86. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.01.2017.
Saopćenje o radu


86. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
PROGRAM RADA VLADE FBiH ZA 2017. GODINU
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila svoj Program rada za 2017. godinu, u koji ulaze i godišnji planovi rada svih federalnih institucija koje Vlada usvaja pojedinačno.
 
Ovogodišnji Program rada rađen je na osnovu Programa rada Vlade FBiH za mandatni period 2015.-2018. godina, Programa ekonomskih reformi FBiH 2017.-2019., Reformske agende za BiH za period 2015.-2018. koju su usvojile sve vlade u BiH i godišnjih planova rada federalnih ministarstava. Program rada za 2017. godinu donesen je u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija, kojom je propisan postupak planiranja, te obrasci i vremenski okvir provođenja procesa izrade planova i izvještaja, koju je Vlada FBiH donijela u 2014. godini.
 
Ovom uredbom definisana je obaveza svih federalnih ministarstava da donose trogodišnje strateške planove, godišnje planove rada i izvještaje o radu. Uredba uređuje postupak izrade i usvajanja planova i izvještaja o radu, uključujući osnovne korake i metodologiju, kojih će se pridržavati službenici federalnih ministarstava, u skladu sa svojim pravima i dužnostima utvrđenim Ustavom, zakonima i drugim propisima Federacije Bosne i Hercegovine.
 
Programom su definisani strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će u ovoj godini provoditi i federalna ministarstva na realizaciji zacrtanih strateških ciljeva. Precizno su navedeni nosioci aktivnosti, rokovi izvršenja, mjere učinka za izlazne (direktne) rezultate, očekivani godišnji rezultati, te izvori i iznosi sredstava.
 
Strateški ciljevi i programi Vlade u 2017. godini vezani su za dalje usklađivanje domaćeg sa zakonodavstvom Evropske unije, očuvanje makroekonomske stabilnosti i jačanje budžetske odgovornosti, ekonomske reforme, izgradnju i rekonstrukciju transportne, energetske i okolišne infrastrukture, nastavak reformi pravosuđa i javne uprave, zdravstva i socijalnog sektora. Nastavljaju se borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, jačanje saradnje sa organizacijama civilnog društva, zaštita od diskriminacije, te jačanje regionalne saradnje i koordinacije između kantona.
 
Prioriteti Vlade FBiH u 2017. godini su projekti intenziviranja privrednog razvoja, jačanja unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH i vladavine prava, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine. U saradnji s drugim nivoima vlasti u BiH, Federalna vlada će raditi na evroatlanskim integracijama u cilju obezbjeđenja dugoročno održivog i stabilnog sistema koji će FBiH učiniti konkurentnijom.
 
Među strateškim ciljevima federalnih ministarstva su održanje fiskalne stabilnosti FBiH, osiguranje vladavine prava, poboljšanje sigurnosti cestovnog saobraćaja, stvaranje ambijenta za efikasno funkcionisanje i razvoj energetskog sektora, izgradnja postojeće i nove transportne infrastrukture, uspostavljanje efikasnog, stabilnog i održivog sistema PIO, rekonstrukcija stambenih jedinica za raseljene osobe i zatvaranje kolektivnih centara, regulisanje i unaprjeđenje prava boračkih populacija i drugo.
 
AMANDMANI NA PRIJEDLOG ZAKONA O JEDINSTVENOM REGISTRU
KORISNIKA GOTOVINSKIH NAKNADA NA KOJE SE NE UPLAĆUJU DOPRINOSI
 
Vlada FBiH utvrdila je danas nekoliko amandmana na Prijedlog zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi.
 
Jednim od njih je precizirano da kantonalne registre, koji čine sastavni dio Jedinstvenog registra, uspostavljaju, vode i održavaju nadležna kantonalna ministarstva. Cilj je pojednostavljenje procesa prikupljanja podataka, te će pojedini kantoni uspostavljati dijelove Jedinstvenog registra - kantonalne registre, objedinjavati sve isplate koje podliježu obavezi evidentiranja s područja kantona, te dalje paziti na kontinuiranu evidenciju isplata i održavanje odgovarajućeg nivoa materijalno-tehničkih i kadrovskih pretpostavki za njegovo funkcionisanje. Osim toga, naglašeno je da veći dio isplata planiranih za evidentiranje u Jedinstvenom registru ima određeni kantonalni propis kao pravni osnov.
 
Utvrđen je i amandman po kojem su vlasnici Jedinstvenog registra Federacija BiH i kantoni.
 
U skladu sa ovim je i amandman koji propisuje i nadzor kantonalnih ministarstva nad primjenom zakona u dijelu koji se odnosi na kantonalne registre.
 
Također je utvrđen i amandman kojim je evidencijom isplata u Jedinstvenom registru obuhvaćena i oblast zaštite porodice s djecom.
 
RAZMATRANA INFORMACIJA O PRIPREMI IZMJENA ZAKONA O POSEBNIM PRAVIMA DOBITNIKA RATNIH PRIZNANJA I ODLIČJA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI
 
Vlada Federacije BiH je razmatrala informaciju Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata o pripremi izmjena Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji s ciljem provedbe presude Ustavnog suda Federacije BiH od 7.11.2012. godine.
 
Nadležno federalno ministarstvo zaduženo je da još jednom, prije utvrđivanja predloženih izmjena, u cjelini sagleda njihove financijske aspekte.
 
SAGLASNOST ZA SPONZORIRANJE SPORTSKIH KLUBOVA
 
Federalna vlada dala je saglasnosti Nadzornom odboru JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar o sponzoriranju sportskih klubova.
 
Saglasnost je data za sponzorske ugovore sa HŠK Zrinjski u iznosu od 300.000 KM (bez PDV-a) i NK Široki Brijeg u iznosu od 240.000 KM (također bez PDV-a).
 
SAGLASNOST „OPERATORU - TERMINALI FEDERACIJE“
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost Upravi privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, da, uime i za račun Federacije Bosne i Hercegovine, preduzima sve pravne i druge radnje pred nadležnim organima vlasti, sudovima ili drugim tijelima državne uprave, s ciljem usklađivanja faktičkog stanja nekretnina sa stanjem nekretnina u zemljišnim knjigama i plati sve zavisne troškove koji nastanu u vezi s pokretanjem i uknjižbom imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice do okončanja postupka uknjižbe imovine na Federaciju BiH i na „Operatora - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.
 
Svi eventualni troškovi i zahtjevi koji bi mogli biti istaknuti od strane trećih osoba u postupku pokretanja i uknjižbe imovine i plaćanja poreza na prenos imovine, a koji izlaze iz okvira dijela zavisnih troškova koji nastanu u postupku pokretanja i uknjižbe imovine, bit će posebno razmatrani i donošene posebne odluke Vlade FBiH.
                Premijer FBiH je ovlašten da, uime Federacije BiH, potpiše punomoć Upravi privrednog društva „Operator - Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za preduzimanje ovih radnji.
 
SAGLASNOST ZA KREDITE STANDARD
FURNITURE FACTORY I TOLA COMPANY
 
Vlada Federacije BiH dala je za dva privredna društva prethodne saglasnosti o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije kod Union banke d.d. Sarajevo za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu.
 
Saglasnost je data za kompanije Standard Furniture Factory d.d. Sarajevo za kredit u iznosu od 753.594 KM i Tola Company d.o.o. Zenica, u iznosu od 800.000 KM.
 
 
KASARNA „KAMENICA“ DATA NA DUGOROČNO KORIŠTENJE OPĆINI JAJCE
 
Federalna vlada dala je Općini Jajce na korištenje, bez naknade, kasarnu „Kamenica", ukupne površine 49.049 kvadratnih metara, s pripadajućim objektima i infrastrukturom i zadužila Službu za zajedničke poslove organa i tijela FBiH da sačini ugovor sa ovom općinom kojim će biti uređeno pitanje naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture (utrošak električne energije, grijanja, vode, telefona, odvoza otpada i drugih obaveza), nastalih korištenjem ovih nekretnina
 
Općina Jajce zatražila je da joj se kasarna „Kamenica" dodijeli bez vremenskog ograničenja ili na neodređeno vrijeme s ciljem korištenja za potrebe privrednih subjekta i otvaranja novih radnih mjesta.
 
Ranijom odlukom Vlade FBiH ova kasarna je dodijeljena na korištenje Općini Jajce na period od pet godina.
 
Donesena je i odluka o dodjeli poslovnog prostora u Sarajevu u ulici Odobašina broj 45, površine 185,37 kvadratnih metara na korištenje bez naknade na period od pet godina, Federalnom ministarstvu za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata za arhiviranje službene dokumentacije ovog ministarstva.
 
IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FBiH PO OSNOVU EMISIJE OBVEZNICA
 
Vlada Federacije je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica održane 20.12.2016. godine.
Na aukciji je, putem metode aukcije s formatom višestruke cijene, ponuđeno 60.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici što ukupno iznosi 60.000.000 KM s rokom dospijeća od pet godina.
Pristigle su 42 ponude za kupovinu 85.080 obveznica u ukupnom iznosu od 85.080.000 KM, a prihvaćene 33 putem kojih je prodano 60.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 60.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.
Obveznice su prodate po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99.9976 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 3,423 posto na godišnjem nivou.
Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem ove emisije obveznica iznosi 59.998.572 KM, a dospijevaju na naplatu 21.12.2021. godine.
Također, Vlada Federacije je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica od 27.12.2016. godine.
Na aukciji je ponuđeno 40.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 KM po obveznici, što ukupno iznosi 40.000.000 KM s rokom dospijeća od 3 godine putem metoda aukcije s formatom višestruke cijene.
Pristigle su ukupno 42 ponude za kupovinu 99.564 obveznica u ukupnom iznosu od 99.564.000 KM, a prihvaćeno 18 putem kojih je prodano 40.000 ukupne nominalne vrijednosti 40.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.
Obveznice su prodate po prosječnoj ponderisanoj cijeni od 9988,14 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 2,992 posto na godišnjem nivou.
Ukupan iznos prikupljenjih sredstava putem emisije obveznica iznosi 39.952.545,23 KM, a dospijevaju na naplatu 28.12.2019. godine.
 
IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FBiH PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA
 
Vlada Federacije je usvojila izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa održane 22.12.2016. godine.
 
Na aukciji je ponuđeno je 5.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu ili ukupno 50.000.000 KM putem metode višestrukih cijena s rokom dospijeća od 182 dana.
 
Za vrijeme aukcije pristigla je 31 ponuda za kupovinu 13.817 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 138.170.000 KM. Prihvaćeno je pet ponuda i prodano 5.000 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 50.000.000 KM, što predstavlja 100 posto planiranog obima emisije.
 
Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99.5044, odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 1 posto na godišnjem nivou.
 
Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 49.752.185,25 KM, a dospijevaju na naplatu 23.6.2017. godine.
 
IZVJEŠĆE O ZDRAVSTVENOM STANJU PUČANSTVA U 2015. GODINI
 
Federalna vlada je dala suglasnost na izvješće Zavoda za javno zdravstvo FBiH „Zdravstveno stanje pučanstva i zdravstvena zaštita u FBiH - 2015. godina” koje će biti dostavljeno Parlamentu Federacije BiH. Ova publikacija, koju svake godine priprema Zavod za javno zdravstvo, predstavlja stručnu analizu odabranih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva, s preporukama za prioritetne intervencije u zdravstvenom i drugim sektorima važnim za zdravlje zajednice.
 
Prema procjeni Federalnog zavoda za statistiku, u razdoblju 2010.-2015. godina u Federaciji BiH je zabilježen negativni demografski trend i smanjenje ukupnog broja stanovnika, uz gotovo jednak udio žena i muškaraca. Kao i u zemljama okruženja i cijele Europe, evidentan je trend starenja stanovništva. Stopa nataliteta se kontinuirano smanjuje, dok općeg mortaliteta ima trend porasta, što ima za posljedicu negativnu vrijednost stope prirodnog prirasta (-1 posto) u 2015. godini, kada je čak devet kantona, uz izuzetak Kantona Sarajevo, imalo negativnu stopu prirodnog prirasta.
 
Vodeći uzroci umiranja stanovništva FBiH su oboljenja krvožilnog sustava (53,8 posto) i maligne neoplazme (21 posto), te endokrina i metabolička oboljenja s poremećajima u prehrani (5,5 posto). Od oboljenja iz ovih grupa umire više od tri četvrtine od ukupnog broja umrlih godišnje. Među vodećim zaraznim bolestima najviše je respiratornih (gripa/bolesti slične gripi, varičele, streptokokna angina, TBC respiratornog sustava, morbili, scarlatina i infektivna mononukleoza). Od rizika po zdravlje stanovništva duhan konzumira 44,1 posto odraslih, alkohol 28,8 posto, više od petine (21,2 posto) odraslih je pretilo, a tjelesno aktivno samo 24,6 posto stanovnika.
 
Nepropisno uklanjanje opasnih otpadnih materija, naročito industrijskog i medicinskog otpada, predstavlja jednu od najozbiljnijih prijetnji zdravlju stanovništva. Na komunalnim deponijama se odlaže 55 posto potencijalno infektivnog, 23 posto kemijskog i 20 posto farmaceutskog otpada iz zdravstvenih ustanova. Nekontrolirano odlaganje i stvaranje „divljih deponija” karakteristično je za čvrsti otpad, dok se tečne otpadne materije u većini slučajeva ulijevaju u vodotoke bez prethodnog prečišćavanja. Od 2013. do 2015. godine u FBiH je od mina i eksplozivnih sredstava povrijeđeno 15, a smrtno stradalo osam osoba.
 
U poređenju s prosjekom europske regije, osiguranost stanovništva zdravstvenim djelatnicima je niska. U 2015. godini je u zdravstvenim ustanovama u javnom sektoru bilo ukupno 26.435 uposlenika (stopa 1.132/100.000 stanovnika), što u odnosu na 2010. godinu predstavlja povećanje za 3,4 posto. U privatnim zdravstvenim ustanovama/privatnoj praksi je registrirano 3.429 uposlenih.
 
Iako Federacija BiH ima manji broj bolničkih postelja u odnosu na zemlje u okruženju i europski prosjek, iskorištenost bolničkih kapaciteta je nedovoljna, što ukazuje na potrebu njihove racionalizacije. Prosječna zauzetost postelja i dužina ležanja u bolnici je smanjena u odnosu na raniji period.
 
Pokazatelji zdravstvenog stanja stanovništva su uglavnom nepovoljni, što je povezano s lošom socioekonomskom situacijom, životnim navikama, uvjetima stanovanja i onima na radnom mjestu, okolišnim i mnogim drugim čimbenicima.
 
S ciljem unaprjeđenja tog stanja nužno je realizirati niz intervencija u javnom zdravstvu, kao što su: donošenje populacijske politike, unaprjeđenja zdravlja starijih osoba, programi prevencije i nadzora vodećih rizika za najučestalija oboljenja, intersektorske promotivne intervencije na razini lokalne zajednice, jačanje nadzora nad zaraznim bolestima, osiguranje kontinuiranih mehanizama financiranja za javnozdravstvene kampanje i drugo. Uz ovo, važno je usuglašavanje postojeće i donošenje nove zakonske regulative za nadzor okolišnih čimbenika rizika, unaprjeđenje laboratorijske opreme i kontinuirana edukacija uposlenih.
 
S ciljem unaprjeđenja organizacije zdravstvene zaštite, od velike važnosti je brža provedba ciljeva Strategijskog plana razvoja zdravstva u FBiH, što se posebice odnosi na bržu reorganizaciju službi u domovima zdravlja i smanjenje razlika u dostupnosti timova primarne zdravstvene zaštite po kantonima, racionalizaciju bolničkih kapaciteta, uvođenje poticajnih mehanizama plaćanja i kontinuiranu profesionalnu edukaciju uposlenih, te pomlađivanje osoblja u zdravstvenim ustanovama.
 
 
ZAŠTITA OD POŽARA: UKLONITI PARALELIZME U NADLEŽNOSTIMA
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o inspekcijskom nadzoru iz oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Ujedno, odredila je načine za organizaciju upravnih i drugih stručnih poslova iz oblasti protivpožarne zaštite i vatrogastva na području Federacije BiH. Jedan od zaključaka je da oblasti zaštite od požara i vatrogastva budu regulisani kroz posebne propise i da protivpožarna zaštita treba biti organizovana u okviru Federalnog i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, a vatrogastvo u okviru organa uprave koji se bave poslovima civilne zaštite. Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova zaduženo je da, u roku od šest mjeseci, pripremi Zakon o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova koji će biti usklađeni sa propisima Evropske unije.
 
U izvještaju je, između ostalog, navedeno da je inspekcija zaštite od požara u 2016. godini obavila ukupno 192 nadzora (redovni, kontrolni i vanredni), s ciljem utvrđivanja da li pravni subjekti provode propisane mjere zaštite. U okviru neposredne nadležnosti inspekcija je nalagala mjere putem rješenja i izdala tri prekršajna naloga, a kao drugostepeni organ rješavala sedam žalbi dostavljenih na izrečene mjere protiv rješenja kantonalnih inspektora za zaštitu od požara.
 
Aktivnosti federalnih inspektora su bile usmjerene i na povećanu kontrolu primjene mjera zaštite od požara u pravnim osobama koje skladište zapaljive tečnosti i gasove kapaciteta iznad 30 m3 kao i onih koje se bave proizvodnjom i skladištenjem eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova.
 
U izvještaju je, također, ukazano da je Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu utvrđeno da su poslovi iz protivpožarne zaštite (inspekcijski poslovi) podijeljeni između Federalne uprave civilne zaštite i Federalnog i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova. Nadalje, podjela poslova protivpožarne zaštite između organa uprave propisana je podzakonskim propisima koji su doneseni na osnovu Zakona. Stoga je ocijenjeno da postojeći zakon i podzakonski akti stvaraju paralelizam i da dupliraju nadležnosti.
 
IZVJEŠTAJ O POJAČANIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA
 
Federalna vlada uvojila je izvještaj o pojačanim inspekcijskim nadzorima na području Federacije BiH koje su s ciljem suzbijanja „sive ekonomije realizovale Federalna i kantonalne uprave za inspekcijske poslove od 3.10.2016. do 11.12.2016. godine.
 
Federalna ministarstva pravde, trgovine, finansija, rada i socijalne politike i turizma i okoliša, kojima je Federalna uprava za inspekcijske poslove dostavila inicijative za izmjenu propisa u cilju suzbijanja razvoja „sive ekonomije“, su zadužena da razmotre date prijedloge i da ih hitno upute Vladi Federacije BiH na usvajanje.
               
Porezna uprava FBiH i Federalna uprava za inspekcijske poslove su obavezani da, kroz vlastite baze podataka, nastave kontinuirano provjeravati status zaposlenika kod određenih poslodavaca u pogledu kontrole prijava i odjava zaposlenika na obavezne vidove doprinosa i tako osiguraju jače djelovanje kantonalnih inspekcija rada u cilju sprečavanja „rada nacrno“.
               
Federalno ministarstvo finansija i Porezna uprava Federacije BiH su zaduženi da pojačaju aktivnosti na edukovanju sveukupnog javnog mjenja o značaju i potrebi zahtijevanja fiskalnog računa u prometu robe i usluga, čime se osigurava bolji ambijent za naplatu fiskalnih prihoda Federacije BiH.
               
Federalna uprava za inspekcijske poslove je obavezana da, u saradnji sa inspekcijama kantona, a u kontekstu ostvarenih rezultata iz pojačanih nadzora i poduzetih mjera na planu suzbijanja „sive ekonomije“, dinamizira inspekcijske aktivnosti tokom 2017. godine.
 
O RADU FEDERALNE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period od 1.7. do 31.12.2016. godine koji će biti upućen Parlamentu FBiH.
               
Uz ostalo, navedeno je da je krajem izvještajnog perioda Agencija zaprimila samo dvije presude i to Kantonalnog Suda u Travniku, koja se odnosi na oduzetu imovinsku korist u vrijednosti od 900 KM i nepravomoćnu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu o trajnom oduzimanju dionica, po kojima će Agencija postupati u prvoj polovini 2017. godine.
 
Realizacija nadležnosti Agencije u upravljanju oduzetom imovinom zavisila je prije svega od dinamike donošenja sudskih i tužilačkih odluka vezanih za oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom u FBiH, jer je uloga Agencije da bude servis pravosudnim tijelima i da im olakša postupanje s nezakonito stečenom imovinom.
               
U ovom izvještaju je navedeno da je Agencija u vrlo kratkom periodu u cijelosti ostvarila planirane aktivnosti i vrlo povoljnu međunarodnu saradnju koja će joj biti od velike koristi za rad u narednim godinama.
               
Istaknuto je da je Agencija djelovala na profesionalan i odgovoran način, dosljedno primjenjujući zakon i da je s 31.12.2016. godine u skladu s finansijskim mogućnostima i kadrom kojim je raspolagala, uspostavila dobre pravne i materijalno-tehničke uvjete za uspješan rad u narednoj godini.
 
INFORMACIJA O KONFERENCIJI O BIOLOŠKOJ RAZNOLIKOSTI
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o 13. konferenciji zemalja članica Konvencije o biološkoj raznolikosti (UNCBD COP 13), održanoj od 4. do 17. decembra 2016. godine.
               
Federalno ministarstvo okoliša i turizma, kao nacionalni centar aktivnosti za Konvenciju o biološkoj raznolikosti, će poduzeti potrebne aktivnosti za realizaciju zaključaka Konferencije, odnosno provođenja Strateškog plana za biodiverzitet (2011.-2020.) i dostizanja Aichi ciljeva za biodiverzitet.
               
U informaciji je navedeno da bi, s ciljem sprečavanja gubitka i zaštite genetskih resursa, Bosna i Hercegovina trebala ratificirati Nagoya protokol o pristupu genetskim resursima i poštenoj i pravednoj raspodjeli koristi koje proističu iz njihovog korištenja, što će kao inicijativa biti upućeno Vijeću ministara BiH.
 
POTREBNA KOORDINACIJA AKTIVNOSTI NA POBOLJŠANJU
INDIKATORA KONKURENTNOSTI I POSLOVNOG OKRUŽENJA
 
Federalna vlada prihvatila je informaciju o potrebi koordinacije aktivnosti na poboljšanju indikatora konkurentnosti i poslovnog okruženja u Federaciji BiH koje imaju za cilj da sistemskim pristupom osiguraju izradu Akcionog plana na poboljšanju indikatora, prvenstveno u okviru Izvještaja o lakoći poslovanja, Izvještaja o konkurentnosti i Izvještaja o konkurentnosti u jugoistočnoj Evropi (OECD).
 
Kako je navedeno u informaciji, potreba za poboljšanjem ovih indikatora je neosporna, i sastavni je dio aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na provođenju reformi, s ciljem stvaranja povoljnog poslovnog okruženja, privlačenja investicija i povećanja zaposlenosti. Privreda u BiH je suočena sa ogromnim brojem regulatornih zahtjeva na svim nivoima vlasti, koje se nerijetko isprepliću u svojim nadležnostima, otežavajući tako još više već komplikovanu situaciju na tržištu.
 
Vlada FBiH je ranije zadužila sva federalna ministarstva da, prilikom planiranja redovnih aktivnosti, planiraju one koje će dovesti do lakšeg poslovanja privrednih subjekata i povećanja konkurentnosti u Federaciji BiH, u skladu sa dokumentima Lakoća poslovanja 2017 i Konkurentnost 2016-2017.
 
U FBiH je u toku cijeli niz projekata i aktivnosti koje u različitim oblastima provode reforme, kako u okviru obaveza i prioriteta definisanih Reformskom agendom, Programom rada Vlade FBiH, Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, kao i na ispunjenju ostalih preduslova koji proističu iz Evropskog partnerstva za BiH i nastavka procesa integracija za pristupanje EU.
 
Obzirom na značajan broj aktivnosti, kao i potrebu za sveobuhvatnim i sistemskim pristupom pri provođenju reformi, neophodno je osigurati puno koordinaciju svih aktivnosti kako bi bili postignuti željeni efekti.
 
U izvještajima neovisnih izvora koji procjenjuju efekte reformi u oblasti poslovnog okruženja, kao što su Svjetska banka, Svjetski ekonomski forum, OECD i MPS Index, BiH je najlošije rangirana u uporedbi sa zemljama okruženja. Neophodno je da se po ovom pitanju osigura puna koordinacija aktivnosti na poboljšanju rejtinga BiH i pripremi Akcioni plan koji će na nivou Vlade FBiH uspostaviti terminski plan i očekivane efekte ralizacije aktivnosti.
 
Osnovni cilj aktivnosti koje pokreće Vlada Federacije BiH je da generalno poveća konkurentnost privrede Federacije BiH i stimuliše poslovne subjekte povećanjem efikasnosti, efektivnosti, kvaliteta, fleksibilnosti i transparentnosti usluga koje se pružaju poslovnim subjektima, kroz korištenje inovativne informacione i komunikacione tehnologije.
 
U okviru aktivnosti na reformi poslovnog okruženja, pokrenute su aktivnosti i formirane interresorne radne grupe za uspostavu okvira interoperabilnosti, kao i uspostavu jednošalterskog sistema, te je potpisan i Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji s grupacijom Svjetske banke na provođenju aktivnosti u ovoj oblasti.
 
Federalni zavod za programiranje razvoja redovno radi analize Izvještaja o lakoći poslovanja i izvještaja o konkurentnosti, dok Federalno ministartsvo razvoja, poduzetništva i obrta u okviru svojih aktivnosti radi na poboljšanju poslovnog okruženja za mala i srednja preduzeća (MSP).
 
Imajući u vidu kompleksnost materije, nameće se potreba za koordinacijom svih aktivnosti na polju poboljšanja poslovnog okruženja, kao i razumijevanja metodologije u okviru rangiranja BiH u različitim izvještajima o poslovnom okruženju, te proaktivne uloge na poboljšanju indikatora.
 
Posebnim rješenjem imenovana je radna grupa za koordinaciju aktivnosti na poboljšanju indikatora konkurentnosti i poslovnog okruženja koju čine predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja, federalnih ministarstava razvoja, poduzetništva i obrta, energije, rudarstva i industrije i pravde, federalni SBA koordinator i predstavnik Ureda premijera Federacije BiH.
 
PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD OSIGURANIKA
 
Federalna vlada donijela je Pravilnik kojim se uređuju način, postupak i medicinski kriteriji za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika, dužina trajanja privremene spriječenosti za rad, drugostepeni postupak, vršenje nadzora i druga pitanja u vezi sa ovom spriječenošću.
 
U razlozima za donošenje ovog pravilnika je navedeno da su uvidom u primjenu dosadašnjeg, uočeni nedostaci u načinu, postupku i medicinskim kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad kao i drugim pitanjima i da je zbog toga predložen novi tekst.
 
Federalno ministarstvo zdravstva je zatražilo od Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH da, u saradnji s kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja, analizira primjenu ovog pravilnika i predloži korekcije pravnih rješenja koje će otkloniti nedostatke na koje su upozoravali zavodi zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove.
 
U izradi inoviranog pravilnika učestvovali su predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH i predstavnici svih kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.
 
Ocijenjeno je da će nova rješenja osigurati jedinstvenost kriterija i procedura kod ocjene privremene spriječenosti za rad na cijelom području Federacije BiH.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada izmijenila je danas Uredbu o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije BiH.
 
Na ovaj način je precizirano da je, u okviru Liste privrednih društava u kojima Vlada Federacije BiH vrši ovlaštenja na osnovu državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, u nadležnosti Federalnog ministarstva okoliša i turizma Javno preduzeće Nacionalni park „Una” d.o.o. Bihać.
 
Vlada FBiH dala je saglasnosti za usvajanje izmjena i dopuna Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo. Osnova za ovakvu odluku su odluke Nadzornog odbora JP ŽFBiH koje su imale za cilj utvrđivanje kapitala po godinama i usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima u FBiH.
 
Donesena je i Odluka o izmjenama Odluke o prijenosu javnih ovlasti iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju kojom je previđeno da će se ugovorom s partnerima biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana, obim i vrsta poslova koji se prenose pojedinoj stručnoj instituciji, raspodjela novčanih sredstava tako da svakom privrednom društvu pripadaju sredstava za rad stručne institucije u skladu s potpisanim Protokolom i ostalim elementima ugovora.
               
Također, navedeno je da će se novi server sa aplikativnim programima i podacima o obavljenim tehničkim pregledima vozila, koji je nabavljen jer je prethodni zastario, putem kojeg se razmjenjuju podaci u informatičkom sistemu, nalaziti u Mostaru u prostorijama Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.
               
Federalna vlada dala je saglasnost na Odluku Nadzornog odbora Autocesta FBiH d.o.o. Mostar o izmjenama Statuta ovog javnog preduzeća. Izmjene se odnose na uslove za radna mjesta članova Uprave, tj. direktora i izvršnih direktora Društva.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je Jasminu Hercegovac imenovala za članicu, a Josipa Pranjkovića za zamjenskog člana Interresorne radne grupe za izradu Trećeg periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o pravima radnika migranata i članova njihovih porodica.
 
Federalna vlada je, zbog isteka perioda na koji su imenovani, razriješila dužnosti predsjednika i članove Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te imenovala, na četverogodišnji period, za predsjednicu Branku Galić, a Zvonka Landeku, Marinu Beru, Edina Obradovića, Vesnu Brkić, Stanu Rotim, Ljiljanu Vujičić-Cupać, Ružicu Biloš, Snježanu Marić, Nedžada Hadžića i Petra Radoša za članove Upravnog odbora ove bolnice.
 
Zbog isteka mandata su, također, dužnosti razriješeni predsjednik i članovi Upravnog odbora Univerzitetsko-kliničkog centra Sarajevo. U novi Upravni odbor su, na period od četiri godine, imenovani Jasmin Kapetanović (predsjednik), Dželaludin Junuzović, Teufik Orahovac, Amer Ovčina, Feriha Hadžagić-Čatibušić, Samir Muminović, Harun Šestić, Nusret Popović, Dalibor Kolak, Amra Karić i Ankica Kolar-Jurčević.
 
Vlada je Mustafu Selmanovića imenovala za kontakt osobu za pitanja u vezi s primjenom Sporazuma između država strana Sjevernoatlanskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga.
 
Vlada je donijela rješenja o osnivanju i imenovanju članova savjetodavnih vijeća vodnih područja rijeke Save Sarajevo i područja Jadranskog mora Mostar. Članovi Savjetodavnog vijeća Vodnog područja rijeke Save su Alma Imamović, Mirjana Kovač, Aida Vilić-Svraka, Josip Nikolić, Darko Pranjić, Senad Tutić, Zrinka Bilušić, Eldina Mulić, Senada Dizdar, Medžida Raščić, Abdulah Burek, Nedžad Mekić, Draško Dolić, Muamera Srna, Amir Delić, Ekrem Kahriman, Husein Eminović, Vlado Franjić, Tomislav Vrdoljak, Sadik Silajdžić, Vidan Vidović, Amela Ćerić, Ivanka Barić, Suvada Jusić, Amra Odobašić, Šefket Goletić, Rijad Tikveša, Elmir Šehić, Vildana Alibabić, Darko Tišma i Nizar Zaćiragić.
 
Članovi Savjetodavnog vijeća Vodnog područja Jadranskog mora su Suad Skejović, Zineta Mujkanović, Aida Vilić-Svraka, Zdenko Antunović, Taruk Begić, Marinko Pranjić, Damir Jerković, Ivan Bešlić, Marko Barać, Dženamir Hasagić, Franjo Lebo, Emir Arfadžan, Vjeko Filipović, Petar Radoš, Ljuba Goluža, Edina Hakalović-Bubalo, Vladimir Zovko, Alma Leto, Suad Špago, Gordan Prskalo, Željko Rozić, Jurica Primorac, Haris Halilhodžić, Mato Gotovac i Marinko Dalmatin.
 
Federalna vlada dala je ovlaštenje Amadeu Mandiću da zastupa Vladu Federacije BiH na Skupštini JP Međunarodni aerodrom „Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo, a Ismetu Demiroviću na Skupštini Javnog preduzeća Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
 
Danas je formirana Komisija za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata, u sastavu: Saliha Đuderija (predsjednica), Esma Palić, Željko Škarica, Halima Hadžikapetanović i Fehma Kovač (članovi). Mandat Komisije je četiri godine, a njen zadatak je da, na zahtjev centara za socijalni rad ili službi socijalne zaštite, provede postupak utvrđivanja činjenica i donese stručno mišljenje da li je podnosilac zahtjeva posebna kategorija civilne žrtve rata iz člana 54. stav 3. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.
 
* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.55 sati.
Srijeda,
19. januar 2022.
;">
VIŠE