90. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.02.2017.
Saopćenje o radu


90. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
IZJAŠNJENJE NA ZAHTJEV OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila tekst Izjašnjenja na zahtjev Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH u vezi sa Zakonom o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate.
 
Riječ je o stavu 3. člana 2. Zakona koji kaže da se na iznos glavnice određene izvršnim ispravama (sudske presude i sudska poravnanja) i vansudskim poravnanjima iz osnova radnog odnosa plaća zatezna kamata po stopi od 0,2 posto godišnje.
 
Uzimajući u obzir obim i značaj potraživanja iz radnog odnosa, Vlada u Izjašnjenju ukazuje da je cilj ove odredba Zakona brže i lakše izmirenje glavnog duga iz osnova radnog odnosa, prije svega, za one prave osobe koja imaju problem s likvidnošću, a kojima je na ovaj način olakšano plaćanje dospjelih obaveza na vrijeme, a samim tim im se održava likvidnost.
 
Također, smanjenje zatezne kamate iz osnova radnog odnosa doprinosi i zaštiti likvidnosti budžeta kod institucija vlasti na federalnom i nivou kantona, grada i općine.
 
Posebne i dodatne analize nisu potrebne u okolnostima višemilionskih iznosa potraživanja radnika iz radnog odnosa po osnovu prava iz kolektivnih ugovora i neisplaćenih plaća i neuplaćenih doprinosa, što ima za posljedicu da tim zaposlenicima nije uvezan penzioni staž.
 
U izjašnjenju je navedeno da je cilj izmjena poboljšanje likvidnosti dužnika, bez obzira da li je iz privatnog ili javnog sektora, i omogućavanje ne samo brže isplata glavnice, već i osigurane uplate doprinosa, te smanjena zaostalih neizmirenih potraživanja iz osnova neuplaćenih doprinosa. Na ovaj način se želi pomoći ne samo poboljšanju opće likvidnosti, već i uvezivanju penzionog staža, punjenju penzionog fonda i uplate javnih prihoda iz osnova poreza na dohodak.
 
Na iznos glavnice za period do stupanja na snagu Zakona, to jest do 23.12.2016. godine, bez obzira na izvršnost isprava (da li su izvršne prije ili poslije stupanja na snagu ovog zakona), primjenjuje se zatezna kamata u iznosu od 12 posto godišnje, a nakon stupanja na snagu Zakona, od 24.12.2016. godine, pa do momenta isplate primjenjuje se zatezna kamata od 0,2 posto godišnje, što ukazuje na jednak tretman povjerilaca.
 
Kada je riječ o jačanju finansijske discipline, Vlada FBiH ukazuje na Zakon o unutrašnjem platnom prometu, Uredbu o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem i Zakon o finansijskom poslovanju, čija provedba ima za cilj zaštitu povjerilaca, a nadzor nad primjenom odredbi ovih propisa vrši Porezna uprava FBiH.
 
IZMJENE I DOPUNE UREDBE O ORGANIZOVANJU
SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE BiH
 
Federalna vlada izmijenila je i dopunila Uredbu o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije BiH zbog potrebe zamjene pojedinih službi zaštite i spašavanja, te usklađivanja s Procjenom ugroženosti FBiH od prirodnih i drugih nesreća.
 
Na području za koje je donesena Procjena ugroženosti, u FBiH nastale su promjene u obimu i veličini određenih prirodnih nesreća, što bitno utiče na način i brzinu odgovora službi zaštite i spašavanja FBiH na procijenjene prirodne nesreće.
 
U obrazloženju izmjena i dopuna je, također, navedeno da su novoformirane službe zaštite i spašavanja FBiH stručno i materijalno-tehnički sposobnije i opremljenije da odgovore na nove rizike i obim prirodnih i drugih nesreća za područje Federacije BiH.
 
Izmjenama i dopunama se ukidaju Služba za veterinarske poslove (veterinarska služba) formirana na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, Služba za zračni transport i izviđanje koja je formirana u Vazduhoplovnom/Zrakoplovnom savezu FBiH i Služba za asanaciju terena formirana u JKP Gradska groblja d.o.o. Visoko.
 
Također, previđeno je da Služba za zaštitu i spašavanje na vodi i pod vodom, formirana pri Savezu ronilaca FBiH od dijelova klubova “Eko sportska grupa“ Sarajevo, KPA “Mostar“ i KK “Neretva“ Mostar, bude formirana u Sportsko-rekreativnom klubu “Neretva“ Konjic.
 
Izmjenama je previđeno da Služba za spasavanje s visina, umjesto u „Klubu spasavalaca 2000. Sarajevo“, bude formirana u Gorskoj službi spašavanja FBiH.
 
PRENOS ULAGANJA U GRANIČNI PRELAZ BIJAČA
NA UPRAVU ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BiH
 
Vlada Federacije BiH je, današnjom Odlukom, prenijela vrijednost izvršenih ulaganja na izgrađenom Međunarodnom graničnom prelazu Bijača do nivoa objekata, dionica Počitelj - Bijača, poddionica Bijača - Kravice u iznosu od 9.757.182,12 KM, s JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na Upravu za indirektno oporezivanje BiH.
 
Osim direktnih ulaganja kreditnih sredstava u izgradnju GP Bijača, prenesena je i vrijednost ulaganja za naknade po osnovu troškova kamate i provizije koji su do sada nastali  tokom ove izgradnje u ukupnom iznosu od 240.014,65 KM.
 
Vrijednost ovih ulaganja Autoceste FBiH će isknjižiti iz svoje evidencije na teret kapitala, a Uprava za indirektno oporezivanje BiH će u svoje poslovne knjige uknjižiti njihovu vrijednost kao i iznos pripadajućeg dijela troškova kamata po osnovu kreditnih sredstava EBRD-a,iskorištenih za finansiranje izgradnje ovog graničnog prelaza.
 
NABAVKA MICROSOFT SOFTVERA
 
Federalna vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Ugovor o nabavci Microsoft softvera putem količinskog licenciranja (Volume Licencing) i softverskog osiguranja (Software Assurance), kroz Enterprise ugovor, za budžetsku 2017. godinu. Sredstva za nabavku od 1.092.808 KM, s PDV-om, bit će isplaćena iz Budžeta FBiH za 2017.
 
Premijer Federacije BiH je ovlašten da, uime Vlade FBiH, potpiše ovaj ugovor.
 
IZVJEŠĆE O SREDSTVIMA PRIČUVE U 2016. GODINI
 
Na današnjoj sjednici Federalne vlade usvojeno je izvješće o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće pričuve Proračuna FBiH za 2016. godinu po odlukama Vlade FBiH, te rješenjima premijera i zamjenika premijera.
 
U prošlogodišnjem Proračunu je na poziciji Tekuće pričuve Vlade planiran iznos od 5.000.000 KM, na poziciji Tekuće pričuve premijera 75.000 KM, a na pozicijama tekućih pričuva dvoje zamjenika premijera po 40.000 KM.
 
Ukupno izdvojena sredstva iz Tekuće pričuve, po odlukama Vlade Federacije BiH za razdoblje od 1.1. do 31.12.2016. godine iznose 2.918.603,60 KM.
 
Ukupno izdvojena sredstva iz Tekuće pričuve premijera u istom razdoblju iznose 74.650 KM. Izdvajanje sredstava jednog zamjenika premijera iznosilo je 30.500 KM, a drugog 40.000 KM.
 
USVOJENO IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA IZRADU LISTE FEDERALNIH PROPISA
 
Vlada Federacije BiH je usvojila izvješće Povjerenstva za izradu liste federalnih propisa sukladno zaključku od 20.10.2016. godine, a koja je imenovana 20.10.2016. godine.
 
Nadležnim federalnim ministarstvima predloženo je da, uvažavajući stavove Povjerenstva i u suradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, sačine prijedlog teksta izmjena i dopuna propisa navedenih u izvješću radi jasnijeg preciziranja inspekcijskog nadzora i nadležnosti za njegovo vršenje, te da ih, u roku od 90 dana, upute Vladi FBiH na usvajanje.
 
Sagledavajući sve materijale i informacije i sumirajući iznesena stajališta federalnih ministarstava i federalnih inspektorata, Povjerenstvo je utvrdilo listu federalnih propisa u kojima nije nikako, ili nije precizno utvrđen inspekcijski nadzor.
 
Iz nadležnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike to su zakoni o radu, o štrajku, vijeću zaposlenika, zapošljavanju stranaca, o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, te Uredba o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.
 
U nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine su Zakon o unutarnjoj trgovini, Zakon o kontroli cijena, Zakon o posebnim uslovima za obavljanje poslova međunarodne špedicije u svezi carinjenja robe, a u nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Zakon o mjeriteljstvu, Zakon o gospodarskim društvima i Zakon o uvjetima i načinu obavljanja djelatnosti rezanja drveta.
 
Na popisu Povjerenstva su i zakoni o ugostiteljskoj djelatnosti i o turističkoj djelatnosti, oba u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
 
Tu su i zakoni iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: o veterinarstvu, o poljoprivredi, o stočarstvu, te o poljoprivrednim i savjetodavnim službama.
 
U nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija su Zakon o financiranju željezničke infrastrukture i sufinaciranju željezničkog putničkog i kombiniranog prometa i Zakon o Javnom servisu radio-televizije FBiH, a u nadležnsti Federalnog ministarstva zdravstva Zakon o zdravstvenoj zaštiti.
 
O ZAHTJEVU USTANOVE IZ DJELOKRUGA SOCIJALNE ZAŠTITE - LJUBUŠKI
 
Vlada FBiH danas je upoznata sa informacijom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike o zahtjevu Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški za izdavanje dozvole za rad.
 
Ovo federalno ministarstvo je zaduženo da za jednu od narednih sjednica Vlade dostavi prijedlog predstavnika organa uprave iz člana 10. Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH s ciljem njihovog imenovanja u interresornu komisiju koja će utvrditi da li je Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite - Ljubuški stekla formalno-pravne, kadrovske i tehničke uslove za izdavanje dozvole za rad.
 
Rok za realizaciju ovog zadatka je 30 dana.
 
PROGRAM FONDA ZA OKOLIŠ
 
Federalna vlada dala je saglasnost na Program rada i Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2017. godinu.
 
Planirani projekti od značaja za Federaciju BiH su zaštita voda od značaja, WATSAN projekt vodosnabdijevanja i sanitacije, projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva federalne strategije zaštite okoliša, zaštita okoliša urbanih centara, uspostavljanje federalne mreže monitoringa kvalitete zraka, projekti zaštite okoliša po programima međuentitetske saradnje, te zaštita i remedijacije tla.
 
PLAN FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE
 
Federalna uprava civilne zaštite, kaže se u njenom Planu rada za 2017. godinu, koji je usvojila Vlada FBiH, namjerava, između ostalog, putem humanitarnog deminiranja svim metodama realizovati ukupno 1.060.000 m2. Od toga će metodom mehaničke pripreme zemljišta biti obuhvaćeno 50.000 m2, pregiranjem (psi za traženje eksploziva), čišćenja površine i tehničkog izviđanja 850.000 m2, tehničkim izviđanjem i čišćenjem površina zagađenih kasetnom municijom 160.000 m2, te tzv. ciljanim traganjem deminirati 1.400.000 m2 ukoliko BH MAC osigura potrebne uslove.
 
U okviru provođenja deminerskih i aktivnosti pronalaženja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava, bit će, po potrebi, realizovane i operacije "brzog odgovora" - izvlačenjem unesrećenih iz minskih polja. Očekivano je daljnje smanjenje broja incidenata i osoba stradalih od eksplozivnih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja od 45 do 50 posto.
 
IZVJEŠTAJ O LIKVIDACIJI ZAVODA ZA PLATNI PROMET
 
Federalna vlada je prihvatila izvještaj o aktivnostima i stepenu dovršenosti poslova na likvidaciji Zavoda za platni promet FBiH sa 31.12.2016. godine i zadužila likvidatora da u zakonskom roku napravi završni račun za 2016. godinu i preda ga Federalnom ministarstvu finansija i Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH. Likvidator će izvršiti primopredaju imovine i dokumentacije koja se na nju odnosi (imovina ZPP u FBiH i imovina društvenog standarda u Republici Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj), opreme, inventara i arhive SDK i ZPP-a sljedniku ZPP-a, Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH. Primopredaja se odnosi i na dokumentacije sudskih sporova koji su se vođeni i onih koji se još vode kod Zavoda (zbog složenosti i kontinuiteta bilo bi dobro, ako je to moguće, da advokat koji vodi ove sporove nastavi raditi do njihovog okončanja).
 
Novčana sredstva Zavoda, s danom likvidacije, treba prenijeti na račun budžeta Federacije BiH (radi se o približno 470.000 KM, a tačan iznos nije dat jer u periodu do likvidacije može doći do manjih promjena). Svi subjekti s kojima je ZPP imao poslovne odnose trebaju biti obaviješteni o likvidaciji ZPP-a i njegovom sljedniku, a dan likvidacije ZPP-a treba da bude 1.3.2017. godine, kako bi u tom periodu bili završeni svi potrebni poslovi.
 
INFORMACIJA FEDERALNOG MINISTARSTVA PROMETA I KOMUNIKACIJA
 
Vlada FBiH prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u vezi sa preuzetim obavezama iz Pisma namjere koje je potpisala Vlada Federacije BiH i obavezala se da će u konsultacijama s Grupom Svjetske banke i/ili EBRD-om završiti finansijsku i operativnu temeljitu procjenu vrijednosti (due diligence) za BH Telecom d.d. Sarajevo. Ova obaveza predstavlja strukturalnu odrednicu. U cilju implementacije ove obaveze, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija navodi da će BH Telecom d.d. Sarajevo biti kontaktiran od strane ovih finansijskih institucija radi potpisivanja Ugovora o povjerljivosti, kako bi bio osiguran pristup relevantnim podacima.
 
Ista procjena će uslijediti i u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.
 
O MAGISTRALNOM PUTU BIHAĆ - BOSANSKA KRUPA
 
Federalna vlada danas je, na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarrstva Šemsudina Dedića, razmotrila informaciju stanju na magistralnom putu M-14 Bihać - Bosanska Krupa i postavljenom znaku upozorenja o putovanju na vlastitu odgovornost na ovoj cesti. Zadužena je Direkcija za ceste FBiH da odmah otkloni nedostatke i obezbijedi sigurnost saobraćaja na ovom magistralnom putu i ukloni postavljeni znak upozorenja o putovanju na vlastiti odgovornost.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada dala je saglasnost na rebalanse planova poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar i JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu.
 
Usvojen je izvještaj o radu Komisije za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade FBiH i njihovih savjetnika za 2016. godinu.
 
Vlada je usvojila planove i programe rada za 2017. godinu Službe pomoć-informacije, Federalnog zavoda za geologiju, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Gender Centra FBiH i Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH.
 
Razmotrivši informaciju o problemima vezanim za implementaciju Odluke o prestanku rada Jedinice za implementaciju projekata socio­ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja od 28.12.2016. godine, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da poduzme aktivnosti kako bi bila vraćena neutrošena sredstva ove jedinice u Budžet FBiH i preuzme stalna sredstva, pečat i dokumentaciju.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je, na osnovu rezultata javnog konkursa, za direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, na period od četiri godine, imenovala Dinka Musulina.
 
U Radnu grupu za izradu Prednacrta zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, danas su imenovani Branislav Crnogorac, Malik Krivić, Mensud Cibra, Nihad Hodžić, Mustafa Bešić, Ljuban Frljić, Edin Čelik i Silvio Pehar.
 
Danas je, također, imenovana i Radna grupa za izradu Prednacrta zakona o javnom okupljanju, u sastavu Zijad Hodžić, Juro Jakočić, Mersudin Šečerović, Alija Jašarević, Nihad Hodžić, Miralem Muslić, Ljuban Frljić i Silvio Pehar.
 
Vlada FBiH je dala saglasnost da mjeriteljske potrebe Federacije BiH u Savjetu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine zastupaju Almir Badnjević, Zlatan Bilanović, Mehmed Hasanović i Bernard Jovanović. Federalna vlada traži od Instituta za mjeriteljstvo BiH da u prijedlogu akta o imenovanju Savjeta za mjeriteljstvo BiH, koji će dostaviti Vijeću ministara BiH, regulira i pitanja u vezi odgovornosti Instituta prema preporukama i zaključcima Savjeta, redovnog izvještavanja Vijeća o radu Savjeta i prava članova na naknadu za rad u ovom stručno-savjetodavnom tijelu.
 
Nadzornom odboru BNT - Tvornica mašina i hidraulike dd. Novi Travnik Vlada je dala prethodnu saglasnost za donošenje Odluka o imenovanju Adisa Ikanovića za direktora ovog privrednog društva, na period od četiri godine.
 
Saglasnost je data i za imenovanje Elnura Salihovića za člana Nadzornog odbora Energoinvesta d.d. Sarajevo uime državnog kapitala, a na period od četiri godine.
 
Vlada je donijela odluke o raspisivanju Javnog konkursa utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje jednog člana Nadzornog odbora privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo ispred državnog kapitala.
 
Nadzornom odboru PS Vitezit d.o.o. Vitez data je saglasnost za donošenje Odluke o imenovanju Miroslava Puljića za direktora ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine.
 
Vlada FBiH dala je i prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Međunarodnog aerodroma Sarajevo d.o.o. Sarajevo, zbog isteka mandata, odnosno okončanja konkursne procedure, kao i za imenovanje na ove dužnosti, na period od četiri godine, Ismeta Zejnirovića, Maide Hadžiarapović, Amile Pilav Velić, Ševkije Okerića i Vlade Džoića.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.45 sati.
Petak,
15. januar 2021.
VIŠE