88. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.01.2017.
Saopćenje o radu
 
88. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O RAZVOJNOM
PLANIRANJU I UPRAVLJANJU RAZVOJEM U FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem FBiH, koji uređuje ciljeve i načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, uređuje vrste strateških kao i dokumenata neophodnih u postupku njihove implementacije, odgovorna tijela, proces razvojnog planiranja i upravljanja, zatim programiranje, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje, financiranje implementacije strateških dokumenata i nadzor.
 
Uspostava ovog sustava omogućava transparentno i usuglašeno razvojno planiranje i upravljanje razvojem u FBiH, kantonima i jedinicama lokalne samouprave i, u najboljem interesu građana, koordinaciju i integraciju strateških dokumenata, javnih i drugih financijskih resursa.
 
Istitucionalni okvir za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u FBiH čine Vlada FBiH, federalni organi uprave i federalne upravne organizacije, Federalni zavod za programiranje razvoja, vlade kantona, kantonalni organi uprave i kantonalne upravne organizacije, jedinice lokalne samouprave i tijela za poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima i jedinicama lokalne samouprave.
 
Savjetodavna tijela su Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem FBiH i vijeća kantona.
 
Razlog za donošenje Zakona je stvaranje pretpostavki za ubrzaniji i ujednačeniji socijalno-ekonomski razvoj, uspostavljanje adekvatnog i harmoniziranog sustava razvojnog planiranja i upravljanja razvojem, koji bi na koordiniran način uključivao sve razine vlasti u FBiH.
 
Koherentan zakonodavni i institucionalni okvir razvojnog planiranja je pretpostavka za uspostavu koordinacionog mehanizma za kreiranje, implementaciju i provedbu javnih politika sukladno prioritetima i standardima pristupanja BiH u EU. Jednako važno je i postizanje učinkovitijeg korišćenja raspoloživih domaćih javnih sredstava u cilju boljih rezultata razvoja. Instrument za pretpristupnu potporu EU (IPA II) podrazumijeva usuglašen sektorski pristup, sa sektorskim strategijama, predvidivim i osiguranim višegodišnjim planiranjem proračuna, osiguranom koordinacijom kako unutar zainteresiranih strana, tako i prema donatorima.
 
Stupanje na snagu Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH će omogućiti izradu strateških dokumenata i pripremu konkretnih prioritetnih projekata koji proizilaze iz strateških dokumenata na svim razinama vlasti, te unaprijediti ukupnu spremnost FBiH za programiranje i učinkovito korištenje sredstava EU.
 
Zakon će, također, doprinijeti ostvarivanju prioriteta iz Reformske agende BiH 2015.-2018. i Akcijskog plana BiH za njezinu implementaciju, posebno u oblasti reforme javne uprave.
 
Zakon određuje da Vlada FBiH, na preporuku Vijeća FBiH, donosi odluku o izradi Strategije razvoja najkasnije 24 mjeseca prije završetka prethodnog planskog ciklusa. Kantonalne vlade, gradonačelnici i općinski načelnici odluke o izradi strategije razvoja donose najkasnije 12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog ciklusa u FBiH.
 
Prema odabranim najprihvatljivijim opcijama iz Dokumenta javne politike - procjene utjecaja - za provedbu ovog zakona, kada je u pitanju uspostavljanje institucionalnog okvira na svim razinama vlasti, nije nužno izdvajanje dodatnih sredstava iz proračuna. Naime, ukoliko se prilikom kreiranja institucionalnog okvira vlade na svim razinama u FBiH opredijele za korištenje postojećih ljudskih resursa, neće biti potrebe za novim financijskim izdvajanjima.
 
Kada je u pitanju uspostava vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem na razini FBiH i kantona, potrebna sredstva će biti osigurana iz redovnih proračunskih sredstava, te uštedama na istim ili sličnim stavkama. Za rad Vijeća FBiH treba osigurati 5.420 KM, a za rad deset kantonalnih vijeća ukupno 8.800 KM. Zakonom je predviđena i izrada Strategije razvoja FBiH, što je proces koji bi trebao započeti u 2018. godini i za čiju izradu treba osigurati 204.000 KM.
 
Kako je poznato, Federalna vlada je donijela Uredbu koja uređuje metodologija planiranja i izvještavanja o radu Vlade FBiH i federalnih ministarstava i institucija. Iako se programi i izvještaji sačinjavaju za proračunsku godinu, njihov sadržaj nije u potpunosti povezan sa sadržajem Proračuna. To je jedan od razloga zbog kojih je ova uredba donesena, čime se proces razvojnog planiranja i izvještavanja nastojao povezati sa izradom proračuna za određenu godinu. Uredba razmatra samo proces planiranja i izvještavanja na razini federalnih organa uprave i upravnih organizacija.
 
Kada su u pitanju kantoni, metodološki okvir za planiranje njihovog razvoja je ujednačen. Naime, devet kantona imaju strategije razvoja izrađene po istoj metodologiji, dok je izrada strategije razvoja u Hercegovačko-neratvanskom kantonu u završnoj fazi. Međutim, ono što izostaje na razini kantona je okvir koji regulira implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje.
 
Treba kazati kako je ovaj pristup donošenja Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u okviru konzultacija podržan od kantona i jedinica lokalne samouprave, što je realna pretpostavka za njegovu punu implementaciju.
 
RAZMATRAN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO
 
Federalna vlada danas je razmatrala Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, čiji je cilj uspostavljanje pravnog okvira za implementiranje odluke Ustavnog suda Federacije BiH, Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava.
 
Kako je danas ocijenjeno, riječ je o izuzetno složenom zakonskom projektu koji, uz to, ima i veoma ozbiljne financijske implikacije po budžet Federacije BiH.
 
Vlada je, stoga, zaključila da Nacrt zakona, u skladu s današnjom diskusijom, vrati na doradu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja kao njegovom obrađivaču. Cilj je da novim zakonom budu jasno odvojeni slučajevi koji su već obuhvaćeni presudama bh. i međunarodnih sudova, a da problematika koja je tretirana Odlukom Ustavnog suda FBiH iz 2009. godine bude predmetom drugog zakonskog rješenja.
 
IZJAŠNJENJA O INICIJATIVAMA
 
Vlada FBiH je prihvatila inicijativu Gradskog vijeća Grada Zenica da Zakon o utvrđivanju naseljenih mjesta i izmjena u nazivu naseljenih mjesta u određenim općinama, bude dopunjen novim naseljenim mjesto Varda, koje će biti izdvojeno iz naseljenog mjesta Briznik. Provedena je sva potrebna procedura neposrednog izjašnjavanja građana i opravdani su razlozi zbog kojih je traženo formiranje novog naseljenog mjesta, kaže se u obrazloženju.
 
Federalna vlada nije prihvatila inicijativu poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Alme Kratine za izmjenu i dopunu Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava. Inicijativa se odnosi na stvaranje pravnog osnova da iz sredstava Fonda solidarnosti FBiH, uz nabavku aparata za kontrolu dijabetesa i trakica za šećer, predviđenu za djecu dijabetičare, bude uvedeno i pravo na inzulinske pumpe za svu djecu dijabetičare kod kojih je inzulinska pumpa medicinski indicirana, bez obzira na njihov status zdravstvenog osiguranja.
 
Predložene izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, bez prethodno osiguranih dodatnih finansijskih sredstava za ove namjene, odnosno kvantifikacije osnovnog paketa zdravstvenih prava, u sadašnjem momentu nisu prihvatljive, uz potpuno razumijevanje ove inicijative
 
Mandatnim programom Vlade FBiH za period 2015.-2018. godina, u dijelu sektora zdravstva, predviđeno je kvantificiranje osnovnog paketa zdravstvenih prava, uključujući i definiranje dodatnih novih izvora finansiranja ovog paketa. I Reformska agenda u okviru javnih finansija predviđa da će u narednom periodu biti smanjeno opterećenje rada, kroz smanjenje doprinosa, pa i doprinosa za zdravstveno osiguranje.
 
U skladu s pozitivnim propisima iz oblasti zdravstvenog osiguranja, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH nije nadležan za nabavku inzulinskih pumpi za djecu dijabetičare iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti, već je to u nadležnosti kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja, pod uvjetom da imaju osigurana sredstva kantonalnih zavoda za ovu namjenu, navedeno je u obrazloženju.
 
Vlada FBiH, nakon razmatranja, nije prihvatila inicijativu za autentično tumačenje člana 6. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, koju je podnio predsjednik Revizorskog tima za koordinaciju Pavo Šljivić. Naime, stav Vlade je da autentično tumačenje odredbe člana 6. nije potrebno, jer je ona jasna i nedvosmislena.
 
IZMJENE I DOPUNE UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OSTVARENIH PO OSNOVU NAKNADA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU
 
Vlada FBiH danas je izmiijenila i dopunila Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.
 
Tako je dopunjena odredba člana 3. Uredbe, te utvrđeno da će posebnim kriterijima u tekstu javnog konkursa koje propisuje nadležno ministarstavo biti predviđeno da će prilikom bodovanja i izrade rang-liste korisnika prednost imati projekti i programi koje su predložili korisnici sredstava koji su registrovani za obavljanje djelatnosti iz oblasti čije se finansiranje predlaže raspisanim javnim konkursom. Ova odredba je ugrađena na prijedlog federalnoih ministarstava rada i socijalne politike i kulture i sporta.
 
Prilikom ocjene ispunjenosti općih kriterija za dodjelu sredstava, pored preporuka stručnjaka iz oblasti u kojoj je pripremljen program ili projekat za čije se finansiranje aplicira, bit će uvažene i preporuke nadležne institucije.
 
Uvažavajući odredbe Zakona o krvi i krvnim sastojcima, ubuduće će programi i projekti iz oblasti organizovanja akcija dobrovoljnog darivanja krvi finansirati Federalno ministarstvo zdravstva, za razliku od dosadašnjeg rješenja prema kojem je to radilo Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
 
S tim u vezi, propisano je povećanje obima sredstava Federalnog ministarstva zdravstva s dosadašnjih 10 na 15 posto od ukupnog iznosa predviđenog za raspodjelu. Analogno tome, ukupan iznos sredstava kojima će raspolagati Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je sa 55 posto smanjen na 50 posto.
 
Propisana je obaveza povrata dodijeljenih sredstava za udruženja građana i humanitarne organizacije koja u ostavljenom roku ne dostave izvještaj o utrošku sredstava ili se utvrdi da su dodijeljena sredstva utrošili suprotno propisanim kriterijima. Također je precizirano ovlaštenje ovih ministarstava da kod nadležnih sudskih organa poduzmu odgovarajuće mjere protiv udruženja koja ne vrate nenamjenski utrošena sredstava.
 
Kako bi bila onemogućena dosadašnja praksa, u Uredbu je dodano novo rješenje po kojem se potencijalni korisnik za sredstva može aplicirati samo u jednom federalnom ministarstvu.
 
500.000 KM AGENCIJI ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM
 
Vlada FBiH danas je odobrila izdvajanje sredstava s pozicije tekućih transfera neprofitnim organizacijama utvrđenih Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova. Riječ je o 500.000 KM namijenjenih za nesmetano funkcionisanje Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom. Sredstva će biti kori[tena za operativne poslove Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koji su neophodni za njeno nesmetano funkcionisanje.
 
Odluka je donesena u skladu s Budžetom FBiH za 2017. godinu i Zakonom o njegovom izvršavanju.
 
ZA PRIPADNIKE BORAČKE POPULACIJE 4.755.000 KM
 
Vlada Federacije BiH donijela je osam odluka koje se odnose na transfere Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u ukuonom iznosu od 4.755.000 KM, namijenjene za boračko-invalidsku zaštitu za 2017. godinu.
 
Tako je od ukupno 270.000 KM, za podršku i finansijsku pomoć Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo odobreno 189.000 konvertibilnih maraka, a Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar 81.000 KM. Ova odluka će biti realizirana u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima u 2017. godini.
 
Programom utroška sredstava za obilježavanja značajnih datuma iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata odobreno je 300.000 KM, od čega 220.000 za sufinansiranje ovih manifestacija, a 80.000 KM kao interventna sredstva koja će biti korištena za podršku programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve.
 
Usvojen je i Program utroška sredstava za sufinansiranje izgradnje spomen-obilježja i uređenja mezarja i grobalja u iznosu od 150.000 KM, od čega je 110.000 za sufinansiranje, a 40.000 KM su interventna sredstva.
 
Za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija predviđeno je 400.000 KM, a sredstva će biti dodjeljivana mjesečno u visini 1/12 raspoloživih budžetskih sredstava u toku godine.
 
Udrugama proisteklim iz odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata su za 2017. godinu utvrđena sredstva od 460.000 KM, od čega je za ove namjene predviđeno 280.000 KM, a 100.000 KM za održavanje Sportskih igara Saveza RVI FBiH i HVIDR-e Mostar, i 80.000 KM su interventna sredstva.
 
Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija odobreno je 675.000 KM, a odluka će biti realizirana u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima.
 
U Programu utroška sredstava za pomoć u liječenju boraca-branitelja utvrđena su sredstva u iznosu od 1.500.000 KM, a bit će dodjeljivana u visini 1/12 raspoloživih sredstava na osnovu pojedinačnih zahtjeva podnesenih do kraja 2017. godine.
 
Usvojenim Programom utroška sredstava za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga predviđeno je 1.000.000 KM. Ova odluka će biti realizirana u skladu s raspoloživim budžetskim sredstvima.
 
PRIHVAĆENE PREPORUKE EU
 
Federalna vlada je prihvatila Preporuke EU s prvog sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost, kao tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine i zadužila nadležna federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave da, u okviru svojih nadležnosti, omoguće provođenje preporuka Europske komisije i dostave tražene informacije. Ured Vlade BiH za evropske integracije zadužen je da današnje zaključke i prihvaćene Preporuke dostavi nadležnim institucijama radi provedbe, a da o njima informira komisije za evropske integracije oba doma Parlamenta FBiH.
 
USVOJENI PLANOVI RADA ZA 2017. GODINU
 
Vlada Federacije BiH danas je usvojila planove rada za 2017. godinu više federalnih institucija - federalnih ministarstava, direkcija, uprava, zavoda... koji su pripremljeni u skladu sa Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i institucija.
 
Finansijsko-informatička agencije
 
Prioritetni programi i aktivnosti koji će obilježiti rad Finansijske-informatičke agencije (FIA) u 2017. godini bit će, prije svega, usmjereni na uspostavljanje jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH. Također, planirana je implementacija druge faze uspostave Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u FBiH, kao i uspostavljanje informacionog sistema Agencije i izrada njenih prioritetnih internih akata. Također, plan predviđa i dalje institucionalno jačanje Agencije.
 
U drugoj fazi uspostave Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u Federaciji BiH, FIA planira izraditi web servis i uputstvo za njegovo korištenje, uspostaviti mrežnu infrastrukturu i sigurnosne mehanizame.
 
Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom
 
Kada je riječ o Federalnoj agenciji za upravljanje oduzetom imovinom, među starteškim ciljevima za 2017. godinu je jačanje kapaciteta za upravljanje oduzetom imovinom. S ciljem izvršenja planiranih zadataka, Agencija će privremeno ili trajno oduzete predmete od kulturne, historijske, umjetničke i naučne vrijednosti ustupiti specijaliziranim ustanovama s kojima će sačiniti pojedinačne ugovore o čuvanju, zakupu ili poklanjanju ove imovine. U periodu prije pravosnažnosti presude, Agencija će osigurati čuvanje nekretnina i pokretnina kako njihova vrijednost ne bi bila degradirana, a po pravosnažnosti presude nastojat će da postigne maksimalnu cijenu pri prodaji oduzete imovine, da bi oštećeni u što većoj mjeri bili namireni. Agencija će u 2017. godini od nadležnih organa, posebno sudova i tužilaštava, prikupljati podatke, statističke preglede i informacije o predmetima u kojima je izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi. Ova vrsta analitičke građe poslužit će za izradu strateških analiza, prijedloga poboljšanja zakonskih i podzakonskih propisa u ovoj oblasti.
 
Federalna uprava za inspekcijske poslove
 
Uvažavajući osnovne nadležnosti koje su definisane zakonima, Federalna uprava za inspekcijske poslove će u 2017. godini svoje djelovanje fokusirati kroz resorne inspektorate, na sprječavanje širenja zaraznih bolesti kod ljudi i životinja i djelovanje u slučaju incidentnih pojava koje utiču na život i zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš. Aktivosti će biti usmjerene i na sprječavanju nelegalnog prometa roba i putnika, pooštrenu kontrolu uvoza proizvoda biljnog porijekla i predmeta opće upotrebe i prehrambenih namirnica. Među zadacima je i kontrola postupka fiskalizacije, zaštita autorskih prava i zaštita potrošača na tržištu Federacije BiH, te brojne druge aktivnosti.
 
Agencija za državnu službu FBiH
 
Osnovni strateški cilj Agencije za državnu službu u FBiH je uspostavljanje okvirnih standarda i principa politike upravljanja ljudskim potencijalima u organima državne službe u Federaciji BiH i jačanje kapacitete nosilaca razvoja politika upravljanja ljudskim resursima.
 
Ovaj strateški cilj i operativni godišnji ciljevi planirani su radi podrške reformi javne uprave u Federaciji BiH i unaprjeđenja sistema upravljanja ljudskim potencijalima u organima državne službe kako bi rad javne uprave bio transparentnan, moderan i efektivan.
 
Agencija za reviziju privatizacije u FBiH
 
U okviru svojih zakonskih ovlasti i obaveza, te radi efikasnog i brzog izvršavanja zadataka, Agencija za reviziju privatizacije u FBiH je za 2017. godinu utvrdila tri ključna strateška cilja. Prvi je upošljavanje revizorskog i administrativnog osoblja koje ispunjava uslove za obavljanje poslova iz njene nadležnosti, zatim profesionalno i odgovorno obavljanje revizije privatizacije privrednih društava i banaka u skladu s raspoloživim materijalnim i ljudskim resursima, te izvještavanje Vlade FBiH, Parlamenta Federacije BiH i cjelokupnue javnosti o procesima revizije.
 
Agencija će, planirano je, u 2017. godini uraditi reviziju 14 privrednih društava i četiri banke.
* * *
 
Danas je Federalna vlada usvojila i planove rada za 2017. godinu Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, Federalnog zavoda za statistiku, Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Arhiva FBiH, Odbora državne službe za žalbe FBiH, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Agencije za nadzor osiguranja FBiH, Generalnog sekretarijata Vlade FBiH, Ureda Vlade FBiH za evropske integracije, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, kazneno-popravnih zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću, Orašju i Tuzli. Na prijedlog Federalnog zavoda za statistiku, utvrđen je Plan provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH za 2017. godinu.
 
Također je, na prijedlog Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošču, usvojen Komunikacijski akcijski plan Vlade FBiH za 2017. godinu.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH je usvojila kvartalni izvještaj o napretku Projekta “Jačanje zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje” (HSEP AF) za period od 1.10. do 31.12.2016. godine.
 
Danas su donesena još dva rješenja kojima se, za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru Vc, korisniku izvlaštenja dozvoljava ulazak u posjed nekretnina potpuno izvlaštenih rješenjem Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju.
 
Federalna vlada se upoznala o sadržaju izvještaja o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade FBiH i Parlamenta FBiH iz nadležnosti ministarstava, uprava i upravnih organizacija, za period oktobar - decembar 2016. godine.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Pavu Bobana (Sarajevoputevi d.d. Sarajevo), Jadranka Puljića (JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar) i Tarika Begića (RMU Banovići d.d. Banovići).
 
Vlada FBiH donijela je Odluku o poništenju ranijeg i ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP „Filmski Centar Sarajevo“ d.o.o. U obrazloženju je navedeno da je razlog za njeno donošenje neuspješno provedena procedura po ranijem javnom oglasu zbog nedovoljnog broja pristiglih prijava. Zbog isteka mandata predsjedniku i članovima Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća, neophodno je što hitnije provesti proceduru raspisivanja novog javnog oglasa i pokrenuti postupak konačnog imenovanja kandidata. Danas je utvrđen i tekst ovog oglasa, a Komisiju zaduženu za provođenje ovog postupka čine Mirjana Lučić (predsjednica), Amra Đendušić, Saida Kastrat, Danijela Marija Boras i Munevera Bečirević (članovi).
 
Vlada FBiH danas je, zbog isteka mandata, razriješila privremeni Nadzorni odbor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Na period od četiri godine u Nadzorni odbor ovog instituta imenovani su Adnan Efendić (predsjednik), Darislav Paponja i Asja Gojačić (članovi).
 
Na današnjoj sjednici je Miralem Alić imenovan za predstavnika Vlade Federacije BiH u Radnu grupu za izradu Strategije za unaprjeđenje i privlačenje direktnih stranih ulaganja u BiH 2016.-2020.
 
Federalna vlada je imenovala Savjet za strane investitore Federacije BiH kao savjetodavno tijelo Vlade FBiH u sastavu Zlatan Vujanović (predsjednik), Amir Zukić, Edita Đapo, Goran Miraščić, Mira Bradara, Nijaz Brković, Marinko Bošnjak, Mia Glamuzina, Muharem Šabić, Asmir Crnkić, Srđan Mićanović, Sedžad Milanović, Željko Laketić, Himzo Smajić, Meho Mašala, Darko Kasap, Dario Sesar, Aleksandar Štrbac, Branimir Muidža, Hamdo Ejubović i Mirsad Jašarspahić (članovi). Članovi Savjeta imenovani su na period od dvije godine.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 13.40 sati.
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE