101. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.05.2017.
Saopćenje o radu

 

101. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O UNUTRAŠNJOJ TRGOVINI
 
S ciljem stvaranja uslova za ispunjenje međunarodnih obaveza BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovora o slobodnoj trgovini, kao i otklanjanja prepreka u pregovorima BiH za ulazak u Svjetsku trgovinsku organizaciju, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini.
 
Jedna od intervencija odnosi se na brisanje odredbe člana 13. Zakona kojom je, po ocjeni Evropske komisije, bila narušena dosljedna primjena principa slobodne trgovine iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te je insistirano na otklanjanju protekcionističkih mjera u oblasti trgovine.
 
Značajna dopuna ovog Zakona odnosi se na definisanje statusa trgovca pojedinca, kao nove kategorije trgovca koji ličnim radom obavlja trgovinu na malo i to samo na jednom prodajnom mjestu izvan prodavnice. U cilju omogućavanja širem krugu osoba koje vrše prodaju na i izvan pijace bez ikakvog odobrenja, da legalizuju svoj rad, za ovu kategoriju trgovaca je ublažen kriterij stručne spreme i propisana samo osnovna školska sprema.
 
Novim zakonskim rješenjima potpunije su uređena prava, obaveze i odgovornosti pijace kao pravne osobe i organizatora trgovine izvan prodavnice zbog utvrđenog stanja na terenu. Naime, inspekcijskim nadzorima utvrđeno je da su mnoge pijace loše organizovane, da ili nemaju utvrđen pijačni red, ili se on ne poštuje. Utvrđeno je i da značajan broj zakupaca radi bez odobrenja, da se na pijacama prodaju robe kojima nije moguće trgovati na tim mjestima, da cijene usluga organizatora pijace često nisu istaknute, da se naplata iznajmljivanja prodajnog mjesta i opreme vrši gotovinski bez izdavanja fiskalnog računa, itd.
 
Predloženim izmjenama propisana je i obaveza organizatora pijace da prodajna mjesta može iznajmljivati samo registrovanim trgovcima, kao i poljoprivrednim proizvođačima i obrtnicima kada prodaju svoje proizvode na pijaci. Cilj je ostvarenje što hitnijih pomaka i poduzimanja mjera za smanjivanje „sive ekonomije“ u oblasti unutrašnje trgovine i uvođenje reda i legaliteta u odnosima između učesnika u trgovini, prvenstveno na pijacama na malo.
 
Na osnovu zaključaka oba doma Parlamenta FBiH, o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini je vođena javna rasprava u trajanju od 45 dana tokom koje je održano i nekoliko stručnih rasprava kojima su prisustvovali predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove, kantonalnih ministarstava nadležnih za trgovinu, općinski odjeli za privredu, općinske i kantonalne tržišne inspekcija, porezne inspekcije i privredni sektora.
 
Generalna ocjena učesnika javnih rasprava je da Nacrt zakona objektivno predstavlja napredak i daje izvjesna poboljšanja i da dobro rješava uočene pravne praznine u odnosu na rješenja važećeg Zakona.
 
DJELOMIČNO PRIHVAĆENI AMANDMANI KLUBA DELEGATA HRVATSKOG NARODA U DOMU NARODA PARLAMENTA FBiH NA PRIJEDLOG ZAKONA O PIO
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine djelimično je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, prihvatila amandmane na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje je podnio Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Naime, Amandman I kojim se vrijednost općeg boda za izračun visine primanja povećava sa 13,6 na 14,3 nije prihvaćen, jer ta vrijednost predstavlja gornju granicu, te bi svako povećanje vrijednosti općeg boda dovelo u pitanje stabilnost i funkcionisanje cjelokupnog sistema penzijskog i invalidskog osiguranja.
 
Amandman II, kojim je predloženo uvođenje prava na zajamčenu penzije je prihvaćen i bit će ugrađen u tekst Zakona. Naime, ocijenjeno je u potpunosti opravdanim uvođenje zajamčene penzije u penzijski sistem s ciljem zaštite osiguranika koji su ostvarili penziju s 40 godina staža osiguranja, odnosno onih koji su 40 godina radili i doprinosili u sistem penzijskog i invalidskog osiguranja.
 
Imajući to u vidu, a posebno uzimajući u obzir finansijsku stabilnost cjelokupnog sistema penzijskog i invalidskog osiguranja i redovnost isplate penzija, predloženi amandmani koje je podnio Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ocijenjeni su djelimično prihvatljivim.
 
FINANSIRANJE RAZVOJNIH PROJEKATA
 
Vlada FBiH je usvojila Program utroška 4.000.000 KM grant sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a namijenjenih finansiranju razvojnih projekata namjenske industrije.
 
Sredstva su namijenjena preduzećima iz oblasti namjenske industrije radi repariranja zastarjele i nabavke nove opreme neophodne za proizvodnju, kao i za infrastrukturne radove na proizvodnim pogonima s ciljem pokretanja novih proizvodnih procesa.
 
Korisnici sredstava su privredna društva sa sjedištem u Federaciji BiH koja imaju najmanje 50 zaposlenika.
 
Pri izboru korisnika bit će vođeno računa o teritorijalnoj zastupljenosti, te potpisanim ugovorima ili dogovorenim predugovorima o izvozu.
 
ODOBRENA SREDSTVA ZA PENZIONISANJE JOŠ 101 RADNIKA
 
Vlada Federacije BiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponovanih na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH otvorenog kod Centralne banke BiH, na račun Federalnog zavoda za PIO bude doznačeno 34.402,31 KM za šest radnica Konfekcije Borac Zenica i 150.289,86 KM za 14 radnika Konfekcije Borac Banovići.
 
Sredstva su namijenjena za uplatu doprinosa za PIO za radnike koji su stekli uvjete za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.
 
Ova dva privredna društva su dužna Razvojnoj banci FBiH dostaviti kompletne popise s pojedinačnim iznosima sredstava za svakog radnika na osnovu doprinosa PIO.
 
Također u funkciji Skupštine RBFBiH, Federalna vlada je odobrila da, iz istog izvora, budu doznačena sredstava na ime doprinosa za PIO, zdravstveno i osiguranje od neuposlenosti, shodno zakonskim propisima, u ukupnom iznosu od 909.916,10 KM za 36 radnika privrednog društva Željezara Zenica d.o.o. Zenica koji su stekli uslove za odlazak u penziju, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.
 
Federalnom ministarstvu finansija i Poreznoj upravi Federacije BiH - Kantonalnom poreznom uredu Zenica Vlada je naložila da, po uplati ovog iznosa, daju saglasnost za brisanje hipoteke uknjižene u korist Porezne uprave Federacije BiH - Kantonalnog poreznog ureda Zenica kod Općinskog suda u Zenici na nekretninama Prerada troske i Benzinska pumpa.
 
Trećom odlukom Vlada FBiH je, na isti način, odobrila doznaku sredstva za plaćanje doprinosa za PIO, zdravstveno i osiguranje od neuposlenosti u ukupnom iznosu od 1.312.792,36 KM kako bi 45 radnika PS Vitezit Vitez, koji su za to stekli uslove, mogli biti penzionisani.
 
Sastavni dio svake od ovih odluka je spisak radnika kojima će na ovaj način biti uvezan staž.
 
Inače, Vlada FBiH je Odluku o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju za ove namjene donijela početkom marta ove godine. Do sada su njegova sredstva već korištena za uvezivanje staža za 152 radnika JP Krivaja d.o.o., Krivaja 1804 d.o.o. i PD Krivaja 1884. d.o.o. Zavidovići, za što je uplaćeno gotovo 3.400.000 KM.
 
Znači, riječ je o dosad ukupno 253 uposlenika kojima je omogućen odlazak u penziju i za šta je izdvojeno 5.792.000 KM.
 
ZA TRI AERODROMA 6.000.000 KM
 
Federalna vlada donijela je tri odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućeg i kapitalnih transfera za unapređenje aviosaobraćaja u Federaciji BiH utvrdenog Budžetom Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u ukupnom iznosu od 6.000.000 konvertibilnih maraka.
 
JP Aerodrom Mostar odobreno je 430.000 KM tekućeg transfera za subvencije tekućih troškova za 2017. godinu. U usvojenom Programu utroška sredstava kapitalnog transfera za 2017. godinu za JP Aerodrom Mostar u iznosu od 1.570.000 KM, za proširenje platforme je predviđeno 1.150.000 KM, izradu projektne dokumentacije 60.000 KM, opremu za prihvat i otpremu aviona 160.000 KM, sanaciju manevarskih površina 60.000 KM, instaliranje naplate parkinga 50.000 KM, nabavu informatičke opreme 10.000 KM i za izgradnju cargo objekta 80.000 KM.
 
Usvojen je i program utroška sredstava kapitalnog transfera za JP Aerodrom Bihać u iznosu od 2.000.000 KM. Ova sredstva će biti utrošena za projektnu dokumentaciju - 500.000 KM, ograđivanje poletno-sletne staze i pratećih objekata 400.000 KM, izgradnju pristupne ceste 400.000 KM, izmještanje postojećih objekata 500.000 KM i za ateste, licence i dozvole 200.000 KM
 
Javnom preduzeću Aerodrom Tuzla će, na osnovu današnje dvije odluke Federalne vlade, biti izdvojeno 430.000 KM namijenjenih za troškove poslovanja, te 1.570.000 KM za Projekt rekonstrukcije i dogradnju zgrade putničkog terminala s pratećom infrastrukturom.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je zaduženo da kontinuirano nadzire utrošak ovih sredstava i da sa aerodromima potpiše ugovore kojim će biti uređen način prenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.
 
O izvršenju Proračuna FBiH za prvo tromjesečje 2017. godine
 
Vlada FBiH usvojila je izvješće o izvršenju Federalnog proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine u kojem su ukupno ostvareni prihodi od 379,7 milijuna KM, što je 14 posto od ovogodišnjeg plana.
 
Porezni prihodi (porez na dobit i prihodi od neizravnih poreza) ostvareni su u iznosu od 328,5 milijuna KM, dok su neporezni prihodi (naknade, takse, novčane kazne i ostali) iznosili od 51,1 milijuna KM. Treba napomenuti kako finaciranja u izvještajnom razdoblju nije bilo.
 
U odnosu na isto razdoblje 2016. godine, ukupno ostvareni prihodi manji su za osam posto ili za 33,9 milijuna KM, što je posljedica zaduženja putem emisije trezorskih zapisa u protekloj godini. Bez tog zaduženja, ostvareni prihodi u prva tri mjeseca tekuće godine bilježe porast od sedam posto i veći su za 26,1 milijuna KM u odnosu na ostvarene u istom razdoblju prethodne godine.
 
O STANJU U BANKARSKOM SEKTORU
 
Vlada FBiH razmatrala je i usvojila nekoliko informacija koje se odnose na stanje u bankarskom sektoru Federacije BiH, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine.
 
Ukupan prošlogodišnji prihod banaka iznosio je 969 miliona KM i što je za šest posto ili 52 miliona KM više nego u 2015. godini. Neto kamatni prihod iznosio je 587 miliona KM, s rastom od tri posto ili 18 miliona KM i učešćem u strukturi ukupnog prihoda od 61 posto. Operativni prihodi, kao druga komponenta ukupnog prihoda, imali su rast od deset posto ili 34 miliona KM, iznosili su 382 miliona KM, što je učešće od 39 posto u strukturi ukupnog prihoda.
 
U 2016., kao i u 2015. godini, nije bilo promjena u vlasničkoj strukturi: jedna banka je u pretežno državnom vlasništvu, a od 14 banaka u pretežno privatnom četiri su u većinskom vlasništvu domaćih pravnih i fizičkih osoba - rezidenata, a deset u većinskom stranom vlasništvu. Najveće učešće i dalje imaju bankarske grupe i banke iz Austrije (41,2 posto), Italije (15,5 posto), Turske (13,5 posto) i Rusije (7,3 posto). Ostale zemlje su imale pojedinačno učešće manje od sedam posto.
 
Kako je navedeno u izvještaju koji se odnosi na mikrokreditne organizacije, u Federaciji BiH dozvolu za rad Agencije ima njih 12. Posluju putem 279 organizacionih dijelova, a broje ukupno 1.251 radnika, što je za 51 više u odnosu na 31.12.2015. godine. Bilansna suma MKO je na kraju 2016. godine iznosila 440,1 milion KM, te bila veća za 16,8 miliona KM ili četiri posto u odnosu na godinu ranije. Mikrokreditni portfolio bilježi rast od šest posto (22,5 miliona KM), te iskazuje poboljšanje pokazatelja kvaliteta aktivnog kreditnog portfolija.
 
Ukupna bilansna suma lizing društava u Federaciji BiH je na dan 31.12.2016. godine, kaže se u slijedećoj usvojenoj informaciji, iznosila 421.515 hiljada KM, što je za 43.357 hiljada KM ili 9,33 posto manje u odnosu na 31.12.2015. godine. Pri tome je kod dva lizing društva evidentan porast bilansne sume od 24.538 hiljada KM, a kod pet pad u ukupnom iznosu od 67.895 hiljada KM. Lani je ova djelatnost u Federaciji BiH imala gubitak od 798 hiljada KM. Tri lizing društva su iskazala negativan finansijski rezultat od 4.062 hiljade KM, a četiri pozitivan od 3.264 hiljade KM. Ukupni kapital lizing društava je na dan 31.12.2016. godine iznosio 46.411 hiljada KM i u poređenju sa 31.12.2015. godine smanjen je za 870 hiljada KM ili 1,84 posto.
 
Federalna vlada usvojila je i izvještaj o prošlogodišnjem radu Ombudsmena za bankarski sistem u FBiH, kada je je zaprimljeno 363 prigovora, zahtjeva i obavještenja povodom nastalih pojedinačnih spornih odnosa između korisnika i davalaca finansijskih usluga u vezi s postupanjem i radom finansijskih institucija i komunikacije s korisnicima. Završen je rad na 321 predmetu, uključujući i 14 postupaka pokrenutih u 2015. godini, a okončanih lani.
 
KREDIT ZA PROJEKT VODOSNABDIJEVANJA U VISOKOM
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Europske banke za obnovu i razvoj i BiH za realizaciju projekta vodovoda Visoko u iznosu od 4.500.000 eura.
 
Sredstvima zajma će biti finansiran projekt vodosnadbijevanja za stanovnike podsistema Gračanice (4.000 stanovnika), Moštra (6.000) i Porječana (1.810), te ostalog stanovništa općine Visoko koje bude obuhvaćeno rekonstrukcijom gradske vodovodne mreže.
 
O UVOĐENJU PLAVOG DIZELA ZA POLJOPRIVREDNIKE
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o mogućnostima uvođenja plavog dizela za poljoprivredne proizvođače u FBiH. Danas je Federalno ministarstvo finansija zaduženo da izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2017. godinu poveća sredstva za subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima na ime poticaja za poljoprivredu, za iznos potreban za regresiranje cijene dizel-goriva za poljoprivredne proizvođače u 2017.godini.
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva zaduženo je da pripremi Prijedlog odluke, s kriterijima raspodjele sredstava poljoprivrednim proizvođačima koji ostvaruju pravo na regresiranje cijene dizel-goriva.
 
Kako je poznato, Federalna vlada je 10.11.2016. godine donijela zaključak o upućivanju inicijative Vijeću Ministara BiH za uvođenje plavog dizela za poljoprivredne proizvođače u Bosni i Hercegovini.
 
Kako inicijativa nije prihvaćena, te da predloženim izmjenama Zakona o akcizama nije planirano oslobađanje poljoprivrednih proizvođača od plaćanja akciza na dizel-gorivo, Vlada FBiH je 13.4.2017. godine zadužila Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da pripremi informaciju o mogućnostima uvođenja plavog dizela za poljoprivredne proizvođače u Federaciji BiH.
 
Ministarstvo je izvršilo analizu podataka, te na osnovu projekcije o ostvarenim prihodima od PDV-a po osnovu uvođenja povećanja akciza u iznosu od 0,15 KM/l goriva, (0,05 KM/l putarina za puteve i 0,10 KM/l putarina za autoputeve), analiziralo mogućnost regresiranja cijene dizel-goriva. Uporedo s tim, izvršena je analiza podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata. Utvrđeno je da je u 2016. godini bilo 59.900 poljoprivrednih gazdinstava koji su prijavili ukupno 102.000 ha obradive zemljišne. Ukupan broj gazdinstava koji su ažurirali podatke je 24.242, sa ukupnim površinama od 53.426,48 ha.
 
Prema planiranom kriteriju raspodjele, obračun će se vršiti za gazdinstva veća od 0,2 hektara, u količini od 100 litara po hektaru prijavljene obradive površine, uz subvenciju od 0,60 KM po litri goriva. Uzimajući u obzir podatke iz 2016.godine, te dosadašnji trend povećanja poljoprivrednih površina na godišnjem nivou, procijenjeno je da će za realizaciju ove mjere u 2017. godini biti potrebno osigurati oko 3.500.000 KM.
 
IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA REVIZIJU PRIVATIZACIJE
 
Agencija za reviziju privatizacije informirala je danas Vladu FBiH o izvršenim revizijama  privatizacije  državnog kapitala gospodarskih  društava  i banaka  u  Federaciji BiH  za  razdoblje srpanj - prosinac 2016. godine.
 
U ovoj informaciji, koja će biti upućena Parlamentu Federacije BiH, navedeno je kako je Agencija u izvještajnom razdoblju pokrenula postupke revizije privatizacije u Rudniku mangana d.d. Bužim, Centrotransu - DC d.o.o. Sarajevo i hotelu Dalmacija d.o.o. Kiseljak.
 
Obzirom da je Plan rada za 2016. godinu bio ispunjen, početkom prosinca 2016. godine Agencija je donijela i rješenja o pokretanju još tri revizije, inače planirane za 2017. godinu. Radi se o TP Poljopromet d.d. Zenica, Šipad Komercu d.d. Sarajevo i Dita d.d. Tuzla.
 
Uz ovo, u 12. mjesecu protekle godine Agencija je pokrenula i reviziju u Investiciono-komercijalnoj banci d.d. Zenica, planiranu također za 2017. godinu.
 
Inače, Planom rada Agencije za 2017. godinu, koji je Vlada FBiH usvojila na sjednici od 2.2.2017. godine, predviđena je revizija 14  gospodarskih društava i  četiri banke.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
U Implementacioni tim Projekata “Javno-privatno partnerstvo” su, uime Federacije FBiH, danas imenovani Jasmina Pašić i Vedada Nezirić. Ovaj projekat je iniciran jer na nivou BiH i FBiH ne postoji pravna regulativa koja uređuje ugovore o javno-privatnom partnerstvu, kao i da je, i pored usvojenog zakonodavstva o javno-privatnom partnerstvu u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH, te pojedinim kantonima u FBiH, broj zaključenih ugovora veoma mali.

 
* * *

Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.50 sati.
Utorak,
19. januar 2021.
VIŠE