94. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.03.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 92. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 23.2.2017. godine, Zapisnika 66. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.2.2017. godine, telefonskim putem i Zapisnika 67. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 2.3.2017. godine, telefonskim putem 
2. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo 
3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „BH-Gas“ d.o.o. Sarajevo 
4. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo  
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo 
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići 
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići 
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo 
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Feroelektro“ d.d. Sarajevo 
7. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine 
8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke 
9. Prijedlog odluke o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine 
10. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2015. godini 
11. Prijedlog odluke o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godine  
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu Tekstilna industrija d.o.o. Mostar u iznosu od 450.000 KM 
13. Prijedlog odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnom ministarstvu trgovine 
14. Prijedlozi odluka  
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000018390 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine 
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1027080000016159 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine 
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 1020500000109220 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine 
15. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o formiranju Antikorupcionog tima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
16. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju komisije za provođenje postupka izbora i imenovanja članova Nadzornog odbora JP „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo 
17. Prijedlog rješenja o davanju preporuke za prijem u državljanstvo Bosne i Hercegovine  
18. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina grada Zenica, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-238/2017 od 17.2.2017. godine 
19. Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka 
20. Izvještaj o radu Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2016. godinu i Program rada i finansijski plan Fondacije za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
21. Izvještaj Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u vezi sa iskorištenosti sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka 
22. Informacija (usmena) o planiranoj zajedničkoj sjednici vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, s Prijedlogom zaključka 
23. Informacija o Inicijativi Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini za pokretanje regionalnog tehnološkog parka, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom pisma podrške 
24. Informacija o potrebi zaključivanja šest ugovora o radu u Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški, s Prijedlogom zaključka 
25. Informacija o realizovanim aktivnostima vezanim za izradu Energetske strategije Federacije Bosne i Hercegovine s prijedlogom daljih aktivnosti na izradi energetske strategije Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka 
26. Informacija o Tematskoj sjednici Predstavničkog doma Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine 
27. Informacija o izradi Akcionog plana za realizaciju prioriteta u skladu s preporukama Evropske komisije iz Izvještaja o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka 
28. Informacija o prijedlogu rokova za pripremu odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije, s Prijedlogom zaključka 
29. Informacija o pokretanju inicijative za zaduženje kod Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat jačanja bankarskog sektora, s Prijedlogom zaključka 
30. Inicijativa za prihvatanje granta Saudijskog fonda za razvoj za Projekat vodosnadbijevanja u Općini Srebrenik, s Prijedlogom zaključka 
31. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za sufinansiranje projekta CEB II – Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja za 2017. godinu 
32. Informacija o inicijativi za izradu Akcionog plana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za borbu protiv sive ekonomije, s Prijedlogom zaključka 
33. Informacija Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa aktivnostima koje je provela u vezi zaključivanja ugovora o kupoprodaji objekta „Staklene banke u Mostaru“, s Prijedlogom zaključka
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE