91. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 16.02.2017.
Saopćenje o radu


91. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O KONTROLI I OGRANIČENOJ 
UPORABI DUHANA, DUHANSKIH I OSTALIH PROIZVODA ZA PUŠENJE
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Federalnom parlamentu uputila Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravlja stanovništva, ovaj zakon uređuje mjere zabrane i ograničenje uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, njihovog oglašavanja, promidžbe i sponzoriranja, sprječavanje pristupa maloljetnih osoba tim proizvodima, sastav duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, obvezne oznake na pakiranjima, suzbijanje štetnih posljedica, preventivne mjere, osnivanje Federalnog povjerenstva za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje i nadzor nad provedbom Zakona.
 
Zakonom se zabranjuje uporaba svih duhanskih proizvoda za pušenje u svim zatvorenim javnim prostorima, na javnim skupovima, radnim mjestima i u javnom prijevozu, te u privatnim sredstvima prijevoza u kojim se nalaze maloljetne osobe.
 
Provedbu zabrane pušenja obvezni su osigurati vlasnik i korisnik prostora, kao i drugih mjesta u kojima je pušenje zabranjeno. U tim prostorima moraju biti postavljene vizualne informacije koje se sastoje od grafičkog znaka zabrane pušenja i teksta koji glasi: “Zabranjeno pušenje”, kao i informacije o načinu prijavljivanja i sankcioniranju. U slučaju da osoba ne poštuje zabranu pušenja, vlasnik, odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno dužan je osobu opomenuti, uskratiti joj uslugu ili zatražiti da napusti prostor. Ukoliko osoba to ne ispoštuje, vlasnik odnosno korisnik prostora ili mjesta u kojem je pušenje zabranjeno dužan je kontaktirati nadležni organ.
 
Kao iznimka, pušenje je dozvoljeno za pacijente u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim i drugim ustanovama koje pružaju usluge socijalne njege mentalno oboljelim osobama, kao i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, ako i kada mogu biti uspostavljene posebne prostorije za pušenje odvojene od nepušačke zone i ako medicinske i psihološke indikacije ukazuju na potrebu pacijenta za pušenjem.
 
Zakon zabranjuje proizvodnju i promet cigareta koje sadrže sastojke sa više od deset mg katrana, jedan mg nikotina i deset mg ugljen monoksida po jednoj cigareti. Zabrana se odnosi i na duhanske proizvode koji sadrže aditive i arome. Svi duhanski prozvodi za pušenje koji se proizvode ili uvoze na tržište Federacije BiH, obvezno moraju biti testirani, a troškove snosi uvoznik, odnosno proizvođač.
 
Svako pojedinačno pakiranje duhanskog proizvoda mora sadržavati Jedinstvenu identifikacijsku oznaku i zdravstvena upozorenja na jezicima u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini. Na zbirnim i pojedinačnim pakiranjima je zabranjeno korištenje termina kao što su “light”, “super light”, “ultra light” i sličnih.
 
Sve ove odredbe važe i za elektronske cigarete i biljne proizvode za pušenje u svim oblicima.
 
Zakon propisuje zabranu izravnog ili neizravnog oglašavanja, sponzoriranja i na bilo koji način promicanja duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje. Oni ne smiju biti postavljeni ili vidljivi u trgovinskim objektima, osim prilikom same prodaje, ni izloženi u komercijalnu svrhu niti na jednom drugom mjestu.
 
Zabranjeno je, također, ove proizvode prodavati putem automata, s polica supermarketa prodavnica u kojim kupci mogu slobodno uzeti robu, kod uličnih prodavača i na improviziranim nelegalnim mjestima prodaje, zatim putem interneta, u objektima i dvorištima zdravstvenih objekata i dvorišta za športske i kulturne aktivnosti, te u objektima koji su od ulaznih vrata predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, te visokoškolskih ustanova udaljeni u radijusu manje od 100 metara.
 
Zabranjeno je prodavati i poklanjati duhanske i ostale proizvode za pušenje osobama mlađim od 18 godina i oznaka o toj zabrani mora biti postavljena na svim prodajnim mjestima.
 
Nadležna kantonalna ministarstva obrazovanja su, u suradnji s kantonalnim zavodima za javno zdravstvo, obvezna u nastavne programe za osnovnu i srednju školu uključiti temu o štetnosti pušenja za zdravlje.
 
Vlada FBiH donosi, za petogodišnje razdoblje, Strategijski, multisektorski program za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, a provode ga nadležna federalna ministarstva i druge institucije, zavodi, ustanove i organizacije.
 
Vlada, također, imenuje jedanaestočlano međuresorno Federalno povjerenstvo za kontrolu uporabe duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje koje, uz ostalo, predlaže programe odvikavanja od pušenja i prati provedbu Strategijskog programa.
 
Nadzor nad primjenom ovog zakona obavljaju Federalna uprava i kantonalni organi za inspekcijske poslove, kao i nadležna ministarstva unutarnjih poslova.
 
Kad je riječ o kaznenim sankcijama za kršenje ili neprovedbu Zakona, novčane kazne su u rasponu od 250 KM do15.000 KM.
 
PARLAMENTU FBiH PONOVO UPUĆEN PRIJEDLOG 
ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
 
Federalna vlada danas je odlučila da Parlamentu FBiH, radi usvajanja po hitnoj proceduri, ponovo uputi Prijedlog zakona o penzijskom  i invalidskom osiguranju.
 
Riječ je  o identičnom tekstu zakona koji je ranije razmatran i u formi Prijedloga utvrđen na Vladi Federacije BiH, a na koji su data mišljenja Federalnog ministarstva pravde i Federalnog ministarstva financija,  kao  i  Ureda  Vlade  FBiH za zakonodavstvo  i usklađenost s propisima Europske unije.
 
U skladu s raspravama i sugestijama Predstavničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH, preciznije su određeni stav 1. i stav 2. člana 46. Zakona kako ne bi bilo dilema o načinu utvrđivanja godišnjeg koeficijenta. Primjena Zakona je, također, pomjerena za 1.7.2017. godine kako bi nadležni organi imali dovoljno vremena za njegovu provedbu.
 
Vrijednost boda je 13,6 jer je dodatnim izračunima Federalnog zavoda PIO utvrđeno da je taj koeficijent gornja granica finansijske stabilnosti penzionog sistema.
 
IZVORNA TUMAČENJA NISU POTREBNA
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, razmatrala inicijativu za davanje izvornog tumačenja članka 365. stavak 1. točka 12) i 13) Zakona o stvarnim pravima, koju je podnijelo Pravobraniteljstvo Općine Novo Sarajevo.
 
U Izjašnjenju Vlade je istaknuto kako članak 365. Zakona o stvarnim pravima u stavku 1. nedvosmisleno i jasno propisuje u odnosu na koje zakone se primjenjuje zabrana prijenosa, otuđivanja, zamjenjivanja kao i drugog oblika raspolaganja poljoprivrednim i drugim zemljištem, zgradama, stanovima i poslovnim prostorijama kao posebnim dijelovima zgrada u društvenoj/državnoj svojini, tako da je nemoguće stavljati konkretan zakon, kao što je u ovom slučaju Zakon o potvrdi i izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene za vrijeme neprijateljske okupacije, u korelaciju s navedenim zakonima. Ovo posebno zbog činjenice da je neophodno točno i suštinsko tumačenje predmetnog zakona.
 
Također je evidentno kako se radi o konkretnoj sudskoj odluci, koja je u vremenu kada je donesena proizvela pravne učinke, kako na osnovu Zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene za vrijeme neprijateljske okupacije, tako i na osnovu drugih konkretnih sudskih odluka koje su navedene kao osnov za njezino donošenje.
 
Akt Pravobraniteljstva Općine Novo Sarajevo, navedeno je u Izjašnjenju, ne sadrži prijedlog izvornog tumačenja Zakona o stvarnim pravima, nego se radi o upitu zasnovanom na tumačenju pravne prirode konkretne sudske odluke iz 1947. godine, u svjetlu primjene Zakona o oduzimanju ratne dobiti stečene za vrijeme neprijateljske okupacije. Stoga Federalna vlada smatra da izvorno tumačenje članka 365. stavak 1. točka 12) i 13) nije moguće, jer on takstativno navodi zakonske propise.
 
Vlada FBiH smatra da nije potrebno ni davanje izvornog tumačenja odredbe članka 138. Zakona o radu, kako je to traženo inicijativom predsjednika Sindikalne organizacije Kantonalnog suda u Sarajevu Amela Hamzića.
 
Podnositelj je izvorno tumačenje tražio u vezi potpisanog granskog Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudbene vlasti u FBiH kojeg je, na strani poslodavca, potpisala i Vlada Kantona Sarajevo. Amel Hamzić smatra kako su pogrešno primijenjene odredbe Zakona o radu, jer je, kako navodi, poslodavac Kantonalni sud u Sarajevu, a ne Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Vlada FBiH u Izjašnjenju napominje kako je člankom 138. stavak 3. Zakona o radu propisano da granske kolektivne ugovore za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih proračunskih korisnika zaključuju nadležna ministarstva, odnosno Vlada FBiH i nadležna ministarstva i vlade kantona, s jedne, i reprezentativni sindikati državnih službenika i namještenika, javnih ustanova i drugih proračunskih korisnika, s druge strane. U stavku 4. propisano je da pojedinačni kolektivni ugovor zaključuje reprezentativni sindikat kod poslodavca i poslodavac.
 
S tim u vezi, Federalna vlada ocjenjuje kako izvorno tumačenje odredbe članka 138. Zakona o radu nije potrebno. Naime, ova odredba jasno i decidno propisuje da granske kolektivne ugovore za zaposlene, između ostalih, i u organima sudske vlasti, na strani poslodavca zaključuju Vlada FBiH i vlade kantona.
 
Dakle, pri zaključivanju Kolektivnog ugovora nije na pogrešan način primijenjena odredba članka 138. stavak 3. Zakona o radu, jer se radilo o granskom kolektivnom ugovoru.
 
OVOGODIŠNJI PLAN CESTA FEDERACIJE BiH
 
U strukturi ulaganja iz javnih prihoda koje za 2017. godinu planira JP Ceste Federacije BiH, najveći iznos od 31,81 miliona KM predviđen je za redovno i zimsko održavanje cesta. Za sanacije klizišta, škarpi, objekata, oštećenih asfaltnih kolovoza planirano je 1,99 miliona KM, a za rekonstrukciju i izgradnju cesta, mostova i tunela 4,1 milion KM. Za poboljšanje sigurnosti saobraćaja, rasvjetu i semaforizaciju raskrsnica i tunela u 2017. godini predviđeno je izdvajanje 6,18 miliona KM.
 
Realizirajući zaključak s prošle sjednice danas je povećala na 500.000 KM sredstva namijenjena za sanaciju magistralne ceste M-14 Bihać - Bosanska Krupa (dionica kroz kanjon Une).
 
Kada je riječ o sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, 64,68 miliona KM namijenjeno je Programu “Modernizacija cesta u FBiH”. Realizacija projekta iz ovog programa direktno zavisi od povećanja javnih prihoda JP Ceste Federacije BiH, što je uslov međunarodnih kreditnih institucija. Zbog toga je i ovaj put istaknuta važnost i hitnost donošenja odluka relevantnih institucija BiH o povećanju prihoda od naknada za putarine iz nafte i naftnih derivata, kako zbog Programa, tako i zbog novoproglašenih magistralnih cesta.
 
Inače, previđeno je da program modernizacije cesta traje slijedećih četiri do pet godina, za šta su međunarodne kreditne institucije odobrile 173 miliona eura.
 
Programom su obuhvaćene izgradnje novih dionica, prije svega magistralnih cesta M17.3 Neum - Stolac i M18 Tuzla - Sarajevo, nastavak izgradnje treće dionice iza tunela Karaula, obilaznica oko Mostara, Bugojna, Donjeg Vakufa, Goražda, Cazina, izgradnja traka za spora vozila, rješavanje crnih tačaki, te sanacija šteta od poplava.
 
Danas je Vlada dala i saglasnost na Rebalans plana poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2016. godinu.
 
ODLUKA O CIJENAMA MATIČNIH KNJIGA, IZVODA IZ MATIČNIH KNJIGA, UVJERENJA O DRŽAVLJANSTVU I VJENČANOG LISTA ZA 2017. GODINU
 
Vlada FBiH donijela je danas Odluku o utvrđivanju cijena matičnih knjiga i iz njih, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista, koji se vode i izdaju u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama.
 
Cijena jednog primjerka matične knjige rođenih, matične knjige državljana sa obrascima broj 2, 2B i 2A, te matičnih knjiga vjenčanih i umrlih iznosi 86,2875 KM, dok su različiti izvodi iz matičnih knjiga (rođenih, umrlih, vjenčanih) i uvjerenja o državljanstvu utvrđeni fiksnom cijenom od 0,3920 KM. Cijena vjenčanog lista iznosi 1,72 KM.
 
ZA SUBVENCIJE ŽELJEZNICAMA 22.000.000 KM
 
Federalna vlada usvojila je Program utroška sredstava tekućeg transfera namijenjenog Željeznicama FBiH za 2017. godinu, čija je svrha provođenje Zakona o finansiranju željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja.
 
Po ovom zakonu, Federacija BiH finansira održavanje željezničke infrastrukture, sufinansira željeznički putnički i kombinovani saobraćaj, kao i rad Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije Sarajevo po Sporazumu FBiH i RS-a o uspostavljanju zajedničke željezničke javne korporacije.
 
Od ukupno 22.000.000 KM, JP ŽFBiH je namijenjeno 21.240.000 KM, od čega za finansiranje održavanja željezničke infrastrukture 19.240.000 KM, sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja 2.000.000 KM i sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog kombinovanog saobraćaja 100.000 konvertibilnih maraka.
 
Bosanskohercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji kao učešće Federacije BiH u njenom finansiranju raspoređeno je 660.000 KM.
 
Ova sredstva korisnicima će biti prebacivana u jednakim mjesečnim iznosima.
 
IZDVAJANJE SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FBiH ZA 2017.
 
Na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije BiH za 2017. godinu.
 
U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji FBiH u 2017. godini bit će izdvajano 10,2 posto ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.
 
Od ukupno obračunatog iznosa 89,8 će posto biti usmjereno na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona, a 10,2 posto na propisani račun izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti FBiH Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
 
Federalna vlada će o donošenju ove odluke obavijestiti Parlament FBiH.
 
ZA RATNI DUG ZA PRIRODNI GAS 2.500.000 KM
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, planiranih u Budžetu Federacije BiH za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, a kao subvencija javnom preduzeću Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse moskovskom Gasprom exportu.
 
Riječ je o prenosu 2.500.000 KM prikupljenih po osnovu takse za izmirenje duga Ruskoj Federaciji, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će, posebnim rješenjem, uspostaviti proceduru postupanja kod prenosa ovih sredstava.
 
O realizaciji ove odluke Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dostavljat će izvještaje Federalnom ministarstvu finansija i Vladi FBiH, u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta u FBiH za 2017. godinu.
 
FINANSIJSKI PLAN FEDERALNE AGENCIJE
 ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM 
 
Vlada FBiH usvojila je Finansijski plan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2017. godinu koji predviđa ukupne prihode od 748.645 KM. Od toga se 500.000 KM odnosi na sredstva planirana ovogodišnjim Budžetom FBiH na razdjelu Federalnog ministarstva pravde, a na osnovu Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom. Preostalih 248.645 KM je neutrošeni dio transfera iz 2016. godine.
 
Rashodi Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom su planirani kao neophodni za normalno funkcionisanje. Agencija je na dan 31.12.2016. godine imala sedam zaposlenih, dok je planom za 2017. godinu predviđeno jedanaest zaposlenih.
 
DONESENA RJEŠENJA O ULASKU U POSJED NEKRETNINA
 
Povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Vlada FBiH je donijela Rješenje kojim dozvoljava korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji od 10.11.2016. godine.
 
Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade.
 
U zahtjevu za predaju u posjed nekretnina je navedeno da je postupak eksproprijacije vođen radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Donja Gračanica - Drivuša, poddionica II Klopče - Donja Gračanica na području Grada Zenice, nakon što je odlukom Federalne vlade utvrđen javni interes za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc za dionicu Drivuša - Donja Gračanica. U skladu s tim je nadležni gradski organ i donio rješenja o potpunoj eksproprijaciji.
 
Federalna vlada danas je, također, povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije, Općine Visoko, donijela Rješenje kojim je korisniku eksproprijacije dozvoljen ulazak u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih rješenjem Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Općine Visoko, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji od 1.12.2016. godine.
 
Služba za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Općine Visoko će prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina osigurati sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade.
 
U obrazloženju rješenje je navedeno da je postupak eksproprijacije vođen radi izmještanja postojeće trase puta i izgradnje nove lokalne saobraćajnice, obzirom da se postojeća nalazi na zaštićenom kulturno-historijskom lokalitetu arheološkog područja Mili - Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići, Općina Visoko, koje je ujedno i nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, te nakon što je Odlukom Općinskog vijeća Visoko utvrđeno da je od javnog interesa izgradnja saobraćajnice u naselju Arnautovići prema naselju Mulići na području ove općine.
 
Ocjena Vlade FBiH je da u ovim slučajevima ulazak u posjed eksproprisanih nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji neće narušiti prava vlasnika u postupku određivanja naknada pred nadležnim sudovima, te da odluke kojima je korisnicima eksproprijacija dozvoljen ulazak u posjed prije pravosnažnosti rješenja za potpuno eksproprisanu nekretninu u cijelosti korespondiraju s načelom poštene ravnoteže između legitimnog javnog interesa i zajamčenih prava vlasnika u postupku eksproprijacije.
 
IZVJEŠTAJ O PROŠLOGODIŠNJEM RADU KOMISIJE
ZA VERIFIKACIJU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE
 
Komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje je u 2016. godini imala veći broj pozitivno nego negativno riješenih zahtjeva, navodi se u izvještaju o njenom radu kojeg je danas usvojila Vlada FBiH. Po usvojenim zahtjevima iz 2016. godine, odobreno je ukupno 4.196.655,19 KM.
 
Odbijeni zahtjevi su relevantni depozit ili oni kod kojih je utvrđeno da je vlasnik svoju štednju prebacivao na drugu osobu ili je njome prometovao, raspolagao štednjom na način suprotan odredbama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje i Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji BiH.
 
Od formiranja 2005. do kraja 2016. godine Komisija je primila ukupno 19.313 predmeta, a rješavanje žalbi je počelo 2007. godine i riješeno je ukupno 21.631. Broj riješenih žalbi premašuje broj zaprimljenih jer jedan predmet ponekad sadrži više rješenja.
 
U 2016. godini riješeno je ukupno 433 žalbi, od čega je uvaženo 276. Lani je, s obzirom da je bio otvoren novi rok za podnošenje zahtjeva štediša, stiglo još 321 predmet.
 
DOBRI EFEKTI KREDITNIH SREDSTAVA
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 1.9.2016. - 31.12.2016. godine o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu.
 
U ovom periodu komisija je obavila kontrolu u 12 privrednih društava i utvrdila da su sredstva utrošena u skladu s rješenjima federalnog ministra energije, rudarstva i industrije i s vidljivim efektima ostvarene investicije za svako društvo.
 
Efekti plasiranih kreditnih sredstava, posmatrani su u odnosu na broj radnika, ukupan godišnji prihod, broj novoformiranih proizvodnih linija i mjesečnu proizvodnju.
 
U kontrolisanim društvima je prije dodjele ovih kredita bilo 965 zaposlenih, a nakon dodjele 1.182 radnika, što je povećanje od 22,49 posto.
 
Ukupan godišnji prihod u ovim privrednim društvima, prije dodjele kredita, iznosio je 78.692.515 KM, a nakon toga 91.371.642 KM, što čini povećanje od 12.679.127 KM ili 16,11 posto. Broj proizvodnih linija je s tri povećan na 22.
 
O RADU VLADE FBiH U 2016. GODINI
 
Na današnjoj sjednici je usvojeno izvješće o radu Vlade Federacije BiH za 2016. godinu, urađeno sukladno Poslovniku o radu i Uredbi o planiranju rada i izvješćivanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija, te na temelju priloga koje su Federalnom zavodu za programiranje razvoja na obradu dostavila sva federalna ministarstava.
 
Ukupan procenat izvršenja planiranih aktivnosti na nivou Vlade FBiH u 2016. godini iznosi 85 posto.
 
Stopostotna izvršenja planiranih aktivnosti imali su Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti i Federalno ministarstvo kulture i sporta, a ostvarenja od 95 posto Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. Iznadprosječna su bila federalna ministarstva financija i trgovine (po 94 posto), prometa i komunikacija i za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata (po 92 posto), zdravstva (91 posto) i razvoja, poduzetništva i obrta (90 posto), te poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (88 posto).
 
REZULTATI KONTROLE PRAVA IZ OBLASTI BRANILAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o provedbi Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1. oktobar - 31. decembar 2016. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu i objavljena na web stranici nadležnog federalnog ministarstva.
 
Revizorski timovi su u četvrtom kvartalu 2016. godine postupak kontrole okončali u ukupno 8.282 predmeta, od čega je 1.256 korisnika prava na ličnu invalidninu, 5.001 korisnika prava na porodičnu invalidninu, 289 korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uslovima, te 1.736 korisnika prava na mjesečni novčani dodatak po osnovu dodijeljenog najvišeg ratnog priznanja ili odlikovanja.
 
Kad je riječ o strukturi naloga kojima su postupci kontrole okončavani, u svih 1.256 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu postupak kontrole završen je nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1, u 4.999 predmeta korisnika prava na porodičnu invalidninu postupak je okončan nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1, a u dva predmeta korisnika prava na porodičnu invalidninu postupak kontrole okončan je nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 2.
 
U 288 predmeta korisnika koji su ostvarili pravo na penziju pod povoljnijim uslovima postupak kontrole okončan je nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1, a u jednom predmetu nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 2.
 
U 1.734 predmeta korisnika prava na mjesečni novčani dodatak postupak kontrole okončan je nalogom za izdavanje uvjerenja na obrascu FMB 1, a u dva predmeta na obrascu FMB 2.
 
Prema podacima resornog ministarstva, od 1.1. do 31.12.2016. godine po osnovu lične i porodične invalidnine isplaćeno je ukupno 288.657.878,33 KM.
 
U januaru 2016. godine bilo je 90.963 korisnika prava na ličnu i porodičnu invalidninu, a zaključno s decembrom 89.543, što je 1.420 korisnika manje.
 
Danas je data i saglasnost na Dinamički plan realizacije Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite za 2017. godinu.
 
DIONICE PRENESENE NA FEDERALNU 
AGENCIJU ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju o presudi Kantonalnog suda u Sarajevu od 12.12.2016. godine i dala ovlaštenje da dionice koje su trajno oduzete na osnovu te presude budu prenesene na Federalnu agenciju za upravljanje oduzetom imovinom. Agencija će upravljati dionicama i, prema članu 32. stav (6) Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, prodati ih u skladu sa zakonima koji uređuju tržište vrijednosnih papira.
 
Za realizaciju ovog zaključaka zaduženi su Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom i Registar vrijednosnih papira FBiH.
 
Kantonalni sud u Sarajevu je 12.12.2016. godine donio Presudu po Optužnici Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo zbog krivičnih djela organizovanog kriminala, a u vezi s krivičnim djelima zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, pranja novca, poreske utaje, krivotvorenja službene isprave i sklapanja štetnog ugovora, te je, na osnovu članova 10. i 11. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, odlučio da od optuženog budu trajno oduzete dionice upisane u Registar vrijednosnih papira u FBiH i da one budu upisane u korist FBiH.
 
EKONOMSKA POLITIKA VLADE FBIH 2017.-2019.
 
Na današnjoj sjednici je usvojen dokument Ekonomska politika Vlade Federacije BiH 2017.-2019.
 
Kako FBiH nema integralnu strategiju razvoja, temeljni dokumenti koji opredjeljuju strateško usmjerenje ekonomske politike Vlade FBiH u narednom periodu predstavljaju Program rada Vlade FBiH za mandatni period 2015.- 2018., Reformska agenda 2015.-2018. koju su usvojile sve vlade u BiH, Program ekonomskih reformi FBiH 2017.-2019., kao i strateški okvir koji uključuje razvojne dokumente poput Strategije EU 2020, Strategije razvoja jugoistočne Evrope 2020., te sektorske strategije na nivou BiH i FBiH.
 
Ekonomska politika Vlade FBiH za period 2017.-2019. godine će u značajnoj mjeri usmjeriti djelovanje federalnih ministarstava i institucija na politike i aktivnosti koje će najviše doprinijeti ostvarenju zacrtanih strateških ciljeva, ali i na provedbu dvije evropske strategije koje su usmjerene na razvoj specifičnih regiona (dunavskog i jadransko-jonskog).
 
Prioriteti Vlade FBiH u periodu 2017.-2019. će biti usmjereni na fiskalnu konsolidaciju, povećanje konkurentnosti privrede, projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanje unutrašnje društvene stabilnosti, iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine na putu ka pridruživanju Evropskoj uniji, jačanje regionalne saradnje, te jačanje koordinacije i saradnje sa nižim nivoima vlasti u FBiH.
 
Ekonomska politika Vlade FBiH 2017.-2019., u skladu s članom 17. Zakona o budžetima u FBiH, detaljno analizira makroekonomska kretanja u okruženju i FBiH, daje projekcije makroekonomskih indikatora, javnih prihoda, rashoda i javnog duga, usmjerava fiskalnu politiku i precizira politike koje je neophodno provesti u trogodišnjem periodu kako bi zacrtani ciljevi bili ostvareni.
 
Programom rada Vlade FBiH za mandatni period 2015.-2018. godine, utvrđeni su, kao strateški ciljevi Vlade FBiH, makroekonomska stabilnost, konkurentnost, održivi razvoj, zapošljavanje, socijalna uključenost i evropske integracije. Ovo predstavlja i dio strateškog okvira koji opredjeljuje rad Vlade FBiH u narednom periodu.
 
U skladu s Reformskom agendom i Programom ekonomskih reformi, strukturne reforme je neophodno provesti u nekoliko oblasti. Jedna od njih su javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost. Cilj je smanjenje javne potrošnje, budžetskog deficita i javnog duga, ograničenje izdvajanja za plate i naknada, smanjenje tekućih rashoda na svim nivoima vlasti, poboljšanje naplate poreskih prihoda, bolja finansijska kontrola, te reforma penzijskog i zdravstvenog sektora,
 
O oblasti poslovne klime i konkurentnosti traba raditi na skraćenju rokova i pojednostavljenju procedure za registraciju firmi, bržem dobijanja građevinskih dozvola i priključaka električne energije, smanjenju parafiskalnih davanja, boljoj zaštiti manjinskih dioničara, kraćem i efikasnijem stečajnom postupku i uvođenju privrednih sudova,
 
Tržište rada treba urediti kroz smanjenje oporezivanja rada, uz kompenzaciju vanbudžetskim fondovima iz drugih izvora koji ne opterećuju privredu, bolju povezanost obrazovanja s tržištem rada, podršku tražiocima prvog zaposlenja i uvođenjem fleksibilnijih uslova rada.
 
Bitan segment je i reforma socijalne zaštite i penzija. Riječ je o poboljšanom ciljanju socijalne zaštite i uspostavljanju centralizovane baze podataka svih korisnika socijalnih davanja, zamrzavanju troškova privilegovanih penzija i smanjenju opcija prijevremenog penzionisanja, reformi penzijskog sistema, poboljšanju i unapređenju postupka revizije korisnika socijalnih prava.
 
U strukturne reforme spadaju, također, vladavina prava i dobro upravljanje, te reforma javne uprave.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada danas je prihvatila Trinaesti tromjesečni izvještaj o provedbi Projekta registracije nekretnina u Federaciji BiH za period 1.10.2016.-31.12.2016. godine.
 
Danas su dopunjeni zaključci sa sjednice održane 28.12.2016. godine, koji se odnose na obustavu konkursnih procedura za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenih. Naime, dodana je nova tačka da, u slučaju neodložne potrebe, federalne uprave, federalne upravne organizacije, federalne ustanove i druge federalne institucije i službe, mogu tražiti saglasnost Vlade Federacije BiH za provođenje konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika, uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva finansija.
 
Vlada je prihvatila planove rada za 2017. godinu Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar i Federalnog zavoda za agropedologiju.
 
KADROVSKE ODLUKE I RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je dala Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH prethodnu saglasnost za imenovanje vršioca dužnosti izvršnih direktora do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseci: Dalibora Milinkovića (za projekte i razvoj), Mersihe Slipičević (za upravljanje rizicima) i Senije Bubić (za podršku poslovanju).
 
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Jasminu Pašić (JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar), Renata Škrobu (JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar) i Jakuba Mušinbegovića (Operator Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo).
 
Za predstavnike Vlade Federacije BiH u Savjetodavno vijeće inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast danas su imenovani Tihomir Ćurak i Emir Kremić, a kao njihovi zamjenici Ezher Kubat i Enis Filipović.
 
Vlada FBiH danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za razrješenje dosadašnjih vršilaca dužnosti članova Uprave, zbog isteka mandata i istovremeno dala saglasnost da na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure, budu imenovani za v.d. izvršnog direktora za poslove željezničke infrastrukture Zulfo Robović, za v.d. izvršnog direktora za ekonomske poslove Ivan Brkić, za v.d. izvršnog direktora za poslove razvoja i investicija Rešad Mandžo, za v.d. izvršnog direktora za pravne i kadrovske poslove Muris Gazdić i za v.d. izvršnog direktora za poslove željezničkog operatera Rifat Čabrić.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.10 sati.
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE