100. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.04.2017.
Dnevni red
 1. Usvajanje Zapisnika 99. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.4.2017. godine  
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica 
 4. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću koje su podnijeli: Klub delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine (11 amandmana), Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (6 amandmana), Anes Osmanović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (1 amandman) i Predrag Kojović, delegat Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (1 amandman)  
 5. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koje je podnio Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
 6. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koju je podnijela Skupština Kantona Sarajevo 
 7. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izradu i donošenje Zakona o Gradu Čapljina, koju su podnijeli organi Općine Čapljina: Općinski načelnik i Općinsko vijeće 
 8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar 
  • Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar  
  • Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP „Hrvatska pošta“ d.o.o. Mostar  
 9. Prijedlog odluke o sazivanju 27. vanredne Skupštine dioničara „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
  1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo  
 10. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
 11. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
                       b) Prijedlog teksta obavijesti Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine 
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju i saradnji između Finansijsko-informatičke agencije Sarajevo i Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka 
 2. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica 
 3. Prijedlog odluke o odoboravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske intergracije 
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za odobravanje Plana poslovanja Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu 
 5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2017. godinu 
 6. Prijedlozi odluka 
  1. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu MS&WOOD d.d. Sarajevo u iznosu od 386.080,84 KM 
  2. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu BALTIC GROUP d.o.o. Visoko u iznosu od 400.000 KM 
  3. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu AUREUS d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje u iznosu od 388.333 KM 
  4. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu KONJIC KARTON d.o.o. Konjic u iznosu od 400.000 KM 
  5. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dođele kredita za 2014. godinu privrednom društvu CIVIĆ d.o.o. Cazin u iznosu od 300.000 KM  
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije javnim preduzećima za uplatu doprinosa za PIO/MIO u svrhu penzionisanja zaposlenika“
 8. Prijedlog odluke o odobravanju korištenja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Projekt obuke o maloljetničkoj delikvenciji u okviru projektnog dokumenta Pravda za djecu 2013.-2017.“, otvorenog kao podračun u okviru JRT-a 
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika boračkih saveza, organizacija i udruženja o dostignutom nivou sredstava u Budžetu Federacije BiH na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija  
 10. Prijedlog odluke o osnivanju Fondacije za mobilnost studenata i nastavnika Federacije Bosne i Hercegovine 
 11. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
 12. Prijedlozi odluka 
  1. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje motornog vozila Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 
  2. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje putničkih motornih vozila 
  3. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za potrebe Ureda premijera Fedearcije Bosne i Hercegovine 
 13. Prijedlozi rješenja: 
  1. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo 
  2. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Nadzornog odbora „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo 
 14. Izvještaj o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuća rezerva“Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za period 1.1.2017. godine do 31.3.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
 15. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Union Banke d.d. Sarajevo za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 16. Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vandudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-decembar 2016. godine, s Prijedlogom zaključka  
 17. Kvartalni izvještaj o dugu Q1/2017, s Prijedlogom zaključka 
 18. Izvještaj o prikupljenim i utrošenim sredstvima od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća na nivou Federacije Bosne i Hercegovine za period 1.1.-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka 
 19. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za period 1.1.2017.-31.3.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
 20. Izvještaj o radu Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo za period 1.12.2016.-28.2.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
 21. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i zaključaka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz nadležnosti tih ministarstava, uprava i upravnih organizacija, za period januar-mart 2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
 22. Izvještaj o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka 
 23. Šesti periodični izvještaj o provođenju Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena za Federaciju Bosne i Hercegovine (2013-2016), s Prijedlogom zaključka 
 24. Izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 7.4.2016. godine do 7.4.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
 25. Treći mjesečni izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije, s Prijedlogom zaključka 
 26. Informacija povodom Preporuke Institucije Ombudsmana za ljudska prava Ž-SA-02-594/16 od 2.3.2017. godine,a u vezi sa Zahtjevom Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize za davanje mišljenja i podrške u pogledu mogućnosti ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom na izbor asistenta, s Prijedlogom zaključka 
 27. Informacija o primjeni Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet, s Prijedlogom zaključka 
 28. Informacija o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice Projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju Bosne i Hercegovine za period 1.1.2017-31.3.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
 29. Informacija o izmjeni cijene smještaja i potrebi poduzimanja neophodnih aktivnosti za početak realiziranja mjere prisilnog smještaja i upućivanja neračunljnjivih počinitelja kaznenih djela u JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, s Prijedlogom zaključka 
 30. Informacija o statusu granta Vlade Federacije Bosne i Hercegovine iz 2008. godine za izgradnju i rekonstrukciju općinskih sistema vodovoda i kanalizacije, s Prijedlogom zaključka 
 31. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o aktivnostima u vezi maloljetničke delikvencije koju provodi Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova uz podršku UNICEF-a, s Prijedlogom zaključka 
 32. Informacija o potrebi produženja ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, s Prijedlogom zaključka 
 33. Informacija o prijedlogu Ureda zastupnika Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u predmetu koji se vodi pred Evropskim sudom za ljudska prava po aplikaciji Vrhbosanska nadbiskupija protiv Bosne i Hercegovine ap. br. 40694/13, s Prijedlogom zaključka 
 34. Prijedlog mišljenja na Prijedlog inicijalnog izvještaja Bosne i Hercegovine o primjeni Madridskog akcionog plana za starenje  
 35. Zahtjev Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka 
 36. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem u radni odnos rukovodećih državnih službenika u Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, s Prijedlogom zaključka 
 37. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, s Prijedlogom zaključka 
 38. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 582/2017 od 13.4.2017. godine (prijedlog rješenja u vezi s PDV obavezama Federalne direkcije robnih rezervi) 
 39. Informacija o Zahtjevu Udruženja „Kupujmo i koristimo domaće-kvalitetno proizvedeno u BiH“, s Prijedlogom zaključka 
 40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu okoliša i turizma za pokretanje konkursne procedure i prijem državnih službenika i volontera 
 41. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu 
 42. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarenju Programa rada i Finansijskog plana Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu 
 43. Prijedlog izjašnjenja na amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kaznenih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnio Sanel Mušović, delegat u Domu naroda Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine 
 44. Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o neodložnoj potrebi zaključivanja jednog ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka 
 45. Informacija o Zahtjevu stečajnog upravika „Dita“ d.d. Tuzla  
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE