92. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.02.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 91. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.2.2017. godine
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igrama na sreću
3. Nacrt zakona o Gradu Goraždu
4. Nacrt zakona o Gradu Cazin
5. Nacrt zakona o Gradu Livno
6. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjenu Zakona za produženje roka za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo, koju je podnio Ismet Kurić, predstavnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
7. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine koje je podnio Klub poslanika Demokratske fronte u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
10. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava za „Tekući transferi drugim nivoima vlasti - provođenje mjera aktivne politike zapošljavanja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike
11. Prijedlog odluke o davanju na korištenje helikoptera Federalnoj upravi civilne zaštite
12. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalne uprave policije
13. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
14. Prijedlog odluke o usvajanju utroška sredstava s pozicije - ostala domaća pozajmljivanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta
15. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – Transfer za raseljena lica i povratnike“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – Tekući transferi za programe povratka u RS“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte s nevladinim organizacijama“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – podrška implementaciji održivom povratku, izbjeglih i prognanih lica s područja regije Srebrenica“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica
e) Prijedlog plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na prenos prava služnosti, u svrhu izgradnje objekata HE Vranduk, za zemljišne čestice koje se vode kao javno dobro, na JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne „Faletići“ Općini Stari Grad Sarajevo
18. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 5.747,00 KM)
b) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 7.699,85 KM)
c) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 10.468,96 KM)
d) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 18,95 KM)
e) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 1,23 KM)
f) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 13.083, 99 KM)
g) Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (u iznosu od 50.025,61 KM)
19. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine
20. Prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne radne grupe za izradu prednacrta Zakona o slobodnim zonama
21. Izvještaj o realizaciji Projekta „Drugi projekt upravljanja čvrstim otpadom u Federaciji BiH“ za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj o izvršenju Plana poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o potrebi zaključivanja ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija o izradi dokumenta „Program aproksimacije propisa Federacije Bosne i Hercegovine s pravnom stečevinom Evropske unije u oblasti okoliša“, s Prijedlogom zaključka
25. Informacija u vezi sa Inicijativom za donošenje Zakona o finansiranju političkih stranaka iz budžeta entiteta, kantonalnih budžeta i budžeta drugih jedinica uprave i samouprave, s Prijedlogom zaključka
26. Informacija o nabavci službenih vozila za potrebe organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine
27. Informacija o stanovima iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
28. Informacija Službe za zajedničke poslove oragana i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, za period 1.1.-31.12.2016. godine, u vezi neperspektivnih vojnih lokacija, pokretne imovine i poslovnih prostora, s Prijedlogom zaključka
29. Informacija s prvog sastanka Savjetodavnog stručnog tijela za istraživanje i eksploataciju nafte i plina Sarajevo, održanog 21.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
30. Prijedlog zaključka o davanju prethodne saglasnosti Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o djelu
31. Zahtjev za davanje saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Busovači za zaključivanje ugovora o djelu s liječnikom opće prakse i stomatologom, s Prijedlogom zaključka
32. Zahtjev za davanje saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Bihaću za zaključivanje ugovora o djelu s liječnikom opće prakse i specijaliste neuropsihijatra, s Prijedlogom zaključka
33. Zahtjev za davanje prethodne saglasnosti Odboru državne službe za žalbe za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
34. Preporuke Evropske komisije sa 1. sastanka Pododbora za ekonomska i finansijska pitanja i statistiku između EU i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
35. Informacija o GEF-WB Projektu „Zaštita kvaliteta voda u BiH“ (TF 055265) i aktivnostima na završetku projekta izgradnje prečistača otpadnih voda Grada Mostara i produžetku Ugovora za nadzor, s Prijedlogom zaključka 
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE