88. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 27.01.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 87. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.1.2017. godine, Zapisnika 62. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.1.2017. godine, telefonskim putem i Zapisnika 63. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 25.1.2017. godine, telefonskim putem
a) Verifikacija Zaključka
2. Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo
4. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za donošenja Zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, koju je podnijelo Gradsko vijeće Grada Zenica
5. Prijedlog izjašnjenja na Inicijativu za izmjenu i dopunu Odluke o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava, koju je podnijela Alma Kratina, zastupnica u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
6. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za autentično tumačenje člana 6. Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja članova njihovih porodica, koju je podnio gosp. Pavo Šljivić, predsjednik Revizorskog tima za koordinaciju
7. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću
8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo
9. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar
10. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići
11. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o davanju na korištenje službenog putničkog automobila Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom ministarstvu financija
12. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o poništenju javnog oglasa i ponovnom raspisivanju javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora J.P. "Filmski Centar Sarajevo" d.o.o.
b) Prijedlog teksta javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Filmski centar Sarajevo" d.o.o.
13. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova-Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova
14. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rada/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
b) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Transfer za obilježavanje značajnih datuma“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rada/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
c) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama-Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rada/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
d) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama-Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rada/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
e) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama-udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno-oslobodilačkog/domovinskog rata“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
f) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transfer neprofitnim organizacijama-za podršku Fondaciji za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
g) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima-za pomoć u liječenju boraca-branitelja“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
h) Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transfer pojedincima-Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga“, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
15. Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
16. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
b) Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
17. Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za izradu Strategije za unapređenje i privlačenje direktnih stranih ulaganja u BiH 2016-2020
18. Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za strane investitore Federacije Bosne i Hercegovine
19. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-26/2017 od 9.1.2017. godine
b) Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina potpuno eksproprisanih prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina, dostavljenih na Zahtjev broj: 03-31-26-1/2017 od 9.1.2017. godine
20. Kvartalni izvještaj o napretku Projekta „Jačanje zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje“ (HSEP-AF) za period 1.10-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
21. Izvještaj o realizaciji godišnjih planova rada federalnih ministarstava i drugih organa federalne uprave i federalnih upravnih organizacija, zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i zaključaka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i zaključaka Parlamenta iz nadležnosti tih ministarstava, uprava i upravnih organizacija, za period oktobar-decembar 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
22. Izvještaj Radne grupe formirane Rješenjem V. broj: 1634-1/2015, s Prijedlogom zaključka (Radna grupa sa zadatkom da obavi pregovore s predstavnicima Srednjobosanskog kantona i Općine Travnik te za Vladu pripremi cjelovit izvještaj, prijedloge i moguća rješenja u vezi sa Informacijom i izvršenju Odluke Ustavnog suda BiH, br. CH/02/9628 od 30.10.2012. godine i Odluke Doma za ljudska prava prava br. CH/02/9628 od 4.9.2003. godine
23. Informacija u vezi sa korisnicima poticajnih sredstava iz 2015. godine, Obrt „AMI“ iz Ključa, s Prijedlogom zaključka
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za zaključivanje 1 (jednog) ugovora o djelu
25. Preporuke Evropske unije sa 1. sastanka Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost kao tijela u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
26. Analiza procedura kod izdavanja ovlaštenja laboratorijama za obavljanje stručnih poslova-laboratorijskih analiza, s Prijedlogom zaključka
27. Plan rada Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
28. Godišnji plan rada Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
29. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za statistiku za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
30. Godišnji plan rada Arhiva Federacije za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
31. Godišnji plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
32. Godišnji plan rada Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
33. Godišnji plan rada Finansijsko-informatičke agencije za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
34. Godišnji plan rada Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
35. Plan rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
36. Plan rada Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
37. Godišnji plan rada Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
38. Plan rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
39. Godišnji plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Orašje za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
40. Plan i program rada Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
41. Prijedlog odluke o usvajanju Plana rada Agencije za reviziju privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
42. Plan rada Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
43. Godišnji plan rada Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Tuzli za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
44. Godišnji plan rada Federalnog zavoda za programiranje razvoja, s Prijedlogom zaključka
45. Prijedlog komunikacijskog akcijskog plana za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
46. Informacija o potrebi produženja ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, s Prijedlogom zaključka
47. Zahtjev za davanje mišljenja o zaduženju JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar u iznosu od 38.000.000 KM kod Razvojne banke Federacije BiH, s Prijedlogom odluke 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE