85. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.12.2016.
Saopćenje o radu


85. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ŠTRAJKU
 
Federalna vlada utvrdila je na današnjoj 85. sjednici, koja je održana u Sarajevu, Nacrt zakona o štrajku kojim je uređen postupak u kojem radnici, s ciljem zaštite i ostvarivanja svojih profesionalnih interesa, ekonomskih i socijalnih prava, ostvaruju pravo na štrajk u Federaciji Bosne i Hercegovine.
 
Štrajkom se, u smislu ovog zakona, smatra organizovani prekid rada u privrednom društvu, ustanovi i kod drugog pravnog ili fizičkog lica. Pravo na štrajk zaposlenih u organima unutrašnjih poslova, uprave i službi za upravu bit će uređeno posebnim zakonom.
 
Kako je važeći Zakon o štrajku donesen 2000. godine, bilo je potrebno donijeti novi zakon koji će odgovoriti trenutnim potrebama sveukupnog ekonomskog stanja kao i potrebama radnika nastalih u novim ekonomskim i tržišnim uvjetima.
 
Pravo na štrajk se ostvaruje u okviru sindikalne slobode i predstavlja organizovani i unaprijed najavljeni pritisak radnika na poslodavce radi priznavanja njihovih socijalnih interesa.
 
Cilj zakona je da štrajk bude krajnji oblik rješavanja kolektivnih radnih sporova i to onda kada nije moguće da kolektivni spor bude riješen mirnim putem ili nekim od oblika mirnog rješavanja. 
 
Kako se ovim zakonom uređuje oblast koja je u zajedničkoj nadležnosti federalne i kantonalnih vlasti, Prednacrt zakona o štrajku je dostavljen svim kantonima na mišljenje.  Iz Kantona Sarajevo, Zeničko-dobojskog, Srednjobosanskog, Tuzlanskog, Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, Hercegovačko-neretvanskog i Unsko-sanskog kantona stigla su pozitivna mišljenja, uz određene prijedloge i sugestije, a uvažene su one za koje je ocijenjeno da su opravdane.
 
Nacrtom zakona je predviđeno da organizovanje i učestvovanje u štrajku organizovanom u skladu sa odredbama ovog zakona, kolektivnog ugovora i pravilima sindikata o štrajku, ne predstavlja povredu ugovora o radu, ni povredu radne obaveze i da poslodavac ne može sprečavati radnike da organizuju štrajk i učestvuju u njemu, niti upotrebljavati prijetnje i prinude radi okončanja štrajka. Radnici ne mogu za sebe tražiti, niti im poslodavac može omogućiti, pružiti ili dati naknadu u novcu ili bilo kakvu drugu povlasticu za njihovo neučešće u štrajku.
 
Štrajk može biti organizovan kod poslodavca kao cjeline ili u njegovom organizacionom dijelu, u području djelatnosti, na teritoriji kantona, te kao generalni štrajk za teritoriju Federacije BiH, a može biti organizovan i kao štrajk upozorenja, koji može trajati najduže dva sata.
 
Odluku o stupanju u štrajk donosi nadležni organ reprezentativnog sindikata kod poslodavca kao cjeline, organizacionog dijela poslodavca, područja djelatnosti na teritoriji kantona, odnosno FBiH. Ukoliko kod poslodavca nije organizovan sindikat, odluku o štrajku može donijeti više od polovine zaposlenih.
 
Odlukom o stupanju u štrajk utvrđuju se zahtjevi radnika, razlozi stupanja u štrajk i organ prema kojem su upućeni zahtjevi, vrijeme otpočinjanja štrajka, mjesto njegovog održavanja, sastav štrajkačkog odbora i osobe koje zastupaju interese radnika.
 
Prije donošenja odluke o stupanju u štrajk, poslodavac i sindikat zajednički utvrđuju mjesto održavanja štrajka, a ukoliko se ne uspiju sporazumjeti o mjestu održavanja štrajka, nastali spor se povjerava tijelu za mirno rješavanje sporova, odnosno arbitraži i taj postupak ne može trajati duže od tri dana.
Štrajk se najavljuje poslodavcu dostavljanjem odluke o stupanju u štrajk najkasnije deset dana prije dana određenog za početak štrajka, a štrajk upozorenja najkasnije pet dana prije početka.
 
Štrajkački odbor i pregovaračko tijelo koje odredi poslodavac, dužni su od dana dostavljanja odluke o stupanju u štrajk kao i za vrijeme trajanja štrajka, pokušati sporazumno riješiti nastali spor ili ga povjeriti posebnom tijelu za mirenje koje strane u sporu sporazumno formiraju u skladu sa Zakonom o radu ili posebnim propisom, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.
 
Štrajkački odbor i radnici u štrajku dužni su štrajk organizovati i voditi na način kojim se ne ugrožava bezbjednost osoba, imovine i zdravlja ljudi, onemogućava nanošenje neposredne materijalne štete poslodavcu i omogućava nastavak rada po okončanju štrajka.
 
Sindikat i poslodavac sporazumno utvrđuju poslove koji ne mogu biti prekinuti za vrijeme štrajka i on ne može započeti prije utvrđivanja ovog sporazuma.
 
Štrajk u djelatnostima od općeg i posebnog interesa ne može započeti ukoliko ne bude obezbijeđen minimum procesa rada potreban za obezbjeđenje sigurnosti ljudi i imovine, i neophodni uvjeti za život i rad građana, a najavljuje se poslodavcu najkasnije 20 dana prije početka. To se odnosi na  snadbijevanje električnom energijom, vodosnadbijevanje, željeznički, vazdušni i poštanski saobraćaj, telekomunikacije, javni RTV servis, komunalne djelatnosti, djelatnosti zaštite od požara, zdravstvenu i veterinarsku zaštitu i  sistem bezbjednosti FBiH.
 
Poslodavac može, u cilju obezbjeđenja minimuma procesa rada, zahtijevati da mu najviše jedna trećina radnika bude na raspolaganju i ne može zapošljavati nove radnike koji bi zamijenili učesnike u štrajku, a radnike koji ne učestvuju u štrajku može isključiti iz procesa rada samo kao odgovor na već započeti štrajk.
 
Organizovanje i sudjelovanje u štrajku pod uvjetima utvrđenim ovim zakonom ne predstavlja povredu radne obaveze, niti može imati za posljedicu otkaz ugovora o radu, a radniku koji sudjeluje u štrajku plaća se smanjuje srazmjerno vremenu sudjelovanja u njemu, ukoliko se poslodavac i štrajkački odbor drukčije ne dogovore. 
 
Za ovaj prednacrt pribavljena su mišljenja reprezentativnih udruženja poslodavaca i radnika na teritoriji Federacije BiH, a to su Udruženje poslodavaca u FBiH i Savez samostalnih sindikata BiH. Prednacrt zakona je razmatran na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća, održanoj 7.12.2016. godine i podržan od strane socijalnih partnera.
 
RADNI TEKST ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRIJEVREMENOM POVOLJNIJEM PENZIONISANJU
BRANILACA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA
 
Vlada Federacije BiH se na današnjoj sjednici upoznala s radnim tekstom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Razlog za donošenje ovog zakona je otklanjanje diskriminacije i neujednačenih prava pripadnika branilačke populacije nastalih donošenjem Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata iz 2013. godine.
 
Također, donošenjem ovog zakona bile bi izvršene presude Ustavnog suda Federacije BiH od 22. i 23.1.2014. godine, kojom je ovaj sud utvrdio da odredba člana 15. stav 1. Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
 
DIO SREDSTAVA OD PRODAJE „BOSNALIJEKA“ I FDS ZA SANACIJU FONDA PIO
 
Vlada FBiH danas je donijela Odluku o izdvajanju novčanih sredstava ostvarenih prodajom manjinskih udjela u privrednim društvima s državnim kapitalom.
 
Ovom odlukom Federalna vlada izdvaja 20 posto sredstava, oko 13 miliona KM, ostvarenih prodajom manjinskih udjela u „Fabrici duhana Sarajevo“ d.d. Sarajevo i “Bosnalijeka” d.d. Sarajevo za sanaciju i osiguranje osnovnog kapitala u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 
Za provođenje ove odluke zaduženi su Agencija za privatizaciju FBiH, Razvojna banka FBiH i Federalno ministarstvo finansija. Ova sredstva bit će uplaćena na poseban račun Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 
MORATORIJ NA ZAPOŠLJAVANJE PRODUŽEN DO 31.3.2017.
           
Vlada FBiH zadužila je federalne uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, Agenciju za državnu službu FBiH i institucije FBiH koje je osnovala Federacija BiH, a koja vrše javna ovlaštenja i imaju svojstvo pravnog lica, izuzev federalnih ministarstava, da obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 31.3.2017.godine.
 
Ova obustava odnosi se i na zaključivanje svih ugovora o djelu, osim u slučaju neodgodive potrebe, kada ove institucije ugovor o djelu, mogu zaključiti isključivo uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH.
 
IZJAŠNJENJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O ZABRANI ZAPOŠLJAVANJA ČLANOVA
UŽE PORODICE NAJVIŠIH DUŽNOSNIKA FEDERACIJE I ČLANOVA VLADE FBiH
 
Federalna vlada izjasnila se danas o Prijedlogu zakona o zabrani zapošljavanja članova uže porodice predsjednika i potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i članova Vlade Federacije BiH u javnim organima, koji je podnio Denis Gratz, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.
 
U mišljenju Federalnog ministarstva pravde je navedeno je da je u njemu uočen veliki broj nepravilnosti, a ključna je da većina odredbi nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. To se prevashodno odnosi na odredbe 61. 1. i 5. ovog prijedloga, koje su u suprotnosti sa ustavnim odredbama  o ljudskim pravima i slobodama, a kojim je ustanovljeno pravo svim građanima da učestvuju u javnim poslovima i imaju jednak pristup javnim službama.
 
Osim toga, kaže se u izjašnjenju, Prijedlog ovog zakona je u suprotnosti sa Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonom o državnoj službi u Federaciji BiH i Zakonom o namještenicima u organima državne službe u FBiH, jer je u odredbi člana 3. data
definicija pojmova državni službenik i namještenik, koja nije u skladu sa odredbama ovih propisa.
 
Federalna vlada izjasnila se danas i o amandmanima delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Anera Žuljevića (77) i Segmedine Srna-Bajramović (12).
 
ODOBRENO IZDVAJANJE SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE
           
Vlada FBiH danas je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, u iznosu od 100.000 KM, u svrhu obnove Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru. S ranije izdvojenim sredstvima Federalna vlada je u ovoj godini za obnovu ove crkve izdvojila 300.000 KM.
 
Iz tekuće rezerve izdvojena su sredstva Federalnom ministarstvu kulture i sporta, u iznosu od 170.000 KM, za organizaciju Evropskog zimskog omladinskog olimpijskog festivala „EYOF 2019“.
 
INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA NAKON DONOŠENJA
PRAVILNIKA O CIJENAMA LIJEKOVA
 
Federalna vlada usvojila je Informaciju o aktivnostima Federalnog ministarstva zdravstva i Vlade Federacije BiH nakon donošenja novog državnog Pravilnika o načinu kontrole cijena, oblikovanju cijena lijekova i izvještavanju o cijenama lijekova u BiH, kao i izračuna maksimalnih cijena lijekova na državnom nivou.
 
Federalno ministarstvo zdravstva je zaduženo da započetu reviziju federalnih listi lijekova u 2016. godini okonča zaključno s januarom 2017. godine i Vladi FBiH dostavi na razmatranje odluke o izmjenama i dopunama Liste lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i Liste lijekova bolničke zdravstvene zaštite FBiH, s revidiranom Listom lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja FBiH i revidiranom Listom lijekova bolničke zdravstvene zaštite FBiH.
 
INFORMACIJA O POKRETANJU STEČAJA U „ŠIPAD EXPORT-IMPORTU“
 
Federalna vlada primila je na znanje Informaciju Federalnog ministarstva trgovine o otvaranju stečajnog postupka u privrednom društvu „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo u kojem je udio državnih dionica 66,5673 posto.
 
U njoj je navedeno da je Općinski sud u Sarajevu, po predlagaču Nova Gama d.o.o. i Gama AA d.o.o. 16.6.2016. godine donio  Rješenje o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje da li postoje uslovi za otvaranje stečajnog postupka društva „Šipad Export-Import" d.d. Sarajevo i za privremenog stečajnog upravnog imenovao Mesuda Bogilovića. Razlozi za otvaranje stečajnog postupka su platežna nesposobnost „Šipad Export-Import" d.d. Sarajevo koji je zbog nemogućnosti plaćanja prispjelih obaveza u iznosu od 4.603.807,58 KM i koje nisu konačne po presudi Privrednog suda u Beogradu.
 
Privredni sud u Beogradu 8.4. 2016. godine donio je pravosnažnu presudu kojom „Šipad Export-Import“ d.d. Sarajevo treba Jugobanci u stečaju Beograd platiti 8.994.377,99 američkih dolara s domicilnom kamatom od 1.5.1993. do 24.12.2012. godine.
 
U Društvu je trenutno zaposleno šest osoba kojima se ne isplaćuju plaće i ne plaćaju porezi i doprinosi na plaće od 2013. godine, a svi transakcijski računi u bankama su blokirani ili ugašeni.
 
Općinski sud u Sarajevu zakazao je ročište povodom prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad ovim privrednim društvom 27.10.2016. godine, koj je odgođeno i održano 14.12.2016. godine.
 
U zakonom propisanom roku Općinski sud u Sarajevu je 16.12.2016. godine donio Rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad imovinom stečajnog dužnika „Šipad Export-Import" d.d. Sarajevo, a za stečajnog upravnika imenovao Mesuda Bogilovića. Ovo rješenje Društvo je dobilo 23.12.2016. godine.
 
POTREBNO DONIJETI NOVI ZAKON O SLOBODNIM ZONAMA
 
Vlada FBiH usvojila je informaciju Federalnog ministarstva trgovine o potrebi donošenja novog Zakona o slobodnim zonama u Federaciji BiH.
 
U informaciji je navedeno da je programom rada za 2016. godinu Federalno ministarstvo trgovine planiralo izradu izmjena i dopuna Zakona o slobodnim zonama i njegovog usklađivanja sa Zakonom o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini. U pripremi tih izmjena i dopuna ovo ministarstvo je sačinilo radni tekst ovog zakona i, u saradnji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uradilo uporednu analizu odredaba federalnog i državnog zakona.
 
Kako je analizom utvrđeno da više od 60 posto odredaba federalnog zakona treba brisati, zaključeno je da je potrebno izraditi novi Zakon o slobodnim zonama čijim odredbama bi, u skladu s  nadležnostima entiteta, bilo omogućeno provođenje politika razvoja i funkcionisanja  slobodnih zona u FBiH i usklađivanje regulative slobodnih zona s politikama promocije stranih  investicija, izvoza i otvaranja novih radnih mjesta.
 
Federalno ministarstvo trgovine će u roku od 60 dana dostaviti prijedlog za imenovanje članova interresorne radne grupe za izradu Zakona o slobodnim zonama.
 
ZADUŽENJE ZA NASTAVAK GRADNJE DVIJE DIONICE
AUTOCESTE NA KORIDORU Vc

 
Vlada FBiH prihvatila je zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine po Ugovoru o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj i Bosne i Hercegovine u iznosu od 76.000.000 eura za realizaciju Projekta Koridor Vc. Sredstva će biti korištena za dionice Donja Gračanica (tunel Pečuj) – Klopče (5,8 kilometara) i Svilaj-0džak (10,4 km).
 
Donošenjem ove odluke stvoren je osnov za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH i Podugovora o zajmu između Federacije BiH i JP Autoceste FBiH, na osnovu kojeg će Federacija BiH sredstva proslijediti JP Autoceste FBiH kao krajnjem dužniku i korisniku zajma.
 
Osiguranje izvora finansiranja za dionicu Klopče - Donja Gračanica i nastavak izgradnje autoceste prema sjeveru je značajno jer su sredstva za dionicu Drivuša - Klopče već osigurana, ali ta dionica nema nikakvu saobraćajnu povezanost sa ostatkom mreže dok ne bude izgrađen i drugi dio zeničke obilaznice do Donje Gračanice. Naime, tek u regionu Donje Gračanice trasa autoceste se približava postojećoj magistralnoj cesti i stiču se uslovi za izgradnju priključka na magistralnu cestu.Početak dionice Svilaj 0džak se nalazi odmah iza budućeg medudržavnog mosta „Svilaj" kojim se premošćuje rijeka Sava, a završava se na petlji „Odžak", koja se nalazi sjeverno od grada Odžaka. Most preko rijeke Save ujedno je i spojno mjesto između autoceste koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku.
 
Sredstva zajma odobravaju se Federaciji BiH  s rokom otplate od 11 godina i grace periodom od tri godine.
 
INFORMACIJA O IZMIRENJU RATNIH POTRAŽIVANJA
 
Federalna vlada prihvatila je Informaciju o ratnim potraživanjima i izmirenju pravomoćnih sudskih presuda iz osnova ratnih potraživanja.
 
Zaključno sa 16.12.2016. godine registrirano je i evidentirano 340 presuda u iznosu od 16.673.646,62 KM, od čega je realizirano 314 u ukupnom iznosu od 14.671.465,83 KM.
 
Za realizaciju je preostalo 26 presuda u ukupnom iznosu od 2.002.180,79 KM, od kojih je 47.317,80 KM u postupku isplate.
 
U Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu su osigurana sredstva za plaćanje glavnice po pravomoćnim sudskih presudama iz osnova ratnih potraživanja u iznosu od 2.000.000 KM. Razlog zbog kojeg ove presude nisu isplaćene je što Federalnom ministarstvu finansija, usprkos pisanim zahtjevima, nije dostavljena dokumentacija neophodna za njihovu isplatu. One će biti realizirane čim nosioci presuda dostave neophodne podatke.
 
Zaključno sa 16.12.2016. godine emitirane su četiri tranše emisije obveznica iz osnova ratnih potraživanja. Za ukupno verificirani iznos od 187.791.992 KM emitirane su obveznice, čime je okončano izdavanje obveznica za ratna potraživanja.
 
PODRŽANA INICIJATIVA ZA ZAJAM SVJETSKE BANKE ZA BUDŽETSKU PODRŠKU
 
Vlada FBiH podržala je inicijativu da se Zajmom za razvojne politike javnih finansija (Public finance Development Policy Loan, DPL) kod Svjetske banke osiguraju sredstva za budžetsku podršku u iznosu do 80 miliona američkih dolara, od čega se na Federaciju BiH odnosi 60 posto ili 48 miliona dolara. Informacija o Zajmu za razvojne politike javnih finansija (DPL) Svjetske banke, prihvaćena je kao osnova za vođenje pregovora.
 
Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa Svjetskom bankom sa kojom će biti utvrđeni konačni uvjeti ovog zaduženja. Federalno ministarstvo finansija će Vladu FBiH informirati o pregovorima, kao i tekst usaglašenog ugovora između BiH i Svjetske banke.
 
Federalno ministarstvo finansija Vlada je zadužila da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.
 
PODRŠKA PROJEKTU IZGRADNJE CENTRA ZA
UPRAVLJANJE OTPADOM U OPĆINI DONJI VAKUF
 
Vlada FBiH dala je podršku projektu izgradnje Centra za upravljanje otpadom (CUO) u okviru programa „Sanacija deponije komunalnog otpada i izgradnju sadržaja prilagođenih regionalnom konceptu odlaganja otpada u općini Donji Vakuf“.
 
Federalno ministarstvo okoliša i turizma podržalo je ovaj projekat koji je u skladu s Federalnom strategijom zaštite okoliša – Federalnom strategijog upravljanja otpadom i Planom upravljanja otpadom.
 
Ranije je općina Donji Vakuf dobila grant sredstva od Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) i kreditna sredstva bez kamata od SID banke Republike Slovenije, a cjelokupan iznos procijenjen je na 1.700.000 eura s donacijom u visini do 400.000 eura u naredne dvije godine i do 200.000 eura za subvenciju kredita.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada Federacije BiH donijela je Rješenje kojim je za federalnog pravobranioca privremeno imenovala Jakova Dujića na period do 90 dana, počev od 28.12.2016. godine. 
 
Dosadašnja federalna pravobraniteljica Inda Ažman ranije je razriješena dužnosti na vlastiti zahtjev zbog odlaska u penziju.
 
Federalna vlada dala je ovlaštenje Ernestu Đonki da zastupa Vladu Federacije BiH na Skupštini JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo, a Tariku Begiću na vanrednoj sjednici Skupštine Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići.
 
 
 
Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE