68. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.03.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju  
2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje podnijela Jasmina Zubić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
3. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
4. Prijedlog izjašnjenja na amandmane Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu 
5. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koje su u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podnijeli Klub poslanika HDZ BiH-HNS i Dennis Gratz, poslanik u Predstavničom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
6. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine 
7. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. 
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. 
9. Prijedlog sporazuma o saradnji u oblasti zaštite okoliša o realizaciji certificiranja i smanjenja stakleničnih plinova i metodologije za evaulaciju kvaliteta infrastrukture za tehnologiju i energijsku efikasnost obnovljivih izvora energije, s Prijedlogom zaključka
Subota,
20. januar 2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2017. godinu 
Obrazac praćenja provedbe ugovora/okvirnog sporazuma Vlade FBiH - Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2016. godinu 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Izmjena poziva za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalskog sekreterijata Vlade FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH 
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 
Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH (22.03.2017.) 

ARHIVA