96. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 23.03.2017.
Dnevni red
 1. Usvajanje Zapisnika Zapisnika 95. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.3.2017. godine, Zapisnika 68. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.3.2017. godine, telefonskim putem, Zapisnika 69. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.3.2017. godine, telefonskim putem i Zapisnika 70. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 17.3.2017. godine, telefonskim putem 
 2. Prednacrt zakona o doprinosima 
 3. Prednacrt zakona o porezu na dohodak 
 4. Prednacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova 
 5. Prednacrt zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom 
 6. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invalidtitetom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 9/10), koju je podnijela Skupština Srednjobosanskog kantona 
 7. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izradu i donošenje Zakona o uspostavi Grada Gradačac, koju su podnijeli organi Općine Gradačac: Općinski načelnik i Općinsko vijeće 
 8. Prijedlog uredbe o stavljanju van snage Uredbe o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja i razrješenja lica koja nisu državni službenici u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine 
 9. Prijedlog uredbe o stavljanju van snage Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija 
 10. Prijedlog uredbe o stavljanju van snage Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa 
 11. Prijedlog uredbe o zaštitnom znaku Federalnog zavoda za programiranje razvoja 
 12. Prijedlozi odluka 
  1. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine - ˝Fabrika duhana Sarajevo˝ d.d. Sarajevo namjenjenih za finansiranje Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine  
  2. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine - ˝Bosnalijek˝ d.d. Sarajevo namjenjenih za finansiranje Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine  
 13. Prijedlozi odluka: 
  1. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje iz sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala u privrednom društvu „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo 
  2. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje iz sredstava ostvarenih prodajom državnog kapitala u privrednom društvu „Fabrika duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo 
 14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje  
 15. Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana za izvršenje generalnih mjera radi prevencije povreda ljudskih prava po Presudi Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Hadžimejlić Zuhra i drugi protiv Bosne i Hercegovine ap. br. 3427/13 od 3.11.2015. godine 
 16. Prijedlog odluke o utvrđivanju radnih mjesta državnih službenika i namještenika u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova i Federalnoj upravi policije na kojima se obavljaju poslovi pod posebnim uslovima i odgovornostima i postotak uvećanja osnovne plaće 
 17. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Osnova plana poslovanja Bosansko hercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo za 2017. godinu 
 18. Prijedlozi odluka 
  1. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o radu s Finansijskim izvještajem Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu 
  2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada s Finansijskim planom Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu 
 19. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke 
 20. Prijedlog odluke o odobravnju prodaje dva putnička automobila Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica 
 21. Prijedlozi odluka 
  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, u 2017. godini 
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za 2017. godinu 
 22. Prijedlozi odluka:  
  1. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2017. godinu  
  2. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečnih novčanih naknada korisnika boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (invalidnina), za 2017. godinu   
 23. Prijedlozi odluka 
  1. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti-za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
  2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine-za sufinansiranje troškova raseljenih lica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
  3. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima-Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine-AKAZ“utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva 
  4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti-zdravstvena zaštita roma u Federaciji Bosne i Hercegovine“utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva  
  5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima-za Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH“utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva  
 24. Prijedlog odluke o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu "Sarajevo-osiguranje" d.d. Sarajevo 
 25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu Mostar za prodaju reznica loznih podloga  
 26. Prijedlog odluke o prijenosu stalnih sredstava i izvršenih radova u okviru Projekta „Registracije nekretnina“, nabavljenih iz sredstava kredita WB IDA 51880, krajnjim korisnicima 
 27. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
 28. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine 
 29. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Tim za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Suverenog vojnog bolničkog reda Svetog Ivana od Jeruzalema, Rodosa i Malte  
 30. Izvještaj Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u vezi sa iskorištenosti sredstava s pozicije "Tekuća rezerva Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 31. Izvještaj JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utrošku sredstava za poslove Službe Pomoć-informacije na javnim cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.1-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka 
 32. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "JP BH POŠTA" d.o.o. Sarajevo za IV kvartal 2016. godine, s Prijedlogom zaključka 
 33. Izvještaj o radu Upravnog odbora Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 34. Izvještaj o stanju imovine, stanju prava i obaveza Fondacije za održivi razvoj- Fondacije za održivi razvitak i Plan provođenja postupka gašenja Fondacije za održivi razvoj-Fondacije za održivi razvitak, sa Prijedlogom zaključka 
 35. Informacija o kreditu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat podrške zapošljavanju, s Nacrtom odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke-Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat podrške zapošljavanja 
 36. Informacija o stanju u privrednom društvu Željezara "Zenica" d.o.o. Zenica, s Prijedlogom zaključka 
 37. Informacija po presudi Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 09 0 U 019124 13 U od 26.9.2016. godine, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom rješenja  
 38. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodjeljenih korisnicima po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću za oblasti „Promoviranje kulture“ i „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanja za istaknute sportske rezultate“, s Prijedlogom zaključka 
 39. Informacija o napretku na implementaciji Projekta CEB II-„Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ u 2016. godini, utrošku grant sredstava Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i planu aktivnosti u 2017. godini, s Prijedlogom zaključka 
 40. Izvještaj Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica o utrošku sredstava transfera (tekući i kapitalni) za period 1.1-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka 
 41. Informacija Federalnog pravobranilaštva o realizaciji Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 1915/2016 od 20.10.2016. godine (posljedice pogrešnog tumačenja Zakona o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom), s Prijedlogom zaključka 
 42. Informacija o Zahtjevu Općinskog suda u Sarajevu broj: 65 0 K 416867 14 K od 6.3.2017. godine, s Prijedlogom zaključka 
 43. Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2017. godini, sa Informacijom i mišljenjem Federalne upravne civilne zaštite i stavovima kantonalnih uprava civilne zaštite na Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje u 2017. godini i Prijedlogom zaključka 
 44. Informacija o zatečenom stanju u Antikorupcionom timu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
 45. Godišnji plan zaduživanja za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
 46. Strategija upravljanja dugom Federacije Bosne i Hercegovine 2017-2019. godine, s Prijedlogom zaključka 
 47. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za zapošljavanje za raspisivanje javnog konkursa i prijem u radni odnos radnika na radno mjesto stručni saradnik za analizu tržišta rada 
 48. Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika u Federalnoj upravi policije u sastavu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, s Prijedlogom zaključka 
 49. Zahtjev za davanje saglasnosti Kazneno - popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Tuzli za zaključivanje ugovora o djelu radi angažiranja stručnih osoba za potrebe resocijaliziranja osuđenih osoba, s Prijedlogom zaključka 
 50. Zahtjev za davanje saglasnosti Javnoj ustanovi „Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine“, za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme, s Prijedlogom zaključka 
 51. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta-državnog službenika u Federalnom pravobranilaštvu, s Prijedlogom zaključka 
 52. Prijedlog izjašnjenja po Zahtjevu Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine broj: Ž-SA-05-69/17 od 27.2.2017. godine u vezi s prigovorom Emira Silajdžića na Odluku o imenovanju Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
 53. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“,utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja  
 54. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na veleprodajnu cijenu prirodnog gasa 
 55. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014-2018. godina 
 56. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu doprinosa za radnike koji su stekli uslove za odlazak u penziju 
 57. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o utvrđivanju visine mjesečnih neto plaća članova uprava i mjesečnih naknada za rad predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije 
 58. Informacija o implementaciji Uredbe o poticanju zapošljavanja, s Prijedlogom zaključka 
 59. Informacija o realizaciji Projekta „Vodosnadbijevanje i odvođenje otpadnih voda u Federaciji Bosne i Hercegovine“ (WATSAN FBIH), s Prijedlogom zaključka  
  1. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za sufinansiranje projekta vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH – WATSAN FBiH za 2017. godinu 
 60. Prijedlog zaključka u vezi sa Izvještajem o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu  
 61. Prijedlozi odluka:  
  1. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (3M) Federacije Bosne i Hercegovine 
  2. Prijedlog odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa (6M) Federacije Bosne i Hercegovine   
Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE