89. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 03.02.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 88. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 27.01.2017. godine
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu
3. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za davanje izvornog tumačenja odredbe Zakona o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate, koju je podnio Faris Bogunić iz Odjela za pravne poslove Union banke d.d. Sarajevo
4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za političke stranke i koalicije" utvrdženih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o izmjeni Rješenja o formiranju Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata
6. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za isplatu naknada punomoćnicima koji su imali ovlaštenje za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštinama privrednog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo
7. Prijedlog odluke o odobravanju nabavke službenog putničkog vozila za potrebe J.U. Federalne novinske agencije
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gender Centru Federacije Bosne i Hercegovine na plaćanje zakupnine za vrijeme trajanja otkaznog roka za period 01.01-28.02.2017. godine
10. Prijedlog odluke o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu za smještaj Gender Centra Federacije Bosne i Hercegovine
11. Prijedlog rješenja o davanju naloga za upis prava vlasništva na zemljištu bivše kasarne "Safet Hadžić"
12. Prijedlog plana poslova izmjere i uspostavljanja katastra nekretnina za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
13. Kvartalni izvještaj o dugu Q4/2016, s Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj o realizovanim aktivnostima Implementacione jedinice projekta "Energetska efikasnost u BiH" za Federaciju Bosne i Hercegovine za period od 15.09.2016 do 31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
15. Informacija Upravnog odbora Projekta "Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini" za Federaciju Bosne i Hercegovine o usvajanju Liste objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti u 2017. godini za objekte od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
16. Izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
17. Izvještaj o monitoringu donjeg toka rijeke Spreče za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o provođenju Uredbe o postupku procjene uticaja propisa u 2016. godini, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o problemima vezanim za izgradnju laboratorije za zarazne bolesti životinja na Stupu, s Prijedlogom zaključka
20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke o prestanku rada Fondacije za održivi razvoj – ODRAZ
21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za prijem zaposlenika
22. Prijedlog zaključka o nominaciji člana i zamjenskog člana Interresorne radne grupe za pripremu Periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o eliminaciji rasne i svih vidova diskriminacije
23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom zavodu za statistiku za zaključivanje ugovora od djelu
24. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za prijem u radni odnos dva državna službenika, s Prijedlogom zaključka
25. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za raspisivanje javnog konkursa, s Prijedlogom zaključka
26. Zahtjev za davanje prethodne saglasnosti Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
27. Procjena fiskalnih utjecaja naknade umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta za razdoblje 2017-2019. godina, s Prijedlogom zaključka
28. Preporuke EU sa 1. sastanka Pododbora za transport, energiju, životnu sredinu i regionalni razvoj, kao tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
29. Preporuke EU sa 1. sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, kao tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
30. Prvi mjesečni izvještaj o radu Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koji se odnose na evropske integracije od 29.12.2016. godine do 29.01.2017. godine, s Prijedlogom zaključka
31. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine
32. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine
33. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Federalnom pravobranilaštvu
34. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke u svrhu osiguranja uslova za izvođenje nastave za učenike OŠ „Pištaline“, Bosnska Krupa
35. Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje završnog računa JP „Filmski centar Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2016. godinu
36. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
37. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za prijem pet (5) izvršilaca po osnovu Ugovora o djelu
 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE