99. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.04.2017.
Dnevni red
 1. Usvajanje Zapisnika 98. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 6.4.2017. godine i Zapisnika 71. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 7.4.2017. godine, telefonskim putem
 2. Prednacrt zakona o koncesijama
 3. Prednacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine
 4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
  1. Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
  2. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 7. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju brze ceste Lašva - Nević Polje
 8. Prijedlog odluke o kriterijima i postupku izbora i imenovanja članova u Etički komitet Federalnog ministarstva zdravstva
 9. Pregled stanja raspoloživih i nedostajućih novčanih sredstava zaključno s danom prestanka rada Fondacije za održivi razvoj 30.4.2017. godine, s prijedlozima odluka
  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja nedostajućih sredstava iz Revolving fonda uspostavljenog u okviru Projekta poboljšanja pristupa finansijskim sredstvima malih i srednjih preduzeća (SME I i SME II) Fondaciji za održivi razvoj/Fondaciji za održivi razvitak
 10. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za realizaciju Projekta “Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine” za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 11. Izvještaj o inspekcijskom nadzoru federalnih inspektora za matične knjige, lično ime i državljanstvo Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, s Prijedlogom zaključka
 12. Godišnji izvještaj Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, s Prijedlogom zaključka
 13. Informacija o Zahtjevu gosp. Mahira Mešalića, poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, za dostavu podataka o osobama s najvećim primanjima iz javnih preduzeća i javnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine
 14. Informacija o potrebi raspisivanja javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, s Prijedlogom zaključka
 15. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar-decembar 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
 16. Prijedlog mišljenja na Nacrt ugovora o osnivanju Transportne zajednice jugoistočne Evrope
 17. Prijedlog mišljenja na Nacrt odluke o usvajanju Politike razvoja informacionog društva Bosne i Hercegovine, za period 2017-2021. godina
 18. Prijedlog rješenja (ukidanje po pravu nadzora Rješenja Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika, broj: 06-34-258/2016 od 12.7.2016. godine)
 19. Prijedlog rješenja (ukidanje po pravu nadzora Rješenja Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika, broj: 06-34-320-4/2015 od 8.6.2016. godine)
 20. Izvještaj o radu Nadzornog odobra JP Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo za IV. kvartal 2016. godine i Izvještaj o radu Nadzornog odobra JP Međunarodni aerodrom SARAJEVO d.o.o. Sarajevo za period 1.1.2016-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
 21. Informacija o odobrenim Transferima za poljoprivredu u 2016. godini, s Prijedlogom zaključka
 22. Informacija o PDV obavezama Federalne direkcije robnih rezervi s Prijedlogom mjera i Prijedlogom zaključka
  1. Izvještaj o radu Savjeta Federalne direkcije robnih rezervi
 23. Inicijativa za izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2017. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (U svrhu sufinansiranja organiziranja Međunarodne Investicijske Konferencije-Sarajevo Business Forum 2017.), s Prijedlogom zaključka
 24. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-mart 2017. godine s Prijedlogom zaključka
 25. Informacija o potrebi zaključivanja tri ugovora o radu u Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine - Sarajevo, s Prijedlogom zaključka
 26. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem rukovodećih državnih službenika u Federalno ministarstvo trgovine
 27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem dva (2) uposlenika u Javno preduzeće Nacionalni park Una
 28. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za provođenje konkursne procedure za prijem namještenika na radno mjesto vozača u Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine
 29. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem dva zaposlenika radi popune upražnjenih radnih mjesta u Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
 30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje četiri ugovora o djelu
 31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za provođenje konkursne procedure za prijem državnog službenika u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove
 32. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za agropedologiju za popunu upražnjenog radnog mjesta
 33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u području nacionalnog parka Una
 34. Preporuke Evropske komisije nakon održanog 1. sastanka Posebne skupine za reformu javne uprave, s Prijedlogom zaključka
 35. Prijedlog izjašnjenja o prodaji udjela u osnovnom kapitalu JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo od strane člana društva
 36. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 37. Izvještaj o radu Federalne direkcije robnih rezervi za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
 38. Godišnji plan rada Federalne direkcije robnih rezervi za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
 39. Prijedlog odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi-Subvencije javnim preduzećima-Poseban namjenski transakcijski račun za uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata“
 40. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Projekta hitnog oporavka od poplava u Bosni i Hercegovini za područje Federacije Bosne i Hercegovine
 41. Informacija (usmena) u vezi Zaključka V. broj: 2023/2016 od 10.11.2016. godine
 42. Informacija o banjskom liječenju penzionera s Prijedlogom zaključka
 43. Informacija o neodložnoj potrebi za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
 44. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u Agenciju za kontrolu kvaliteta u zdravstvu
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE