguranicima koji su ostvarili 40 godina staža osiguranja, invalidsku mirovinu s 35 godina staža ili koji su ostvarili invalidsku mirovinu po osnovu invalidnosti uzrokovane povredom na radu ili profesionalne bolesti.
 
Vlada ističe da je na 101. sjednici održanoj 4.5.2017. godine prihvatila sličan amandman Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda, kojim je u Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju ugrađeno i pravo na zajamčenu mirovinu.
 
Vlada je prihvatila amandman na Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire FBiH, koji je podnio zastupnik Zastupničkog doma FBiH Faruk Ćupina. Amandman propisuje da predsjednik, njegov zamjenik i članovi Komisije, kao i zaposleni u Komisiji, te osobe koje obavljaju poslove po nalogu Komisije, ne odgovaraju za štetu nastalu pri obnašanju dužnosti iz okvira svojih ovlasti, osim ako se u odgovarajućem postupku pred nadležnim organom pravosnažnom odlukom dokaže da su određenu radnju iz koje je nastupila štetna posljedica učinili ili propustili da učine namjerno ili grubom nepažnjom.
 
UTVRĐEN NACRT REGULACIJSKOG PLANA BLAGAJA
 
Federalna vlada danas je utvrdila Nacrt regulacijskog plana povijesnog gradskog područja Blagaj za razdoblje od deset godina od dana usvajanja i uputila ga Parlamentu FBiH na usvajanje.
 
Povijesno gradsko područje Blagaja je Odlukom Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH iz 2006. godine proglašeno nacionalnim spomenikom BiH. Osnovna vrijednost područja Blagaja je što predstavlja jednu od rijetkih struktura u BiH u kojoj su vrijednost slike, strukture i oblika, nastalih prožimanjem prirodnih pejzažnih vrijednosti i geomorfologije, sa izgrađenim vrijednostima koje su se taložile od prapovijesti do danas, čitljive, prepoznatljive i očuvane. Blagaj predstavlja jednu od najvrijednijnih urbano-ruralnih struktura u Bosni i Hercegovini. Od ostalih sličnih razlikuje se po razuđenosti i razbijenosti urbane forme koja je organski vezana isključivo s položajem čaršije kao središnjom strukturom, te tvrđavom Stjepan-grad do koje su nekada vodile dvije pomoćne i jedna glavna komunikacija.
 
Specifičnost ovog područja predstavlja i površinska i podzemna hidrografija, a najljepši primjer je vrelo Bune iz kojeg u sekundi izvire tridesetak kubičnih metara vode. Područje je, također, poznato i po raznovrsnoj flori i određenom broju endema.
 
Centar Blagaja, s poslovnim i stambeno-poslovnim objektima orijentiranim prema glavnoj ulici, ima prepoznatljive elemente orijentalnog i mediteranskog arhitektonskog oblikovanja, koji ga ističu u odnosu na ostale dijelove naselja. No, ovaj dio je izložen raznim utjecajima koji postupno razgrađuju njegov integritet i identitet. Na objektima se mogu uočiti razne reklame, materijali i boje koji nemaju puno veze sa autentičnim orijentalno-mediteranskim karakteristikama starog Blagaja. Zbog toga je jako važno, imajući u vidu propisane mjere zaštite, da ovom dijelu prostora bude vraćen prvobitni izgled.
 
Budući da je povijesno jezgro Blagaja nalazi na listi ugroženih spomenika Bosne i Hercegovine, cijelo područje zahtjeva aktivnu zaštitu i mjere intervencije. Pri tome žurne hitne mjere zahtijevaju Karađoz-begov hamam, Karađoz-begov most, mekteb Careve (Sultan Sulejmanove) džamije, mjesto i ostaci graditeljske cjeline Kolakovića kuće, graditeljska cjelina Pravoslavne crkve sv. Vasilija Ostroškog u Blagaju sa pokretnim naslijeđem i, djelomično, prirodno-graditeljska cjelina stambenog kompleksa porodice Velagić.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada Federacije BiH dala je saglasnost na Odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje za prodaju imovine stečajnog dužnika Dita d.d. Tuzla - u stečaju neposrednom pogodbom. Federalnom zavodu za zapošljavanje, kao razlučnom povjeriocu u stečajnom postupku Dita d.d. Tuzla - u stečaju, data je saglasnost za prodaju imovine stečajnog dužnika neposrednom pogodbom na ponuđenu cijenu i planiranu raspodjelu sredstava ostvarenih prodajom ponuđaču Bingo d.o.o. Tuzla.
 
Data je saglasnost na Plan poslovanja JP Autoceste FeBiH d.o.o. Mostar za 2017. godinu kojim su obuhvaćeni svi strateški ciljevi poslovanja i poslovnih aktivnosti za postizanje najboljih rezultata u infrastrukturnoj izgradnji, upravljanju i održavanju autocesta i brzih cesta, te investicije koje se odnose na izvlaštenje, izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH.
 
Vlada FBiH usvojila je Program utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - potpora udruženjima potrošača“ utvrđenih u Budžetu FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu trgovine u iznosu od 70.000 KM. Kao podrška radu i jačanju kapaciteta udruženja potrošača, s ciljem stvaranja i unapređenja uslova za kontinuiran rad udruženja kroz sufinansiranje režijskih i drugih troškova u vezi s redovnim aktivnostima bit će izdvojeno 30.000 KM, a za informisanje i savjetovanje potrošača 40.000 KM.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH je usvojila akte za raspisivanje javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije BiH i za članove Komisije za provođenje ovog postupka imenovala Tihomira Ćurka (predsjednik), Asima Pandžića, Mirjanu Vučić, Jasmina Gačevića i Sanelu Adžović (članovi).
 
Za svog punomoćnika za učešće u radu i odlučivanju na 43. sjednici Skupštine JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo Federalna vlada je ovlastila Ernesta Đonku.
 
Vlada je Nadzornom odboru Zraka d.d. Sarajevo dala prethodnu saglasnost za imenovanje Isme Hebibovića za vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na šest mjeseci.
 
Za članicu Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, uime Bosansko-podrinjskog kantona, danas je na period do 90 dana, odnosno do završetka procedure i konačnog izbora i imenovanja kandidata, imenovana Edina Subašić.
 
Izmjenom postojeće Odluke, za člana Komisije za izbor i imenovanja članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije BiH vrši Vlada FBiH imenovan je Jasmin Gačević.
 
Federalna vlada dala je Nadzornom odboru Autocesta FBiH d.o.o Mostar prethodnu saglasnost za donošenje odluke o razrješenju dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Uprave ovog javnog preduzeća, zbog isteka mandata, te za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave Društva na mandatni period od četiri godine, i to Adnana Terzića (direktor), Ivice Ćurića (izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove), Jasmina Buče ( izvršni direktor za projektiranje i građenje), Marina Jelčića (izvršni direktor za upravljanje i održavanje) i Adema Zolja (izvršni direktor za opće, kadrovske i pravne poslove).
 
Vlada FBiH imenovala je Nadzorni odbor JP Filmski Centar Sarajevo  d.o.o., na period od četiri godine, u sastavu Slaven Knezović (predsjednik), Srđan Vuletić i Milenko Prstojević (članovi)
 
Danas je Vlada dala prethodna saglasnost Nadzornom odboru Tehničkog remontnog zavoda Hadžići d.d za razrješenje Zemke Kanlić dužnosti izvršnog direktora zajedničkih službi, radi odlaska u penziju. Također, prethodna saglasnost je data i za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave Tehničkog remontnog zavoda na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure: Abida Šarića (v.d. direktor), Muhidina Dautovića (v.d. izvršni tehnički direktor) i Zenaida Muse (v.d. izvršni direktor zajedničkih službi). Istovremeno, Vlada je zadužila Nadzorni odbor da što hitnije pokrene konkursnu proceduru za imenovanje kandidata na ove pozicije.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.25 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE