96. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 23.03.2017.
Saopćenje o radu
 

 
96. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O DOPRINOSIMA
 
Temeljni cilj rješenja u Nacrtu zakona o doprinosima, kojeg je na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila Vlada FBiH, jeste da uz nižu zbirnu stopu doprinosa i istodobno proširenje osnovice za obračun doprinosa, te povećanjem obuhvata obveznika doprinosa, uz zadržavanje neutralnog utjecaja na prihode izvanproračunskih fondova, bude smanjena rigidnost sustava doprinosa u FBiH u odnosu na zemlje u okruženju i Europi.
 
Cilj je i pojednostavljanje obračunavanja i plaćanja doprinosa, kvalitetniji nadzor i jačanje financijske discipline. Također je bilo potrebno njegovo usuglašavanje s novim Zakonom o radu, Zakonom o mirovinsko-invalidskom osiguranju i kolektivnim ugovorima.
 
Novim zakonom su obuhvaćeni doprinosi za sva obvezna osiguranja, što je posebno značajno kako bi jednim zakonom bila uređena ova oblast i izbjegnuta velika neujednačenost u pogledu stopa, osnovica i obveze doprinosa. Kako je u Poreznoj upravi uspostavljen Jedinstveni registar osiguranika, na ovaj način će biti osiguran i kvalitetniji nadzor.
 
Propisivanje obveze poslodavcu da podnosi izvješće o iznosu obračunatih doprinosa i u slučaju kada ne isplati plaću, rezultirat će raspolaganjem podataka o tačnim iznosima dugovanja, pa će Porezna uprava moći pravovremeno poduzimati aktivnosti u cilju naplate. Propisivanjem zastare za doprinose za zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti (doprinosi iz čijih se uplata crpe prava u perodima kada se i uplaćuju, odnosno ne mogu biti iskorištena retroaktivno po naknadno izvršenoj uplati), koja nastupa za pet godina ne računajući godinu u kojoj je nastala, stvaraju se pravne pretpostavke za realnije i pravednije iskazivanje dugovanja obveznika uplate po ovom osnovu.
 
Predloženim rješenjima ukidaju se doprinosi na teret poslodavca, a zbirna stopa doprinosa se smanjuje sa sadašnjih 41,5 posto na 33 posto. Istodobno je proširena osnovica za obračun doprinosa, osim na plaće i na naknade za obrok, prijevoz i regres.
 
Na primanja iz osnova privremenih i povremenih poslova, povremenih samostalnih djelatnosti i drugih aktivnosti (ugovori o djelu, članstvo u povjerenstvima, upravnim i nadzornim odborima i slično) obračunavat će se doprinos za mirovinsko-invalidsko osiguranje po stopi od 18,5 posto i doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 13,5 posto ukoliko nositelj primitka nije osiguran po drugom osnovu. Ukoliko jeste, obveznik je doprinosa samo za mirovinsko osiguranje, a uplaćeni doprinosi će mu biti uključeni u mirovinsku osnovicu, sukladno novom Zakonu o mirovinsko-invalidskom osiguranju.
 
Zakon sadrži i određena izuzeća i povlaštene osnovice na koji se vrši obračun doprinosa za zaposlenike u rudnicima uglja, te niskoakumulativnim djelatnostima, kao što su tekstilna, kožarska i industrija obuće, te stari zanati.
 
I dalje su ostale niske osnovice i za samostalne poduzetnike u obrtu i srodnim djelatnostima, kao i poljoprivredi i šumarstvu. Također su ostala izuzeća s nižim osnovicama za poduzetnike koji plaćaju dohodak u paušalnom iznosu, i to za osiguranike koji obavljaju niskoakumulacijske djelatnosti starih tradicionalnih zanata utvrđenih posebnim propisom, te poljoprivrednu djelatnost i prijevoznike s jednim prijevoznim sredstvom.
 
Zakon stvara pravnu osnova za učinkovitije evidentiranje, naplatu i kontrolu svih doprinosa za obvezna osiguranja, te za usuglašavanje obuhvata primanja na koja se plaćaju doprinosi i usuglašavanje zbirne stope na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
 
Kod izrade Zakona pojedine odredbe su usuglašene kroz interresorni rad s predstavnicima Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog zavoda mirovinskog i invalidskog osiguranja, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Federalnog zavoda za zapošljavanje.
 
Danas je zaključeno da Nacrt zakona, prije slanja u parlamentarnu proceduru, bude dostavljen na mišljenje Međunarodnom monetarnom fondu.
 
Ovaj zakon je dio Reformske agende i obuhvaćen je i Programom rada Vlade FBiH.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 
Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o porezu na dohodak, jer je ocijenjeno da postojeći sistem poreza na dohodak u FBiH ne obezbjeđuje zadovoljavajući nivo pravičnosti u oporezivanju. Zbog toga je potrebna njegova reforma koja je usko vezana za smanjenje opterećenja rada koje je u fokusu Reformske agende, Ekonomske politike Vlade FBiH za period 2016.-2018. godine i Pisma namjere MMF-u.
 
Cilj novog zakona je osiguranje srednjoročne fiskalne održivosti kroz znatno smanjenje opterećenja na rad. Pitanja koja se rješavaju u samom Zakonu jesu određivanje svih izvora prihoda i rashoda u svrhu utvrđivanja oporezivog dohotka, uređivanje osoba koje su obavezne plaćati porez na dohodak, kao i sama metodologija obračuna, prijave i plaćanja poreza na dohodak.
 
Kako je riječ o zakonu koji oporezuje dohodak fizičkih osoba ostvaren iz različitih izvora, primjena dosadašnjeg Zakona pokazala je da su njegovi osnovni principi dobro postavljeni. Međutim, uočene su slabosti u uskoj poreznoj osnovici dohotka, visokim izuzetim neoporezivim prihodima, nedorečenosti pravne norme, nedostatku kaznenih odredbi i drugom.
 
Novi zakon je zadržao koncept postojećeg, s tim da je sada fokus na otklanjanju nedorečenosti, proširenju porezne osnovice dohotka većim obuhvatom izuzetih prihoda, smanjenju nameta poreza na niska primanja ili njihovo ukidanje, uvođenju metodologije i mehanizama koji pružaju podršku borbi protiv porezne evazije i sive ekonomije.
 
Kroz ovaj zakon prožima se princip svjetskog dohotka i izvora prihoda, što podrazumijeva oporezivanje ukupnog ostvarenog dohotka rezidenata FBiH, a oporezivanje dohotka nerezidenata, ostvarenog na teritoriji FBiH. Međutim, putem instrumenta poreznog kredita izbjegnuto je dvostruko oporezivanje za dohodak rezidenata FBiH ostvaren na teritoriji Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH. Instrument poreznog kredita primjenjuje se i za plaćeni porez na dohodak u inostanstvu u skladu sa ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja potpisanim ili ratifikovanim između Bosne i Hercegovine i druge države.
 
Proširenje osnovice dohotka od nesamostalnog rada vrši se na način da bude smanjen porezni teret na niska primanja, a na visoka povećan. Iz tog razloga je uvedeno progresivno oporezivanje kod ovog dohotka i to kroz dvije stope: 10 posto na mjesečni dohodak do 1.500 KM i 20 posto na razliku mjesečnog dohotka iznad 1.500 KM, te lični odbitak od 700 KM. U osnovicu dohotka uključene su naknade na ime toplog obroka, prevoza i regresa, kao i djelimično oporezivanje ostalih naknada koje se isplaćuju u skladu sa Zakonom o radu i Općim kolektivnim ugovorom.
 
Progresivne stope poreza od 10 i 20 posto primjenjuju se i na dohodak od samostalnog rada, od ulaganja kapitala, imovine i imovinskih prava, te ostalog. Sužavanje izuzetih prihoda koji se ostvaruju iz budžeta svih nivoa vlasti ili vanbudžetskih fondova, kao i ograničavanja visine ovih izuzetih prihoda, predstavlja drugi vid proširena osnovice dohotka.
 
Kod oporezivanje samostalnih poduzetnika koji dohodak ostvaruju kroz osnovnu, dodatnu ili dopunsku djelatnost, vrši se usklađivanje porezno priznatih rashoda sa Zakonom o porezu na dobit. U ovu kategoriju dohotka uključeno je i oporezivanje dohotka ostvarenog samoupošljavanjem i takozvanim freelanceringom koji se, usljed razvoja informacionih tehnologija, intezivno razvija na teritoriji FBiH. Pored toga, omogućeno je olakšano oporezivanje samostalnih poduzetnika kroz paušalno oporezivanje. Naime, ako postoje otežane okolnosti praćenja prometa, kao što je taxi prevoz ili prodaja na štandovima ili kisocima, gdje ne postoji obaveza vođenja prometa putem fiskalnog uređaja prema Zakonu o fiskalnim sistemima, Zakon uvodi fiksni iznos poreza na dohodak na mjesečnom nivou kroz ispunjavanje određenih uslova. U ovom dijelu je uspostavljena uska veza i sa sistemom PDV-a.
 
Pored toga, uvodi se i oporezivanje dohotka od ulaganje kapitala, to jest dividende ili raspodjele dobiti, samo ukoliko se izvrši njena isplata vlasnicima kapitala - fizičkim osobama, dakle samo u momentu kad dividenda postaje dohodak. Ukoliko se dividenda ne isplaćuje onda se ni ne oporezuje. Isti je princip i kod oporezivanje kamate na oročenu štednju, a ne i na tekuće račune.
 
Oporezivanje dohotka od imovine je zadržano na nivou postojećeg Zakona o porezu na dohodak jer propisi o ovom oporezivanju postoje na kantonalnom nivou. Novim zakonom se oporezuje samo dohodak ostvaren korištenjem ili upotrebom te imovine, kao što je iznajmljivanje. Međutim, ovaj dohodak se proširuje oporezivanjem dohotka od imovinskog prava ostvarenog otuđenjem, odnosno prodajom, ustupanjem, zamjenom, naslijeđem ili drugim prenosom uz ili bez naknade, autorskih i drugih srodnih prava, industrijskog vlasništva, patenata, licenci, franšiza, vrijednosnih papira i ostale imovine koja se sastoji samo od prava. Oporezivanje ovog dohotka je međunarodna praksa prihvaćena i ugrađena u ovaj zakon kroz jasno definisanje osnovice dohotka, kapitalnog dobitka i gubitka, te se osnovica formira kao ostvarena razlika.
 
Na kraju se u poreznu osnovicu uključuju i ostali dohoci koje rezident FBiH ostvari, kao što su prihodi sportista i sportskih stručnjaka, od povremenih slobodnih zanimanja i ostali koji nisu jasno obuhvaćeni kroz ukupni svjetski dohodak.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA MIRNOM RJEŠAVANJU RADNIH SPOROVA
 
Vlada Federacije BiH je danas utvrdila Nacrt zakona o mirnom rješavanju sporova koji predstavlja pravni mehanizam za ostvarivanje individualnih i kolektivnih prava iz radnog odnosa, kroz socijalni dijalog potpomognut od strane miritelja i arbitara.
 
Ova vrsta rješavanja radnih sporova uvodi se radi promicanja pristupa pravdi, kao jednog od temeljnih ljudskih prava propisanih Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i radi ekonomičnosti u smislu rasterećenja sudova, te postizanja dogovora o sporu u kraćem roku u odnosu na dugotrajnost postupaka koji se vode pred sudom.
 
Tekst Prednacrta zakona o mirnom rješavanju radnih sporova izrađen je još 2011. godine, te dostavljen na mišljenje svim kantonima, Federalnom ministarstvu financija, Federalnom ministarstvu pravde i Uredu Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Europske unije.
 
Federalno ministarstvo financija nije dalo suglasnost na Prednacrt, uz obrazloženje da izračun potrebnih proračunskih sredstava za rad Agencije za mirno rješavanje radnih sporova nije sveobuhvatan. Stoga je pristupljeno izradi Prednacrta koji ne podrazumijeva osnivanje agencije, već se mirno rješavanje radnih sporova provodi u postupku koji se zasniva na već postojećim proračunskim izdvajanjima po transferu za rad Mirovnog vijeća FBiH.
 
Donošenje ovog zakona predviđeno je Programom rada Vlade FBiH za 2017. godinu, a u svezi je i s provedbom aktivnosti iz Akcionog plana Federacije BiH za realiziranje Reformske agende BiH 2015.-2018. godina.
 
Kako Zakon uređuje oblast koja je u zajedničkoj nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, Prednacrt je dostavljen svim kantonima radi pribavljanja mišljenja. Stigla su pozitivna mišljenja Sarajevskog, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog kantona, Tuzlanskog, Bosansko-podrinjskog i Kantona 10, kao i mišljenje Hercegovačko-neretvanskog kantona koje je sadržavalo i određene prijedloge i sugestije, a uvažene su one za koje je cijenjeno da su opravdane. Pored toga, zatraženo je i mišljenje Udruženja poslodavaca u Federaciji BiH i Saveza samostalnih sindikata BiH.
 
Za provođenje ovog zakona bit će potrebno kontinuirano osiguravati proračunska sredstva jer on propisuje pravo na naknadu miritelja i arbitara. Međutim, svaka strana u individualnom, odnosno kolektivnom sporu snosi svoje troškove nastale u postupku mirenja.
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI
BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM
 
Federalna vlada je utvrdila Nacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, na čije se odredbe primjenjuju propisi o zdravstvenoj zaštiti, o zdravstvenom osiguranju, propisi o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
 
Pod liječenjem Zakon podrazumijeva otklanjanje neplodnosti ili umanjene plodnosti korištenjem biomedicinskih dostignuća, nakon utvrđivanja da trudnoća ne može biti postignuta drugim načinima liječenja. Također, liječenje je i uzimanje i čuvanje spolnih tkiva i spolnih stanica muškarca i žene u slučajevima kada, prema saznanjima i iskustvima medicinske znanosti, postoji opasnost da može doći do neplodnosti.
 
U primjeni postupaka biomedicinski pomognute oplodnje štiti se dostojanstvo i privatnost osoba, a zabranjen je svaki vid diskriminacije na temelju rase, boje kože, spola, jezika, invaliditeta, religije ili vjerovanja, političkih i drugih uvjerenja, nacionalnog i socijalnog podrijetla, prilikom obavljanja radnji temeljem ovog zakona.
 
Svi pokazatelji o postupku biomedicinski pomognute oplodnje, a posebno o ženi, njezinom bračnom, ili izvanbračnom drugu, te začetom djetetu, predstavljaju profesionalnu tajnu.
 
Sustav za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje u FBiH obuhvata ovlaštene zdravstvene ustanove koje ispunjavaju propisane uvjete i Povjerenstvo za primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, koje formira federalni ministar, kao stručno i savjetodavno tijelo pri Federalnom ministarstvu zdravstva. Povjerenstvo čine tri specijalista ginekologije i porodiljstva s najmanje pet godina iskustva u oblasti humane reprodukcije ili sa subspecijalizacijom iz humane reprodukcije, doktor bioloških znanosti iz oblasti genetike ili magistar genetike, magistar biologije, doktor medicine specijalista psihijatar ili klinički psiholog, diplomirani pravnik ili bachelor prava, te po jedan predstavnik Federalnog ministarstva i udruga pacijenata. Federalno ministarstvo vodi jedinstveni registar svih ovlaštenih zdravstvenih ustanova u FBiH koje imaju propisanu dozvolu za rad.
 
Zdravstvene ustanove ovlaštene za obavljanje postupaka biomedicinski pomognute oplodnje moraju posjedovati minimalnu medicinsko-tehničku opremu i prostor, te zaposliti u radni odnos, s punim radnim vremenom, najmanje jedan stručni tim. Mora imati i zaključene ugovore sa zdravstvenom ustanovom iste djelatnosti za obavljanje zamjenskog liječenja u slučaju nastupanja posebnih i nepredvidivih okolnosti, kao i bolnicom s registriranom djelatnošću iz opće kirurgije i ginekologije i porodiljstva, u slučaju nastupanja posebnih i nepredvidivih okolnosti tijekom liječenja. Biomedicinski pomognuta oplodnja provodi se primjenom suvremenih znanstveno provjerenih biomedicinskih dostignuća, a u odabiru postupka odlučuju bračni, odnosno izvanbračni drugovi zajedno sa specijalistom ginekologije i porodiljstva. Pravo na liječenje biomedicinski pomognutom oplodnjom na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja, u pravilu, ima žena do navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno izvanbračnoj zajednici, i to tri pokušaja intrauterine inseminacije i pet pokušaja izvantjelesne oplodnje, uz obvezu da dva pokušaja budu u prirodnome ciklusu.
 
Prije početka primjene postupka, diplomirani pravnik, odnosno bachelor prava informira bračne ili izvanbračne drugove o pravnim posljedicama postupka biomedicinski pomognute oplodnje. Podrijetlo djeteta začetog u postupku biomedicinski pomognute oplodnje utvrđuje se sukladno Obiteljskom zakonu FBiH.
 
PRIHVAĆENO ZADUŽENJE ZA PROJEKT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU
 
Federalna vlada prihvatila je zaduženje Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj u iznosu do 29.447.500 eura, što iznosi oko 60 posto od ukupno za BiH odobrenih 50.000.000 eura.
 
Sredstva ovog zajma bit će korištena za finansiranje Projekta podrške zapošljavanju čiji je cilj doprinos širem programu zapošljavanja, fokusiranom na povećanje zaposlenosti i pristupu radnim mjestima jačanjem obima i pružanja usluga aktivnih mjera tržišta rada (ALMP) javnih službi za zapošljavanje.
 
Sredstva zajma se odobravaju Federaciji BiH s rokom otplate (uključen grace period) od 32 godine, i grace periodom od sedam godina.
 
Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma o zajmu između BiH i Federacije BiH, a za njegovo potpisivanje ovlaštena je federalna ministrica financija.
 
Konačnu odluku o ovom zaduženju će donijeti Parlament Federacije BiH.
 
Sredstva zajma će naročito pomoći javnim službama za zapošljavanje da urade bolje profile svojih korisnika i razlikuju nezaposlene, koji aktivno traže posao, od onih koji su se prijavili samo da bi imali zdravstveno osiguranje, te da one koji traže posao bolje osposobe u smislu vještina i znanja, da bi bila povećana njihova zapošljivost, uz fokus na privatni sektor.
 
Tokom primjene Projekta bit će osigurana podrška za pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju za približno 30.000 ugroženih nezaposlenih osoba (mladih i ranjivih kategorija) koje aktivno traže posao iz teško upošljivih kategorija.
 
Provedba ovog projekta rezultirat će, uz ostalo, ekonomskim rastom i poboljšanim obrazovnim sistemom koji će moći odgovoriti potrebama privatnog sektora.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH je razmatrala inicijativu Skupštine Srednjobosanskog kantona za izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Inicijativom je traženo da od odredaba ovog zakona budu izuzeti policijski službenici i smanjen utvrđeni procenat od 25 posto prosječne plaće u FBiH, tj. iznos naknade koju su pravni subjekti dužni uplatiti za svaku osobu sa invaliditetom koju su bili dužni zaposliti.
 
Podnosilac inicijative navodi da je Zakonom o policijskim službenicima propisano da u ministarstvima unutrašnjih poslova mogu biti zapošljavani policijski službenici koji, pored općih, moraju ispunjavati i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa. Naime, policijski službenici prolaze posebne ljekarska preglede, te u skladu s nalazom i mišljenjem stiču ovlaštenje za nošenje oružja i municije. To je, prema mišljenju podnosioca, razlog da osobe sa invaliditetom ne mogu zasnovati radni odnos u ovim organima. Također je navedeno da plaćanje naknade propisane članom 18. Zakona dodatno i nepotrebno opterećuje kantonalne budžete.
 
U izjašnjenju Vlade je navedeno da Zakon predviđa obaveza svih pravnih subjekata koji vrše zapošljavanja na tržištu rada pod općim uslovima da na svakih 16 zaposlenika zaposle najmanje jednu osobu sa invaliditetom. Ukoliko to ne urade, dužni su pri isplati plaća obračunati i Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uplatiti 25 posto prosječne plaće u FBiH za svaku osobu koju su bili dužni zaposliti. Ova obaveza propisana je za sve pravne subjekte, sa izuzetkom diplomatskih i konzularnih predstavništava, privrednih društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zaštitnih radionica, radnih centara, ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i organizacija osoba sa invaliditetom.
 
Utvrđivanje izuzetka za MUP-ove imalo bi značajne posljedice u primjeni Zakona u odnosu na druge subjekte koji bi ovakvim postupanjem bili svjesno diskriminirani, obzirom da veliki broj različitih pravnih osoba također ima, za veći broj radnih mjesta, utvrđene posebne uslove koje zaposlenik mora ispunjavati za obavljanje određenih poslova (naprimjer pravna osoba za zaštitu osoba i imovine). U izjašnjenju Vlade je navedeno i da bi inicijativa, u dijelu koji se odnosi na visinu propisane naknade, mogla biti uvrštena u buduće izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, u momentu kada se na području Federacije BiH za to budu stekli odgovarajući uslovi.
 
Vlada FBiH je razmatrala i podržala inicijative za izradu i donošenje Zakona o uspostavi Grada Gradačac, koju su podnijeli općinski načelnik i Općinsko vijeće Gradačca. U inicijativi je istaknuto da je u Općini Gradačac usvojena Odluka o proglašenju Grada Gradačac, te da su za to ispunjeni svi uslovi propisani Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH. Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo pravde da bude nosilac izrade nacrta zakona.
 
PRESTANAK VAŽENJA TRI UREDBE
 
Federalna vlada je donijela uredbe o prestanku važenja tri uredbe koje su donesene na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, a za koji je Presudom Ustavnog suda Federacije BiH od 7.12.2016. godine utvrđeno da nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH.
 
Riječ je o Uredbi o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja i razrješenja osoba koje nisu državni službenici u organima državne službe u FBiH, Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija i Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa.
 
UREDBA O ZAŠTITNOM ZNAKU FEDERALNOG
ZAVODA ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA
 
Vlada FBiH danas je donijela Uredbu o zaštitnom znaku Federalnog zavoda za programiranje razvoja.
 
Zaštitni znak se koristi na memorandumu Federalnog zavoda za programiranje razvoja i u drugim slučajevima kada se predstavlja aktivnost Zavoda ili druga djelatnost. Uredbom je određen grafički prikaz oblika i sadržaja zaštitnog znaka, koji je žute boje na plavoj podlozi u obliku kvadrata. Sadržaj zaštitnog znaka prestavlja stilizovani korak i strelicu.
 
U obrazloženju Uredbe je navedeno da Federalni zavod za programiranje razvoja, kao federalna samostalna upravna organizacija, koja radi na specifičnim i važnim poslovima za ekonomski razvoj Federacije BiH, treba da ima prepoznatIjiv zaštitni znak na zvaničnim dopisima, brojnim dokumentima, publikacijama i web stranici.
 
IZDVAJANJE SREDSTAVA OD PRIVATIZACIJE
 
Vlada Federacije BiH danas je donijela četiri odluke izdvajanju dijela sredstava ostvarenih prodajom državog kapitala u Fabrici duhana Sarajevo d.d. Sarajevo i Bosnalijeka d.d. Sarajevo.
 
Iz sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala u Fabrici duhana Sarajevo izdvojen je iznos od 8.141.682,60 KM za potrebe sanacije i osiguranja osnovnog kapitala Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za ovaj zavod je za iste namjene izdvojeno i 4.437.209,39 KM ostvarenih prodajom državnog kapitala u Bosnalijeku.
 
Sredstva iz istih izvora namijenjena su i za za finansiranje Agencije za privatizaciju u FBiH: 2.000.000 KM od prodaje državnog kapitala u Fabrici duhana Sarajevo i 1.000.000 KM od prodaje državnog kapitala u Bosnalijeku.
 
USVOJEN AKCIONI PLAN
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Akcionog plana za provođenje generalnih mjera radi prevencije povreda ljudskih prava po presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine, od 3. novembra 2015. godine.
 
Individualne mjere po ovoj presudi su izvršene, a danas usvojenim Akcionim planom predviđene su izmjene i dopune Zakona o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama, Zakona o vanparničom postupku i Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u smislu osiguranja zakonitog smještaja osoba s mentalnim poremećajima u ustanove, odnosno sudskog odlučivanja o ovom smještaju.
 
Nadalje, planiran je popis osoba s mentalnim poremećajima koje su u istom pravnom položaju kao i aplikanti (oduzeta poslovna sposobnost, smješteni u ustanovu socijalne zaštite po osnovu administrativnog rješenja).
 
Bit će preispitano stanje socijalne potrebe ovih osoba, osigurana im mogućnost izjašnjavanja o njihovom daljnjem boravku u ustanovi socijalne zaštite i pokrenuti sudski postupci u cilju zakonitog smještaja osoba samentalnim poremećajima u ustanove shodno izmjenama i dopunama zakonskih rješenja.
 
Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo pravde i Federalno ministarstvo zdravstva da postupe u skladu sa aktivnostima definisanim Akcionim planom.
 
ZA STUDENTSKE ZAJMOVE U 2017. GODINI 275.000 KM
 
Vlada FBiH dala je saglasnost na Program rada s Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, a riječ je o Budžetom FBiH osiguranih 275.000 KM.
 
Usvojen je i izvještaj o radu s Finansijskim izvještajem ovog fonda za 2016. godinu. Ove dokumente prethodno je usvojio Upravni odbor Fonda za studentske zajmove FBiH.
 
USVOJEN PROGRAM UTROŠKA TRANSFERA
FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRAZOVANJA I NAUKE
 
Vlada FBiH danas je donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.
 
Za implementaciju Bolonjskog procesa planiran je iznos od 150.000 KM, Transfera za finansiranje obrazovanja 1.900.000 KM, a za finansiranje studentskog standarda 1.100.000 KM.
 
Ovom odlukom obuhvaćeni su i transferi za Fond za studentske zajmove u iznosu od 275.000 KM, za oblast nauke od značaja za Federaciju BiH od 1.500.000 KM, za institucije nauke i podsticaj naučno-istraživačkom radu od značaja za FBiH u iznosu od 850.000 KM, kao i 1.100.000 KM za za institucije nauke i kulture od značaja za BiH.
 
S korisnicima sredstava, zavisno od karaktera programa ili projekta, federalna ministrica obrazovanja i nauke će potpisati posebne ugovore o realizaciji dodijeljenih sredstava, kojima će biti regulisani načini, rokovi i zvještavanje o utrošku.
 
Korisnik tekućih transfera je obavezan dodijeljena sredstva utrošiti namjenski i u roku propisanim ugovorom, te podnijeti izvještaj o namjenskom utrošku i ostvarenim efektima ulaganja u roku od 15 dana od dana njihove realizacije.
 
UTVRĐENE OSNOVICE I KOEFICIJENTI ZA
NAKNADE PRIPADNICIMA BORAČKE POPULACIJE U 2017. GODINI
 
Federalna vlada donijela je četiri odluke o utvrđivanju osnovica i koeficijenata za izračun mjesečnih novčanih naknada za pripadnike boračke populacije i članove njihovih porodica.
 
Osnovica za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica u 2017. godini je utvrđena u iznosu od 641,66 KM, a koeficijent je 0,965248.
 
Utvrđena je osnovica za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u FBiH za 2017. godinu (invalidnina), u iznosu od 867,50 KM uz koeficijent 0,965257.
 
Ove odluke donesene su u skladu sa Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica i Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i za korisnike prava boračko-invalidske zaštite koji su to pravo stekli do 6.4.1992. godine.
 
Utvrđene osnovice i koeficijenti primjenjivat će se u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu.
 
TRANSFERI ZA ZDRAVSTVO
 
Vlada Federacije BiH usvojila je danas pet programa raspodjele transfera utvrđenih Proračunom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva.
 
Iznos od 26.000.000 KM namijenjen je Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, od čega je za programe dijalize predviđeno 6.118.000 KM, za liječenje malignih oboljenja 8.988.000 KM, za preventivne i programe unaprjeđenja zdravlja djece 453.000 KM, za liječenje hemofilije, hepatitisa C i B, multiple skleroze, Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa, te program humane reprodukcije 2.436.000 KM, te za najsloženije oblike zdravstvene zaštite 8.005.000 KM.
 
Program vrijedan 2.000.000 KM odnosi na sufinanciranja bolničkog liječenja u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH povratnika iz Federacije BiH u općine u Republikci Srpskoj, a sukladno Odluci o ostvarivanju prava iz bolničke zdravstvene zaštite povratnika iz FBiH u RS u zdravstvenim ustanovama u FBiH. Sredstva za financiranje ovog programa osigurana su cijelosti iz Proračuna Federacije.
 
Usvojen je i Program čiji je cilj zdravstvena zaštita Roma u Federaciji BiH. Sredstva od 50.000 KM bit će usmjerena za zdravstvenu zaštitu osoba romske nacionalnosti koje, zbog tradicionalnog načina života, nemaju stalno mjesto prebivališta odnosno boravišta u Federaciji BiH.
 
Iznos od 300.000 KM planiran je za osiguranje uvjeta za rad Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u BiH, dok je, za iste namjene, Zavodu za transfuzijsku medicinu FBiH odobreno 1.125.000 KM.
 
ODLUKA O PRIVATIZACIJI DRŽAVNOG KAPITALA U SARAJEVO OSIGURANJU
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo.
 
Državni kapital, koji iznosi 45,4938 posto ukupnih dionica Sarajevo osiguranja, ili 2.108.469 dionica, bit će prodavan metodom neposredne pogodbe.
 
Kriteriji po kojima će biti vršeno bodovanje ponuda su cijena, poslovni potencijal ponuđača, te prisutnost na tržištu osiguranja, strategija razvoja i poslovni potencijal ponuđača.
 
Postupak prodaje provest će Agencija za privatizaciju u FBiH u skladu s Pravilnikom o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe.
 
Odluka o prodaji metodom neposredne pogodbe, gdje su unaprijed definisani kriteriji za bodovanje, donesena je imajući u vidu da je do sada bilo pet neuspjelih prodaja državnog kapitala u Sarajevo osiguranju d.d. Sarajevo.
 
O UTROŠKU SREDSTAVA ZA OBNOVU SABORNE CRKVE U MOSTARU
 
Vlada FBiH prihvatila je danas Informaciju Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica o iskorištenosti sredstava odobrenih i doznačenih Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini mostarskoj na ime nastavka obnove Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru.
 
U informaciji se navodi da je iznos od 100.000 KM odobren korisniku u decembru prošle godine, a doznačen 23.1.2017. godine. S obzirom da građevinska sezona još nije počela, izvještaj nije ni mogao biti sačinjen i dostavljen Federalnom ministarstvu.
 
Vlada je zadužila resorno ministartsvo da kontinuirano prati utrošak sredstava, a u informaciji je ponovo naglašena važnost obnove Saborne crkve u Mostaru kao nacionalnog spomenika u BiH i od izuzetnog značaja za Grad Mostar, državu Bosnu i Hercegovinu i cijeli region.
 
OBEZBIJEDITI SREDSTVA ZA OTPREMNINU
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o stanju u privrednom društvu Željezara Zenica d.o.o. Zenica i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, nakon što Željezara dostavi spiskove radnika s potrebnim iznosima za otpremninu, sačini prijedlog odluke za odobrenje ovih sredstava.
 
Inače, zahtjev za odobravanje sredstava za rješavanje tehnološkog viška radnika zenička Željezara uputila je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. U ovom privrednom društvu trenutno su uposlena 403 radnika, od čega su 107 radnika invalidi druge kategorije. Uprava Društva je pristupila izradi programa zbrinjavanja viška radnika koji će, nakon usaglašavanja sa Sindikatom Željezare, dostaviti Nadzornom odboru na razmatranje i usvajanje. Planirano je donošenje odluke o proglašenju tehnološkog viška za 140 radnika, u šta je uključeno i 68 invalida druge kategorije koji su u statusu čekanja na odgovarajuće radno mjesto. Rješavanje tehnološkog viška išlo bi sukcesivno po obezbjeđenju sredstava, tako da bi u prvoj fazi kao tehnološki višak otkaz dobilo 100 radnika uz isplatu pripadajuće otpremnine, shodno odredbama Zakona o radu i općim aktima Društva.
 
Za isplatu otpremnina za 62 radnika i 38 invalida druge kategorije potrebno je obezbijediti 421.000 KM.
 
STVARANJE USLOVA ZA ZATVARANJE KOLEKTIVNIH CENTARA
 
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica informisalo je danas Vladu FBiH o napretku u provedbi projekta CEB II - “Zatvaranje kolektivnih i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“. U skladu sa zaključenim Okvirnim sporazumom o kreditu između Razvojne banke Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine, definisano je da će sredstva od 40.423.203 eura, odnosno 67,37 posto od ukupnog iznosa kredita (60.000.000 eura za BiH), biti za potrebe ovog projekta.
 
Federalno ministarstvo, nadležno za implementaciju projekta, napravilo je dinamički plan aktivnosti na zatvaranju kolektivnih centara u općinama/gradovima Tuzla, Srebrenik, Maglaj, Tešanj, Travnik, Goražde, Mostar, Konjic i Sarajevo-Ilidža, u kojima je planirano zatvoriti 15 kolektivnih centara i izgraditi ili rekonstruisati ukupno 455 stanova po modelu socijalnog - neprofitnog stanovanja.
 
U 2017. godini planirana je izgradnja zgrada u općinama/gradovima Tuzla, (Miladije 90 i Solina 66 stanova), Srebrenik, (Špionica 62 stana i Tinja 20), Maglaj (zgrada sa 15 stanova), Tešanj (zgrada sa 21 stanom), Travnik (zgrada sa 20 stanova), Goražde (tri stambena objekta sa po 25 stanova), Mostar (tri objekta sa ukupno 48 stanova).
 
Grad Mostar je uputio zahtjev Federalnom ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica za proširenje projekta sa još 24 stana u postojećim zgradama jer bi to omogućilo zatvaranje kolektivnih centara u ovom gradu. U Konjicu je planirana izgradnja zgrade sa 10 stanova, u sarajevskoj općini Ilidža planirana je rekonstrukcija postojećeg objekta kolektivnog stanovanja u Hrasnici sa 30 stanova i podprojekat Gladno polje Ilidža sa 52 stana, te u Zenici 62 stana u Radakovu i 69 stanova u naselju Klopče.
 
Pored aktivnosti čija je realizacija počela prošle godine, u 2017. godini će biti pokrenuta izrada projektne dokumentacije na novim podprojektima u općinama: Kladanj, Živinice, Gradačac, Gračanica, Sapna, Teočak, Banovići, Kalesija, Čelić, Pale FBiH, Foča FBiH, Čapljina, Jablanica, Ključ, Bihać, Velika Kladuša, Drvar i Donji Vakuf.
 
Inače, Vlada Federacije BiH već drugu godinu izdvaja sredstva za podršku provedbi ovog projekta u iznosu od 141.700 KM.
 
POSTUPAK GAŠENJA FONDACIJE ZA ODRŽIVI RAZVOJ
 
Federalna vlada je usvojila Plan provođenja postupka gašenja Fondacije za održivi razvoj i izvještaj o stanju imovine, stanju prava i obaveza u ovoj fondaciji. Vlada će donijeti odluku o izdvajanju 647.415 KM potrebnih novčanih sredstava za izmirenje obaveza Fondacije prema radnicima. Generalni sekretarijat Vlade FBiH je zadužen da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje ovih sredstava iz tekuće rezerve, a Ministarstvo finansija da za narednu sjednicu pripremi odluku o ovom izdvajanju.
 
Povjerenik za provedbu postupka prestanka rada Fondacije dužan je da, najkasnije do 15.4.2017. godine, Vladi predoči Prijedlog raspodjele imovine, prava i obaveza na pravne sljednike Fondacije, a do 5.4.2017. godine i Prijedlog odluke o dodjeli nedostajućih novčanih sredstava za izmirenje preostalih obaveza Fondacije.
 
Zadužena je Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da do 31.3.2017. godine preuzme i na adekvatan način osigura smještaj i čuvanje vozila kojim raspolaže Fondacija, s pripadajućom dokumentacijom i ključevima vozila, do Odluke Vlade FBiH o raspodjeli imovine Fondacije.
 
PRIHVAĆEN IZVJEŠTAJ O UTROŠKU TRANSFERA ZA 2016. GODINU
 
Vlada FBiH je prihvatila izvještaj Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica o realizaciji transfera u 2016. godini, koji su ukupno iznosili 23 miliona KM.
 
Sredstva su utrošena za realizaciju tri strateška cilja: rekonstrukcija i obnova stambenih jedinica, podrška održivosti povratka i pružanje humanitarne pomoći.
 
Za rekonstrukciju stambenih objekata odobreno je pet miliona KM i obuhvaćeno ukupno 349 korisnika. Od toga je za 220 korisnika dodijeljen paket građevinskog materijala, u 35 slučajeva je riječ o izgradnji stambenih objekata po sistemu „ključ u ruke“, i 94 korisnika su dobila novčana sredstva za ugradnju materijala.
 
Prosječan trošak po korisniku/stambenoj jedinici kroz dodjelu građevinskog materijala je 18.122,83 KM, a za izgradnju po sistemu “ključ u ruke” prosjek je 28.567,01 KM.
 
Za programe održivosti povratka odobreno je 16,5 miliona KM, od čega je za izgradnju putne, vodovodne i kanalizacijske infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, utrošeno 8.954.095,12 KM. Realizovano je 215 projekata u 84 povratničke lokalne zajednice, od čega 49 na prostoru FBiH i 35 u RS. Obnovljen je 101 put, od čega je asfaltirano 37.275 metara lokalnih puteva i sanirano 5.000 metara makadamskih. Provedeno je 13 projekata elektrifikacije, jedanaest projekata vezanih za vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu, 59 objekata vjerskog i sakralnog karaktera i 29 objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera.
 
Za zapošljavanje i samozapošljavanje povratnika u privredi i poljoprivredi na području BiH utrošeno je 7.543.581,88. Određeni oblik pomoći primilo je 825 povratničkih domaćinstava, što je indirektno utjecalo i na izvore prihoda za oko 2.500-3.000 članova uže porodice. Riječ je o dodjeli traktora (20 korisnika), motokultivatora (205 korisnika), kosačica (38 korisnika), kopačica (11 korisnika), priključaka (41 korisnik), plastenika (12 korisnika), poticajima za izgradnju i opremanje poljoprivrednih objekata - stajski objekti (11 korisnika), sadnicama drvenastog, bobičastog i paketa za sadnju jagodičastog voća (487 korisnika). Za pet korisnika su izgrađene i opremljene farme brojlera po sistemu ,,ključ u ruke“, a 66 korisnika dodijeljene su junice.
 
Kroz zapošljavanje povratnika u maloj privredi podržano je 25 prvorangiranih projekata u 18 općina i zaposlen 71 novi radnik/povratnik. Iznos po jednom novouposlenom je od 12.500 do 20.000 KM. Putem podrške investicijskim projektima, odobrena su grant sredstva za tri korisnika sa učešćem Ministarstva u iznosu od 294.000 KM. Realizacijom ova tri projekta planirano je direktno upošljavanje 31 novog radnika/povratnika. Osigurano je obavljanje pripravničkog staža za 96 kandidata - povratnika, od čega je njih 66 u općinama FBiH i 30 u općinama RS-a.
 
Za projekte humanitarnog, zdravstvenog, obrazovnog, psihosocijalnog i drugog zbrinjavanja povratnika u mjestima povratka odobreno je 1.000.000 KM. Radi se o 1.200 korisnika paketa humanitarne pomoći, 346 mladih osoba-povratnika u RS su korisnici stipendija Ministarstva, za 46 korisnika odobrena je jednokratna novčana pomoć za liječenje, te pružena finansijska podrška za 280 udruženja koja se bave pitanjima povratka.
 
Za pružanje podrške za organizovanje kolektivnih dženaza u Srebrenici, Brčkom, Prijedoru, Vlasenici, Zvorniku, Bratuncu i Višegradu odobreno je 500.000 KM, te je pružena podrška za sufinansiranje izgradnje 16 spomen-obilježja na području BiH.
 
ZAŠTITA INTERESA FEDERACIJE BiH
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog pravobranilaštva sačinjenu po zaključku sa 73. sjednice održane 20.10.2016. godine koji se odnosi na posljedice pogrešnog tumačenja Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom.
 
Danas je Federalno pravobranilaštvo zaduženo da u svim slučajevima u kojima se pojavljuju privredna društva namjenske industrije, nastavi zastupati imovinu i imovinske interese Federacije BiH u skladu s važećim propisima koji se odnose na državnu imovinu.
 
Zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija da, u slučaju uskraćivanja saglasnosti za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvima namjenske industrije, iznađu način da obezbijede sredstva za izmirenje dugova prema Zakonu o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH.
 
O LISTI PRIORITETNOG DEMINIRANJA U OVOJ GODINI
 
Vlada FBiH dala je saglasnost na Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2017. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine. Istovremeno, zatražila je od Centra za uklanjanje mina u BiH da prihvati i one prioritete za deminiranje koji nisu navedeni u predloženoj listi, a koje naknadno predlože Vlada FBiH, vlade kantona, općinski ili gradski načelnik, Federalna uprava civilne zaštite ili Centar za uklanjanje mina u BiH, a za čije su se deminiranje stvorili uslovi koji u vrijeme usvajanja liste nisu postojali.
 
STRATEGIJA UPRAVLJANJA DUGOM FBiH 2017.-2019. GODINA
 
Vlada FBiH danas je usvojila Strategiju upravljanja dugom FBiH 2017.-2019. godina, čiji su ciljevi osiguranje sredstava za finansiranje vladinih potreba (servisiranje obaveza postojećeg duga i finansiranje razvojnih projekata) uz prihvatljive troškove i rizike u srednjem i dugom roku, te razvoj domaćeg tržišta vrijednosnih papira.
 
Strategija je pripremljena na bazi postojećeg portfelja duga FBiH, Programa javnih investicija FBiH 2017.-2019. godina i Dokumenta okvirnog budžeta FBiH 2017.-2019. godina.
 
Pretpostavke troškova i cijena za period koji pokriva Strategija su, radi jednoobraznosti na nivou Bosne i Hercegovine, urađene u suradnji s državnim Ministarstvom financija i trezora BiH, Ministarstvom financija RS-a i Direkcijom za financije Brčko Distrikta BiH.
 
Srednjoročna strategija upravljanja dugom Vlade FBiH 2017.-2019. godina obuhvata portfelj duga kojim upravlja Vlada Federacije BiH, a koji je odobrio Parlament Federacije BiH, odnosno ukupni vanjski dug FBiH, uključujući i onaj dio vanjskog duga koji je ugovoren radi prosljeđivanja krajnjim korisnicima (finansijskim institucijama, javnim kompanijama, kantonima, gradovima i općinama) i ukupan unutrašnji dug Vlade Federacije BiH.
 
Ukupan portfelj duga koji je razmatran u Strategiji se sastoji od vanjskog duga FBiH u iznosu od 5.250,05 miliona KM (2.829,53 miliona dolara) ili 83,77 posto ukupnog portfelja duga, te od unutrašnjeg u iznosu 1.016,99 miliona KM (548,11 miliona dolara), što ukupno iznosi 6.267,04 miliona KM (3.377,64 miliona dolara) ili 31,5 posto BDP-a FBiH.
 
Danas je prihvaćen i plan zaduživanja FBiH za 2017. godinu, pripremljen u skladu sa smjernicama i ciljevima definiranim Strategijom upravljanja dugom 2017.-2019.
 
Na osnovu potreba identifikovanih kroz Budžet FBiH za 2017. godinu i Programa javnih investicija FBiH 2017.-2019. godina, sredstva koja bi na vanjskom tržištu trebalo angažovati u 2017. godini iznose 1.105,9 miliona KM. Namjera je osiguranje finansiranja budžeta FBiH u iznosu od 282,6 miliona KM (25,5 posto predviđenog vanjskog finansiranja) realizirati kod Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke, a za realizaciju kapitalnih projekata u iznosu od 823,3 miliona KM (74,5 posto predviđenog vanjskog finansiranja) sredstva će biti obezbijeđena od više poznatih međunarodnih finansijskih institucija.
 
Domaće zaduživanje FBiH predviđeno je u bruto iznosu od 360 miliona KM i bit će realizovano emisijama trezorskih zapisa ročnosti 3, 6, 9 i 12 mjeseci. Planirana otplata duga u 2017. godini iznosi 380,8 miliona KM, tako da neto domaće zaduženje planirano u 2017. godini iznosi -20,8 miliona KM.
 
SREDSTVA ZA UTOPLJAVANJE ZGRADA
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Budžeta FBiH za 2017.godinu za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije.
 
Raspodjela sredstava odnosi se na trinaest odabranih projekata u visini od po 50.000 KM.  Još 50.000 KM odnosi se na udruživanje sa sredstvima kantonalnih nivoa vlasti na poticanju niskokarbonskog razvoja kroz povećanje energijske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene. Ove aktivnosti će biti realizirane u sklopu GIZ projekta „Promocija obnovljivih izvora energije“.
 
NOVA CIJENA PRIRODNOG GASA
 
Današnjom Odlukom, Vlada FBiH je dala saglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa za distributivna privredna društva na području Federacije BiH. Počevši od 1.4.2017. godine, cijena iznosi 520 KM/1.000 Sm3, odnosno 0,52 KM/Sm3.
 
U ovu cijenu prirodnog gasa nije uračunat porez na dodanu vrijednost.
 
DOPUNITI IZVJEŠTAJ O RADU
 
Federalni zavod za programiranje razvoja je, na današnjoj sjednici, zadužen da dopuni Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.
 
Dopunjeni Izvještaj će premijer Federacije Bosne i Hercegovine uputiti Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
 
O PLAĆAMA I NAKNADAMA U JAVNIM PREDUZEĆIMA
 
Vlada FBiH danas je dala saglasnost na Rješenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o utvrđivanju visine mjesečnih neto plaća članova uprava i mjesečnih naknada za rad predsjednika i članova nadzornih odbora u 18 privrednih društava s većinskim učešćem državnog kapitala.
 
Prema ovom rješenju, federalni ministar energije, rudarstva i industrije će davati pojedinačne pisane saglasnosti na mjesečne neto plaće članova uprave, direktora i izvršnih direktora i mjesečnih naknada za rad predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima s većinskim učešćem državnog kapitala, kao i mjesečnih neto plaća članova uprave, direktora i izvršnih direktora i naknada za rad predsjednika i članova nadzornih odbora u supsidijarnim privrednim društvima.
 
Zadužena su sva javna preduzeća da, u roku od sedam, odnosno mjesec dana, pokrenu aktivnosti za usklađivanje plaća i naknada.
 
O IMPLEMENTACIJI UREDBE O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA
 
Prihvatajući danas informaciju o implementaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja  za 2016. godinu,  Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo finansija, Federalni zavod za zapošljavanje, Poreznu upravu FBiH i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da žurno nastave dalje aktivnosti na realizaciji ove uredbe.
 
S druge strane, zadužen je Federalni zavod za zapošljavanje da, u suradnji s Poreznom upravom Federacije BiH, vrši nadzor korištenja subvencija, te da na mjesečnoj osnovi o tome informiše Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta.
 
Ukoliko bude utvrđeno da poslodavac nije postupio na propisan način, resorno ministarstvo će pokrenuti i provesti proceduru povrata iskorištenog iznosa subvencija.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH usvojila je Odluku o prijenosu stalnih sredstava i izvršenih radova u okviru Projekta „Registracije nekretnina“, nabavljenih iz sredstava kredita WB IDA 51880, krajnjim korisnicima.
 
Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar data je saglasnost za prodaju 76.370 reznica loznih podloga zasađenih u Matičnjaku podloga u Popovu polju u općini Ravno.
 
Danas je usvojen izvještaj JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utrošku sredstava za poslove Službe Pomoć-informacije na javnim cestama u Federaciji BiH za 2016. godinu, kao i izvještaj o radu Upravnog odbora Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH za 2016. godinu.
 
Vlada se upoznala sa informacijom o zatečenom stanju u Antikorupcionom timu Vlade FBiH, koju je dostavio novoimenovani predsjednik ovog tima Sead Lisak. U informaciji je, uz ostalo, navedeno da je u toku izrada izvještaja o radu Antikorupcionog tima za protekli jednogodišnji mandat, koji će blagovremeno biti dostavljen Federalnoj vladi.
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za oblasti „Promoviranje kulture“ i „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“.
 
Izmjenama i dopunama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za upostavu rezervi naftnih derivata za period 2014.- 2018. godina, Vlada FBiH zadužila je Operatora - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo da sačini i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industije dostavi izvještaje o namjenskom utrošku sredstava za 2016. godinu i za period 2014.-2016. godina, te, u roku od šest mjeseci, Plan poslovanja za 2018. do 2020. godinu, kako bi mogao biti sačinjen Plan namjenskog utroška takse za period 2018.-2020. godina.
 
Vlada je odobrila izdvajanje 500.000 KM iz ovogodišnjeg Budžeta FBiH za sufinansiranje projekta vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda u Federaciji BiH - WATSAN FBiH za 2017. godinu.
 
Federalna vlada donijela je dvije odluke o odobravanju zaduženja Federacije BiH putem emisija trezorskih zapisa FBiH radi prikupljanja sredstava za financiranje izdataka utvrđenih Proračunom FBiH za 2017. godinu, a u oba slučaja riječ je o nominalnom iznosu do 80.000.000 KM. Prema jednoj odluci, rok dospijeća trezorskih zapisa je 91 dan, a u drugom slučaju 181 dan.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je za člana Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje imenovala Harisa Muhića.
 
Za člana Tima za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Suverenog vojnog bolničkog reda Svetog Ivana od Jeruzalema, Rodosa i Malte, uime Vlade FBiH je imenovan Ivan Ćosić.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 14.50 sati.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE