102. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 11.05.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 100. sjednice Vlade Federacije BiH, održane 27.4.2017. godine i 4.5.2017. godine, Zapisnika 72. hitne sjednice Vlade Federacije BiH, održane 28.4.2017. godine, telefonskim putem i Zapisnika 101. sjednice Vlade Federacije BiH, održane 4.5.2017. godine 
2. Prednacrt zakona o provođenju odluka sudova 
3. Prijedlog izjašnjenja o amandmanu na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje je podnio Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
4. Prijedlog izjašnjenja o amandmanu na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine 
5. Prijedlozi akata o provođenju konkursne procedure za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 
a) Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 
d) Prijedlog teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine koje imenuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo 
7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje za prodaju imovine stečajnog dužnika "Dita" d.d. Tuzla - u stečaju neposrednom pogodbom 
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine  
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo 
10. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu Tekstilna industrija d.o.o. Mostar u iznosu od 450.000 KM 
11. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
12. Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje 
13. Prednacrt regulacionog plana historijskog gradskog poručja Blagaj za period 2011.-2021. godine 
14. Izvještaj o prekovremenom radu za zaposlenike Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za mjesec april 2017. godine  
15. Informacija o izmjeni cijene smještaja i potrebi poduzimanja neophodnih aktivnosti za početak realiziranja mjere prisilnog smještaja i upućivanja neračunljivih počinitelja kaznenih djela u JZU Zavod za forenzičku psihijatrij Sokolac, s Prijedlogom zaključka 
16. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica  
17. Program rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
18. Program rada Kazneno popravnog zavoda poluotvorenog tipa Busovača za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2017. godinu 
20. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave Društva 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o imenovanju članova Uprave Društva   
21. Inicijativa za izdvajanje sredstava sa pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u svrhu pružanja finansijske pomoći Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine u Sarajevu radi izmirenja dugova za grijanje, s Prijedlogom zaključka 
22. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, s Prijedlogom zaključka 
23. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-potpora udruženjima potrošača“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu trgovine 
24. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti izvršnog direktora zajedničkih službi   
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave društva 
25. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski centar Sarajevo", d.o.o. 
26. Nacrt zakona o izmjenama Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine  
Utorak,
20. mart 2018.
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018.godinu
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 


ARHIVA