91. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 16.02.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 90. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 10.2.2017. godine i Zapisnika 65. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 14.2.2017. godine, telefonskim putem 
2. Prednacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje 
3. Nacrt zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 
4. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja Zakona o radu koju je podnio gosp. Amel Hamzić, predsjednik Sindikalne organizacije Kantonalnog suda u Sarajevu 
5. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje autentičnog tumačenja Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine, koju je podnio gosp. Adem Sjenar, općinski pravobranilac Općine Novo Sarajevo 
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar 
7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar 
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar 
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva „Operator Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Operator Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva „Operator Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo 
9. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za imenovanje vršilaca dužnosti izvršnih direktora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine  
10. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s podračuna evidentiranih na Jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija Federalnom ministarstvu zdravstva  
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu 
12. Prijedlog odluke o utvrđivanju cijene matičnih knjiga, izvoda iz matičnih knjiga, uvjerenja o državljanstvu i vjenčanog lista za 2017. godinu  
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rebalans plana poslovanja JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar 
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan poslovanja JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2017. godinu  
15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava tekućeg transfera „Subvencije javnim preduzećima-Transfer željeznicama FBiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 
16. Prijedlog odluke o prenosu sredstava prikupljenih po osnovu takse za izmiranje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u period 1992-1995. godina, planiranih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije na poziciji „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima – Energoinvest d.d. Sarajevo za plaćanje takse Gasprom export-u Moskva“ 
17. Prijedlog odluke o verifikaciji prečišćenog teksta Uredbe o Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine  
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2017. godinu 
19. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Savjetodavno vijeće inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“ 
20. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenica, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-90/2017 od 20.1.2017. godine 
21. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina Općine Visoko, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-1471/2016 od 29.12.2016. godine 
22. Izvještaj o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za period januar-decembar 2016. godine, s Prijedlogom zaključka 
23. Izvještaj Komisije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za period 1.9.2016.-31.12.2016. godine, o kontroli namjenskog utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu, s Prijedlogom zaključka 
24. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka 
25. Trinaesti tromjesečni izvještaj o provođenju Projekta registracije nekretnina u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 1.10.2016.-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka 
26. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period 1.10.-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka  
27. Informacija o problematici realizacije Zaključka V. broj: 1942/2016 od 27.10.2016. godine (stanje u privrednom društvu Remontni zavod d.d. Travnik), s Prijedlogom zaključka 
28. Informacija o donošenju presude Kantonalnog suda u Sarajevu o trajno oduzetim dionicama br: 09 0 K 021547 16 K 2 od 12.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka 
29. Prijedlog zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka V.broj: 2269/2016 od 28.12.2016. godine (obustava konkursnih procedura za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika) 
30. Informacija o potrebi zaključivanja Ugovora o radu u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica-Drin, sa Prijedlogom zaključka 
31. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika u Federalnom ministarstvu zdravstva 
32. Prijedlozi zaključaka 
a) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom za zaključivanje ugovora o djelu  
b) Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom za zaključivanje ugovora o djelu u skladu sa tačkom 3. Zaključka V. broj: 2269/2016 od 28.12.2016. godine 
33. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje četiri ugovora o djelu  
34. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom tužilaštvu za prijem upražnjenog radnog mjesta, s Prijedlogom zaključka 
35. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka V. broj: 1886/2016 od 13.10.2016. godine (Informacija o sklapanju ugovora za Komponentu 1.3 Zahtjev za uključenje Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u rad Jedinice za implementaciju projekta - PIU) 
36. Dokument Ekonomska politika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 2017-2019., s Prijedlogom zaključka 
37. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo, za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
38. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za agropedologiju za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
39. Program rada Federalnog agromediteranskog zavoda za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka 
40. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine za popunu upražnjenih radnih mjesta državnih službenika i namještenika 
41. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju vršiocu dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo  
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 
42. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima“ – finansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja, utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta  
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE