94. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.03.2017.
Saopćenje o radu
 
94. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
OSNOVAN POSEBNI FOND RAZVOJNE BANKE FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke FBiH i utvrđivanju načina korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH (APF).
 
Sredstva će (sa izuzetkom dijela namijenjenog za finansiranje APF-a, koji će biti utvrđivan pojedinačnim odlukama Vlade za svako privatizirano preduzeće) biti deponovana na transakcijski račun posebnog fonda Razvojne banke koji će biti otvoren kod Centralne banke BiH.
 
Od deponovanih sredstava, 20 posto će biti korišteno za sanaciju i osiguranje osnovnog kapitala u Fondu penzionog i invalidskog osiguranja, a do 15 posto za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su ostali bez radnog angažmana.
 
Vlada FBiH će, u funkciji Skupštine Razvojne banke, pojedinačnim odlukama utvrditi visinu, namjenu i korisnike preostalih sredstava. Također će za svaku okončanu privatizaciju preduzeća, na prijedlog premijera FBiH ili resornog federalnog ministarstva (energije, rudarstva i industrije, prometa i komunikacija, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva) donositi odluku o rasporedu sredstava i njihovom deponovanju u poseban fond RB-a. Pri rasporedu sredstava od privatizacije, Vlada će voditi računa da dio bude usmjeren za sufinansiranje i restrukturiranje zdravstvenog sektora, posebno zdravstvenih ustanova čija je osnivačka prava preuzeo Parlament FBiH.
 
Razvojna banka će sredstva plasirati u skladu s pojedinačnim odlukama Vlade i o tome voditi
knjigovodstvenu evidenciju, te jednom mjesečno Federalnom ministarstvu finansija dostavljati izvod o stanju sredstava.
 
Federalni premijer je ovlašten da, uime Vlade FBiH, u roku od osam dana od dana stupanja ove odluke na snagu, s Razvojnom bankom zaključi ugovor o namjenskom depozitu - fondu.
 
Odlukom je propisano da su korisnici dužni svakih šest mjeseci informirati Vladu o stanju realizacije sredstava.
 
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o korištenju novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti APF-a.
 
Odluka je, kako je obrazloženo, donesena jer se na posebnom računu APF-a nalaze sredstva ostvarena prodajom državnog kapitala koja je potrebno, u skladu sa Zakonom o privatizaciji preduzeća, prenijeti na poseban fond Razvojne banke. Zato je trebalo utvrditi i način korištenja ovako ostvarenih sredstava.
 
O BORBI PROTIV SIVE EKONOMIJE NA ZAJEDNIČKOJ SJEDNICI ENTITETSKIH VLADA
 
Federalna vlada prihvatila je Informaciju o inicijativi za izradu Akcionog plana Vlade FBiH za borbu protiv sive ekonomije.
 
Federalno ministarstvo trgovine je zaduženo da, u periodu od 60 dana, u saradnji sa Uredom premijera Federacije BiH, Federalnim ministarstvom finansija, Federalnim ministarstvom pravde, Poreznom upravom FBiH i Federalnom upravom za inspekcijske poslove, pripremi i uputi Vladi FBiH Prijedlog akcionog plana za borbu protiv sive ekonomije.
 
Ovim planom će biti identificirane prioritetne kratkoročne i srednjoročne aktivnosti koje je neophodno provesti u cilju smanjenje sive ekonomije u FBiH, posebno u sektorima građevinarstva, turizma i ugostiteljstva i trgovine (uključujući i internet trgovinu).
 
Federalno ministarstvo trgovine je obavezano da u pripremi Akcionog plana obavi konsultacije u okviru nadležnih institucija Vlade Republike Srpske, kao i sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH, kako bi u Akcioni plan bile uvrštene aktivnosti čiju primjenu će biti neophodno koordinirati s Vladom Republike Srpske i nadležnim državnim institucijama.
 
Također, Federalno ministarstvo trgovine je zaduženo da u pripremi Akcionog plana konsultira iskustva drugih zemalja u regiji koje imaju usvojene nacionalne programe ili planove za borbu protiv sive ekonomije i da tokom pripreme Akcionog plana konsultira međunarodne finansijske institucije, USAID i druge međunarodne agencije, Udruženje poslodavaca FBiH, predstavnike relevantnih industrija, kao i sindikalne i nevladine organizacije koje su aktivne u ovoj oblasti.
 
Vlada FBiH će pitanje borbe protiv sive ekonomije kandidirati za dnevni red zajedničke sjednice entitetskih vlada, koja je planirana za 9.3.2017.godine.
 
Federalna vlada, također, predlaže da na ovoj sjednici u Banjoj Luci budu uključeni i realizacija obaveza iz Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018. godina, informacija o putnim komunikacijama, s posebnim osvrtom na Koridor 10, te pitanje koordinacije u pripremi budućih zajedničkih sjednica entitetskih vlada.
 
USVOJENA BILANCA ENERGETSKIH POTREBA FBiH ZA 2017. GODINU
 
Federalna vlada je usvojila Bilancu energetskih potreba FBiH za 2017. godinu, koju je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
 
Bilancom planirana proizvodnja ugljena za 2017. godinu iznosi 7.683.200 tona. Planirana potrošnja ovog energenta je 7.614.201 tona, od toga za termoelektrane 6.501.000, za industrijske potrošače 454.631, a za ostale potrošače 658.570 tona. Uz planiranih 140.000 tona za izvoz, ukupna planirana prodaja iznosi 7.754.201 tona uglja. Evidentirana 71 hiljada tona razlike između planirane proizvodnje i prodaje je razlika između gubitaka u preradi u RMU Zenica i korištenja sitnog uglja iz separacije u RMU Đurđevik.
 
Za 2017.godinu je planirana ukupna proizvodnja električne energije od 9.437,06 GWh, a ukupna potrošnja 8.495,67 GWh. Predviđeno je da snabdijevanje domaćih potrošača bude zadovoljeno proizvodnjom iz domaćih izvora i nabavkom na tržištu električne energije s planiranim viškom od 855,2 GWh.
 
Kada je riječ o naftnim derivatima, planiran je plasman od 950.000 tona, od toga iz uvoza 730.000 tona, a iz Rafinerije Brod 220.000 tona.
 
Planirani uvoz i potrošnja prirodnog gasa za 2017. godinu iznosi 170.000.000 Sm3, što je jedan posto više od ostvarene potrošnje u 2016. godini kada je bila 167.615.000 Sm3. Predstavnici Energoinvesta i BH-Gasa ugovorili su sa Gazprom Exportom isporuku prirodnog gasa do kraja 2017. godine.
 
Planirano je, dakle, stabilno snabdijevanje potrošača u Federaciji BiH sa sva četiri energenta u 2017. godini.
 
Danas je Vlada, također, usvojila i izvješće o o relizaciji Bilance energetskih potreba FBiH u 2015. godini.
 
TEKSTILNOJ INDUSTRIJI MOSTAR 450.000 KM KREDITA
 
Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost za dodjelu dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata dodjelom kredita privrednom društvu Tekstilna industrija d.o.o. Mostar u iznosu od 450.000 KM.
 
Union banka će s korisnikom sredstava ugovarati sve bitne elemente za zaključenje ugovora u skladu s bankarskom procedurom.
 
IZVJEŠTAJ O RADU MEĐUENTITETSKOG TIJELA ZA OKOLIŠ ZA 2016. GODINU
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2016. godinu. U cilju prevazilaženja postojećih problema iz nadležnosti ovog tijela, državnih, entitetskih ministarstava i drugih institucija nadležnih za okoliš, Vlada FBiH je pokrenula inicijativu za donošenje odgovarajućeg zakona o okolišu na državnom nivou imajući u vidu međunarodne obaveze BiH u ovoj oblasti.
 
Da bi bili stvoreni uvjeti za provođenje brojnih obaveza koje Bosna i Hercegovina ima prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji, i odblokirana pretpristupna sredstva za okoliš (IPAA II), potrebno je usvojiti odgovarajuće politike i strategije, na državnom, entitetskom i nivou Brčko Distrikta BiH.
 
U toj fazi potrebno je usvojiti nacrte dokumenata, kao što su politika zaštite okoliša u BiH, strategija približavanja propisa BiH s pravnim stečevinama EU u oblasti zaštite okoliša/životne sredine, te prijedlog institucionalne strukture u BiH za monitoring okoliša i upravljanje podacima o okolišu. To uključuje i izvještavanje prema Evropskoj agenciji za okoliš (EEA) i prijedlog Strategije izvještavanja i upravljanja podacima o okolišu/životnoj sredini u sistemu Evropske okolišne informacione i opservacione mreže (Eionet).
 
Današnji zaključak bit će dostavljen Vijeću ministara BiH i Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
 
RAD BORAČKE STAMBENE FONDACIJE U 2016. I PLANOVI ZA 2017. GODINU
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2016. godinu i zadužila ovu fondaciju da obezbjeđuje i prati vraćanje dodijeljenih kreditnih sredstava kako bi u što većem iznosu bila uključena u raspodjelu novim korisnicima.
 
Od ukupno 223 donesene odluke o dodjeli pomoći na kreditnoj osnovi u 2016.godini, za tri kvartala realizovano je 165 u ukupnom iznosu od 1.970.000 KM. Realizacija ostalih 39 odluka u iznosu od 500.000 KM je u toku.
 
Fondacija je u 2016.godini odobrila i 85 pojedinačnih bespovratnih pomoći u ukupnom iznosu od 209.800 KM i 37.200 KM pravnim osobama. Svi korisnici bespovratne pomoći, dužni su Fondaciji dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava sa odgovarajućim dokazima.
 
Zahvaljujući uhodanoj kontinuiranoj kontroli povrata kreditnih sredstava, povećava se ućešće sredstava Fondacije (povrat glavnice i kamata) u rješavanju stambenih pitanja boračke populacije, a smanjuje ućešća budžetskih sredstava, što i jeste cilj samoodrživog funkcionisanja Fondacije u ostvarivanju ciljeva njenog osnivanja.
 
U periodu 2003.-2016. godina realizovan je 2.131 kredit u iznosu od 25.086.000 KM, koji uključuje i revolving sredstva iz predhodnih podjela i 551 pojedinačnu interventnu bespovratna pomoć u iznosu od 1.743.088 KM ili ukupno 26.829.088 KM.
 
Danas je, također, usvojen i Program rada s Finansijskim planom Fondacije za 2017. godinu.
 
Planiran je ukupan prihod Fondacije od 2.650.000 KM i to od povrata glavnice i kamata 1.975.000KM i iz Budžeta FBiH 675.000 KM. Od ukupnih sredstava za dodjelu kredita je planirano 2.000.000KM (oko 180 kredita), te 180.000 KM za intrventne bespovratne pomoći za stambena zbrinjavanja najtežih kategorija boračke populacije.
 
PODRŠKA INICIJATIVI ZA OTVARANJE REGIONALNOG TEHNOLOŠKOG PARKA
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju o inicijativi Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini za pokretanje regionalnog tehnološkog parka i dala saglasnost na prijedlog pisma podrške koje će premijer Federacije BiH uputiti ovom univerzitetu.
 
U pismu Vlade FBiH je pozdravljena ova inicijativa, uz stav da Grad Sarajevo ima odlične predispozicije da postane centar za razvoj naučnih dostignuća, čime bi bile stvorene bolje pretpostavke za zapošljavanje mladih.
 
Federalna vlada ukazala je i da ovaj projekt ima jasnu ideju koja bi trebala dovesti do poboljšanja znanja mladih koji žele kroz tehnologiju i praktično znanje stvoriti bolju budućnost, po uzoru na uspješna iskustva zapadnoevropskih gradova.
 
Realizacija projekata ovog tipa doprinijela bi razvoju informaciono-tehnološke industrije u BiH, a time i boljem razvoju društva u cjelini, stav je Federalne vlade.
 
INFORMACIJA O IZRADI ENERGETSKE STRATEGIJE
 
Vlada FBiH je usvojla informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizovanim aktivnostima vezanim za izradu Energetske strategije Federacije BIH za period 2015.-2035., s projekcijom do 2050. godine. U informaciji je naveden i prijedlog daljih aktivnosti na izradi sveobuhvatne energetske strategije Bosne i Hercegovine, što je stalno opredjeljenje Federalne vlade.
 
Vlada je nadležnom federalnom ministarstvu dala saglasnost za pripremu ova dva strateška dokumenta. Tehničku pomoć u ovom poslu trebao bi dati konzorcij međunarodnih konsultanata pod vodstvom PriceWaterhouse Coopersa, što je obezbijedila Ambasada Velike Britanije u BiH.
 
ZAJAM ZA JAČANJE BANKARSKOG SEKTORA
 
Vlada FBiH podržala je danas inicijativu da zajmom kod Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) budu osigurana sredstva za Projekat jačanja bankarskog sektora (s posebnim naglaskom na jačanje Razvojne banke FBiH) u iznosu od 60 miliona dolara, od čega se na Federaciju BiH odnosi 50 posto zajma, odnosno 30 miliona dolara.
 
Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija da imenuje svoje predstavnike u tim za vođenje pregovora, te da dostavi tekst usaglašenog Ugovora između BiH i Svjetske banke. Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa Svjetskom bankom.
 
PRIHVAĆENE INFORMACIJE I DATA ZADUŽENJA
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju o izradi Akcijskog plana za realizaciju prioriteta sukladno preporukama Europske komisije iz Izvješća o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, te zadužila federalne organe uprave da u predviđenim rokovima kvartalno izvješćuju Ured Vlade FBiH za europske integracije o realizaciji predloženih mjera iz njihove nadležnosti.
 
Na preporuku Vijeća ministara BiH, Vlada FBiH je danas također prihvatila informaciju o prijedlogu rokova za pripremu odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije. Zadužila je federalne organe uprave da postupaju sukladno rokovima usvojenim zaključkom Vijeća ministara BiH sa 89. sjednice od 25.1.2017. godine.
 
Ured Vlade FBiH za europske integracije zadužen je da redovito prati i izvješćuje o izvršenim aktivnostima i realizaciji obveza federalnih organa uprave u procesu odgovaranja na Upitnik EK.
 
Federalni organi uprave dužni su prevesti zakone, podzakonske akte i druge dokumente iz njihove nadležnosti, a koje treba dostaviti uz odgovore na pitanja iz Upitnika, sukladno dogovoru nadležnih institucija za svako pojedinačno poglavlje, a najkasnije do 30. travnja 2017. godine. Također su dužni osigurati da prevedeni zakoni, podzakonski akti i drugi dokumenti prođu adekvatnu stručnu redakturu.
 
O danas razmatranim informacijama i donesenim zaključcima, Ured Vlada FBiH za europske integracije će informirati povjerenstva za europske integracije u oba doma Parlamenta FBiH.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada dala je preporuku za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine Francoisa Lunela, reditelja koji želi da nastavi život i umjetnički rad u našoj zemlji. Od dolaska u Sarajevo 1993. godine, autor je nekoliko zapaženih filmova i teatarskih predstava o bosanskohercegovačkoj tematici.
 
Na zahtjev JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Vlada je donijela Rješenje o ulasku u posjed nekretnina, potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji. Riječ je o dvije nekretnine od značaja za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Drivuša - Donja Gračanica.
 
Realizirajući zaključke sa sjednice od 3.2.2017. godine, Vlada je danas odobrila da iz ovogodišnje Tekuće rezerve Budžeta FBiH bude izdvojeno 10.000 KM za sanaciju snijegom urušenog krova Osnovne škole „ Pištaline“ u Bosanskoj Krupi.
 
Vlada je odobrila izdvajanje 141.700 KM Iz Budžeta FBiH za 2017. godinu za sufinansiranje Projekta CEB II - Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za 2017. godinu.
 
Danas je podržana inicijativa da budu obezbijeđena grant sredstva kod Saudijskog fonda za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije od 3.500.000 eura za realizaciju „Projekta vodosnadbijevanja u Općini Srebrenik“. Federalno ministarstvo finansija i Općina Srebrenik zaduženi su da koordiniraju aktivnosti na pripremi i obezbijeđenju ovih sredstava.
 
Vlada je prihvatila informaciju Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH i zaključila da su se stekli uslovi za okončanje aktivnosti na zaključenju kupoprodajog ugovora za objekat „Staklene banke“ u Mostaru.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Danas je Sead Lisak imenovan za predsjednika, a Dijana Smailagić za članicu Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH.
 
Za članice Komisije za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije BiH vrši Vlada FBiH imenovane su Sanela Adžović i Širaza Brka.
 
Vlada je za svoje predstavnike u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćila Pavu Bobana (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo), Marinka Bošnjaka (BH Gas d.o.o. Sarajevo), Irmu Memić (JP BH Telecom d.d. Sarajevo), Jasminu Pašić (Rudnik mrkog uglja Banovići d.d. Banovići) i Dijanu Bukovac (Feroelektro d.d. Sarajevo).
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.20 sati.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE