42. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.01.2008.
Saopćenje o radu

O TROŠKOVIMA ŽIVOTA

Vlada je razmatrala Analizu kretanja troškova života i cijena na malo u FBiH za period od stupanja na snagu Općeg kolektivnog ugovora do novembra 2007. godine koju je pripremilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Zaključeno je da su se stekli uvjeti za povećanje najniže bruto satnice za 10 posto, pa je Vlada taj prijedlog uputila na Ekonomsko-socijalno vijeće, radi njihovog stava, koji će poslužiti kao osnov za donošenje odgovarajuće odluke.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
UTVRĐIVANJU I NAČINU IZMIRENJA UNUTRAŠNJIH OBAVEZA FBiH

Neadekvatan kvantitativan prikaz unutrašnjih obaveza Federacije BiH i rokovi za njihovo izmirenje koji se realno ne mogu ispoštovati, opredijelili su Vladu Federeacije BiH da, na današnjoj sjednici u Sarajevu, predloži i u parlamentarnu proceduru, u formi Prijedloga po hitnom postupku, uputi izmjene i dopune Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH. Sukladno tome, a na temelju stvarnog stanja, posebno do sada prijavljenih potraživanja Komisiji za utvrđivanje i realizaciju potraživanja nastalih za vrijeme ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti, utvrđena je njihova vrijednost u visini od 500 miliona KM ( umjesto ranijih 900). Istovremeno, promijenjeni su uvjeti pod kojima će se izmiriti te obaveze, pa je početak izdavanja obveznica predviđen najkasnije 1.11.2008. godine, uz grace period od devet godina i datumom dospijeća najkasnije do 31.12.2027. godine.

Na osnovu prijava pristiglih na dva Javna poziva za zaposlenike bivšeg FMO i Vojske FBiH utvrđen je i novi iznos obaveza po osnovu neisplaćenih plaća i dodataka u visini od 37,5 miliona ( umjesto ranijih 31,3 miliona) i, radi donošenja novih sudskih rješenja o izvršenju, predviđeno izmirenje ovih obaveza i tokom 2008. godine. Iz istih razloga predloženo je i produženje roka za godinu dana i za izmirenje obaveza prema dobavljačima prijašnjeg FMO stvorenih u periodu od 1.4. 1996. do 31.12.2002.godine te, na temelju verificiranja ovih obaveza od strane ovlaštene Komisije, utvrđena njihova visina od 25 miliona KM ( umjesto 20 miliona kako je bilo ranije).
 

IZJAŠNJENJE NA AMANDMANE NA PRIJEDLOG ZAKONA O
IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRESTANKU PRIMJENE
ZAKONA O NAPUŠTENIM STANOVIMA

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada je prihvatila amandmane zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Irfana Ajanovića, Jasmina Duvnjaka i Mersije Krzić na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima.

Amandmani koji se odnose na dodavanje dva nova stava ( 7 i 8 ) u čl. 18.d Zakona imaju za cilj da se pojednostavi i ubrza postupak realizacije rješenja izdatih do kraja 2005. godine za stanove iz fonda bivšeg FMO i Vojske FBiH.

Suština je da se i u ovim slučajevima postupi po principu, inaugurisanom Zakonom o vraćanju,dodjeli i prodaji stanova FBiH, da rješenje o dodjeli stana predstavlja osnov za otkup stana, odnosno za uvođenje u posjed stana gdje to još nije urađeno, korištenje i njegov otkup.

O POLITICI PRIVATIZACIJE U FBiH

Vlada je danas, u svjetlu zaključaka Parlamenta FBiH, razmatrala dokument “Politika privatizacije u FBiH u funkciji javnih investicija”, baziran na opredjeljenjima iz “Politike djelovanja i osnovne strategije Vlade FBiH u mandatnom periodu 2007.-2010.godine”. U dokumentu se obrazlaže projekat privatizacije državnog kapitala u FBiH sa prijedlogom dinamike i metoda privatizacije za privredne subjekte pojedinačno, kao i namjena utroška sredstava dobivenih od prodaje.

Kao ciljevi privatizacije navode se ostvarenje značajnih prihoda od prodaje dijela državnog kapitala, povećanje ukupne ekonomičnosti poslovanja, poboljšanje poslovanja eliminiranjem ograničavajućih uslova nametnutih javnim preduzećima u FBiH i jednostavnije upravljanje i donošenje odluka u firmama, promjenom njhovog statusa.

Vlada je zaključila da Agencija za privatizaciju u FBiH ovaj dokument uskladi sa primjedbama i prijedlozima iz današnje rasprave, kako bi ga Vlada na narednoj sjednici pripremila u formi Prijedloga radi slanja u Parlament FBiH. Istovremeno bi u Parlament FBiH trebalo poslati Nacrt programa javnih investicija, pa su radi toga zadužena sva federalna ministarstva da u narednih sedam dana dostave svoje prijedloge i sugestije na ovaj dokument.


ODLUKA O UTVRĐIVANJU INTERESA FBiH ZA OBAVLJANJE USLUGA ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG I KOMBINOVANOG SAOBRAĆAJA

Odlukom koju je danas donijela Vlada utvrđuje se interes Federacije BiH za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja od strane JP Željeznice FBiH na relacijama – Sarajevo – Budimpešta ( na dijelu Sarajevo-Maglaj), Zagreb-Sarajevo – Ploče (na dijelu Maglaj–Čapljina), Sarajevo–Ploče ( na dijelu Sarajevo-Čapljina) i na dionicama Tuzla-Brčko i Bihać- Blatna.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će sa Željeznicama FBiH zaključiti ugovor o sufinansiranju obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja u 2008. godini na navedenim relacijama.

Odluka je donesena radi saniranja složenog finansijskog stanja JP Željeznice FBiH i ispunjenja zakonske uloge Federacije BiH kao vlasnika željezničke infrastrukture i sufinansijera željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja u skladu sa Evropskim direktivama. Federacija tako dobiva instrument saobraćajne politike, a Željeznice FBiH šansu da postanu pouzdan i povoljan servis stanovništva.

SAGLASNOST NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA JP ŽELJEZNICE FBiH

Vlada je dala saglasnost na odluku Skupštine JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo o prvim izmjenama i dopunama Statuta ove kompanije kojima je izvšena promjena odnosa državnog i privatiziranog kapitala.

Nakon odluke Skupštine društva od 30.marta 2006. godine da se usaglasi odnos državnog i privatnog kapitala od vremena izvršene privatizacije, formirana je mješovita komisija koja je izvršila ovo usklađivanje zaključno sa poslovnom 2006. godinom.

Skupština Društva je 15 maja. 2007. godine donijela odluku o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića akumuliranog gubitka i pokrića gubitaka za 2004., 2005. i 2006. godinu u iznosu od 300,6 miliona KM. Osnovni kapital Društva sada iznosi 1,16 milijardi KM od kojih se na državni kapital odnosi 1,066 milijardi KM ili 91,82 % dok je u privatnom vlasništvu 94,9 miliona KM ili 8,18 %.

SAGLASNOST NA UGOVOR O FINANSIRANJU ODRŽAVANJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

Vlada je dala saglasnost na ugovor o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture u ovoj godini koji se zaključuje između JP Željeznice FBiH i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Obaveza Federacije je da finansira održavanje željezničke infrastrukture na osnovu planova JP Željeznice FBiH odobrenih od Vlade FBiH. Održavanje infrastrukture podrazumijeva održavanje građevinskih i elektro kapaciteta i organizaciju i sigurnost prometa. Prema odobrenom ugovoru za ovu godinu ukupna cijena ovih poslova iznosi 114,7 miliona KM u kojima će Federalno ministarstvo prometa i komunikacija učestvovati sa 34,4 miliona KM i to 25,9 miliona KM budžetskih sredstava, a 8,5 miliona KM su sredstva iz privremene naknade za korištenje željezničke infrastrukture od strane željezničkog operatera. Ministarstvo će finansiranje održavanja vršiti i iz drugih izvora, ako se takvi izvori uspostave u toku poslovne godine.

Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će isplate za ove namjene vršiti avansno do 20. u tekućem mjesecu, a nakon završetka predviđenih radova izvršit će se konačni obračun.

O UTROŠKU SREDSTAVA BUDŽETA FBiH U 2007. GODINI ZA FINANSIRANJE SEKTORA ŽELJEZNICA

Vlada je nakon razmatranja usvojila Informaciju o utrošku budžetskih sredstava u prošloj godini za finansiranje sektora željeznica u ukupnom iznosu od 25,55 miliona KM.

Za finansiranje rada BHŽJK kao organa nadležnog za uspostavu željezničke javne korporacije u BiH izdvojeno je iz federalnog budžeta 450 hiljada KM.

Za Željeznice FBiH, po osnovu sufinansiranja željezničkog putničkog saobraćaja u prošloj godini, izdvojeno je ukupno 4,5 miliona KM od kojih su 2 miliona budžetska sredstva, a ostatak iz naknade za infrastrukturu.

Za održavanje željezničke infrastrukture transferisano je ukupno 23,1 milion KM na osnovu izvršenih planiranih aktivnosti u ovoj oblasti. S obziorm da su obaveze za održavanje infrastrukture mnogo veće od izdvojenih 23,1 milion KM neophodno je da se za njeno finansiranje u ukupnom iznosu od 88,6 miliona KM pronađu nove mogućnosti finansiranja – stoji u ovoj Informaciji.


O REALIZIRANJU UGOVORNIH OBAVEZA U POSTUPKU DOKAPITALIZACIJE “ENERGOPETROLA”

Vlada je na današnjoj sjednici primila na znanje Izvještaj o praćenju realizacije i izvršenja ugovornih obaveza u postupku dokapitalizacije preduzeća “Energopetrol”d.d. Sarajevo koji je sačinila Komisija formirana u tu svrhu Rješenjem direktora Agencije za privatizaciju FBiH, u skladu sa Zaključkom Federalne vlade. Uz obavezu Komisije da nastavi aktivnosti na praćenju stanja, Vlada je donijela više zaključaka.

Ugovorne strane su dužne najhitnije započeti aktivnosti na angažovanju obostrano prihvatljive nezavisne međunarodne revizorske kuće, jer je rok utvrđen Ugovorom za ovu obavezu najkasnije tri mjeseca prije kraja prve investicijske godine. Rok za ispunjenje investicija za prvu godinu je 28.3.2008. godine, sukladno danu izvršenja transakcija 28.3.2007.godine, kada je završena registracija INA i MOL kao vlasnika dionica pri Registru vrijednosnih papira u FBiH.

Zadatak revizorske kuće je da sačini nalaz o ispunjenju obaveze investiranja od strane Konzorcija u iznosu od ugovorenih 20 miliona KM za prvu godinu, a odnosi se na obnavljanje i proširenje mreže benzinskih pumpi.

Energopetrol je dužan sačiniti analizu utroška sredstava uplaćenih od strane Konzorcija u iznosu od 60.195.000 KM dana 27.2.2007. godine na ime povećanja osnovnog kapitala društva.

Vlada je zadužila Federalno ministarstvo enegije, rudarstva i industrije da u što skorije vrijeme o ovim pitanjima organizira sastanak sa predstavnicima Energopetrola, Terminala FBiH i Energoinvesta, kao subjekata na koje se odnose odredbe Ugovora.


O IMPLEMENTACIJI PROJEKTA “ UPRAVLJANJE CESTAMA I SIGURNOST PROMETA U BiH”

Vlada je nakon razmatranja usvojila Završni izvještaj JP Direkcija cesta FBiH o implementaciji projekta “Upravljanje cestama i sigurnost prometa u BiH” koji je finansiran kreditom Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) od 2002. do 2007. godine.

Osnovni cilj projekta je podrška održavanju i održivom razvoju cesta, a kredit je zatvoren 30 juna prošle godine.

Ovim je projektom poboljšano stanje na 247,2 kilometra magistralnih cesta, rekonstruisano osvjetljenje u sedam tunela i rekonstruisana tri mosta. Ukupna vrijednost radova iznosila je 29,4 miliona USA dolara.

Projektom je uspostavljena baza podataka za ceste, mostove i tunele, pojačani su kapaciteti za okolinsko upravljanje uz primjenu okolinskih standarda, uspostavljena je baza podataka za prometne nezgode i, između ostalog, sačinjene jedinstvene smjernice za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor, što je uvjet za implementaciju projekata cestovne infrastrukture u skladu sa modernim standardima, regulativom EU i novim tehnologijama.

Vlada je zadužila JP Direkcija cesta FBiH da, za izvršena kapitalna ulaganja na cestovnoj infrastrukturi u okviru ovog projekta, izvrši odgovarajuća knjiženja u poslovnim knjigama.

U okviru novog projekta “Cestovna infrastruktura i sigurnost prometa” kojeg će finansirati Svjetska banka, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Direkcija cesta FBiH će nastaviti aktivnosti za osiguranje pouzdanih podataka o prometnim nezgodama i jačati saradnju na poboljšanju sigurnosti prometa.


PODRŠKA AKCIONOM PLANU UNAPREĐENJA PRIMJENE STANDARDA I KODEKSA U RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI BiH

Vlada je razmatrala i prihvatila Akcioni plan unapređenja primjene standarda i kodeksa u računovodstvu i reviziji u Bosni i Hercegovini, koji je usvojilo Vijeće ministara BiH. Cilj ovog plana, za čije je sufinansiranje Vlada izrazila spremnost, jeste povećanje kvaliteta finansijskog izvještavanja privrednih društava, kao temelj dobrog funkcioniranja tržišne privrede i stabilnog finansijskog sistema.

Vlada daje punu potporu realizaciji Akcionog plana, u cilju osiguranja koordinacije ključnih institucija koje su zadužene za unapređenje kvaliteta poslovnog okruženja i korporativnog izvještavanja u Bosni i Hercegovini.

O ODLAGANJU OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE NEUM

Vlada je nakon razmatranja prihvatila Informaciju Federalne uprave za inspekcijske poslove o odlaganju otpada iz Republike Hrvatske na područje općine Neum.

U Informaciji se navodi da je urbanističko-ekološka inspekcija utrdila da se odlaganje komunalnog otpada sa područja općina Ston, Orebić i Janjina iz RH na deponiju “Klepovica” na području Neuma vrši na temelju ugovora između Komunalnog poduzeća “Neum” i navedenih općina. Ovakav vid odlaganja otpada vrši se niz godina, a Općina Neum je zainteresirana da se to nastavi i u narednom perodu iz finansijskih razloga.

Transport otpada vrši se namjenskim vozilima sa dnevnim dovozom od 2-3 kamiona otpada. Pregledom deponije “Klepovica” utvrđene su nepravilnosti u pogledu ispunjavanja uslova za njen rad, kao što su nepostojanje zaštitne ograde, obilaznog puta, njeno neredovno zatrpavanje i tako dalje. U tom su pogledu upućeni zahtjevi Kantonalnoj inspekciji.

Ugovorom između Vijeća ministara BiH i Vlade RH o zajedničkom finansiranju i održavanju regionalnog odvodnog sistema Komarna-Neum- Mljetski kanal propisana su međusobna prava, obaveze i odgovornosti bez isticanja reciprociteta u vezi sa odlaganjem otpada iz RH na područje Neuma.

Vlada je zaključila da uputi zahtjev voditeljima delegacije Stalnog mješovitog povjerenstva između RH i BiH da iznađu rješenje za ovaj problem.

Istovremeno Vlada je preporučila mjerodavnim državnim institucijama da preduzmu neophodne mjere iz okvira svoje nadležnosti. Zadužene su i federalne institucije da svojim aktivnostima doprinesu rješavanju ovog pitanja. Resorna federalna ministarstva su dužna da i dalje prate stanje u vezi odlaganja otpada u Neumu i najmanje tromjesečno o tome informišu Vladu.

OVOGODIŠNJI PROGRAM RADA I OPERATIVNI PLAN
FEDERALNE DIREKCIJE ZA IZGRADNJU,UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE CESTA

Vlada je razmatrala i podržala Program rada i Operativni plan Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje cesta u ovoj godini. Direkcija koja je počela rad polovinom 2006. godine, za ovu godinu planirala je realizaciju projekata: izgradnje autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar, izgradnje autoceste Tuzla-Orašje i izgradnju brze ceste Lašva-Donji Vakuf.

Prema dinamičkom planu, u ovoj godini treba završiti glavne projekte za dvije dionice ugovorene u prošloj godini na autoputu Zenica- Sarajevo- Mostar i to Kakanj-Bilješevo u dužini od devet km i Bilješevo-Drivuša u dužini od osam km. Ovim bi se stvorili uvjeti za nastavak izgradnje autoceste prema planu i modelu kojeg je usvojila Vlada FBiH, odnosno otpočinjanje radova u smjeru Kaknja prema Zenici. Tako bi dionica Kakanj-Dobrinje na autoputu Zenica-Sarajevo-Mostar trebalo biti završena do kraja marta 2009. godine. Kako je jedan od bitnih preduslova za nastavak izgradnje ove autoceste izgradnja naplatnih mjesta i uvođenje sistema naplate, planirano je da sistem naplate s probnim radom krene u martu, a naplata takse za korištenje autoputa u aprilu ove godine.

Što se tiče izgradnje autoceste Tuzla-Orašje, u ovoj godini je planirano da se po izradi idejnog projekta za čitavu trasu, raspiše natječaj za izradu glavnog projekta dionice Orašje-Brčko, tako da je prema predviđenoj dinamici potpisivanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem planirano za oktobar ove godine.

Kad je riječ o brzoj cesti Lašva-Donji Vakuf do sad je završen izbor varijantne trase i idejno rješenje za dionice Lašva-Vitez-Travnik, tako da se u ovoj godini planira i završetak glavnog projekta na dionici II, obilaznica Vitez u dužini od devet km.

Direkcija u ovoj godini planira prihode u visini od 70,8 miliona KM, od čega se najveći dio, odnosno 66,8 miliona KM odnosi na sredstva Budžeta FBiH, čime se realizira opredjeljenje Vlade FBiH da pokrene kapitalne investicije, dok se od naplate cestarine računa sa 3,8 miliona KM. Prema planiranim rashodima postojji razlika od 9,8 miliona KM između procijenjenih sredstava za realizaciju svih planiranih projekata i obezbijeđenih sredstava u Budžetu FBiH, s tim što se računa da će, po okončanju II kvartala i stepena izgrađenosti planiranih projekata, biti neophodno utvrditi stvarno stanje prihoda i rashoda, kao osnovu za eventualni rebalans.


PRAVILNIK O SISTEMU NAPLATE CESTARINE NA AUTOCESTAMA I OBJEKTIMA S NAPLATOM U FBiH

Ovim pravilnikom, koji donosi federalni ministar prometa i komunikacija, a o čijim se odredbama informisala Vlada na današnjoj sjednici, utvrđuje se postupak obavljanja poslova naplate federalne takse za korištenje autocesta, cestarine za upotrebu autocesta i objekata s naplatom, klasifikacija vozila i oslobađanje od obaveze plaćanja cestarine, prolasci bočnim (vangabaritnim) prolazima, nepropisni prolasci, utvrđivanje materihjalne štete, elektronska naplata cestarine, finansijsko poslovanje i druga pitanja koja se odnose na obavljanje poslova naplate cestarina.

Visinu cestarine određuje odlukom Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, a sredstva ostvarena na taj način predstavljaju javni prihod Budžeta FBiH koja se uplaćuju na poseban račun. Poslove naplate vrše uposlenici Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

Vozila su razvrstana u četiri klase po skupinama za koje će biti jedinstvena cijena plaćanja cestarine, tako da su u prvoj skupini dvoosovinska vozila s visinom manjom od 1,3 m, u drugoj ona sa tri ili više osovina i visinom manjom od 1,3 m, u trećoj vozila s dvije ili tri osovine ali visinom preko 1,3 m i u četvrtoj klasi vozila sa četiri i više osovina i visinom preko 1,3 m. Od obaveze plaćanja cestarine oslobođena su vozila Crvenog krsta, vozila oslobođena na osnovu ugovora vlada BiH i FBiH sa međunarodnim institucijama, vozila pomoći i oružanih snaga BiH, invalidnih lica sa 80 posto i više procentnog tjelesnog oštećenja, odnosno sa 60 posto oštećenja donjih ekstremiteta, vozila MUPa, hitne pomoći i vatrogasna vozila.

KADROVSKA PITANJA

Vlada je donijela Rješenje kojim je Nermina Avdića, ispred Federalnog ministarstva zdravstva, imenovala u Upravni odbor Kliničke bolnice Mostar, nakon što je prošao period od 60 dana na koji je prethodno bio imenovan na istu dužnost.

Sjednice Vlade FBiH je završena u 13,30 sati.

 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE