97. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.03.2017.
Saopćenje o radu


97. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
ZA POTICAJE POLJOPRIVREDI 65.700.000 KM
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 65.700.000 KM.
 
Od toga se na poticaje za biljnu proizvodnju odnosi 10.400.000 KM, na animalnu 52.200.000 KM, na model kapitalnih ulaganja 2.300.000 KM, dok je 300.000 KM planirano za ostale vrste podrški, a 500.000 KM za sudske presude i žalbe po rješenjima.
 
U Programu novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2017. godinu bit će realizovane prioritetne mjere novčanih podrški po modelu poticaja proizvodnji i dio mjera strukturne politike koje trebaju doprinijeti unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu.
 
Također, mjere su usmjerene na povećanje ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda, uz poboljšanje kvaliteta njihove zdravstvene i higijenske ispravnosti u skladu sa zahtjevima potrošača, kao i na osiguranju stabilnog poljoprivrednog dohotka i omogućavanje adekvatnog životnog standarda poljoprivrednih proizvođača. U krajnjem, mjere trebaju doprinijeti postepenoj harmonizaciji i integraciji sektora poljoprivrede u EU i globalno tržište.
 
Na današnjoj sjednici, Vlada je, takođe, usvojila i Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj za veterinarstvo“ utvrđenog Federalnim budžetom za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 2.400.000 KM.
 
Ovim programom obuhvaćeno je finansiranje provođenja mjera sprječavanja širenja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Federalna vlada je razmatrala set amandmana koje su na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju podnijeli delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH Aner Žuljević i Predrag Kojović. Prihvatajući predloženo mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada je amandmane ocijenila neprihvatljivim.
 
Neprihvatljivim su ocijenjeni i amandmani koje je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji BiH podnijeli delegati u Domu naroda Parlamenta FBiH Sanel Mušović i Edin Forto.
 
Razmatrani su i neprihvatljivim ocijenjene amandmane koje je na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu podnio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Predrag Kojović. Jednim od amandmana je traženo propisivanje odredbe da će Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, u saradnji s Federalnim zavodom za programiranje razvoja, te uz prethodne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, donijeti propis o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće, pri čemu ona mora pratiti procentualno povećanje indeksa potrošačkih cijena. U obrazloženju razloga za neprihvatanje ovog amandmana, Federalna vlada navodi da predložena izmjena nije svrsishodna s obzirom na to da je već predviđeno da će predstavnici radnika i poslodavca imati direktnog uticaja na izradu propisa i davati prijedloge vodeći računa o zaštiti svojih prava.
 
Federalna vlada je smatra da je neprihvatljiv amandman na član 62. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojeg je uložila zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Jasna Duraković Hadžiomerović, a kojim je predložena promjena naziva “porođajno odsustvo” u “roditeljsko odsustvo”. Amandman je odbijen s obzirom na to da se radi o skraćenom postupku izmjene i dopune Zakona, a član 62. nije predmet predloženih izmjena i dopuna. Također, ukidanje termina “porođajne odsustvo” i njegova zamjena “roditeljskim odsustvom” može izazvati nedoumice i probleme u primjeni kod drugih odredaba zakona koje se odnose na prava koje može koristiti isključivo žena nakon porođajnog odsustva. Predloženo rješenje će, kaže se u izjašnjenju Vlade, biti razmotreno u eventualnom redovnom postupku izmjene i dopune Zakona o radu.
 
Vlada FBiH nije prihvatila inicijativu za izvorno tumačenje člana 18.nj. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, koju je podnio direktor JU Centar za socijalni rad iz Sapne Salih Omerović. Riječ je o članu Zakona koji predviđa da “troškovi postupka za ostvarivanje prava u prvom stepenu padaju na teret podnosioca zahtjeva”. Vlada smatra da izvorno tumačenje nije potrebno, a u konkretnom slučaju, u kojem je donesena sudska presuda o troškovima medicinskog vještačenja, Centar za socijalni rad Sapna može koristiti vanredne pravne lijekove protiv donesene presude ukoliko smatra da je ona protivna odredbama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom, a ne tražiti autentično tumačenje jasne zakonske odredbe.
 
Danas je razmatrana i inicijativa za izmjenu Zakona o inspekcijama FBiH, koju je podnijelo Gradsko vijeće Tuzle, a odnosi se na vraćanje nadležnosti gradovima i općinama za vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti ekologije, te omogućavanje formiranja ekoloških inspektorata. Vlada, uz ostalo, ukazuje na to da je djelokrug rada federalnih inspekcija utvrđen federalnim i propisima Bosne i Hercegovine, u kojima je regulirano da inspekcijski nadzor vrše entitetske inspekcije i Brčko Distrikta BiH, te drugim propisima kojima je utvrđena nadležnost federalnih inspekcija za određenu upravnu oblast. Dakle, jasno je da se nadležnost i djelokrug rada pojedinih inspekcija utvrđuje materijalnim propisima za određenu upravnu oblast, što su, u ovom slučaju, Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o zaštiti zraka.
 
U vezi sa inicijativom za davanje izvornog tumačenja članova 41. i 42. Zakona o stečajnom postupku FBiH, koju je podnijelo Udruženje stečajnih upravnika u FBiH, u izjašnjenju Federalne vlade je rečeno da se izvornim tumačenjem utvrđuje istinitost, vjerodostojnost, izvornost i pravilan smisao nedovoljno jasne odredbe zakona ili drugog akta. Dakle, izvornim tumačenjem ne mogu, kako je to inicijativom predloženo, biti stavljane van snage određene odredbe zakona. U tom kontekstu, Vlada ukazuje na to da suštinu i smisao presude Ustavnog suda Federacije BiH, na koju se poziva podnositelj inicijative, može tumačiti samo njen donosilac.
 
O IZMIRENJU OBVEZA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE
 
Federalna vlada donijela je Odluku kojom uređuje iznos, uvjete i postupak emisije obveznica radi izmirenja obveza Federacije BiH po osnovi verificiranih računa stare devizne štednje.
 
Radi izmirenja ovih obveza, Federacija će emitirati obveznice stare devizne štednje, a iznos emisije je 16.483.079 KM, što predstavlja zbroj pojedinačnih verificiranih iznosa, umanjenih za isplaćene gotovinske isplate i poslije otpisa iznosa u feninzima za svakog vjerovnika. Obveznica je u nematerijaliziranom obliku i vodi se, čuva i prenosi kao elektronički zapis na računu vrijednosnih papira u informacijskom sustavu Registra vrijednosnih papira u FBiH i imatelju daje pravo naplate glavnice i kamata. Nominalna vrijednost jedne obveznice je jedna KM, datum emisije je 31.3.2017. godine, a rok dospijeća 18 mjeseci.
 
Danas je, također, donesena i Odluka kojom je Federalno ministarstvo financija ovlašteno da realizira obveze po osnovu verificiranih računa stare devizne štednje koje, nakon gotovinske isplate od 1.000 KM, ne prelaze 100 KM.
 
IZMJENE I DOPUNE LISTI LIJEKOVA
 
Federalna vlada izmijenila je i dopunila Odluku o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH.
 
Kantoni su obvezni u roku od 90 dana usuglasiti pozitivne liste lijekova kantona s Federalnom listom, i to obligatorno sa A listom i fakultativno s B listom. Ovo podrazumijeva i usuglašavanje postojećih cijena lijekova na pozitivnim listama kantona s cijenama utvrđenim u Federalnoj listi.
 
Cijene lijekova na pozitivnim listama lijekova kantona koje su na iznosu cijena lijekova Federalne liste zadržavaju se na zatečenoj razini. Također se, pod određenim uvjetima, zadržavaju na zatečenoj razini i cijene lijekova na pozitivnim listama kantona koje su niže od cijena utvrđenih Federalnom.
 
Danas je dopunjena i izmijenjena i Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti FBiH na koju je dodana skupina imunosupresiva. Kantoni su obvezni usuglasiti kantonalne bolničke liste lijekova sukladno ovoj odluci u roku 60 dana od dana njenog stupanja na snagu.
 
 
DATA SAGLASNOST NA FINANSIJSKI PLAN APF-a ZA 2017. GODINU
 
Vlada FBiH danas je dala saglasnost na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za 2017. godinu, u tekstu koji je usvojio Upravni odbor ove agencije.
 
Vlada će za svaku prodaju predmeta male privatizacije, čiji su prodavci preduzeća, donijeti odluku o visini naknade APF-u za provođenje aukcija, tendera i neposrednih pogodbi predmeta male privatizacije.
 
Finansijskim planom APF-a za 2017. godinu predviđeni su ukupni rashodi i kapitalni izdaci od 3.741.000 KM. Od toga se 2.581.000 KM odnosi na tekuće poslovanje, 1.000.000 KM na sredstva za zaštitu od evikcije i 160.000 KM na kapitalne izdatke.
 
SAGLASNOST ZA POTPISIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA
 
Vlada FBiH dala je danas premijeru Federacije BiH saglasnost za potpisivanje ugovora o kupoprodaji “Staklene banke” u Mostaru.
 
Ovo je učinjeno nakon što je Vlada 3.3.2017. godine prihvatila informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH i konstatovala da su ispunjeni uslovi za zaključenje ugovora o kupoprodaji “Staklene banke”.
 
Ugovorne strane su odredile ukupnu kupoprodajnu cijenu od 5.990.000 KM, od čega je Vlada FBiH, kao kupac, već u vidu depozita uplatila deset posto, odnosno 580.948,20 KM.
 
NIJE PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O RADU
 NADZORNOG ODBORA SARAJEVO-OSIGURANJA
 
Federalna vlada, nakon današnjeg razmatranja, nije prihvatila izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period od 5. novembra 2016. do 20. februara 2017. godine. Kako je obrazloženo, uvidom u izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja u ovom periodu i zapisnike XXI redovne sjednice održane 26.11.2016. godine, XXII vanredne sjednice održane 19.1.2017. godine i XXIII vanredne sjednice održane 19.1.2017. godine, ustanovljeno je da je izvještaj nejasan, konfuzan i nepotpun u dijelu koji se tiče postupanja po nalozima Agencije za nadzor osiguranja FBiH i po nalozima nezavisnog revizora.
 
Izvještaj Nadzornog odbora bi, konstatovano je danas, trebao biti sadržajan, jasan i nedvosmislen, posebno kada se odnosi na obaveze po nalozima regulatora i nalazima iz izvještaja nezavisnog revizora.
 
O IZVRŠENJU PRORAČUNA FBiH ZA 2016. GODINU
 
Osnovne aktivnosti Vlade Federacije BiH i Federalnog ministarstva financija u 2016. godini bile su usmjerene na kontrolu i unaprjeđenje financijske discipline u obavljanju redovite djelatnosti i u povećanju nadzora nad trošenjem proračunskih sredstava, navedeno je u izvješću o izvršenju Proračuna FBiH za proteklu godinu.
 
Riječ je o izradi i usvajanju Izmjena i dopuna Proračuna Federacije BiH i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna BiH za 2016. godinu, nastavku suradnje s MMF-om i Svjetskom bankom, te, radi održavanja likvidnosti, emitiranju trezorskih zapisa u iznosu od 320,4 milijuna KM i dugoročnih obveznice u iznosu od 139,9 milijuna KM.
 
Od 2.517,2 milijuna KM planiranih Izmjenama i dopunama Proračuna FBiH za 2016. godinu, po osnovu prihoda, primitaka i financiranja je ostvareno 2.373,7 milijuna KM, što je 94 posto planiranih sredstava.
 
U ukupnom ostvarenju, prihodi od poreza sudjeluju sa 1.434,9 milijuna KM, ili 60,4 posto, neporezni prihodi su 375,7 milijuna KM, ili 15,9 posto ukupno ostvarenih, a prihodi po osnovi financiranja ostvareni sa 563,1 milijuna KM, te čine 23,7 posto. U odnosu na 2015. godinu, ostvareni prihodi, primici i financiranje bilježe porast od četiri posto, te su, u apsolutnom iznosu, veći za 92,1 milijuna KM.
 
Značajan porast u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je kod prihoda od poreza, koji su čak 41 posto veći nego u 2015. godini, kao i prihoda od neizravnih poreza, koji se veći devet posto. U okviru poreznih prihoda, iako nije bio planiran Proračunom, naplaćen je porez na visoku tarifu (zaostala obveza) od Hepoka Mostar u iznosu od 3,9 miijuna KM.
 
Prihodi po osnovu povrata anuiteta (sredstva krajnjih korisnika za otplatu kredita) ostvareni su u iznosu od 192,4 milijuna KM, što je za 30 posto, odnosno za 44,3 milijuna KM više u odnosu na prethodnu godinu, a naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga iznosili su 82,2 milijuna KM, što je povećanje za 13 posto ili za 9,6 milijuna KM.
 
Federalna vlada će izvješće o izvršenju Proračuna FBiH za 2016. godinu dostaviti Parlamentu FBiH.
 
UTVRDITI IZNOS SREDSTAVA
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o nemogućnosti realizacije zaključaka sa sjednice održane 29.9.2016. godine, koji se odnose na rješavanje statusa radnika u privrednim društvima Konfekcija “Borac” d.d. Zenica - u stečaju i Konfekcija “Borac” d.d. Banovići - u stečaju.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je danas da utvrdi konačan iznos potrebnih sredstava za ova dva privredna društva za uplatu doprinosa za PIO, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti.
 
INFORMACIJA O NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA        
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih na temelju naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Na temelju natječaja raspisanog 2016. godine, izabrana su 54 korisnika ovih sredstava koji, sukladno članku 12. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih na temelju naknada za priređivanje igara na sreću, to pravo neće moći ostvariti u sljedeće dvije godine.
 
Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, kojom je odobrena raspodjela dijela prihoda u iznosu od 830.762,80 KM uplaćenih u Proračun FBiH 2014. i 2015. godine.
 
Iznos od 280.962,80 KM raspodijeljen je za programe i projekate iz oblasti zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja, a 549.800 KM za programe i projekate namijenjene
 
liječenju, prevenciji i borbi protiv ovisnosti o drogi, alkoholu, igrama na sreću i kocki.
 
Od ukupno 43 korisnika sredstava za projekte iz programa zaštite prava djece, izvješća o namjenskom utrošku je u propisanom roku, do 31. 12. 2016. godine, dostavilo njih 29.
 
Sredstva za projekte iz drugog programa dodijeljena su za 87 korisnika, od kojih je 47 dostavilo izvješća o namjenskom utrošku.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je u Interresornu komisiju za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški danas su imenovani Anja Andrić Alibegović (predsjednica), Adila Hodžić, Umihana Prguda, Miralem Duranović i Amir Kadribegović (članovi).
 
Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Sanela Jakupović (JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.d. Sarajevo) i Darko Pranjić (Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo).
 
Vlada je dala prethodnu saglasnost da Mersiha Slipičević, na lični zahtjev, bude razriješena dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH prije isteka mandata. Također, prethodna saglasnost data je da za vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke FBiH bude imenovan Edin Bandić, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.15 sati.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE