97. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.03.2017.
Dnevni red
 
 1. Usvajanje zapisnika 96. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.3.2017. godine
 2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje je podnio Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je podnijela Jasna Duraković Hadžiomerović, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 4. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koje je podnio Predrag Kojović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 5. Prijedlog izjašnjenja o Amandmanu na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je podnio Sanel Mušović, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 6. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje izvornog tumačenja člana 18.nj. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom, koju je podnio gosp. Salih Omerović, direktor JU Centra za socijalni rad Sapna
 7. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjenu Zakona o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Gradsko vijeće Grada Tuzla
 8. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje izvornog tumačenja čl. 41. i 42. Zakona o stečajnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnijelo Udruženje stečajnih upravnika u Federaciji Bosne i Hercegovine
 9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom “Sarajevo” d.o.o. Sarajevo
 1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Operator - Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo  
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Operator – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo
 1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje za koje se ne vrši emisija obveznica
 3. Prijedlog odluke o devetoj emisiji obveznica Federacije Bosne i Hercegovine za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje
 4. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog odluke o dopuni Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine
 1. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima-Poticaj za poljoprivredu” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 1. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
 2. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu” -VAMOS, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji “Staklene banke” u Mostaru
 4. Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za rad Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite-Ljubuški
 5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora “Sarajevo-osiguranje” d.d. Sarajevo za period 5.11.2016-20.2.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1. januara do 31. decembra 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
 7. Izvještaji o implementaciji Programa utroška sredstava:
a) Izvještaj o implementaciji Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (sa stanjem 31.12.2016. godine), s Prijedlogom zaključka
b) Izvještaj o implementaciji Projekta „Sarajevska obilaznica” obuhvaćenog investicijskim sredstvima ravoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007., i 2009. godinu (stanje 31.12.2016. godine), s Prijedlogom zaključka
 1. Informacija o nemogućnosti realizacije Zaključka V. broj. 1925/2016 od 29.9.2016. godine (rješavanje statusa radnika u privrednim društvima Konfekcija „Borac” d.d. Zenica-u stečaju i Konfekcija „Borac” d.d. Banovići-u stečaju), s Prijedlogom zaključka
 2. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, s Prijedlogom zaključka
 3. Zahtjev za davanje saglasnosti Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine za zapošljavanje dva državna službenika na neodređeno vrijeme, s Prijedlogom zaključka
 4. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnoj upravi za inspekcijske poslove za popunu upražnjenog radnog mjesta, s Prijedlogom zaključka
 5.  Prijedlozi odluka 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE