42. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 16.01.2008.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 41. sjednice Vlade Federacije BiH;
 2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Izjašnjenje na Amandman na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima;
 4. Politika privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog odluke o utvrđivanju interesa Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja;
 6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine , d.o.o. Sarajevo o prvim izmjenama i dopunama Statuta;
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture između Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine , d.o.o. Sarajevo i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija;
 8. Informacija o utrošku sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu namijenjenih finansiranju sektora željeznica, sa Prijedlogom zaključaka;
 9. Imenovanje koordinatora za reformu javne uprave ispred Vlade Federacije BiH;
 10. Izvještaj o praćenju realizacije i izvršenja ugovornih obaveza u postupku dokapitalizacije preduzeća „Energopetrol“ d.d. Sarajevo sa Prijedlogom zaključaka;
 11. Završni izvještaj JP Direkcija cesta Federacije BiH za projekat „Upravljanje cestama i sigurnost prometa nu BiH“ (2002 – 2007) IDA – kredit, sa Prijedlogom zaključaka;
 12. Informacija o usvojenom Akcionom planu unapređenja primjene standarda i kodeksa u računovodstvu i reviziji u Bosni i Hercegovini sa Prijedlogom zaključaka;
 13. Informacija o odlaganju otpada iz Republike Hrvatske na području općine Neum sa Prijedlogom zaključaka;
 14. Program rada i operativni plan za 2008. godinu Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, sa Prijedlogom zaključaka;
 15. Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH;
 16. Analiza troškova života i cijena na malo u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka;
 17. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu diobenog bilansa između Sekretarijata Vlade FBiH i Federalnog zavoda za programiranje razvoja;
 18. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu diobenog bilansa između Sekretarijata Vlade FBiH i Glavnog ureda Vlade FBiH.
 

 

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE