95. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.03.2017.
Saopćenje o radu
 
95. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
PRIPREMA PRIORITETNOG AKCIONOG PLANA ZA BORBU PROTIV SIVE EKONOMIJE
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, prihvatila informaciju o inicijativi za izradu njenog proritetnog Akcionog plana za borbu protiv sive ekonomije.
 
Federalno ministarstvo trgovine zaduženo je da, u periodu od 90 dana, u saradnji sa Uredom premijera FBiH, federalnim ministarstvima finansija, rada i socijalne politike i pravde, Poreznom upravom FBiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove, pripremi prijedlog prioritetnog Akcionog plana za borbu protiv sive ekonomije. Ovim dokumentom trebaju da budu identificirane prioritetne kratkoročne aktivnosti koje je neophodno provesti u cilju smanjenja sive ekonomije u Federaciji BiH, posebno u sektorima građevinarstva, turizma i ugostiteljstva i trgovine.
 
Federalno ministarstvo trgovine zaduženo je i da u pripremi prioritetnog Akcionog plana obavi konsultacije u okviru nadležnih institucija Vlade Republike Srpske, kao i sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH, kako bi u ovaj plan bile uvrštene aktivnosti čiju će provedbu biti neophodno koordinirati s Vladom Republike Srpske i nadležnim državnim institucijama.
 
Tokom pripreme prioritetnog Akcionog plana Federalno ministarstvo trgovine će konsultirati i međunarodne finansijske institucije, USAID i druge međunarodne agencije, Udruženje poslodavaca FBiH, predstavnike relevantnih industrija, kao i sindikalne i nevladine organizacije koje su aktivne u ovoj oblasti.
 
Na inicijativu Vlade Federacije BiH, ovo pitanje je bilo na dnevnom red zajedničke sjednice entitetskih vlada, održane jučer u Banjoj Luci.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Nakon razmatranja na današnjoj sjednici u Sarajevu, Vlada Federacije BiH ocijenila je neprihvatljivom inicijativu za donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu, koju je podnijela zastupnica u Zastupničkom domu Federalnog parlamenta Anela Šestić Begović, a kojom je traženo da članku 69. Zakona o radu bude dodan novi stavak 4. kojim bi roditeljima djece oboljele od malignih bolesti bila omogućena naknada plaće do punog iznosa za vrijeme korištenja bolovanja radi intenzivne njege i brige o djeci.
 
U izjašnjenju Vlade ukazano je na činjenicu kako je člankom 69. Zakona o radu utvrđeno pravo roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju da radi polovinu punog radnog vremena, te propisano da radniku koji koristi ovo pravo pripada pravo na naknadu plaće u skladu sa zakonom.
 
Utvrđivanje i trajanje privremene spriječenosti za rad, kao i obaveza poslodavca na isplatu naknade plaće radniku za to vrijeme nije predmet Zakona o radu, već propisa o zdravstvenom osiguranju.
 
Vlada FBiH danas je razmatrala i zahtjev Općinskog suda u Bihaću za ocjenu kompatibilnosti članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ovršnom postupku Federacije BiH. S tim u vezi Federalna vlada ističe da su u obrazloženju Prijedloga zakona upućenog u parlamentarnu proceduru, jasno utvrđeni razlozi kojima se rukovodio predlagač prilikom predlaganja ovog zakonskog rješenja.
 
Federalna vlada danas je razmatrala inicijativu za izmjene i dopune Odluke o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije BiH, koju je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Denniz Gratz. U izjašnjenju Vlade je istaknuto da svako uvrštavanje na listu lijekova mora biti provedeno na način i po postupku utvrđenom propisima iz ove oblasti, a temeljem podnijetog zahtjeva ovlaštenog podnositelja. Stoga je ova zastupnička inicijativa (koja ima više formu pitanja) moguća samo u okviru i na način predviđen propisima iz oblasti lijekova.
 
Vlada je danas odgovorila na zahtjev načelnika Općine Bosanska Krupa za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, dostavljenom Ustavnom sudu FBiH. Načelnik Bosanske Krupe navodi da je člankom 114. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Federacije BiH povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu. Stajalište Federalne vlade je da je neophodno pristupiti izmjenama članka 114. vodeći pri tome računa o poštovanju procedure utvrđene u članku 56. Zakona o lokalnoj samoupravi.
 
Federalna vlada nije prihvatila amandman koji je na Prijedlog zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju podnijela zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Alma Kratina.
 
ODLUKA O ZADUŽENJU FEDERACIJE BiH KOD IBRD-a
 
Federalna vlada donijela je Odluku o prihvatanju zaduženja Federacije BiH po Sporazumu o zajmu između BiH i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), u iznosu do 44.700.000 eura. To predstavlja 60 posto od ukupno odobrenih 74.500.000 eura za BiH za razvojnu politiku javnih financija (DPL).
 
Sredstva su namijenjena za pružanje podrške vlastima za provođenje mjera politike u cilju jačanja javnih finansija u kontekstu šire agende makroekonomske i strukturalne reforme. Zajam se odobrava s rokom otplate od 32 godine, u koji je uključen sedmogodišnji grace period.
 
Data je i saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i FBiH za ova sredstva, a za potpisivanje ovlaštena federalna ministrica finansija.
 
ZA PROGRAME SOCIJALNE ZAŠTITE 3.010.000 KM
 
Vlada FBiH je usvojila Program utroška sredstava za 12 tekućih i kapitalnih transfera Federalnog ministarstva rada i socijalne politike za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 3.010.000 konvertibilnih maraka.
 
Za zapošljavanje Roma namijenjeno je 10.000 KM, pri čemu je za finansiranje zapošljavanja kod poslodavca predviđeno 4.000 KM (uz uvjet da se s pripadnikom/pripadnicom romske populacije zaključi ugovor o radu u trajanju od najmanje 12 mjeseci), a za sufinansiranje samozapošljavanja Roma 6.000 KM (uz uvjet da pripadnik/pripadnica romske populacije kod nadležnog organa registruje djelatnost u oblasti proizvodnog, uslužnog i tradicionalnog zanatstva, poljoprivrede i trgovine).
 
Transfer za realizaciju aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH vrijedan je 20.000 KM, a korisnici su kantonalna ministarstva nadležna za oblast socijalne i dječije zaštite.
 
Za provedbu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici predviđeno je 162.000 KM, a sredstva su namijenjena sigurnim kućama/skloništima koja djeluju na području Federacije BiH i pružaju privremeni smještaj žrtvama nasilja u porodici.
 
Za obilježavanje ovogodišnje Dječije nedjelje u FBiH, čija je svrha socijalizacija djece bez roditeljskog staranja i pomoć ustanovama i udruženjima koja se bave zbrinjavanjem i zaštitom djece, izdvojeno je 32.000 KM.
 
Transfer od 371.000 KM predstavlja finansijsku podršku organizacijama osoba sa invaliditetom za podmirenje osnovnih troškova rada organizacije.
 
Savezu logoraša BiH namijenjeno je 180.000 KM, a Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH 85.000 KM.
 
Transfer za IDA - istraživačko-dokumentacione aktivnosti i zaštitu žrtava i svjedoka genocida iznosi 130.000 KM, a njegov korisnik je Udruženje žrtava i svjedoka genocida.
 
Za sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH predviđeno je 1.000.000 KM, a riječ je o Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški i JU Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo.
 
Projekt “Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH (2014.-2020.)“ bit će podržan sa 10.000 KM, a korisnici su neprofitne nevladine organizacije registrovane za bavljenje socijalnom zaštitom.
 
Sa 10.000 KM bit će pomognuto provođenje “Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2016.-2021. godina“ za izradu Vodiča o pravima i obavezama osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zatite.
 
Posljednji danas odobreni transfer iznosi 1.000.000 KM. Namijenjen je ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH radi poboljšanja uslova boravka štićenika, osiguranja neophodnih infrastrukturnih uslova, socijalno zbrinjavanje i osposobljavanje za samostalan život i rad prema preostalim sposobnostima i provođenje radne aktivnosti štićenika.
 
USVOJENA DVA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transferi drugim nivoima vlasti i fondovima, namijenjenih za sanaciju šteta od poplava i klizišta, u iznosu od 800.000 KM, utvrđenog Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja.
 
Ovaj iznos će biti raspodijeljen prema neizmirenim obavezama iz potpisanog Sporazuma o udruživanju sredstava Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) za sanaciju klizišta na teritoriji Federacije BiH kroz projekt „Smanjenje rizika od katastrofa kroz upravljane klizištima“ u iznosu od 168.972,06 KM. Uz to, za još pet odabranih programa/projekata biće plasirana sredstva od po 100.000 KM.
 
Poplave su u maju 2014. godine aktivirale više od 3.000 klizišta, uzrokovale štete na više od 2.000 stambenih jedinica i negativno uticale na aktivnosti koje su omogućavale redovne prihode i izvore zarade.
 
Poštujući veliki broj zahtjeva lokalnih zajednica za sanaciju šteta, realizacijom projekata iz ove odluke bit će smanjen rizik lokalnih zajednica od klizišta i poplava, što će doprinijeti bezbjednosti stanovništva i infrastrukture u ciljanim područjima, kao i održivosti ulaganja u razvoj i oporavak.
 
Danas je usvojen i Program raspodjele sredstava „Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika“, utvrđenog Budžetom FBiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u iznosu od 100.000 KM.
 
Sredstva će biti raspodijeljena u skladu sa općim i posebnim kriterijima za programe i projekte čija je svrha zaštita islamskih, katoličkih i pravoslavnih sakralnih objekata, kao i starih gradova ili nekropola stećaka, koji su proglašeni nacionalnim spomenikom BiH.
 
ZA INOVATORE I UNAPREĐENJE TEHNIČKE KULTURE 276.920 KM
 
Vlada je prihvatila informaciju Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih za 24 korisnika iz dijela prihoda ostvarenih na temelju naknada za priređivanje igara na sreću u 2014. i 2015. godini - Promoviranje tehničke kulture i udruženja koja se bave inovacijama za fond za nagrađivanje inovatora za inovacije od međunarodnog značaja.
 
Riječ je o ukupnom iznosu od 276.920 KM.
 
INTERES ZA LOKACIJU U SARAJEVU
 
Vlada FBiH je razmotrila analizu dostavljenih pisama namjere općina s područja Grada Sarajeva od 9.3.2017. godine, koju je sačinila Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH i Radna grupa za rješavanje trajnog smještaja federalnih organa i tijela sa sjedištem u Sarajevu.
 
Federalna vlada iskazuje interes za lokacije koje su predložile sarajevske općine Centar i Novi Grad Sarajevo, s tim da se prioritetno opredjeljuje za lokaciju koju je predložila Općina Centar, upisanu u zk.ul 224 K.O Sarajevo Mahala LI, površine od 5.229 m2, sa upisanim pravom raspolaganja u korist ove općine.
 
Federalno pravobranilaštvo Vlada je zadužila da zajedno sa Općinom Centar Sarajevo poduzme aktivnosti na regulisanju imovinsko-pravnih odnosa za ovu parcelu i stvaranja svih neophodnih uvjeta i osnova za obezbjeđenje prava građenja, što ne isključuje i zajednička ulaganja sa Općinom Centar Sarajevo i druge slične oblike ulaganja u skladu s važećim zakonskim propisima.
 
Pravobranilaštvo je dužno da u hitnom roku realizira ovaj zaključak i najmanje jednom mjesečno izvještava Vladu o poduzetim aktivnostima.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada dala je na korištenje, bez naknade, udruženju Komora agencija i unutrašnjih službi za zaštitu ljudi i imovine prostor u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, površine 18,98 kvadratnih metara.
 
Usvojeni su izvještaj o radu stručnog radnog tijela Vlade FBiH za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju „Aneksa G” Sporazuma o sukcesiji na teritoriji BiH i Drugi mjesečni izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije.
 
Usvojena je informacija Federalnog ministarstva pravde o stanju stečajnih postupaka pred sudovima u FBiH, nastalim nakon objavljivanja presude Ustavnog suda FBiH od 23.3.2016. godine. Parlamentu FBiH bit će upućena inicijativa za podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu FBiH za hitno preispitivanje ove presude. Naime, u informaciji su navedene brojne nove činjenice koje Ustavnom sudu FBiH nisu bile poznate u vrijeme donošenja presude i detaljno objašnjene posljedice koje mogu nastupiti primjenom presude.
 
Vlada FBiH nije zainteresovana za kupovinu nekretnina površine 240 m˛ u Nacionalnom parku „Una”, te je dala saglasnost vlasniku za prodaju ovih nekretnina drugoj osobi uz cijenu koja nije niža i pod uvjetima koji za kupca nisu povoljniji od navedenih u ponudi Vladi FBiH.
 
Federalna vlada donijela je dvije odluke koje se odnose na o davanje saglasnosti za zaključivanje Ugovora o zalogu novčanih sredstava i potraživanja između Razvojne banke FBiH i Vlade FBiH u svrhu osiguranja izvršenja obaveza iz Ugovora o kreditu od 13.2.2017. godine zaključenog između Razvojne banke FBiH i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar u iznosu do 48.084.578,77 KM. Zaduženo je JP Autoceste FBiH da dio prihoda ostvarenog nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama prioritetno usmjeri u svrhu povrata ovog kredita.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je Fikreta Ibrišimovića imenovala za predstavnika u Radnoj grupi za izradu Nacrta strategije BiH za borbu protiv širenja oružja za masovno uništenje.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na Drugoj vanrednoj skupštini dioničara privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo, Federalna vlada danas je opunomoćila Jasminu Pašić.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.45 sati.
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE