86. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.01.2017.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 85. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 28.12.2016. godine, Zapisnika 59. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 30.12.2016. godine, telefonskim putem i Zapisnika 60. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 5.1.2017. godine, telefonskim putem
2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica
3. Prijedlog amandmana na Prijedlog zakona o Jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi
4. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine
5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Međunarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo
6. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
7. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 1 (jednog) putničkog motornog vozila Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o prijenosu okončanih projekata tokom 2016. godine na implementatore iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za usvajanje VIII, IX i X izmjena i dopuna Statuta Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
10. Prijedlog odluke o otpisu zastarjelih potraživanja bivše Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo prema Sarajevo osiguranju d.d. Sarajevo, Podružnica Mostar
11. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP HP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar o davanju saglasnosti za sponzorisanje HŠK „Zrinjski“
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP HP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar o davanju saglasnosti za sponzorisanje NK Široki Brijeg
12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Upravi privrednog društva „Operator-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice
13. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu STANDARD FURNITURE FACTORY d.d. Sarajevo u iznosu od 753.594 KM
14. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu TOLA COMPANY d.o.o. Zenica u iznosu od 800.000 KM
15. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava s posebnog namjenskog transakcijskog računa „Anketa o prehrambenim navikama odrasle populacije u Federaciji Bosne i Hercegovine“ otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za statistiku
16. Prijedlog odluke o davanju na korištenje bivše kasarne „Kamenica“, Općini Jajce
17. Prijedlog odluke o davanju na privremeno korištenje poslovnog prostora u Sarajevu, ulica Odobašina broj 45, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata
18. Prijedlog rješenja o imenovanju člana i zamjenskog člana Interresorne radne grupe za izradu Trećeg periodičnog izvještaja Bosne i Hercegovine o implementaciji Međunarodne konvencije o pravima radnika migranata i članova njihovih porodica
19. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar
b) Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Sveučilišne kliničke bolnice Mostar
c) Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo
d) Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo
20. Prijedlog rješenja o imenovanju kontakt osobe za pitanja PfP SOFA-e i NATO SOFA-e
21. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća Vodnog područja rijeke Save
b) Prijedlog rješenja o osnivanju i imenovanju članova Savjetodavnog vijeća vodnog područja Jadranskog mora
22. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 20.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
23. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije obveznica na dan 27.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
24. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 22.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
25. Izvještaj "Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine"
a) Nacrt odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj "Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine - 2015. godina"
b) Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvještaja "Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u Federaciji Bosne i Hercegovine"
26. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo za III. kvartal 2016. godine, s Prijedlogom zaključka
27. Izvještaj o inspekcijskom nadzoru iz oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2016. godinu, s Prijedlogom zaključka
28. Izvještaj o pojačanim inspekcijskim nadzorima Federalne uprave za inspekcijske poslove s kantonalnim upravama za inspekcijske poslove na području Federacije BiH, za period 3.10.2016. godine do 11.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
29. Izvještaj o radu i finansijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period 1.7-31.12.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
30. Informacija o 13. Konferenciji zemalja članica Konvencije o biološkoj raznolikosti (UNCBD COP 13), s Prijedlogom zaključka
31. Informacija iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda vozila i stručnih institucija, s prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke o izmjenama Odluke o prenosu javnih ovlaštenja iz oblasti rada stanica tehničkog pregleda na stručnu instituciju
32. Informacija o potrebi za koordinacijom aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na poboljšanju indikatora konkurentnosti i poslovnog okruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka i Prijedlogom rješenja
33. Informacija o potrebi zaključivanja ugovora o djelu u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, s Prijedlogom zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu
34. Zahtjev za davanje prethodne saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za sklapanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
35. Zahtjevi za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove
a) Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta federalnog inspektora za željeznice i željeznički promet, s Prijedlogom zaključka
b) Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta federalnog vodnog inspektora, s Prijedlogom zaključka
36. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 07 0 U 013802 16 U od 12.12.2016. godine
37. Prijedlog pravilnika o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika
38. Program rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, s Prijedlogom zaključka
39. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Rješenje o formiranju Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata
40. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar o izmjenama Statuta javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar
41. Informacija Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o neodložnoj potrebi zaključivanja ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
42. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za zaključivanje ugovora o djelu, s Prijedlogom zaključka
43. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem u radni odnos namještenika na određeno vrijeme, s Prijedlogom zaključka 
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE