93. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.03.2017.
Saopćenje o radu

 
93. (TEMATSKA) SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
Usvojena informacija ADS-a FBiH „Sistem državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine -  izazovi i perspektive“
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na današnjoj 93. (tematskoj) sjednici u Sarajevu, usvojila Informaciju Agencije za državnu službu Federacije BiH (ADS FBiH) „Sistem državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine – Izazovi i perspektive“.
 
Informacija daje jasnu sliku o stanju u državnoj službi i javnoj upravi i nudi realna rješenje za uspostavljanje kadrovski i funkcionalno učinkovite i uspješne javne uprave.
 
U cilju preduzimanja daljnih aktivnosti u procesu unapređenja sistema upravljanja ljudskim potencijalima u FBiH, ADS FBiH je pripremila i Prijedlog smjernica za unapređenje reforme javne uprave, prijedlog zaključaka i Akcioni plan 2017.-2019. godine.
 
Smjernicama je, između ostaloga, predviđeno smanjenje fragmentiranosti i preklapanja nadležnosti između kantona i Federacije BiH kroz model sporazumijevanja za funkcionalnu uspostavu izvršavanja nadležnosti i odgovornosti u oblasti javne uprave.
 
Federalno ministarstvo pravde će, u suradnji s resornim ministarstvima, analizirati organizaciju i funkcioniranje organa uprave, upravnih organizacija i pravnih osoba s javnim ovlaštenjima. Sukladno rezultatima te analize bit će izrađen model reorganizacije organa uprave i provedena međusobna spajanja poslovnih procesa, po stvarnoj srodnosti, a neovisno od faktičke pripadnosti pojedinom resoru. To znači da će optimalno biti raspodijeljene nadležnosti, funkcija, poslovi i procesi između svih federalnih organa u sistemu javne uprave.
 
Istodobno, na temelju provedene analize bit će ponuđen model reorganizacije pravnih osoba s javnim ovlaštenjima i njihovo jedinstveno zakonsko uređenje kroz uključivanje u jedinstven sistem javne uprave (jedinstveni kriteriji za osnivanje, unutrašnju organizaciju, način poslovanja i nadzor subjekata sa javnim ovlaštenjima u Federaciji BiH).
 
Nadalje, Smjernicama je predviđeno uređenje sistema plaća i naknada u javnoj upravi (u državnoj upravi i nedržavnoj upravi, odnosno pravnim osobama s javnim ovlaštenjima i vanbudžetskim fondovima).
 
Smjernicama je predloženo jačanje kapaciteta Zavoda za javnu upravu koji će vršiti analizu, praćenje i provedbu reforme javne uprave, te davati inicijative za učinkovitost procesa ove reforme i u suradnji s Koordinatorom za reformu javne uprave redovito izvještavati Vladu Federacije BiH. Predviđeno je jačanje kapaciteta Agencije za državnu službu i reguliranje njene nadležnosti kao osnovne instititucije u upravljanju ljudskim potencijalima.
 
Smjernice također nalažu uspostavu jedinstvene metodologije prikupljanja sadržaja i klasifikacije podataka o organima uprave i subjektima s javnim ovlaštenjima Federacije BiH, osiguranje jedinstvenih kriterija i procedura za prijem u organe javne uprave, te vertikalnu i horizontalnu mobilnost zaposlenih. Nalažu i uspostavu učinkovitog sistema mjerenja učinka javnih službenika i, shodno tome, uspostavu sistema karijernog razvoja i nagrađivanja za postignute rezultate rada i uspostavu jedinstvenog registra javnih službenika u Federaciji BiH.
 
Vlada Federacije BiH će, nakon usvajanja Smjernica, omogućiti kantonima da, na principima sporazumijevanja, sudjeluju u procesu reforme javne uprave.
 
Nakon realizacije ovih smjernica trebala bi uslijediti izrada Zakona o javnim službenicima u Federaciji BiH, Zakona o sistemu javne uprave u FBiH, Uredbe o smjernicama za vođenje kadrovske politike u FBiH i drugih propisa.Nositelji aktivnosti za realizaciju ovih zadataka su Federalno ministarstvo pravde, Agencija za državnu službu Federacije BiH i Koordinator za reformu javne uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
Pri izradi ovih propisa nositelji aktivnosti će se rukovoditi SIGMA principima javne uprave, a uspostavit će i aktivnu suradnju sa nevladinim sektorom, posebno onima koji se bave reformom javne uprave.
 
O realizaciji ovih zaključaka kao i svih tačaka iz Smjernica za unapređenje reforme javne uprave zadužene institucije će najmanje jednom mjesečno izvještavati Vladu Federacije BiH.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 10.45 sati.
Subota,
23. juni 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA