40. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 27.12.2007.
Saopćenje o radu

FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA JP «ŽELJEZNICE FBiH»

Na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, kojoj je, po ovlaštenju premijera, predsjedavao dopremijer Gavrilo Grahovac, Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji JP «Željeznice FBiH d.o.o.», Sarajevo za period od 1.1.2008. do 31.12.2012. godine i uputila ga u Dom naroda Parlamenta FBiH radi nastavka procedure usvajanja. Ovaj dom je u prethodnom razmatranju vratio zakonski akt u Nacrt, dok je u istovjetnom tekstu Prijedlog zakona podržan u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta.

Donošenje ovog zakona je obaveza Federacije iz Zakona o željeznicama BiH po kojem vlasnici javne željezničke infrastrukture moraju konsolidovati upravljanje ovom infrastrukturom, kako bi se obezbijedila njena sigurnost i finansijska održivost i, istovremeno, predstavlja dio strategije Vlade FBiH u razvoju željezničkog sektora. Njime se, s ciljem osiguranja finansijske održivosti i stabilnosti poslovanja, uređuje finansijska konsolidacija JP Željeznice FBiH u narednom srednjoročnom periodu, sa stanjem na dan 31.12.2007. godine. Finansijska konsolidacija obuhvata obaveze iz osnova prijeratnog poslovanja sa stranim željezničkim upravama, dug javnim fondovima i javnim prihodima, dio obaveza javnim fondovima u narednom srednjoročju i obaveze po kreditima za obnovu i razvoj željezničke infrastrukture Federacije, što iznosi 179,8 miliona KM, koja bi se osigurala u Budžetu Federacije BiH  u četiri rate precizirane po godinama.

Sredstva koja Federacija BiH, u svojstvu vlasnika državnog kapitala, ulaže u ovo javno preduzeće knjižiće se kao povećanje učešća državnog kapitala koji je ranijih godina umanjivan, zbog iskazanih gubitaka u poslovanju.

Cijeni se da će provođenjem ovog zakona, uz druge mjere, prije svega na poboljšanju poslovanja i racionalizacije, kao i daljnjem povećanju učešća Federacije u zakonskom finansiranju održavanja željezničke infrastrukture i sufinansiranju putničkog i kombinovanog saobraćaja, te učešćem željeznica u distribuciji PDV, doprinijeti postizanju stabilnosti i efikasnosti željeznica.

IZJAŠNJENJE NA AMANDMANE NA PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada je prihvatila amandman Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Amandman se odnosi na uvođenje novog člana Zakona (47 d) kojim se preciziraju prava vlasnika nacionaliziranog stana, u slučaju da općina ne raspolaže odgovarajućim stanom, s tim da je neprihvatljivim ocijenjen stav 3. istog člana o obavezi federalnog ministra prostornog uređenja da propisuje način i postupak utvrđivanja visine protivvrijednosti i druge stvari i pravo na zamjenu za nacionalizirani stan.

Danas nije prihvaćen amandman na isti zakon koji je predložio delegat u istom parlamentarnom domu Zaim Imamović, iz razloga što je suprotan važećoj odredbi člana 46. Zakona prema kojem je rok važenja ugovora o korištenju stana 6.12.2000. godine, po čijem isteku nema zakonske mogućnosti za sticanje stanarskog prava.

 IZMIJENJENA ODLUKA O  BROJU ČLANOVA NADZORNIH ODBORA U KOJIMA OVLAŠĆENJA VRŠI FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

Vlada je donijela Odluku kojom se mijenja ranija Odluka o broju članova nadzornih odbora u privrednim društvima u kojima ovlašćenja po osnovu državnog kapitala vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Tako u JP Elektroprivreda BiH Nadzorni odbor sačinjava sedam,  a u BH Gas-u , Unis-u, Energoinvest-u, Hidrogradnji i Terminalima Federacije  po pet članova. 

ODLUKA O PRIJENOSU OKONČANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE LUČKOG MOSTA NA GRAD MOSTAR

Odlukom Vlade FBiH se odobrava prijenos okončanog Projekta rekonstrukcije Lučkog mosta na Grad Mostar kao dijela investicije finansirane iz Budžeta FBiH sa 1.555.603 KM.

Time se omogućava uknjižba ove građevine u knjigovodstvene evidencije Grada Mostara.

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRIROTETNIH VERTIKALNIH PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju BiH i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koje će se pružati osiguranim licima na teritoriji FBiH.

Tako se bliže reguliše pravo osiguranika na ugradnju stena i dopunjuje program invanzivne i interventne kardiologije i program operatvinih zahvata kongentilnih srčanih mana kod djece.

Izmjenama i dopunama se uvodi i nabavka aparata i traka za kontrolu dijabetesa kod djece sredstvima Fonda solidarnosti. Novim rješenjima se bliže reguliše pravo osiguranika na korištenje rekombinantnog faktora koagulacije VIII u okviru programa hemofilije.

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja ranije je već usvojio ove izmjene i dopune koje su usklađene i sa Finansijskim planom Fonda solidarnosti FBiH za 2008. godinu.

VISINA NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNIH ODBORA FEDERALNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, Vlada je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog odluke o visini naknada za rad članova upravnih odbora federalnih zdravstvenih ustanova  koja se odnosi na federalne zavode za javno zdravstvo, za kontrolu lijekova i za transfuzijsku medicinu, čiji je osnivač Parlament FBiH, kao i na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Agenciju za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, osnovane u skladu sa posebnim zakonima iz oblasti zdravstva. Cilj odluke je ujednačavanje kriterija i naknada u svim ovim ustanovama, u skladu sa preporukama Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH.

Predsjedniku upravnog odbora utvrđuje se mjesečna naknada u visini prosječne neto plaće zaposlenih u FBiH za prethodni mjesec, a 80 posto od toga iznosi mjesečna naknada članovima upravnog odbora.

Propisano je, također, da predsjedniku i članovima upravnog odbora ovih ustanova koji dolaze izvan sjedišta te ustanove pripada i naknada troškova prijevoza.

Budući da se ove naknade isplaćuju iz sredstava zdravstvene ustanove i po nalogu njenog direktora, precizirano je da će se odluka primjenjivati od momenta usklađivanja finansijskih planova federalnih zdravstvenih ustanova.

NAKNADE PREDSJEDNIKU I ČLANOVIMA ODBORA ZA REVIZIJU INVESTICIJSKE BANKE FBiH

Danas donesenom Odlukom Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Investicijske banke FBiH, regulisala visinu naknada predsjedniku i članovima Odbora za reviziju ove banke, imenovanih na ove dužnosti 15.6.2007.godine.

Prema Odluci, predsjedniku pripada 600 KM, a članovima Odbora po 500 KM mjesečno, kao i iznos putnih troškova za one koji žive van sjedišta Banke. Isplata sredstava se vrši na teret operativnih troškova Banke, o čemu će Banka zaključiti pojedinačne ugovore sa svim članovima.

Utvrđivanje ovih naknada izvršeno je u skladu sa visinom naknada članova Nadzornog odbora u ovoj, kao i drugim bankama, te sa visinom sličnih naknada u javnim preduzećima od federalnog i kantonalnog značaja.

PROGRAM LIKVIDACIJE ZAVODA ZA PLATNI PROMET

Vlada je razmatrala i usvojila Program likvidacije Zavoda za platni promet kojim se utvrđuju preostali zadaci, njihovi nosioci i dinamika izvršenja. Tu su, između ostalog, normativne aktivnosti, u okviru kojih treba donijeti izmjene ranijih odluka o davanju nekretnina na korištenje drugim subjektima gdje se stvarno stanje ne podudara sa ranijom odlukom, pripremanje ugovora o korištenju poslovnih prostora bivšeg Zavoda, pripremanje odluka o prijenosu vlasništva Zavoda nad stanovima na Federaciju BiH, kao i prijenos na Federaciju ostalih udjela Zavoda u drugim subjektima.

Sve zadatke valja realizirati do kraja naredne godine, pa je Vlada zadužila likvidatora da intenzivira aktivnosti i uskladi Program sa primjedbama i prijedlozima iz današnje rasprave.

Danas du donijete i izmjene Odluke o načinu finansiranja poslova koje će agencije AFIP Sarajevo i FIP Mostar obavljati za potrebe korisnika kojim se produžava rok čuvanja i raspolaganja arhivom Zavoda na magnetnim medijima.

Na ovaj se način realiziraju obaveze nastale pružanjem  usluga čuvanja arhive u 2007. godini, za šta će se sredstva obezbijediti iz likvidacione mase Zavoda.   

 O UTROŠKU SREDSTAVA ZA REKONSTRUKCIJU I OPREMANJE ZRAČNE LUKE MOSTAR

Vlada je nakon razmatranja prihvatila Izvještaj o utrošku sredstava namijenjenih za rekonstrukciju i investiciono održavanje i opremanje Međunarodne zračne luke - aerodrom Mostar koji je pripremilo Federalno ministarstvo  prometa i komunikacija. Za ove namjene je u toku 2006. godine iz Budžeta FBiH izdvojeno dva miliona KM. Vlada je zadužila ovo ministarstvo da pripremi odluku kojom će se, za ovaj iznos, regulisati dokapitalizacija Međunarodne zračne luke –aerodrom Mostar, po osnovu Odluke o prebacivanju i programu utroška sredstava iz Budžeta FBiH.

SAGLASNOST NA MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU ( SPIRA PROJEKAT)

Vlada je dala saglasnost na potpisivanje Memoraranduma o razumijevanju za projekat SPIRA između USAID-a i Vlade FBiH kojim se promovira razvoj malih i srednjih preduzeća. Ovo se namjerava ostvariti putem poboljšanja uvjeta za registraciju, efikasnijeg inspekcijskog nadzora i pojednostavljene procedure izdavanja građevinskih dozvola za poslovne subjekte. U program su, uz Vladu FBiH, uključena i federalna ministarstva finansija (Porezna uprava), trgovine, razvoja, poduzetništva i obrta, okoliša i turizma, prometa i komunikacija, pravde i Federalnog i kantonalnih ministarstava prostornog uređenja.

Pojednostavljivanje postupka izdavanja dozvola i režima inspekcija implementira se kroz ugovor sa Chemonics-om kako bi se otklonili uočeni nedostaci u ovoj oblasti.

Provođenje aktivnosti u okviru ovog projekta koje će trajati do augusta 2009. godine koordiniraće Vlada FBiH. Očekuje se da implementacija projekta  osigura skraćenje vremena potrebnog za registraciju za 30%, smanjivanje dokumentacije i procedura za zanatske radnje,  duplo skraćivanje vremena za izdavanje odobrenja za renoviranje ili gradnju zgrade, harmoniziranje prostornog planiranja u svim kantonima, uvođenje EU standarda u oblasti građevinarstva i pojačan inspekcijski nadzor tokom gradnje. Tu je, između ostalog, i veća transparentnost u odnosima Vlade sa poslovnim subjektima kod izdavanja odobrenja za poslovanje, građevinske dozvole i regulatorne inspekcije.

Vlada je zadužila resorna ministarstva da, u okviru svojih nadležnosti, počnu pripreme zakona i drugih propisa neophodnih za implementaciju ovog projekta.

PODRŽANE IZMJENE I DOPUNE SPORAZUMA O PRIJENOSU NADLEŽNOSTI I NASTAVKU RADA KOMISIJE ZA IMOVINSKE ZAHTJEVE RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

Vlada je razmatrala i podržala Prijedlog sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Republike Srpske o prijenosu nadležnosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica u skladu sa članom XVI Aneksa 7  Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Riječ je o pomjeranju roka za završetak rada ove komisije za godinu dana ( sa 31.12. ove na 31.12. slijedeće godine), budući da nastavak rada zahtijevaju upravo donesene izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima kojim se propisuje pravo pokretanja upravnog spora. Kako je izvjesno da će nezadovoljne osobe iskoristiti svoje pravo i pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Sudu BiH ocijenjeno je neophodnim da Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica nastavi rad radi postupanja po zahtjevima Suda BiH.

BILANS ENERGETSKIH POTREBA ZA 2008. GODINU

Vlada je nakon  razmatranja usvojila  Bilans  energetskih potreba za 2008. godinu.

Osnova za njegovu izradu su podaci energetskih subjekata uz procjenu Sektora energije.  Proizvodnja uglja za ovu godinu planirana je na 6,71 miliona tona,  a potrošnja na 6,505 miliona tona. Od toga će, prema planu, 5,24  miliona tona biti isporučeno termoelektranama, industrijskim potrošačima 605,4 hiljada tona, a za ostale potrošače 655 hiljada tona, dok je za izvoz predviđeno 209,5 hiljada tona. Ovako bilansirane količine su prema ocjenama dovoljne za stabilnu snabdjevenost tržišta ovim energentom.

Za ovaj  period je planirana proizvodnja električne energije od  8.304 gigawata  i potrošnja od 8.068 gigawata. Prisutan je bilansni višak od 8,068 hiljada gigavata  i  u ovim veličinama omogućava stabilno snabdijevanje potrošača.

Kada se radi o derivatima nafte, planiran je uvoz od 860 hiljada tona što treba da bude dovoljno za osiguranje stabilnog snabdijevanja tržišta naftnim derivatima.

Ukupne količine prirodnog gasa planirane za  ovu godinu iznose  226,076 miliona kubnih metara, što je za 10% više u odnosu na prethodnu. 

PRODUŽENJE BORAVKA U MIROVNOJ MISIJI UN

Na prijedlog Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, utemeljen na zahtjevu UN DPKO, Vlada je donijela Odluku kojom je dala saglasnost da se pripadniku bh. kontingenta civilne policije s područja FBiH Saši Prodanoviću produži boravak u mirovnoj Misiji u Liberiji. Produženje iznosi godinu dana i odnosi se na period od 22. decembra ove do 22. decembra slijedeće godine.

  O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA SUZBIJANJA RADA NACRNO

Vlada je razmatrala Izvještaj o realizaciji Akcionog plana suzbijanja rada nacrno od 2. do 31. 07. i od 5. 11. do 1. 12. ove godine i zaključila da je akcija u cijelosti bila uspješna.

U akciji je učestvovalo 155 inspektora iz svih kantona koji su nadzor vršili na područjima drugih kantona po posebnom ovlaštenju direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove. Među inspektorima je bilo 36 poreskih inspektora koji imaju ovlašćenja da zatvaraju objekte zbog uočenih nepravilnosti.

Ukupan broj evidentiranih novozaposlenih lica nakon završetka kompletne akcije je iznosio 61.881, dok je sa evidencije nezaposlenih brisano  25.643 lica što ukazuje na sporo reagiranje zavoda za zapošljavanje. Porezni inspektori su tokom prvog dijela akcije kod kontrolisanih subjekata  utvrdili neplaćene obaveze poreza na plaću i doprinosa za zdravstvo i PiO i nezaposlene u iznosu od 27 miliona KM i 1,5 miliona neplaćenih ostalih poreza.

Vlada je zadužila Federalnu upravu za inspekcijske poslove da u saradnji sa kantonalnim inspekcijama nastavi u redovnom radu smanjivati broj radnika nacrno, kao i da u naredna dva mjeseca izvrši kontrolu rada Zavoda i vođenja evidencije nezaposlenih u FBiH po kantonima.

Zaključeno je da se kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja obavežu da sudskim putem obezbijede naplatu potraživanja po osnovu doprinosa, a takva inicijativa biće upućena i Fondu PiO za naplatu dugovanja.

Ukazano je i na potrebu da se u zakonima i drugim propisima pooštre sankcije za poslodavce koji zapošljavaju radnike nacrno. 

O  IZGRADNJI ENERGETSKIH OBJEKATA

Vlada je, nakon razmatranja, usvojila Informaciju o preispitivanju Odluke o proglašenju javnog interesa, pristupanju i pripremi izgradnje elektroenergetskih objekata, izboru strateških partnera i pristupanju dodjeli koncesije za izgradnju novih elektroenergetskih objekata u gornjem toku rijeke Neretve.

Zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da nastavi sa aktivnostima na tom planu i procedurom pregovoranja sa podnosiocima zahtjeva za dodjelu koncesije, u skladu sa Smjernicama za pregovore o elementima ugovora o koncesiji, vodeći računa o interesima općine Konjic kada se radi o korišćenju najsavremenijih tehnologija, uz zaštitu okoliša i stanovništva, posebno za slučaj plavnog vala. Odluku o davanju ovlaštenja za pregovore dala je i Komisija za koncesije Federacije BiH 30.novembra ove godine.

Resorno ministarstvo treba da provede i postupak revizije Studije izvodljivosti za HE Bjelimići, sa PHE Bjelimići i HE Glavatičevo-Kompenzacioni bazen koju će izvršiti Konzorcij sastavljen od multidisciplinarnog ekspertnog tima, a troškove revizije snosiće Intrade-energija.

Imajući u vidu specifičnost prostora, složenost projekta i stavove javnosti, Vlada je zaključila da od podnosioca zahtjeva za dodjelu koncesije treba zatražiti dodatna istraživanja i izradu dodatnih studija i ekspertiza kojim bi se stručno elaborirao hidro-geološki i seizmološki aspekt, uticaj na okoliš i klimatski, kao i drugi prirodni uticaji (uzvodne nizvodne vodotoke, plavni val).

RAST JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BiH

U periodu januar-oktobar ove godine ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi u Federaciji BiH iznosili su 4,7 milijarde konvertibilih maraka, što je 610,9 miliona KM, ili 15 posto više nego u istom razdoblju 2006.godine.

Kako se ističe u danas usvojenoj Informaciji o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar-oktobar 2007. godine, najveći dio tog iznosa, odnosno 42 posto, pripao je kantonalnim i općinskim  budžetima, slijede vanbudžetski fondovi s 35 posto, dok je federalnom budžetu pripalo 20 posto, a ostalim korisnicima tri posto.

Kada se zasebno posmatra kategorija budžeta na svim nivoima (FBiH, kantoni i općine), riječ je o 2,9 milijarde KM prihoda, odnosno 13-postotnom povećanju u odnosu na lanjski desetomjesečni period.

I ostali javni prihodi - na osnovu vodnih cestovnih i ostalih naknada - bilježe rast od 27 posto, te su naplaćeni u ukupnom iznosu od 199,7 miliona KM.

Zabilježen je i pozitivan trend prikupljanja prihoda fondova: ukupno 1,6 milijarde KM što, u odnosu na prošlu godinu, predstavlja povećanje od 232,9 miliona KM, odnosno 16 posto. Tako je za deset ovogodišnjih mjeseci Fondu PiO doznačeno 917,3 miliona KM, zavodima zdravstvenog osiguranja 644,4 miliona KM, a na ime doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti naplaćeno je 87,4 miliona KM.

PODRŠKA SPORAZUMU O IZMIRENJU DUGOVANJA PREMA IFC

Vlada je razmatrala i prihvatila Prijedlog sporazuma o izmirenju duga prema Međunarodnoj finansijskoj korporaciji (IFC), utemeljen na usaglašenim stavovima sa pregovora predstavnika Vlade FBiH i ove finansijske institucije od 12.12.2007. godine.

Prema Prijedlogu sporazuma ukupan dug Federacije BiH je 10 miliona eura ( po osnovu dugovanja “Energoinvesta” iz Sarajeva i TKA Cazin), koliko iznosi glavnica bez kamata, s tim da se sporazum potpiše najdalje 31.12.2007.godine, a dug plati do 1.aprila 2008.godine.

Za potpisnika ovog dokumenta Vlada je ovlastila dopremijera i federalnog ministra finansija Vjekoslava Bevandu.

O RADU KOMISIJE ZA VERIFICIRANJE RATNIH TRAŽBINA

Vlada je, na današnjoj sjednici, izmijenila i dopunila Rješenje o imenovanju Komisije za konačno verificiranje ratnih tražbina proistekle iz potrebe velikog broja zahtjeva koje je Komisija dužna riješiti u naknadno utvrđenom roku. Stoga je rok za ovaj posao sa 25.9.2007. godine pomaknut na 30.3.2008. godine. Istovremeno je izvršena i neophodna izmjena koja se odnosi na visinu naknade članovima Komisije koja je imala u radu 4.500 predmeta i još 300 novih za rješavanje u naknadno utvrđenom roku.

IMPLEMENTACIJA SISTEMA POSLOVNE REGISTRACIJE

Projekat elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH koji je, uz finansijsku podršku Svjetske banke, inauguriran u našoj zemlji 19.7.2007. godine, nije u potpunosti implementiran u Federaciji BiH iz objektivnih razloga, kaže se u Informaciji koju je o ovim pitanjima pripremilo Federalno ministarstvo pravde. Kao razlozi se navode manjkavost računarskog programa koji služi za registraciju, nedovoljna obučenost službenika na ovim poslovima, njihov nedovoljan broj, problemi sa centralnim serverom u Sarajevu i njegovim održavanjem, usklađivanje procedura sa Poreznom upravom i sl.

Budući da se radi o pitanju od izuzetnog značaja za stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, čija je implementacija uvjet za finansijsku podršku budžetima u iznosu od 25 miliona dolara, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da, u saradnji s Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH i, u koordinaciji sa Svjetskom bankom, poduzme nužne korake i mjere kako bi se postojeći problemi otklonili i omogućila puna implementacija elektronske registracije poslovnih subjekata u FBiH.

 O AKTIVNOSTIMA FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA,
 PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Vlada je usvojila tri informacije o aktivnostima iz nadležnosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

U Informaciji o implementaciji Evropske povelje za mala i srednja preduzeća riječ je o realizaciji aktivnosti na donošenju Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva u FBiH, Zakona o registrovanju poslovnih subjekata u FBiH, te Projekta poticaja u poduzetništvu čiji je cilj uspostava poduzetničke infrastrukture. Uz finansijsku pomoć Vlade Velike Britanije od 2,7 miliona KM u funkciju je stavljen novi sistem za registraciju firme u roku od pet dana, te počele pripremne aktivnosti na izradi strategije razvoja ekonomskog razvoja BiH što obuhvata i razvoj u FBiH.

Razvoj porodičnog biznisa u FBiH, prema Informaciji o ovim pitanjima, još je, uglavnom, zastupljen kao dopunska djelatnost, iako je čak 80 odsto privatnog biznisa u obiteljskom vlasništvu.Resorno ministarstvo koje je tokom ove godine pomagalo povratničke obitelji koje pokreću obiteljski biznis ukazuje na potrebu intenzviranja aktivnosti u narednom periodu na tom planu.

U Informaciji o stanju razvijenosti i ograničenjima u osnivanju i radu tehnoloških parkova u FBiH se predlaže da se ubuduće u ove svrhe više angažuju sredstva poticaja za razvoj poduzetništva, kao i donatorska sredstva.

O IZDAVANJU OKOLIŠNIH DOZVOLA

Razmatrajući Informaciju o problemu izdavanja okolišnih dozvola u FBiH, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da u narednom periodu  intenzivira kampanju na afirmaciji i edukaciji zainteresiranih za okolišne dozvole.

U Informaciji se navodi da je prvi put u Federaciji donesen set zakona vezanih za zaštitu okoliša kojim su utvrđeni strožiji kriteriji u ovoj oblasti u skladu sa evropskim standardima. Uvedena je okolišna dozvola kao nova zakonska obaveza privrednih subjekata. Time se okoliš štiti na efikasniji način. Privrednim subjektima su određeni rokovi prilagođavanja ovim standardima,  a za nove pogone i postrojenja njihovo puštanje u rad uslovljeno je prethodnim dobijanjem okolišne dozvole u skladu sa Pravilnikom o pogonima i postrojenjima kojim se definišu instalacije za koje okolinsku dozvolu isključivo daje Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Izvršena je podjela nadležnosti u dobijanju okolinskih dozvola između Federacije i kantona, dok se za naročito male pogone i postrojenja dozvole izdaju u općinama u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i druga resorna ministarstva da zakone i programske dokumente iz okvira svoje nadležnosti usklade sa Zakonom o zaštiti okoliša kako bi se osiguralo dobijanje okolišnih dozvola za  privredne subjekte do utvrđenog roka. Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zaduženo da hitno pripremi izmjene i dopune Zakona o zaštiti okoliša kako bi se raniji rok za dobijanje okolišnih dozvola za postojeće pogone i postrojenja produžio do 1.1.2010. godine.

O STANJU U OBLASTI OBRAZOVANJA U FBiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je za današnju sjednicu Vlade FBiH pripremilo sveobuhvatnu Informaciju o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u FBiH u ovoj godini, sa prijedlogom prioritetnih aktivnosti u slijedećoj godini.

Od statističkih pokazatelja pominju se podaci o 124 predškolske ustanove sa 8.724 djeteta, 1089 osnovnih škola sa 238.887 učenika i 209 srednjih škola sa 104.960 učenika.

Budući da je obrazovanje prema Ustavu nadležnost kantona, kapaciteti za obavljanje funkcija obrazovanja, kao i izdvajanja za ove svrhe, bilo po učeniku, bilo po visini plaća i naknada zaposlenih u obrazovanju, različiti su od kantona do kantona. Ova oblast u Bosni i Hercegovini se, zavisno od nadležnosti, finansira iz javnih sredstava entitetskog, kantonalnog, Brčko Distrikta i općinskog budžeta, što znači iz trinaest zasebnih budžeta. I pored toga što izdvajanja za obrazovanje u kantonalnim budžetima predstavljaju visoku stavku u odnosu na ukupno raspoloživa budžetska sredstva, ne mogu se smatrati dovoljnim.

Kao prioritetne aktivnosti u slijedećoj godini Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je predložilo, a Vlada usvojila iniciranje harmonizacije zakonodavstva na kantonalnom nivou sa odgovarajućim zakonima na državnom nivou, kao i iniciranje i praćenje razvoja institucionalne strukture upravljanja i koordiniranja u obrazovanju, posebno u sferi saradnje i koordinacije sa kantonalnim ministarstvima obrazovanja, te osavremenjavanje obrazovne statistike u skladu sa evropskim standardima.

***

Sjednica Vlade FBiH završena je u 13,40 sati.

 

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE