89. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.02.2017.
Saopćenje o radu


89. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Razlog za to je što je u toku primjene ovog zakona, koji je na snazi od 14.4.2016. godine, ustanovljeno da su određene životne i pravne situacije nametnule potrebu izmjena i dopuna. Nova rješenja omogućavaju da Zakon o radu bude što bolje primijenjen na poslovni ambijent Federacije BiH i pruži što pravičniju i efikasniju zaštitu prava radnika, olakša i ubrza proces kolektivnog pregovaranja i onemogući eventualne zloupotrebe.
 
Ova ocjena proizašla je i u konsultacijama i razgovorima s poslodavcima, sindikatima i institucijama zaduženim za njegovu primjenu i kontrolu. Izmjenama i dopunama su, također, uvažene inicijative Federalne upravu za inspekcijske poslove za izmjene nekih odredaba s ciljem suzbijanja “sive ekonomije”.
 
Nacrt zakona podržalo je i Ekonomsko-socijalno vijeće na sjednici od 19.12.2016. godine, uz prihvaćanje amandmana premijera FBiH koji se odnosi na dodavanje novog člana koji reguliše prijem u radni odnos u javnim institucijama isključivo putem konkursne procedure.
 
Ovaj član propisuje da se radni odnos zasniva zaključivanjem ugovora o radu, a nakon provođenja procedure prijema propisane pravilnikom o radu poslodavca. Također, propisuje da se u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim osobama s javnim ovlaštenjima na teritoriji FBiH, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač FBiH, kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima FBiH, kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50 posto ukupnog kapitala, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja.
 
Ovo zapošljavanje bit će propisano podzakonskim aktom koji će utvrditi Vlada FBiH i bit će donesen u roku od 90 dana od stupanja Zakona na snagu.
 
Izmjenama i dopunama Zakona je, uz ostalo, precizirano da se, ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ovim zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, za radnika primjenjuje najpovoljnije pravo, osim ako to ovim zakonom nije izričito zabranjeno.
 
Radi sprječavanja zloupotreba, s 15 na pet dana skraćuje se rok u kojem poslodavac mora prijaviti radnika na obavezno osiguranje.
 
Kada je riječ o godišnjem odmoru, propisana je mogućnost da on bude utvrđen kolektivnim ugovorom i u trajanju dužem od 30 dana, a prema prirodi posla i uvjetima rada.
 
Nova je i odredba da se plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji od osnovne plaće, dijela plaće za radni učinak ukoliko je on ostvaren i uvećane plaće. Radni učinak definiše poslodavac u skladu sa općim propisima, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.
 
Najnižu plaću utvrđuje Vlada FBiH nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem. Vlada će, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija u saradnji s Federalnim zavodom za programiranje razvoja i uz prethodne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, propisati metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće.
 
Radnik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa dužan je u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo, odnosno od dana saznanja za povredu prava, zahtijevati od poslodavca ostvarivanje tog prava.
 
Uveden je i član koji omogućava Vladi FBiH da učestvuje u zaključivanju Općeg kolektivnog ugovora, s obzirom da je ona najveći poslodavac u Federaciji BiH.
 
Federalni inspektor rada obavlja neposredni inspekcijski nadzor u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala Federacije i pravnih subjekata s javnim ovlaštenjima od interesa za Federaciju, koji su osnovani posebnim zakonom (institucije i ustanove), a izuzetno i kod drugih poslodavaca, kada ocijeni da je neophodno preduzeti mjere u cilju osiguranja izvršavanja ovog zakona i na osnovu njega donesenih propisa.
 
Detaljno su razrađene i odredbe koje se odnose na prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije.
 
Novo je i to da su propisane kaznene odredbe za poslodavca koji iz neopravdanih razloga ne isplati plaću sa svim pripadajućim doprinosima u zakonom utvrđenom roku.
 
Kako je u pitanju oblast koja je u zajedničkoj nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu dostavljen je na davanje mišljenja svim kantonima.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O IZVRŠENJU KAZNENIH SANKCIJA U FBiH
 
Vlada FBiH je utvrdila i u žurnu parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zanona o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH kako bi on bio usuglašen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH, kojim je preciziran radno-pravni status ravnatelja samostalnih upravnih organizacija i pomoćnika rukovoditelja organa državne službe, a koji više nisu državni službenici.
 
Prema novom stavku 3. članka 123. propisano je da ravnatelja i zamjenika ravnatelja kazneno-popravnog zavoda imenuje i razrješava Vlada FBiH, na prijedlog resornog federalnog ministra, a na temelju javnog natječaja koji raspisuje i provodi tijelo državne službe.
 
Novina je uvođenje javnog natječaja koji prethodi imenovanju ravnatelja i zamjenika ravnatelja zavoda, a koji nije postojao u ranijem zakonskom rješenju. Također, precizirano je da natječaj raspisuje i provodi tijelo državne službe. Propisano je da ravnatelj i zamjenik ravnatelja zavoda nisu državni službenici, da se imenuju na period od četiri godine, ali i da ih Vlada FBiH može razriješiti dužnosti u bilo koje vrijeme. Staro zakonsko rješenje propisivalo je mogućnost još jednog mandata, ali nije sadržavalo odredbe o razrješenju prije isteka mandata.
 
Jedna od novina je da više nema pozicije savjetnika ravnatelja zavoda, jer je sada propisano da ravnatelju zavoda u pojedinim područjima rada mogu pomagati samo pomoćnici, ali ne i savjetnici. Propisano je i da pomoćnici ravnatelja nisu državni službenici, te da se upošljavaju putem javnog natječaja koji raspisuje i provodi tijelo državne službe. Staro zakonsko rješenje nije propisivalo prethodni natječaj za postavljenje, odnosno imenovanje pomoćnika ravnatelja zavoda.
 
Predložena su i nova rješenja kada je riječ o samom izvršenju kaznenih sankcija. Tako rukovoditelj ustanove, uz pisanu suglasnost osuđene osobe, zbog sigurnosti ili zbog organizacije izvršenja kazne zatvora, može federalnom ministru podnijeti prijedlog za premještaj na izdržavanje kazne zatvora u drugi entitet u kojem osuđena osoba ima prebivalište, odnosno boravište. Rješenje o premještaju donosi federalni ministar, nakon pribavljene suglasnosti ministra pravde entiteta u koji se osuđena osoba premješta.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O FEDERALNOM PRAVOBRANITELJSTVU
 
Vlada FBiH utvrdila je i po žurnoj proceduri Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobraniteljstvu, koji propisuje da Federalno pravobraniteljstvo zastupa organe i tijela Federacije BiH u radnim sporovima, uključujući i radne sporove bivšeg Federalnog ministarstva obrane. Organi i tijela FBiH koji su strana u radnom sporu dužni su Federalnom pravobraniteljstvu staviti na raspolaganje sve kapacitete i dokumentaciju potrebnu za adekvatno zastupanje.
 
Dosadašnje desetogodišnje radno iskustvo traženo za vršenje poslova federalnog pravobranitelja i njegovog zamjenika je, prema novom, smanjeno na sedam godina. Za pomoćnika federalnog pravobranitelja potreban radni staž smanjen je sa šest na tri godine. S pet na jednu godinu smanjeno je potrebno radno iskustvo za posao stručnog savjetnika u Federalnom pravobraniteljstvu.
 
U svim slučajevima se potreban radni staž odnosi na period nakon položenog pravosudnog ispita.
 
NEMA ELEMENATA RETROAKTIVNOSTI
 
Nakon razmatranja, Vlada FBiH nije prihvatila inicijative za davanje izvornog tumačenja odredbe Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate, koju je podnio Faris Bogunić iz Odjela za pravne poslove Union banke d.d. Sarajevo. Naime, Vlada smatra da je odredba čije je izvorno tumačenje traženo jasna i nedvosmislena.
 
Dopuna Zakona o visini stope zatezne kamate ne sadrži elemente retroaktivnosti, te se stoga na iznos glavnice utvrđene u izvršnim ispravama iz osnova radnog odnosa za period do stupanja na snagu ovog zakona, tj. do 23.12.2016. godine, obračunava zatezna kamata po stopi od 12 posto godišnje, a od 24.12.2016. godine do trenutka isplate po stopi od 0,2 posto. godišnje.
 
PLAN POSLOVA PREMJERA I USPOSTAVE KATASTRA NEKRETNINA ZA 2017.
 
Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose, usvojila Plan poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2017. godinu, izrađen sukladno Programu poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su u funkciji uspostavljanja premjera i katastra nekretnina. Među aktivnostima planiranim za 2017. godinu su obnova premjera, izrada topografske baze podataka i ažuriranje topografskih podloga 1:5000, komasacija i izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove općina, uspostavljanje katastra nekretnina, adresni registar, i drugo. Planirano je novo snimanje FBiH iz zraka i definiranje novih nadmorskih visina u FBiH.
 
Na osnovu Budžeta FBiH za 2017. godinu, Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove su za realizaciju Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina utvrđena ukupno potrebna sredstva od 1.758.906 KM.
 
Federalna uprava će, na temelju Plana za 2017. godinu, vršiti ugovaranje, inspekcijski nadzor, tehničku kontrolu i prijem poslova i radova i o realizaciji Plana podnijeti izvješće Vladi FBiH. Ukoliko određene poslovi iz Plana ne bude moguće realizirati, Federalna uprava za njih planirana sredstva može iskoristiti za realizaciju drugih poslova.
 
Inače, završetak započetih poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina, što i jeste sadržaj Plana za 2017. godinu, potreban je jer bi dalje odlaganje dovelo do povećanja nesklada sa utvrđenim stanjem u taktičkom posjedu i do povećanja sredstava na usuglašavanju i pripremi podataka za uspostavljanje katastra nekretnina.
 
Nekretnine (zemljišta, zgrade i drugi objekti) predstavljaju dobra od izuzetnog značaja, kako za zajednicu, tako i za svakog njenog člana. Ažurna i kvalitetna evidencija nekretnina, te ažurnost stvarnih vlasničkih odnosa među njihovim korisnicima, preduvjet su njihovog boljeg i racionalnijeg korišćenja. Poseban interes za dobre grafičke i opisne evidencije o nekretninama i pravima na njima javlja se u uslovima bržeg gospodarskog razvoja, obnove ratom uništenih objekata i infrastrukture i značajnih promjena u oblasti vlasničkih odnosa, vraćanja obitelji na svoje posjede, kada evidencije o nekretninama mogu postati limitirajući faktor.
 
Podaci premjera i katastra nekretnina koriste se za gospodarske, znanstvene, upravne i statističke potrebe, dokazivanja prava i uređenje državne granice i linije entitetskog razgraničenja, privatizacije, restitucije i druge potrebe.
 
Današnja rasprava rezultirala je i zaključkom da Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne odnose, u suradnji sa Federalnim zavodom za poljoprivredu u Agropedološkim zavodom i kantonima i općinama, sačini projekt komasacije poljoprivrednog zemljišta u FBiH i da, za ove namjene, ubuduće budu predviđena proračunska sredstva.
 
IZVJEŠĆE O DUGU ZA ČETVRTI KVARTAL 2016.
 
Federalna vlada danas je upoznata s četvrtim ovogodišnjim kvartalnim izvješćem o dugu FBiH. Prema raspoloživim podacima, tijekom četvrtog kvartala 2016. godine je u FBiH po osnovi vanjskog duga ukupno angažirano 41.958.233,61 KM (prema tečaju CBBH na dan 31.12.2016. godine) u više valuta od više kreditora.
 
U istom razdoblju je, po osnovi servisiranja vanjskog duga, isplaćeno ukupno 161.523.859,29 KM. Od toga se 138.391.583,54 KM ili 85,68 posto odnosilo na otplatu glavnice, dok je 23.123.275,75 KM ili 14,32 posto isplaćeno po osnovi troškova kamate i pristojbi. Planirano servisiranje vanjskog duga za ovaj kvartal iznosilo je 163.451.980,56 KM, dok je stvarna realizacija u odnosu na plan manja za 1,18 posto.
 
Vanjski dug je iznosio 5.250.047.181 KM ili 2.829.527.705 dolara. Nominalni iznos duga, preračunat u konvertibilne marke, veći je nego u prethodnom kvartalu za 100.446.445 KM, odnosno 1,95 posto. Vanjski dug je u ovogodišnjem četvrtom kvartalu manji za oko 23 milijuna KM nego u istom razdoblju 2015. godine.
 
Unutarnji dug po osnovi tržišnih (trezorski zapisi obveznice) i netržišnih vrijednosnih papira (obveznice stare devizne štednje, obveznice ratnih potraživanja) na dan 31.12.2016. godine iznosio je 532.502.487 dolara ili 988.031.740 KM i u odnosu na prethodni kvartal je veći za 70.800.000 KM ili 7,11 posto. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine (994,89 milijuna KM) unutarnji dug je manji za 6,85 milijuna KM.
 
Tijekom četvrtog tromjesečja, održano je ukupno sedam aukcija, od čega pet aukcija trezorskih zapisa i dvije aukcije obveznica. Izostanak sredstava Međunarodnog monetarnog fonda, kao i Rebalans proračuna FBiH, doveo je do izmjene planiranog kalendara aukcija, pa je Federalno ministarstvo financija putem novih aukcija vrijednosnih papira u ćetvrtom kvartalu osiguralo dodatnih 150 milijuna KM s domaćeg tržišta.
 
Ukupan vanjski i unutarnji dug na dan 31.12.2016. godine iznosi 6.267.083.137 KM. Ukupan vanjski i unutarnji dug Vlade FBiH, u koji nisu uključene verificirane obaveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva obrane i vojske Federacije, iznosi 6.238.078.921 KM i veći je u odnosu na dug iz proteklog kvartala za 171.246.445 KM ili 2,82 posto. U odnosu na isto razdoblje u 2015. godini (6.268,40 milijuna KM) ukupn dug u FBiH je na kraju 2016. godine manji za oko 30 milijuna KM.
 
Federalno miistarstvo financija će izvješće za četvrti kvartal objaviti na svojoj web stranici, a Glavno tajništvo Vlade FBiH proslijediti Parlamentu FBiH.
 
IZVJEŠTAJ O PROJEKTU „ENERGETSKA EFIKASNOST U BiH” ZA FBiH
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice projekta “Energetska efikasnost u BiH” za Federaciju BiH u periodu od 15.9.2016.do 31.12.2016. godine.Tokom izvještajnog perioda započeti su građevinski radovi na ukupno 15 javnih objekata sa usvojene primarne liste od 32 objekta iz oblasti zdravstva i obrazovanja.
 
Riječ je o osnovnim školama “Zahid Baručija”, „Hašim Spahić” i “Srednje” u Kantonu Sarajevo, Srednjoj mješovitoj školi Žepče, Općoj bolnici Tešanj i osnovnim školama “Hamdija Kreševljaković”, “Musa Ćazim Ćatić” i Prvoj osnovnoj školi u Zeničko-dobojskom kantonu i objektima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu: Dom zdravlja Jablanica, Srednja škola Konjic (LOT1) i Srednja građevinska škola Juraja Dalmatinca, OŠ Fra Didaka Buntića, Srednja škola Čapljina, IV Osnovna škola Mostar i Osnovna škola Crnići (LOT2). Radovi na ovim objektima su okončani. Od javnih objekata u Unsko-sanskom kantonu na listi se nalaze Dom zdravlja Bihać, “I srednja škola Husein Manić, Gimnazija”, “I i II srednja škola” i osnovne škole „Stijena” i “Otoka”. Izbor izvođača radova na ovim objektima je okončan i ugovori dodijeljeni 13.7.2016. godine. Međutim, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, kao naručilac, nije u mogućnosti da uvede izvođača radova na gradilište, jer Vlada i Skupština ovog kantona nisu donijele finalnu odluku o zaduženju kod Federalnog ministarstva finansija.
 
U dosadašnjem dijelu projekta potrošeno je ukupno 8.360.631 KM i trenutno nema računa koji nisu obrađeni i upućeni na saglasnost za plaćanje.
 
Danas je usvojena je i informacija i data saglasnost na Listu objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti u 2017. godini za objekte od značaja za FBiH koju je utvrdio Upravni odbor Projekta “Energetska efikasnost u BiH” za FBiH.
 
DOBRI REZULTATI RADA FMUP-a I FEDERALNE UPRAVE POLICIJE
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaje o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Federalne uprave policije za 2016. godinu, koji će biti upućeni predsjedniku i potpredsjednicima Federacije BiH i Parlamentu FBiH.
 
Federalni MUP je prošle godine, uz ostale aktivnosti, pripremio šest prednacta, nacrta i prijedloga zakona iz oblasti unutrašnjih poslova: Zakon o privatnim detektivima u FBiH, Zakon o prijevozu opasnih materijala, Zakon o policijskim službenicima u FBiH, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH, Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, Zakon o državljanstvu FBiH.
 
Službenici Federalne uprave policije lani su podnijeli 329 službenih izvještaja o počinjenim krivičnim djelima, što je, u odnosu na 2015. godinu, povećanje za 57 izvještaja ili 20 posto.
 
Otkriveno je 808 krivičnih djela, što predstavlja povećanje za 329 iili 68,68 posto u odnosu na 2015. godinu.
 
Izvještaji su podneseni protiv 591 osobe, što je, u odnosu na 2015. godinu, više za 80 osoba ili 15,65 posto.
 
Centar za forenzičku i informatičku podršku registrovao je 2.619 predmeta vještačenja, što je za 387 ili 15 posto u odnosu na 2015. godinu.
 
Ovo su dosad najbolji rezultati koje je Federalna uprava policije ostvarila tokom jedne godine od njenog osnivanja.
 
O MONITORINGU DONJEG DIJELA RIJEKE SPREČE
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalnog zavoda za agropedologiju o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2016. godinu.
 
U dokumentu je, uz ostalo, nevedeno da je na 24 mikrolokacije utvrđen sadržaj žive u tlu iznad dozvoljene granične vrijednosti. Povećane vrijednosti ovog, po zdravlje ljudi, vrlo opasnog teškog metala, kreću se od 0,922 mg/kg do 3,653 mg/kg po uzorku. Rezultati sadržaja žive u tlu u 2016. godini su veći nego u 2014. i 2015. godini. U većini uzoraka detektiran je povišen sadržaj ukupnih oblika teških metala u tlu i to nikla, čije se vrijednosti kreću od 67,37-1136,80 mg/kg, kao i hroma od 39,60 -329,70 mg/kg. U 2016. godini vrijednosti kadmija su povećane samo na jednoj lokaciji, što nije bio slučaj u istraživanjima iz 2014. i 2015. godine. Ovo se smatra pozitivnim pokazateljem smanjenja zagađenosti tla u donjem toku rijeke Spreče ovim teškim metalom.
 
Među mjerama prevencije i sanacije koje bi trebalo poduzeti je zabrana ili ograničenje proizvodnje određenih poljoprivrednih proizvoda na kontaminiranom zemljištu, zabrana ispuštanja otpadnih materija, te naplata troškova remedijacije kontaminiranog zemljišta i troškova poljoprivrednim proizvođačima.
 
PROVEDBA UREDBE O POSTUPKU PROCJENE UTICAJA PROPISA
 
Vlada FBiH je upoznata s provođenjem Uredbe o postupku procjene uticaja propisa u 2016. godini i ocijenila da je uočen je blagi pomak u njenoj u prošloj u odnosu na 2015. godinu.
 
Institucionalni okvir za provedbu postupka procjene uticaja propisa stvoren je u decembru 2013. godine, donošenjem Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koji je osnovao Sektor za koordinaciju politika kao jedinicu za kontrolu provedbe procjene uticaja i regulative na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj Sektor je predviđen kao ključni katalizator u implementaciji RIA mehanizma te koordinaciju procesa između odgovarajućih ministarstava, zainteresirane javnosti i Vlade prilikom pripreme propisa.
 
Najčešći problemi s kojima se ministarstva i drugi organi uprave i dalje susreću u ovom procesu su nedovoljno obučeni kadrovi za sprovođenje postupka procjene uticaja propisa, nedostatak informacija ili znanja o stanju u oblastima i hitne procedure donošenja propisa.
 
U cilju poboljšanja stanja, rečeno je, pri planiranju rada Vlade i federalnih ministarstava neophodno je temeljno sagledati potrebu za provođenjem sveobuhvatne procjene uticaja propisa i, u vezi s tim, utvrđivati realne rokove za predlaganje propisa. Također, treba planirati budžetska ili donatorska sredstva za provođenje sveobuhvatne procjene uticaja propisa na web-stranicama federalnih organa objaviti spiskove organizacija i pojedinaca zainteresiranih za zakonodavne i druge aktivnosti iz djelokruga tog organa, kao i imena svih pojedinaca ili organizacija koji za to podnesu pisani zahtjev.
 
OSPOSOBITI VETERINARSKI INSTITUT
 
Federalna vlada je prihvatila informaciju o problemima vezanim za izgradnju laboratorije za zarazne bolesti životinja u sarajevskom naselju Stup i odobrila izmjenu Programa za osposobljavanje i funkcioniranje Veterinarskog instituta na Stupu.
 
Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu zadužen je da, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima provede potrebne procedure za namjenski utrošak sredstava i putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o tome izvijesti Vladu Federacije BiH.
 
U informaciji je, uz ostalo, navedeno da je, nakon pojave ptičje gripe u 2006. godini i spoznaje da svakodnevno dolazi do novih zaraznih oboljenja koja se mogu prenijeti na ljude, bilo jasno da laboratorij za zarazna oboljenja ne može raditi u zgradi Veterinarskog fakulteta, koji je u prvom redu obrazovna institucija u kojoj svakodnevno boravi veliki broj ljudi. Kako bi ovaj problem bio riješen, odlučeno je da bude rehabilitirana i modernizovana referentna veterinarska laboratorije za ptičju gripu na Stupu kreditnim sredstvima Svjetske banke, gdje bi bili izmješteni laboratorijski kapaciteti koji se trenutno nalaze u zgradi Veterinarskog fakulteta.
 
Zgrada koja je izgrađena u okviru "Projekta pripremljenosti za ptičju gripu" je, u stvari, samo prva faza "Projekta izgradnje dijagnostičke laboratorije za zarazna oboljenja životinja sa pratećim objektima za naučno-istraživački rad i dodatnu edukaciju doktora veterinarske medicine u Federaciji BiH".
 
Imajući u vidu dosadašnju implementaciju projekta osposobljavanja i funkcioniranja laboratorije za zarazne bolesti životinja na Stupu, u ovom trenutku treba stvoriti preduslove za obavljanje tehničkog prijema i dobijanje upotrebne dozvola za izgrađeni objekt.
 
USVOJENA PROCJENA FISKALNIH UTICAJA
 
Federalna vlada je usvojila procjenu fiskalnih uticaja naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta za razdoblje 2017.-2019. godina, kao i izvještaj Radne grupe koja je trebala izraditi prijedlog mogućih rješenja vezanih za pitanje porodilja u radnom odnosu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas je zaduženo da pripremi tekst izjašnjenja o prihvaćenoj opciji mogućih rješenja.
 
Inače, Vlada FBiH je prošle godine zadužila federalna ministarstva rada i socijalne politike, zdravstva i finansija da razmotre pitanje opravdanosti lociranja porodilja u radnom odnosu u sistem socijalne zaštite i da pripreme prijedlog mogućih rješenja, za što je imenovala posebnu radnu grupu. Ova radna grupa je analizirala trenutni status porodilja u radnom odnosu i sačinila prijedlog mogućih rješenja koji je Vlada usvojila u augustu 2016. godine.
 
Poređenja procijenjenih fiskalnih efekata sa izdvajanjima kantona u 2015. godini po osnovu ostvarivanja ovih prava pokazuju da u četiri kantona (Tuzlanski, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski i Zapadno-hercegovački) predviđena neto izdvajanja za naknadu porodilji u radnom odnosu ne bi imala negativnih efekata po kantonalne budžete. Međutim, za ostalih šest kantona ovaj bi efekt bio negativan i zahtijevao dodatna sredstva za reguliranje ovoga prava. Na nivou Federacije BiH, godišnje bi prosječno trebalo osigurati dodatnih 4.679.282,52 KM u odnosu na trenutna izdvajanja.
 
IZVRŠAVANJE OBAVEZA U PRISTUPANJU EU
 
Vlada FBiH je usvojila prvi mjesečni izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije, te zadužila sve federalne institucije da osiguraju adekvatno prisustvo svojih predstavnika u tijelima čiji se sastanci održavaju u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i sastancima koji se organiziraju u sklopu pripreme odgovora na Upitnik EK.
 
Konstatovano je da su svi federalni organi uprave dostavili odgovore na pitanja iz Upitnika EK koja su u njihovoj nadležnosti i time ispunili sve obaveze za koje ih je Vlada FBiH zadužila zaključkom od 23.12.2016. godine.
 
Vlada podsjeća rukovodioce federalnih institucija da je obaveza u skladu sa potrebama procesa integracija, posebno sastancima tijela prema SSP-u i Upitniku EK, osiguranje prevoda pravnih propisa i drugih akata koje od njih traži Europska komisija do 30. aprila 2017. godine. Rukovodioci federalnih organa uprave, posebno resornih ministarstava, dužni su osigurati prisustvo svojih predstavnika na sastancima tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U slučaju da zbog određenih razloga federalni organ uprave nije u stanju osigurati prisustvo svojih predstavnika, dužan je dostaviti pisani materijal za izlaganje Uredu Vlade FBiH za evropske integracije koji će ga prenijeti Europskoj komisiji putem svojih ili predstavnika resorne federalne ili državne institucije kojoj je određena politika najbliža.
 
Federalna vlada danas je, također, prihvatila preporuke EU sa prvih sastanaka pododbora za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj, te za unutrašnje tržište i konkurenciju, kao tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine. Nadležna federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave zadužena su da, svako iz svoje nadležnosti, omogući provođenje preporuka Europske komisije.
 
Ured Vlade FBiH za evropske integracije će današnje zaključke i tekstove preporuka dostaviti nadležnim institucijama radi provedbe i o njima informirati komisije za evropske integracije oba doma Parlamenta FBiH.
 
DOPUNA UREDBE O VRŠENJU OVLAŠTENJA U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
 
Vlada FBiH je dopunila Uredbu o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH i na listu ovih privrednih društava dodala Razvojnu banka FBiH.
 
Kako je precizirano, ova banka je u direktnoj nadležnosti Federalnog ministarstva finansija.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada Federacije BiH danas je dala pozitivno mišljenje na dopunjeni Prijedlog odluke Upravnog odbora Fondacije za održivi razvoj OdRaz o prestanku rada ove fondacije, koji će biti upućen Upravnom odboru na donošenje.
 
Federalna vlada je donijela Rješenje o davanju naloga za upis prava vlasništva na zemljištu bivše kasarne „Safet Hadžić“. Na ovaj način je Zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Sarajevu naloženo da u zk. ul. 55 izbriše Državni sekretarijat za poslove narodne odbrane FNRJ, te upiše pravo vlasništva na neperspektivnoj vojnoj lokaciji bivše kasarne „Safet Hadžić“ (raniji naziv kasarna „Jajce“) u korist Federacije BiH sa 1/1 dijela.
 
Federalna vlada je prihvatila inicijativu za izdvajanje 10.000 KM iz tekuće rezerve Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke s ciljem sufinansiranja sanacije krova Osnovne škole „Pištaline“ Bosanska Krupa. Konačna odluka o odobravanju ovog izdvajana sredstava trebala bi biti donesena već na sljedećoj sjednici Vlade FBiH.
 
Danas je usvojen Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2017. godinu na poziciji “Tekući ransferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije”, u ukupnom iznosu od 3.800.000 KM. Ova sredstva raspoređuju se korisnicima - parlamentarnim političkim strankama i koalicijama, na bazi prethodno utvrđenih kriterija sadržanih u članu 22. Zakona o izvršavanju Budžeta BiH za 2017. godinu, tako što se 40 posto od ukupno utvrđenog iznosa od 3.800.000 KM raspoređuje na sve političke subjekte koji su zastupljeni u Parlamentu FBiH u jednakim iznosima, a 60 posto prema broju poslanika u domovima Parlamenta, izabranim na neposrednim izborima održanim 12. oktobra 2014. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za članicu Interresorne radne grupe za pripremu Periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije Federalna vlada je nominovala Esmu Palić, a za zamjensku članicu Ankicu Kostić.
 
Danas je u Komisiju za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata imenovana Mirela Hadžić.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.10 sati.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE