87. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.01.2017.
Saopćenje o radu

 
87. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O BANKAMA
 
Cilj donošenja novog Zakona o bankama, čiji je Prijedlog na današnjoj sjednici u Mostaru utvrdila Vlada FBiH, jeste podizanje razine otpornosti pojedine banke, kao i cjelokupnog bankovnog sustava, kako bi, kapitalno ojačane, pružile veću podršku realnom sektoru. Ovaj zakon uređuje osnivanje, poslovanje, upravljanje, superviziju poslovanja, restrukturiranje i prestanak rada banaka. Također, namjera Zakona, definiranog kroz 254 članka i usuglašenog s Međunarodnim monetarnim fondom, jeste uspostavljanje cjelovitog pravnog okvira za restrukturiranje banaka kako bi održale financijsku stabilnost, a upotrebu proračunskih i javnih sredstava svele na najmanju moguću mjeru.
 
Tako će gubitke propasti banke snositi najprije njezini dioničari i vjerovnici, uz ograničenje da oni ne mogu pretrpjeti veće gubitke od onih koje bi pretrpjeli u slučaju provođenja stečajnog postupka nad bankom. Na taj način se štite interesi deponenata i održavaju ključne funkcije banke. Radi izbjegavanja moralnog hazarda, dioničari i vjerovnici banke moraju biti svjesni rizika od gubitaka u slučaju propasti banke i taj rizik adekvatno procjenjivati i vrednovati, što će doprinijeti disciplini tržišta.
 
Banka u svom poslovnom imenu mora imati riječ “banka” ili neku koja na stranom jeziku ima to značenje. Nitko ne može koristiti “banka” ili izvedenice te riječi u smislu oznake djelatnosti, proizvoda ili usluga, bez dozvole ili ovlaštenja Agencije za bankarstvo FBiH, osim ako je takva upotreba utvrđena i odobrena posebnim zakonom ili međunarodnim sporazumom, ili je iz konteksta u kojem se koristi riječ jasno da se ona ne odnosi na bankarske djelatnosti.
 
Banka ne može u svom poslovnom imenu koristiti riječi koje mogu dovesti do pogrešnih zaključaka klijenata i drugih osoba o statusu ili konkurentskoj poziciji te banke ili se njima povređuju prava drugih osoba. To se naročito odnosi na riječi koje mogu stvarati zabludu o predmetu poslovanja, identiteta banke i njezinih osnivača, povezanosti s drugim pravnim osobama i konkurentske prednosti u odnosima prema klijentima.
 
Kako je propisano, nitko osim banke se ne može baviti primanjem depozita ili drugih sredstava s obvezom vraćanja, niti davanjem kredita na području Federacije BiH, osim ako za to nije ovlašten zakonom
 
Banci je zabranjeno zaključivanje izričitih ili prešutnih sporazuma, donošenje odluka i drugih akata i ulaženje u transakcije koje imaju za cilј bitno sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišne konkurencije. Zabranjena joj je i zloupotreba dominantanog položaja ili koncentracija kojom se bitno sprječava, ograničava ili narušava konkurencija stvaranjem ili jačanjem dominantnog položaja na financijskom tržištu. Banka je gospodarsko društvo koje se osniva u pravnoj formi dioničarskog društva, a mogu je osnovati i domaće ili inozemne pravne i fizičke osobe, a smatra se otvorenim dioničarskim društvom, neovisno o broju dioničara.
 
Na pitanja koja nisu uređena Zakonom o bankama primjenjuju se odredbe propisa o gospodarskim društvima koje uređuju dioničarska društva, kao i odredbe propisa koji uređuju računovodstvo i reviziju, unutarnji platni promet, devizno poslovanje, Centralnu banku BiH, posredovanje u osiguranju, sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, tržište vrijednosnih papira, likvidacijski i stečajni postupak i drugih zakona koje banke moraju primjenjivati.
 
U postupku izrade Zakona su, osim članova radne skupine koju je imenovala federalna ministrica financija, koju su činili predstavnici Agencije za bankarstvo i ovog ministarstva finansija, učestvovali i međunarodni konzultanti angažovani kroz misije tehničke pomoći Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke (Projekat jačanja bankarskog sektora).
 
Prihvaćene su i određene primjedbe i sugestije Udruženja banaka BiH i one su postale sastavni dio teksta Zakona. Također, prihvaćene su neke dodatne sugestije MMF-a vezano za odredbe koje propisuju instrumente unutarnjeg restrukturiranja banaka, te dodatno međusobno harmonizirane pojedine  prijelazne i završne odredbe u entitetskim zakonima o bankama.
 
Prilikom formuliranja odredaba Zakona korištena je domaća regulativa i dobra praksa zemalja u okruženju, kao i relevantni propisi Europske unije, čiji su standardi ugrađeni i prilagođeni pravnom sustavu i uvjetima domaćeg financijskog tržišta.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O AGENCIJI ZA BANKARSTVO FBiH
 
Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije BiH (FBA), čiji su osnovni ciljevi očuvanje i jačanje stabilnosti bankovnog sustava, zaštita deponenata, te unaprjeđivanje njegovog sigurnog, kvalitetnog i zakonitog poslovanja.
 
Među njezinim nadležnostima su utvrđivanje i provedba aktivnosti i mjera radi očuvanja i jačanja stabilnosti bankovnog sustava, izdavanje i oduzimanje dozvola za rad i drugih odgovarajućih akata subjektima i supervizija poslovanja bankovnog sustava, te nalaganje supervizorskih mjera.
 
U nadležnosti FBA spada donošenje akata, supervizija i poduzimanje potrebnih mjera u svezi sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, koje se odnose na subjekte bankovnog sustava, u suradnji s nadležnim organima i institucijama u oblasti sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Agencija, također, provodi zaštitu prava i interesa korisnika financijskih usluga u bankovnom sustavu, nadzire primjenu propisa iz ove oblasti i poduzima druge aktivnosti i mjere. Osnovni razlog za donošenje novog Zakona o Agenciji proizilazi iz potrebe usuglašavanja njegovih odredaba s novim Zakonom o bankama i Zakonom o faktoringu u smislu proširenja ovlasti i veće odgovornosti Agencije za bankarstvo.
 
Donošenjem ovog zakona federalni propisi se usuglašavaju s relevantnim zakonodavstvom Europske unije i inoviraju, obzirom da je važeći zakon donesen 1998. godine i da je, u međuvremenu, pretrpio veći broj izmjena i dopuna.
 
Na razini Europske unije dodatno je unaprijeđen pravni okvir u području bankarstva, te je kreiran novi skup pravila koji čini takozvani CRD IV paket propisa. To je jedan od glavnih alata kojim se na razini EU želi izbjeći restrukturiranje problematičnih banaka novcem poreznih obveznika, što je bila posljedica ekonomske krize u dijelu država članica. Polazišna točka nove regulatorne politike EU je prebacivanje odgovornosti za rezoluciju banaka primarno na dioničare i vjerovnike, zatim na sredstva prikupljena na razini cijelog bankovnog sustava u vidu stabilizacijskog fonda, a tek ako ta sredstva ne bi bila dovoljna, bila bi korištena državna potpora. Osnovna ideja je povećanje odgovornosti za uredno poslovanje banaka kako bi mogle neometano obavljati svoju funkciju financijskih intermedijara i kanalizirati raspoloživa sredstva depozitara s ciljem razvitka i otvaranja novih radnih mjesta.
 
Stoga novi zakoni o Agenciji za bankarstvo FBiH i o bankama uspostavljaju pravni okvir za restrukturiranje banaka u FBiH s ciljem poduzimanja mjera koje, u uvjetima financijske krize, trebaju spriječiti ili ublažiti nastupanje kriznih situacija kako kod pojedinačne banke, tako i kod bankovnog i financijskog sustava u cjelini. Na taj način se osigurava i učinkovito restrukturiranje banke čije je stanje takvo da ona ne može, ili vjerojatno neće moći nastaviti poslovati.
 
Postojeći mehanizmi nisu dovoljni niti odgovarajući za rješavanje problematičnih banaka jer ne omogućavaju dovoljno brzu i efikasnu intervenciju nadležnih tijela, ne osiguravaju u potrebnoj mjeri održavanje ključnih funkcija banke, a tako ni očuvanje financijske stabilnosti. Shodno tome, sada je Agenciji omogućeno raspolaganje širim spektrom djelotvornih mjera i instrumenata koji omogućuju blagovremenu i učinkovitu intervenciju nad problematičnom bankom.
 
Ove mjere i instrumente bi bilo moguće primijeniti prije i nakon oduzimanja dozvole za rad banci, s ciljem održanja njezine ključne funkcije i osnovne poslovne aktivnosti, uz istodobno ograničavanje troškova restrukturiranja i negativnih utjecaja na ekonomski i financijski sustav. Agencija će, kao tijelo nadležno za restrukturiranje, raspolagati takvim instrumentima koji omogućavaju individualan pristup restrukturiranju banke, uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, pa će samim tim i ti instrumenti biti efektivniji i efikasniji.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O HRANITELJSTVU U FBiH
 
U sklopu reforme socijalne zaštite u Federaciji BiH, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o hraniteljstvu. Postojeće stanje u oblasti hraniteljstva u FBiH karakterizira neharmoniziran, nepotpun i nedovoljno osnažen sistem socijalnog zbrinjavanja najranjivijih kategorija stanovništva, djece i odraslih bez porodičnog staranja, koji nije usklađen s međunarodnim standardima i potrebama hranjenika. Ovo ukazuje na neophodnost harmoniziranja i usklađivanja pravnog okvira i prakse s međunarodnim standardima.
 
Zakon definira hraniteljstvo kao oblik zaštite izvan vlastite porodice kojim se djetetu ili odrasloj osobi, osiguravaju smještaj i zaštita u hraniteljskoj porodici koju čine hranitelj, njegov bračni ili vanbračni partner i drugi srodnici s kojima hranitelj živi u zajedničkom domaćinstvu.
 
Hranitelj je predstavnik hraniteljske porodice ili samac koji ima sklopljen hraniteljski ugovor i pruža usluge zaštite hranjeniku, a potencijalni hranitelj je osoba za koju je utvrđeno da ispunjava uvjete za bavljenje hraniteljstvom i nema sklopljen hraniteljski ugovor.
 
Hranjenik je dijete, mlađa punoljetna osoba do završetka redovnog školovanja i najduže godinu dana nakon završetka redovnog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života, te odrasla osoba koja je ostvarilo pravo na usluge zaštite izvan vlastite porodice.
 
Prijedlog zakona o hraniteljstvu utvrđuje dvije vrste naknada. Hraniteljsku naknadu po hranjeniku u tradicionalnom hraniteljstvu, obračunatu mjesečno u visini 15 posto prosječne isplaćene neto plate u Federaciji BiH za prethodnu godinu, s tim da se naknada uvećava za 15 posto za svakog narednog hranjenika, odnosno hraniteljsku naknadu po hranjeniku u specijalizovanom hraniteljstvu, obračunatu mjesečno u visini 30 posto prosječne isplaćene neto plate u Federaciji BiH za prethodnu godinu, s tim da se ona uvećava za 20 posto za svakog narednog hranjenika.
 
Definisana je i naknada za izdržavanje hranjenika u tradicionalnom hraniteljstvu, obračunata mjesečno u visini 30 posto prosječne isplaćene neto plate u Federaciji BiH za prethodnu godinu, odnosno naknadu za izdržavanje hranjenika u specijalizovanom hraniteljstvu, obračunatu mjesečno u visini 50 posto prosječne isplaćene neto plate u Federaciji BiH za prethodnu godinu.
 
Hraniteljstvo se obavlja na osnovu ugovora o međusobnim pravima i obavezama koji sklapaju centar za socijalni rad i potencijalni hranitelj.
 
Hranjenik ostvaruje osnovnu i specifičnu zaštitu i pomoć u hraniteljskoj porodici koja je njemu poticajno i pozitivno porodično okruženje, a smještajem u hraniteljsku porodicu on postaje njen ravnopravni član. Hranjenik se upućuje na smještaj u hraniteljsku porodicu u njegovoj lokalnoj zajednici radi održivosti porodičnih i drugih socijalnih veza i očuvanja postignutog nivoa njegove socijalne uključenosti, osim ako to nije u njegovom interesu ili na tom području nema hraniteljske porodice.
 
U odnosu na potrebe hranjenika, hraniteljstvo može biti tradicionalno, specijalizovano, hitno i povremeno.
 
Osoba koja želi biti hranitelj mora biti državljanin Bosne i Hercegovine, punoljetna, imati prebivalište u FBiH, poslovnu i zdravstvenu sposobnost, te najmanje srednjoškolsko obrazovanje. Uz to, mora dokazati da članovi hraniteljske porodice nemaju neizmirenih poreskih obaveza. Treba imati kompetencije za zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba, prema stručnoj procjeni centra, kao i stambene i materijalne uslove.
 
IZMIJENJEN AMANDMAN NA PRIJEDLOG PROSTORNOG PLANA
 
Vlada Federacije BiH danas je izmijenila jedan od svojih amandmana na Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na Koridoru Vc“, o kojima bi se Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH trebao izjasniti na sjednici zakazanoj za 25.1.2017. godine.
 
Riječ je o amandmanu koji je utvrđivao obuhvat autoceste u širini od 2.000 metara. Stav Vlade FBiH je da to nije potrebno određivati obzirom na to da je članom 2. Zakona o Autocesti na Koridoru Vc obuhvat detaljno definiran.
 
IZVJEŠTAJ O PRIVATIZACIJI FABRIKE OBUĆE GORUŠA
 
Federalna vlada prihvatila je izvještaj Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH o privatizaciji tehničko-tehnološke cjeline Fabrika obuće Goruša s pripadajućim zemljištem u vlasništvu preduzeća KTK “Visoko” d.d. Visoko.
 
KTK “Visoko” d.d. Visoko, Porezna uprava Federacije BiH, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH su zaduženi da nastave aktivnosti na realizaciji zaključka Vlade FBiH od 3.11.2016. i da na osnovu relevantne dokumentacije utvrde iznos dugovanja za uvezivanje radnog staža bivših radnika ove fabrike obuće.
 
OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA ZA JEDANAEST MJESECI 2016. GODINE
 
Vlada FBiH prihvatila je danas informaciju u kojoj je navedeno da su u razdoblju siječanj - studeni 2016. godine ukupno ostvareni javni prihodi u Federaciji BiH iznosili 6.906,9 milijuna KM, što je za šest posto ili približno 400 milijuna KM više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. U navedeni iznos nisu uključena sredstva financiranja.
 
Ukupni proračunski prihodi iznosili su 4.072,7 milijuna KM i veći su za sedam posto ili za 262,4 milijuna KM u odnosu na 2015. godinu.
 
Prihodi izvanproračunskih fondova ostvareni su u iznosu od 2.676,6 milijuna KM i veći su za četiri posto, odnosno za 105,2 milijuna KM, dok su javni prihodi ostalih korisnika u FBiH iznosili 157,6 milijuna KM i veći su za 26 posto ili za 32,3 milijuna KM.
 
Ukupni prihodi, sa uključenim sredstvima na ime otplate vanjskog duga, tekući transferi i donacije i primici Proračuna Federacije BiH iznosili su 2.001,6 milijuna KM i veći su za jedan posto ili za 28,9 milijuna KM u odnosu na period siječanj - studeni 2015. godine. Prihodi po osnovu neizravnih poreza za Proračun Federacije BiH iznosili su 1.226,2 milijuna KM, a ukupno ostvareni neporezni prihodi Proračuna Federacije BiH iznosili su približno 305 milijuna KM i veći su za sedam posto ili 21,1 milijuna KM.
 
Najveći rast u apsolunom i procentualnom iznosu bilježe naknade za priređivanje igara na sreću, koje su u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine veće za 12,5 milijuna KM. Rast od 26 posto ili za 5,5 milijuna KM su zabilježili prihodi po osnovu naknada i pristojbi, dok su prihodi od naplaćenih novčanih kazni veći za tri posto, odnosno za 0,3 milijuna KM u odnosu na period siječanj - studeni 2015. godine. Rast od pet posto zabilježen je i kod prihoda po osnovu naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda, dok su prihodi krajnjih korisnika veći za 13 posto, ili za 15,2 milijuna KM.
 
Prihodi po osnovu dividendi uplaćenih od strane poduzeća s vlasničkim udjelom Vlade FBiH bilježe pad za osam posto, tj. za 7,1 milijun KM.
 
Ukupno ostvareni prihodi kantonalnih proračuna, uključujući proračune općina, kantonalne direkcije cesta i ostale korisnike javnih prihoda, a sa uključenim grantovima i transferima drugih razina vlasti, iznosili su 2.551,5 milijuna KM i veći su za šest posto ili za 146,7 milijuna KM.
 
Prihodi izvanproračunskih fondova u Federaciji BiH za izvještajno razdoblje siječanj - studeni 2016. godine ostvareni su u iznosu od 2.676,6 milijuna KM, s rastom od četiri posto u odnosu na prethodnu godinu. Doprinosi za mirovinsko-invalidsko osiguranje naplaćeni su u iznosu od približno 1.478 milijuna KM i veći su za tri posto ili za 42,3 milijuna KM, za zdravstveno osiguranje u iznosu od 1.076,3 milijuna KM i veći su za šest posto ili za 56,7 milijuna KM, a za osiguranje od neuposlenosti u iznosu od 122,3 milijuna KM i što je povećanje od pet posto ili 6,1 milijun KM.
 
O USPOSTAVLJANJU JEDNOŠALTERSKOG SISTEMA POSLOVANJA
 
Vlada FBiH je prihvatila informacija o radu i poduzetim aktivnostima Interresome radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH s ciljem realizacije reforme procesa registracije poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini.
 
Sveobuhvatnom reformom procesa registracije nastoji se povećati konkurentnost privrede Federacije BiH, te jačanjem efikasnosti, efektivnosti, kvalitete, fleksibilnosti i transparentnosti javnog sektora upotrebom inovativnih rješenja i informaciono-komunikacionih tehnologija stimulisati rast i razvoj privatnog sektora.
 
Očekivani rezultati uključuju uspostavljanje jednošalterskog sistema registracije i omogućavanje online registracije privrednim subjektima u FBiH, skraćenje procesa registracije poslovnih subjekata (d.o.o.) na tri dana (ne uključujući registraciju PDVa) za sve vrste društava sa ograničenom odgovornošću, smanjenje neophodnih koraka za registraciju poslovnih subjekata u Federaciji BiH za 50 posto i troškova registracije poslovnih subjekata, povećanje broja novoregistrovanih privrednih subjekata za 15 posto u FBiH u periodu 18 mjeseci nakon implementacije reformi, u usporedbi s periodom od dvije godine prije reformi.
 
Cilj je i poboljšanje pozicije BiH u oblastima registracije poslovnih subjekata u izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja, do kraja projekta, i povećanje transparentnosti rada Vlade Federacije BiH objavljivanjem online poslovnog registra.
 
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je za pripremu izmjena i dopuna Zakona o gospodarskim društvima, i ukidanja Uredbe o uvjetima koje je poduzeće odnosno druga pravna osoba dužna ispunjavati u pogledu broja zaposlenih radnika radi obavljanja registrirane djelatnosti. Ovo je u skladu s preporukama iz “Analize procesa registracije i povezanih pravnih akata u FBiH, kao preteče uspostavljanja jednošalterskog sistema i procesa registracije” iz novembra 2016. godine.
 
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da, u što kraćem roku, Vladi dostavi Nacrt zakona o elektroničkom potpisu i prateće podzakonske akte.
 
Federalno ministarstvo pravde zaduženo je da, nakon implementacije Presude Ustavnog suda Federacije BiH 2.12.2015. godine, u skladu s preporukama iz “Analize”, provede aktivnosti izmjena i dopuna Zakona o notarima i Tarife o nagradama i naknadama notara, a potom i Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH s ciljem uspostavljanja jednošalterskog sistema i procesa registracije.
 
Ovo ministarstvo je dužno i da, u saradnji sa sudovima u FBiH i Visokim sudskim i tužlačkim vijećem, uz tehničku podršku Grupacije Svjetske banke, donese uputu za proces digitalizacije starih sudskih spisa i arhiva.
 
Vlada je Federalno ministarstvo finansija zadužilo da izmijeni i dopuni Pravilnik o dodjeljivanju identifikacijskih brojeva i poreznoj registraciji poreznih obveznika na teritoriju FBiH, također u skladu s preporukama iz “Analize procesa registracije i povezanih pravnih akata u Federaciji BiH”.
 
U cilju realizacije zaključka, zadužena federalna ministarstva će surađivati s drugim ministarstvima i tijelima Vlade FBiH, Grupacijom Svjetske banke, kao i drugim federalnim organima uprave i upravnim organizacijama.
 
UBRZATI DONOŠENJE PROPISA ZA UVEZIVANJE STAŽA
 
Nakon što je danas razmatrala usmenu informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u zavidovićkoj „Krivaji“ u stečaju, Vlada FBiH je ocijenila da ovaj problem treba posmatrati u svjetlu uvezivanja staža i radnika drugih kommpanija.
 
Stav Vlade je da treba ubrzati donošenje izmjena Zakon o privatizaciji poduzeća, i u isto vrijeme, donijeti novi zakon koji bi regulirao neizmirene obveze za PIO/MIO iz već predviđenih sredstava u Proračunu FBiH za 2017. godinu.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Vlada FBiH danas je dala saglasnost na Sporazum o saradnji između Agencije za državnu službu FBiH i Mreže instituta i škola za javnu upravu u Centralnoj i Istočnoj Evropi ­ NiSPAcee, s ciljem provođenja projekta “Obuka uposlenika u oblasti upravljanja infrastrukturnim projektima za sektor voda u FBiH”. Za potpisivanje Sporazuma ovlašten je direktor Agencije.
 
Danas je prihvaćenja informacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma o aktivnostima vezanim za prijedlog izvještavanja o kvalitetu zraka prema Evropskoj agenciji za zaštitu okoliša, do uspostave oficijelne strukture na nivou BiH. Vlada je naložila Federalnom hidrometeorološkom zavodu da, do uspostave oficijelne strukture, izvještava o kvalitetu zraka.
 
Vlada se danas izjasnila da nije zainteresovana za kupovinu četiri nekretnine u Nacionalnom parku „Una”, te je njihovim vlasnicima dala da ih prodaju drugoj osobi uz cijenu koja nije niža od navedene u ponudi i pod uvjetima koji za kupca nisu povoljniji od uvjeta što ih sadrži ponuda za prodaju Vladi FBiH.
 
Na današnjoj sjednici Federalne vlade prihvaćeni su Program rada i Finansijski plan Odbora za javni nadzor za 2017. godinu, a ovi dokumenti će biti objavljeni na web-stranicama Vlade FBiH i Federalnog ministarstva finansija.
 
Vlada Federacije BiH danas je zaključila da nema primjedbi u pogledu potpisivanja izmijenjenog Sporazuma između Vlade Savezne Republike Njemačke i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o grobovima žrtava rata.
 
Federalna vlada danas je utvrdila mišljenja o amandmanima na Prijedlog zakona o osiguranju i na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima.
 
KADROVSKE ODLUKE I RJEŠENJA
 
Federalna vlada danas je dala ovlaštenje Kenanu Osmanagiću da je zastupa na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar.
 
Zbog isteka mandata, te činjenice da je procedura konačnog izbora i imenovanja okončana, Vlada FBiH je razriješila dužnosti privremenog predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i za predsjednika Upravnog odbora ovog instituta imenovala Kenana Spahića. Mandat predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja traje do isteka mandata Upravnog odbora ovog instituta, a koji je na period od četiri godine imenovan 8.6.2016.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 12.00 sati.
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE