87. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.01.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 61. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 12.1.2017. godine, telefonskim putem i Zapisnika 86. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.1.2017. godine,
2. Nacrt zakona o bankama
3. Nacrt zakona o Agenciji za bankarstvo u Federaciji Bosne i Hercegovine
4. Nacrt zakona o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
6. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje motornih vozila Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova-Federalnog ministarstva unutarnjih poslova
7. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje službenog putničkog vozila Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine
8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o saradnji između Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Mreže instituta i škola za javnu upravu u Centralnoj i Istočnoj Evropi - NISPAcee
9. Prijedlozi rješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 
b) Prijedlog rješenja imenovanju o predsjednika Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja 
10. Izvještaj o privatizaciji Tehničko-tehnološke cjeline Fabrika obuće Goruša s pripadajućim zemljištem u vlasništvu preduzeća „KTK Visoko“ d.d. Visoko, s Prijedlogom zaključka
11. Izvještaj o radu Drugostepene stambene komisije za dodjelu zamjenskih stanova, dodjelu stanova i obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine za period 30.6.2016-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
12. Izvještaj o radu Komisije za vođenje drugostepenog disciplinskog postupka za namještenike federalnih organa državne službe za period od 23.3.2016-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
13. Izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
14. Izvještaj o radu Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
15. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima januar-novembar 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
16. Informacija o prijedlogu strukture izvještavanja Bosne i Hercegovine o kvalitetu zraka prema Evropskoj Agenciji za okoliš (EEA), s Prijedlogom zaključka
17. Informacija Federalnog pravobranilaštva o aktivnostima poduzetim povodom zahtjeva iz akta Službe za upravu – imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Centar Sarajevo (izjašnjenje u predmetu utvrđivanja prava vlasništva u korist Ćatić Ferida na nekretnini označenoj kao k.č.226/3), s Prijedlogom zaključka
18. Informacija o radu i poduzetim aktivnostima Interresorne radne grupe za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja i elektronske registracije poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
19. Informacija o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava po aplikacijama Salihić protiv Bosne i Hercegovine, Ap.br. 6056/14 i Sjedinović protiv Bosne i Hercegovine, Ap.br. 8760/16 i prijedlogu za zaključenje prijateljske nagodbe, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
21. Prijedlozi zaključaka
a) Prijedlog zaključka u vezi s prodajom nekretnina u Nacionalnom parku „Una“ (ponuđač: Koštić Zoran) 
b) Prijedlog zaključka u vezi s prodajom nekretnina u Nacionalnom parku „Una“ (ponuđač: Milica Stanković) 
22. Zahtjev za davanje instrukcije za dalje postupanje u vezi s trajnim smještajem federalnih organa i tijela u Sarajevu
23. Informacija u vezi kupoprodaje „Staklene banke“ u Mostaru
24. Program rada i finansijski plan Odbora za javni nadzor za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
25. Prijedlog mišljenja u pogledu potpisivanja izmjenjenog Sporazuma između Vlade Savezne Republike Njemačke i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
26. Informacija o pripremi Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini, s Prijedlogom zaključka
27. Ispravka Amandmana na Prijedlog prostornog plana posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na koridoru Vc“
28. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o osiguranju čiji su predlagači Edin Mušić, Mladen Bošković i Vesna Švancer, zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
29. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o osiguranju čiji su predlagači Edin Mušić, Mladen Bošković i Vesna Švancer, zastupnici u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
30. Prijedlog izjašnjenja o amandmanima na Prijedlog zakona o osiguranju koje je podnio Klub poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Paralmenta Federacije Bosne i Hercegovine
31. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima, koje je podnio Klub poslanika SDP BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
32. Prijedlog izjašnjenja na Amandman na Prijedlog zakona o osiguranju, koji je podnio Aner Žuljević, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
33. Informacija (usmena) o problematici regulisanja statusa uvezivanja staža zaposlenika "IP Krivaja" d.o.o. Zavidovići u stečaju
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE