68. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 14.03.2017.
Dnevni red
1. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju  
2. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje podnijela Jasmina Zubić, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine  
3. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koje je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
4. Prijedlog izjašnjenja na amandmane Skupštine Zapadnohercegovačkog kantona na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu 
5. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koje su u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine podnijeli Klub poslanika HDZ BiH-HNS i Dennis Gratz, poslanik u Predstavničom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
6. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine 
7. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje je podnio Dennis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. 
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. 
9. Prijedlog sporazuma o saradnji u oblasti zaštite okoliša o realizaciji certificiranja i smanjenja stakleničnih plinova i metodologije za evaulaciju kvaliteta infrastrukture za tehnologiju i energijsku efikasnost obnovljivih izvora energije, s Prijedlogom zaključka
Petak,
25. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA