95. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.03.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 93. sjednice-tematske sjednice, Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 3.3.2017. godine, Zapisnika 94. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 3.3.2017. godine
a) Verifikacija Zaključka
2. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenje izmjena i dopuna Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16), koju je podnijela Anela Šestić Bogović, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
3. Prijedlog izjašnjenja Federalnog ministarstva pravde na zahtjev za ocjenu kompatibilnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/16)
4. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjene i dopune listi lijekova, kao i revidiranje i izmjene Odluke o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio Dennis Gratz, predstavnik u Predstavničkom domu Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog mišljenja u vezi sa Zahtjevom Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine o Zahtjevu za zaštitu prava na lokalnu samoupravu načelnika Općine Bosanska Krupa - predmet Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-20/17
6. Nacrt odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke-Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za zajam za Razvojnu politiku javnih finansija
7. Prijedlog odluke o davanju na korištenje prostora u objektu Doma policije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova Udruženju „Komora AGENCIJA I UNUTRAŠNJIH SLUŽBI ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE“
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
9. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
10. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora/Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
12. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za izradu Nacrta strategije Bosne i Hercegovine za borbu protiv širenja oružja za masovno uništavanje
13. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi privrednog društva „Sarajevo osiguranje“ d.d. Sarajevo
14. Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi „Delta Sport“ d.o.o. Beograd, zastupano po punomoćniku Erminu Silajdžiću
15. Izvještaj o radu Stručnog radnog tijela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za pripremanje nacrta drugostepenih odluka iz člana 6. Odluke o provođenju „Aneksa“ G Sporazuma o sukcesiji na teritoriji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
16. Drugi mjesečni izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršenja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije za period od 29.1.2017. godine do 28.2.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
17. Informacija o namjenskom utrošku sredstava dodijeljenih korisnicima iz dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u 2014. godini i 2015. godini, raspodjeljenih Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, s Prijedlogom zaključka
18. Informacija o stanju stečajnih postupaka pred sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine nakon objavljivanja Presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-27/15 od 23.3.2016. godine, s Prijedlogom zaključka i Nacrtom zahtjeva za preispitivanje prsude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj: U-27/15 od 23.3.2016. godine
19. Informacija o zaključenju prijateljske nagodbe u predmetu Evropskog suda za ljudska prava Sejdinović protiv Bosne i Hercegovine, AP. Br 8760/16, s Prijedlogom zaključka
20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u Federalnom ministarstvu zdravstva
21. Prijedlog zaključka kojim se daje saglasnost za prodaju nekretnina u području Nacionalnog parka „Una“
22. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije
23. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
24. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Energoinvest“ d.d. Sarajevo
25. Inicijative
a) Inicijativa za donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o zalogu novčanih sredstava i potraživanja
b) Inicijativa za donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o namjenskom garantnom depozitu
26. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje jednog putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva trgovine
27. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine – Uredu premijera Federacije Bosne i Hercegovine
28. Analiza dostavljenih pisama namjere općina s područja Grada Sarajeva, s Prijedlogom zaključka
29. Prijedlog izjašnjenja o amandmanu na Prijedlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je podnijela Alma Kratina, poslanica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE