84. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.12.2016.
Saopćenje o radu

84. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG BUDŽETA FEDERACIJE BiH ZA 2017. GODINU
 
Vlada Federacije BiH utvrdila je i Domu naroda Parlamenta Federacije BiH dostavila Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu. Dom naroda Parlamenta FBiH je, na svojoj 10. vanrednoj sjednici održanoj 15.12.2016. godine,  odlučio da Budžet za 2017. godinu razmatra po redovnoj proceduri.
 
U toku rasprave delegati su tražili veći iznos sredstava za niže nivoe vlasti i sredstava za sanaciju zdravstvenih ustanova da bi bilo poboljšano stanje u zdravstvu u Federaciji BiH.
 
Vlada Federacije BiH je, na temelju rasprave na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, utvrdila amandmane koji su postali sastavni dio Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu, a koji je Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH usvojio na 17. vanrednoj sjednici održanoj 20.12.2016. godine.
 
Predloženim amandmanima povećan je iznos za Tekuće transfere drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE za 2.000.000 KM (sa 10 na 12 miliona KM) i planiran je novi ekonomski kod na Tekućim transferima drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine u iznosu od 9.000.000 KM.
 
Prema utvrđenim prioritetima i potrebom za obezbjeđenje sredstava na ekonomskim kodovima predviđenim amandmanima, a vodeći računa o principu uravnoteženosti budžeta, umanjeni su Ugovorene i druge posebne usluge – zatezne kamate na sudska rješenja i troškove spora za 1,7 miliona KM (sa 10 na 8,3 miliona KM),  i brisani Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima – Japanski grant – 2 KR u iznosu od 6.000.000 KM i  Ostala domaća pozajmljivanja ‐ Trajni revolving fond u iznosu od 3.300.000 KM.
 
Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu u istom tekstu u kojem ga je Vlada FBiH danas uputila u Dom naroda.
 
Vlada FBiH je Parlamentu FBiH za razmatranje na Domu naroda uputila  i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2017. godinu i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o budžetima u FBiH u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2017. godini.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O INVESTICIJSKIM FONDOVIMA
 
Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u postupanju po preporukama Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, a s ciljem harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukuma Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF). Dopunjene su i izmijenjene važeće regulative u dijelu koji se odnosi na propisivanje strožijih uslova za vlasničke i upravljačke strukture društava za upravljanje investicijskim fondovima i zatvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, na način da je osigurana zabrana sticanja vlasništva i obavljanja upravljačkih funkcija kriminalcima i s njima povezanim osobama i saradnicima.
 
Ovim zakonom ne vrši se direktno uskladivanje sa EU direktivama, jer se radi o standardima i preporukuma Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca, koje se u suštini odnose na potrebu dopune i izmjene važeće regulative u dijelu koji se odnosi na sprečavanje pranja novca.
Radi se o zakonu malog obima sa samo jednim bitnim rješenjem. Naime, kod sticanja udjela i imenovanja u upravljačke strukture društva za upravljanje investicijskim fondom ili zatvorenog investicijskog fonda propisani su uslovi i postupci koje vodi Komisija, koji bi trebali da isključe osobe za koje postoje pravne posljedice osude i za koje postoji osnovana sumnja da su učestvovali u pranju novca i finansiranju terorizma ili korupcije.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA 
 
Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u tome što je trebalo u njega ugraditi preporuke Akcionog plana za otklanjanje nedostataka u borbi protiv pranja novca, a s ciljem harmonizacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukuma radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF). Važeća regulativa dopunjena je i izmjenjena u dijelu koji se odnosi na propisivanje uslova za određene osobe, kojim bi se osigurala zabrana sticanja vlasništva ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira i obavljanja funkcija kriminalcima i s njima povezanim osobama i saradnicima.
 
I ovdje je riječ o zakonu malog obima sa samo jednim bitnim rješenjem. Naime, kod sticanja udjela i imenovanja propisani su uslovi koji bi trebali da isključe osobe za koje postoje pravne posljedice osude i za koje postoji osnovana sumnja da su učestvovali u pranju novca, finansiranju terorizma i ili korupciji.
 
Ovim zakonom se ne vrši usklađivanje sa EU direktivama, jer je riječ o standardima i preporukama radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca, koje se u suštini odnose na potrebu dopune i izmjene važeće regulative u dijelu koji se odnosi na sprječavanje pranja novca.
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

Federalna vlada je utvrdila i Parlamentu FBiH, po skraćenom postupku, uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, čime je omogućena provedba presuda Ustavnog suda FBiH broj U-8/13.
 
Ujedno, ovim je izvršena preporuka Komiteta za ljudska prava UN koji je državi Bosni i Hercegovini naložio ukidanje obaveze članovima porodice da svoje nestale srodnike proglase mrtvim kako bi imali pravo na socijalne naknade, ili bilo koji drugi oblik kompenzacije. Brisana je odredba prema kojoj su članovi porodice nestalog branioca bili dužni da nestalog branioca proglase umrlim kako bi imali pravo na socijalne naknade ili bilo koji drugi oblik kompenzacije.
 
Izmjene i dopune definiraju ko se smatra dobrovoljcem, braniocem, organizatorom otpora i veteranom odbrambeno-oslobodilačkog rata, jer su ovi pojmovi presudom Ustavnog suda FBiH proglašeni neustavnim. Propisani su uslovi pod kojim se stiče status ratnog i mirnodopskog vojnog invalida.
 
Date su i definicije porodice poginulog, umrlog ili nestalog branioca i porodice umrlog vojnog invalida.
 
S 15 na 30 dana je produžen rok za pokretanje postupka nakon nastale promjene i propisana mogućnost dokazivanja činjenica okolnosti stradanja u upravnom postupku.
 
Dopunjen je član 44. Zakona tako da se, pored vojne dokumentacije, uvjerenje izdaje i na osnovu pravosnažnog rješenja donesenog u skladu sa članom 43. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.
 
Nova je i odredba da okolnosti nastanka ili pogoršanja oboljenja utvrđuje Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.
 
NIJE PRIHVAĆEN PRIJEDLOG ZA IZMJENU
ZAKONA O KOMISIJI ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
 
Federalna vlada nije prihvatila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire koji je, po skraćenom postupku, predložio poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Faruk Ćupina.
 
U mišljenu Vlade se navodi da član 17a. predstavlja klauzulu imuniteta koja je osnov za superviziju cjelokupnog tržišta kapitala, te je ugrađena i u zakone drugih supervizora nadležnih za finansijska tržišta u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Pogrešno se tumači da ova klauzula potpuno oslobađa uposlenike regulatora od krivične i građanske odgovornosti. Oslobađanje od odgovornosti moguće je samo u slučaju kada uposlenici regulatora počine krivično djelo u dobroj vjeri (naprimjer ako su rješavali u predmetu na osnovu krivotvorene ili lažne dokumentacije). No, nisu oslobođeni odgovornosti za krivična djela koja se mogu dokazati, kao što su mito i korupcija.
 
Pravni osnov za uvođenje klauzule imuniteta je u pravnoj stečevini Evropske unije, a za tržište kapitala to je Evropski autoritet za tržište kapitala (ESMA). Ova klauzula je ugrađena i u zakone koji uređuju rad drugih supervizora (banke i osiguranje) na temelju Bazelskih principa i Osnovnih principa osiguranja - ICP 2.
 
UREDBA O NAČINU UZIMANJA UZORAKA,
KLASIRANJU I OBRAČUNU CIJENE MLIJEKA
 
Vlada Federacije BiH je, a na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, donijela Uredbu o načinu uzimanja uzoraka, klasiranju i obračunu cijene mlijeka.
 
Uredbom je, uz ostalo, propisano da uzimanje uzoraka za ispitivanje kvaliteta mlijeka obavlja za to osposobljena osoba (uzorkovač) kojeg, na prijedlog prerađivača mlijeka, certificira ovlaštena laboratorija za pretragu mlijeka.
 
Osposobljavanje uzorkovača provode laboratorije koje su, u roku od šest mjeseci od početka primjene Uredbe, dužne uraditi recertifikaciju uzorkovača.
 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je ovlastilo tri laboratorije za kontrolu kvaliteta mlijeka (JU Veterinarski zavod Tuzla, Veterinarski zavod Bihać i Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo) koji, nakon kontrole sirovog mlijeka, vode i evidenciju koju na zahtjev dostavljaju nadležnom organu.
 
Nova uredba je donesena jer Uredba o kvalitetu svježeg sirovog mlijeka i načinu utvrđivanja cijena svježeg sirovog mlijeka nije bila usklađena s bh. Pravilnikom o sirovom mlijeku. Zbog te neusklađenosti laboratorije za kontrolu svježeg sirovog mlijeka i pojedine mljekare tražile su od resornog ministarstva otklanjanje nejasnoća u lancu kontrole mlijeka od farmera do mljekare.
 
Pošto Pravilnik o sirovom mlijeku ne propisuje načine uzimanja uzoraka za kontrolu i obračunavanja osnovne cijene mlijeka, Uredbom je prilagođena legislativa i ujednačeni kriteriji za sve subjekte koji se bave proizvodnjom, kontrolom i preradom mlijeka.
 
O radnom materijalu Uredbe, pod nazivom Instrukcija o primjeni Pravilnika o sirovom mlijeku, održan je sastanak s predstavnicima JU Veterinarski zavod Tuzla, Veterinarski zavod Bihać, Federalni zavod za poljoprivredu Sarajevo, kao i mljekara Eko sir Puđa - Livno, Inmer - Gradačac, Milkos - Sarajevo, ZIM - Zenica i Meggle - Bihać.
 
NAGRADE USPJEŠNIM SPORTISTIMA, KLUBOVIMA, TRENERIMA I SAVEZIMA
 
Vlada Federacije BiH danas je donijela 26 pojedinačnih odluka na osnovu Uredbe o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz FBiH za ostvarene vrhunske sportske rezultate na međunarodnim takmičenjima.
 
Nagradu od 5.000 KM dobio je Taekwondo klub Novi Grad iz Sarajeva je, za osvojeno treće mjesto Nedžada Husića na Evropskom juniorskom prvenstvu za klubove u kategoriji do 51 kg, a 2.500 KM njegov trener.
 
Nagrade od po 15.000 KM za sezonu 2015/2016 dodijeljene su malonogometnom klubu Centar iz Sarajeva za osvojenu Premijer futsal ligu BiH, Hrvatskom športskom klubu Zrinjski iz Mostara za osvojeni naslov prvaka BH Telecom Premijer lige BiH u nogometu, Klubu sjedeće odbojke Spid iz Sarajeva za osvojeni naslov prvaka BiH, Hrvatskom ženskom rukometnom klubu Grude Autoherc iz Gruda za osvojenu titulu prvaka BiH u takmičenju Premijer lige BiH, Hrvatskom rukometnom klubu Izviđač iz Ljubuškog za osvojenu titulu prvaka BiH u muškoj konkurenciji, Udruženju SFK 2000 Sarajevo iz Sarajeva za osvojenu titulu prvaka BiH u takmičenju Premijer ženske lige BiH, Ženskom košarkaškom klubu Play off iz Sarajeva za osvajanje titule prvaka BiH.
 
Plivačkom savezu BiH za ostvarene seniorske državne rekorde u plivanju, dodijeljene su dvije nagrade od po 3.000 KM za reprezentativke Nejlu Karić (1.500 m slobodno) i Aminu Kajtaz (100 m delfin), te po 1.500 KM njihovim trenerima.
 
Za ispunjenje A norme reprezentativke Larise Cerić za nastup na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine, Džudo savezu Federacije BiH je pripala nagrada od 5.000 KM.
 
Isti iznos dodijeljen je i Karate klubu Šampion sa llidže za osvojenu srebrenu medalju reprezentativca Merisa Muhovića u kategoriji -84 kg na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu za seniore održanom u Francuskoj.
 
Za osvajanje titule ekipnog pobjednika Premijer lige BiH u brdskom biciklizmu u ženskoj konkurenciji za 2015. godinu, Klubu brdskog biciklizma Puls iz Sarajeva dodijeljeno je 7.000 KM.
 
Bokserski klub Čelik iz Zenice je, za naslov prvaka BiH Jasmina Mahalbašića za 2016. godinu u seniorskoj kategoriji do 60 kilograma, nagrađen sa 2.500 KM, a ista nagrada pripala je i Stonoteniskom klubu Spin 2012 iz Sarajeva za titulu pojedinačnog državnog prvaka za seniorke u sezoni 2015./2016. koju je osvojila Emina Hadžiahmetović. Ovom klubu dodijeljno je još 7.000 KM za osvajanje titule ekipnog prvaka BiH za seniorke u sezoni 2015./2016.
 
Stonoteniskom klubu Vogošća iz Vogošće je za osvajanje titule ekipnog prvaka BiH u kategoriji seniora za sezonu 2015./2016. dodijeljena nagrada od 7.000 KM.
 
Nagrade od 5.000 KM za osvojenu bronzanu medalju reprezentativca Tonija Miletića na Evropskom prvenstvu U-18 - Finska 2016 i 2.500 KM za njegovog trenera dodijeljene su Džudo savezu FBiH.
 
Teniskom klubu Classic iz Sarajeva je, za ispunjenje A norme reprezentativca Damira Džumhura za nastup na Olimpijskim igrama - Rio 2016. dodijeljeno 5.000 KM, a Stonoteniskom klubu ALADŽA-A iz Sarajeva 2.500 KM za osvajanje pojedinačnog državnog prvenstva za seniore u sezoni 2015./2016. Admira Duranspahića.
 
Bokserskom klubu Ilidža su, za osvojene naslove prvaka BiH u seniorskoj konkurenciji za 2016. godinu Adema Fetahovića (do 69 kg) i Džemala Bošnjaka (do 81 kg) pripale dvije nagrade od po 2.500 KM. Iste nagrade pripale su Bokserskom klubu Mostar iz Mostara za osvojeni naslov prvaka BiH Elvira Šendre za 2016. godinu u seniorskoj kategoriji do 91 kg, kao i Udruženju Kamp-sport Peljto iz Sarajeva za osvojeni naslov prvaka BiH Alija Ježa za 2016. godinu u seniorskoj kategoriji do 75 kg, Bokserskom klubu Novi Grad iz Sarajeva za osvojeni naslov prvaka BiH Harisa Mešanovića u seniorskoj kategoriji do 64 kg, Taekwondo klubu Poskok iz Posušja za osvojeni naslov prvaka BiH Antonia Jaže za 2016. godinu u kategoriji seniora preko 80 kg, kao i Taekwondo klubu Magone iz Livna za osvojeni naslov prvakinje BiH Ivane Džeko za 2016. u seniorskoj kategoriji do 62 kg.
 
Atletskom savezu BiH je, za ostvarene olimpijske norme bacača kugle Kemala Mešića i Mesuda Pezera za nastup na Olimpijskim igrama - Rio 2016. dodijeljeno dva puta po 5.000 KM.
 
SREDSTVA IZ TEKUĆE REZERVE ZA VRHUNSKE SPORTSKE REZULTATE
 
Vlada Federacije BiH danas je dala saglasnost za dodjelu nagrada Paraolimpijskom komitetu BiH iz Sarajeva za ostvarenu paraolimpijsku normu 12 reprezentativaca u sjedećoj odbojci i dvoje reprezentativaca u atletici, Dževada Pandžića i Dženitu Klico za nastup na Paraolimpijskim igrama koje su održane u Riju 2016. godine u iznosu od 70. 000 KM.
 
Savezu sjedeće odbojke BiH u Sarajevu za osvojeno drugo mjesto na Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru za 12 reprezentativaca dodijeljeno je 60.000 KM, a za selektora i dva trenera 7.500 KM.
 
Za plivački savez BiH u Sarajevu za ostvarenu olimpijsku normu reprezentativke Amine Kajtaz na OI-Rio 2016 bit će izdvojeno 5.000 KM. 
 
Klizačko rolerskom klubu „The One I“ iz Sarajeva dodijeljena je nagrada od 3.000 KM za novi državni rekord reprezentativca Emira Brankovića na 500 metara u disciplini brzog klizanja na kratke staze, i 1.500 KM njegovom treneru.
 
Sveučilišnom karate klubu „Neretva“ iz Mostara za osvojenu bronzanu medalju reprezentativke Ivone Čavar na Svjetskom prvenstvu u karateu bit će izdvojeno 5.000 KM.
 
Taekwando klubu „Novi grad“ bit će dodijeljena novčana nagrada u ukupnom iznosu od 18.000 KM za osvojene medalje na Univerzijadi. Za osvojeno prvo mjesto u kategoriji do 87 kg Arminu Grediću i Ivanu Šoliću bit će izdvojeno po 5.000 KM, te po 2.500 KM za trenere. Nejli Kaljanac za osvojeno treće mjesto dodijeljeno je 2.000 KM, a treneru 1.000 KM.
 
Za Atletski savez Bosne i Hercegovine za ostvareni državni rekord članova reprezentativne štafete 4x400 metara na Balkanskom prvenstvu za seniore iz tekuće rezerve Vlade FBiH za 2016. godinu bit će izdvojeno 3.000 KM i za njihove trenere 1.500 KM.
 
Džudo savezu Bosne i Hercegovine iz Sarajeva za osvojenu bronzanu medalju reprezentativke Aleksandre Samardžić na Evropskom prvenstvu za U23, održane u Tel Avivu 2016. godine nagrada je 15.000 KM, od čega je za Samardžić 10.000 KM a njenom treneru 5.000 KM. 
 
Za Atletski savez „Sloboda-Tehnograd“ nagrada je u ukupnom iznosu od 4.500 KM za ostvareni državni rekord reprezentativca Rusmira Malkočevića, i to 3.000 KM za Malkočevića i 1.500 za trenera.
 
ODLUKA O OSNIVANJU RADNIH GRUPA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE IZ FBiH
 
Današnjom Odlukom, Federalna vlada je osnovala radne grupe za evropske integracije iz Federacije BiH, te utvrdila djelokrug rada i njihov sastav.
 
Ove radne grupe čine integralan dio radnih grupa koje će biti imenovane u skladu sa Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH i vršiti poslove iz nadležnosti Vlade FBiH, federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija. Poslove će radne grupe obavljati u skladu sa smjernicama, metodologijama i preporukama federalnih organa uprave iz kojih dolaze, Ureda Vlade FBiH za evropske integracije, a uz saglasnost Ureda premijera FBiH.
 
Odlukom su, u skladu s potrebama procesa evropskih integracija, osnovane dvije radne grupe - za političke i za ekonomske kriterije, a čine ih predstavnici federalnih organa uprave prema njihovim zakonom utvrđenim nadležnostima.
 
Radna grupa za ekonomske kriterije sastavljena je od 33 grupe, a svaka je zadužena za konkretnu oblast, kao što su slobodno kretanje roba, radnika i kapitala, javne nabavke, za pravo privrednih društava, intelektualno vlasništvo, konkurencija, finansijske usluge, informaciono društvo i mediji, poljoprivreda i ruralni razvoj, transportna politika, energija, porezna, monetarna i ekonomska politika, i tako dalje.
 
Predsjedavajući i koordinatori radnih grupa dužni su da obavezno ostvaruju redovnu saradnju sa Uredom Vlade FBiH za evropske integracije s ciljem realizacije zaduženja zbog kojih su radne grupe i osnovane.
 
Uz praćenje njihovog rada, Ured za EU integracije pruža radnim grupama stručnu podršku kroz donošenje smjernica, instrukcija i drugih dokumenata. Dokumenti koje priprema Ured za EU integracije prenose preporuke i zahtjeve Evropske komisije ili obaveze nastale u procesu implementacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske unije.
 
Propisana je, također, obaveza federalnih organa uprave da, na zahtjev radnih grupa, pruže svu potrebnu stručnu pomoć o pitanjima iz djelokruga njihovog rada.
 
Ukoliko neka radna grupa ocijeni da je određeno pitanje u nadležnosti druge radne grupe, to pitanje zajednički treba da riješe predsjednici tih radnih grupa, a ako ne mogu postići dogovor, dužni su bez odlaganja o tome obavijestiti Vladu FBiH koja rješava o sukobu nadležnosti.
 
INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA ZA DOSTAVU ODGOVORA
 NA UPITNIK EUROPSKE KOMISIJE
 
Federalna vlada usvojila je Informaciju o aktivnostima za dostavu odgovora na Upitnik Europske komisije i zadužila organe uprave Federacije BiH da učestvuju u radnim sastancima za davanje odgovora na Upitnik EK u skladu sa svojim nadležnostima.
 
Organi uprave Federacije BiH su obavezani da se pridržavaju zadatih rokova za dostavu informacija za odgovore na pitanja iz Upitnika EK, a nadležne institucije da pripremljene doprinose na pitanja dostave Uredu Vlade FBiH za europske integracije u dogovorenom roku, a najkasnije do 31.1.2017. godine.
 
Nadležne institucije sa svih nivoa vlasti u Federaciji BiH su zadužene da prilikom pripreme odgovora koriste za to predviđeni informacioni sistem i da, uz stručnu pomoć Direkcije za europske integracije, osiguraju nedostajuće prevode akata na engleski jezik koje će dostaviti kao anekse uz odgovore na Upitnik.
 
INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U PROCESU USKLAĐIVANJA I PREVOĐENJA ZAKONODAVSTVA FBiH S PRAVNOM STEČEVINOM EU
 
Razmatrajući Informaciju o potrebnim aktivnostima u procesu usklađivanja i prevođenja zakonodavstva Federacije BiH,  Vlada FBiH je zadužila federalne organe uprave i upravne organizacije da, u skladu sa ovlaštenjima utvrđenim Ustavom, zakonom i drugim propisima, intenziviraju saradnju sa upravnim organima na svim nivoima vlasti, posebno s kantonalnim organima uprave, međusobno obavještavanje, dogovaranje, razmjenu iskustava i stručnu pomoć u postupku usklađivanja propisa Federacije BiH s pravnom stečevinom EU.
 
Federalni organi uprave i upravne organizacije su zaduženi da osiguraju odgovarajuće kapacitete neophodne za proces prevođenja pravnih propisa u Federaciji BiH na engleski jezik za potrebe usklađivanja s pravnom stečevinom EU, a njihovi rukovodioci da osiguraju državnim službenicima koji direktno rade na poslovima uskladivanja zakonodavstva korištenje pomoći koju pruža TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange). To je instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija i pomoć novim državama članicama i zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima preuzimanja zakonodavstva EU i njegovog provođenja u domaći pravni sistem.
 
ANALIZA PREPORUKA EK IZ „IZVJEŠTAJA O BiH ZA 2016. GODINU“
 
Federalna vlada prihvatila je Analizu preporuka Europske komisije u radnom dokumentu „Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu“ i zadužila nadležna federalna ministarstva i druge institucije iz svoje nadležnosti omoguće provođenje preporuka sadržanih u ovom dokumentu.
 
Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije je obavezan da ovaj zaključak dostavi nadležnim institucijama radi provedbe i da o ovoj analizi i zaključcima informira komisije za europske integracije Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.
 
METODOLOGIJA I SMJERNICE ZA IZRADU ODGOVORA
IZ UPITNIKA EUROPSKE KOMISIJE
 
Federalna vlada je usvojila Metodologiju pripreme i Smjernice za izradu odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo u Europskoj uniji”, sukladno preporukama Vijeća ministara BiH.
 
Nadležna federalna ministarstva i druge institucije Vlada je zadužila da ovu metodologiju i smjernice primjenjuju pri odgovaranju na Upitnik Europske komisije.
 
Ured Vlade FBiH za europske integracije će o ovome izvijestiti Direkciju za europske integracije Vijeća ministara BiH.
 
Priprema odgovora na pitanja iz Upitnika Europske komisije je jedan od najvažnijih i najkompleksnijih zadataka za državnu upravu u procesu europskih integracija. Na osnovu odgovora koje institucije u BiH pripreme, Europska komisija će pripremiti analitičko izvješće koje će pratiti mišljenje o spremnosti BiH za dobijanje statusa kandidata za članstvo u EU.
 
Stoga je od ključne važnosti da odgovori budu pripremljeni kvalitetno, jasno, točno, na metodološki jednak način, da budu međusobno usuglašeni, da se ne ponavljaju i ne budu u suprotnosti u različitim radnim skupinama i da budu pripremljeni u definiranom roku. Zbog toga je i utvrđena Metodologija koje se trebaju pridržavati svi sudionici u procesu pripreme odgovora.
 
OSNOVANA KOMISIJA ZA PRAĆENJE IZVRŠAVANJA OBAVEZA
U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA
 
Vlada Federacije BiH osnovala je Komisiju za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na evropske integracije kao stalno radno tijelo Federalne vlade sa zadatkom da, do konačnog konstituiranja Ureda Vlade Federacije BiH za evropske integracije, prati provođenje zaključaka Vlade FBiH i drugih obaveza koje se odnose na proces pripreme i usklađivanja odgovora na Upitnik Evropske komisije, uključujući i osiguranje prevođenja propisa iz nadležnosti resornih federalnih organa,  i mjesečno informira Vladu o stanju provođenja obaveza federalnih organa.
 
U Komisiju su imenovani Adnan Tatar (predsjednik) iz Ureda Vlade Federacije za evropske integracije, Goran Miraščić iz Ureda Premijera Federacije BiH, Saida Kastrat iz Kabineta zamjenika premijera FBiH i federalnog ministra rada i socijalne politike i Ana Zamboli iz Kabineta zamjenika premijera i federalnog ministra finansija (članovi).
 
PRIHVAĆEN PRIJEDLOG AKCIONOG PLANA ZA PROVOĐENJE STRATEGIJE  ZA REFORMU SEKTORA PRAVDE U BiH ZA PERIOD 2014-2018
 
Vijeće ministara BiH je u trećem kvartalu 2015. godine usvojilo usaglašeni tekst Strategije za reformu sektora pravde u BiH za period 2014-2018. godina, na koji su prethodno svoju saglasnost dale vlade entiteta. Vijeće ministara BiH je 15.9.2016. godine obavilo raspravu o Prijedlogu akcionog plana za provedbu ove strategije, ali je izjašnjavanje o njemu odgođeno radi obavljanja dodatnih konsultacija, kao i pribavljanja mišljenja nadležnih entitetskih ministarstava.
 
Razmatrajući Prijedlog akcionog plana, a uvažavajući mišljenje Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici prihvatila Prijedlog akcionog plana za provođenje Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period 2014-2018.
 
Ovaj akcioni plan će biti provođen u strateškim oblastima pravosuđa, izvršenja krivičnih sankcija u BiH, pristupa pravdi u BiH, podrške ekonomskom razvoju u BiH, te koordiniranom, dobro upravljanom i odgovoranom sektoru.
 
IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU FBIH PO OSNOVU EMISIJE TREZORSKIH ZAPISA
 
Vlada Federacije usvojila je izvještaj o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa održane 6.12.2016. godine.
 
Na ovoj aukciji ponuđeno je 3.000 trezorskih zapisa nominalne vrijednosti 10.000 KM po zapisu, što ukupno iznosi 30.000.000 KM, s rokom dospijeća 182 dana putem metode višestrukih cijena.
 
Za vrijeme trajanja aukcije pristigle su dvije ponude za kupovinu 500 trezorskih zapisa u ukupnom iznosu od 5.000.000 KM. Prihvaćene su sve ponude za kupovinu trezorskih zapisa putem kojih je prodano 500 trezorskih zapisa ukupne nominalne vrijednosti 5.000.000 KM, što predstavlja 16,67 posto planiranog obima emisije.
 
Trezorski zapisi prodati su po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,4299 odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od 1,15 posto na godišnjem nivou.
 
Ukupan iznos prikupljenih sredstava putem emisije trezorskih zapisa iznosi 4.971.492,50 KM.  Trezorski zapisi dospijevaju na naplatu 7.6.2017. godine.
 
PREDLOŽENO PRIVREMENO RJEŠENJE ZA PRISILNI SMJEŠTAJ
NEUBROJIVIH OSOBA KOJE SU POČINILE KAZNENO DJELO
 
Federalna vlada je usvojila informaciju o aktivnostima Interresorne radne skupine za prijedlog rješavanja smještaja osoba koje su kazneno djelo počinile u stanju neubrojivosti, a izrečena im je mjera prisilnog smještaja u zdravstvenu ustanovu.
 
Radna skupina je iznašla privremeno rješenje za smještaj sedam forenzičkih pacijenata iz KPZ Tuzla i to u Psihijatrijsku bolnica Kantona Sarajevo, do početka rada Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac.
 
Danas je Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH zadužen da, u njeno ime, zatraži od Vlade Tuzlanskog kantona da, u koordinaciji s Federalnim ministarstvom pravde, premjesti ovih sedam pacijenata iz KPZ Tuzla u Psihijatrijsku bolnicu Kantona Sarajevo. Također, treba osigurati financijska sredstva za smještaj pacijenata u zdravstvenu ustanovu, sukladno Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, prema kojem troškovi provedbe mjere sigurnosti obveznog psihijatrijskog liječenja padaju na teret proračuna kantona prema mjestu prebivališta smještene osobe, a ako je prebivalište nepoznato prema mjestu posljednjeg boravišta.
 
U slučaju da ovo ne bude učinjeno, treba iznaći smještajne kapacitete u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi na području Tuzlanskog kantona,
 
Interresorna radna skupina zadužena je da nastavi tražiti trajno rješenje smještajnih kapaciteta za provođenje mjere sigurnosti obveznog psihijatrijskog liječenja osoba sa duševnim smetnjama s prebivalištemem/boravištem na području Federacije BiH, te da o tome pravodobno izvjesti Vladu FBiH.
Prema podacima općinskih sudova utvrđeno je da na području Federacije 40 osoba čeka na izvršenje mjere obveznog psihijatrijskog liječenja, a na izvršenje jera liječenj aod ovisnosti čeka 36 osoba. Također, u KPZ Zenica na Odjeljenju obveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja – Forenzika boravi 16 pacijenata.
 
SAGLASNOST NA PROTOKOL O VOĐENJU PREGOVORA ZA ZAKLJIČIVANJE KOLEKTIVNOG UGOVORA U OBLASTI ZDRAVSTVA
 
Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH i ovlastila federalnog ministra zdravstva Vjekoslava Mandića da ga potpiše uime Vlade FBiH.
 
Otpočinjanje pregovora u vezi zaključivanja granskog kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije inicirao je Savez strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije kojem je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,  12. jula 2016. utvrdilo reprezentativnost.
 
Ovaj sindikat je tražio i učešće u pregovorima koji su vođeni s Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika zaposlenih u zdravstvu FBiH s jedne, i Pregovaračkim timom Vlade FBiH i vlada kantona, s druge strane u vezi usaglašavanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH iz 2007. godine sa novim Zakonom o radu.
 
Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH odbio je učešće u navedenim pregovorima Saveza strukovnih sindikata doktora medicine i doktora stomatologije, jer ovaj sindikat nije pregovarao niti zaključio granski kolektivni ugovor za oblast zdravstva u 2007. godini, a pregovori o usaglašavanju su vođeni između strana koje su i zaključile ovaj ugovor. Stoga je preostala jedino mogućnost da Pregovarački tim Vlade FBiH i vlada kantona pregovara i zaključi Kolektivni ugovor sa Savezom strukovnih sindikata doktora i medicine i stomatologije.
 
S tim u vezi, 29.7.2016. godine Savezu strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije, kao i pregovaračkim timovima Vlade FBiH i vlada kantona,  dostavljen je Prijedlog protokola o vođenju pregovora.
 
Nakon potpisivanja Protokola od obje strane, ispunit će se uvjeti za pokretanje postupka pregovaranja o Kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH.
 
Pet vlada kantona ranije je dalo saglasnost za  učešće u pregovorima.
 
Vlada FBiH naglašava da nije pregovarač u ovom procesu.
 
PRIHVAĆENA INICIJATIVA ZA NASTAVAK OBNOVE
  SABORNE CRKVE SVETE TROJICE U  MOSTARU
 
Vlada FBiH prihvatila je Inicijativu za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća  rezerva Vlade   Federacije“  Budžeta FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica u   iznosu od 100.000 KM na ime finansijske pomoći za nastavak obnove Saborne crkve Svete Trojice u  Mostaru.
 
Ranijim odlukama Vlada FBiH je odobrila izdvajanje sredstava Federalnom ministarstvu kulture i sporta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica po 100.000 KM za obnovu  Saborne crkve Svete Trojice u  Mostaru, što s današnjom prihvaćenom inicijativom iznosi ukupno 300.000 KM iz Budžeta FBiH za 2016. godinu za obnovu ovog značajnog objekta.
 
SREDSTVA FEDERALNOM ZAVODU PIO MOSTAR ZA ISPLATU PENZIJA
 
Vlada FBiH dala je saglasnost Skupštini JP "BH Pošta" d o o. Sarajevo da izvrši prestruktuiranje raspolozivih novčanih sredstava  u iznosu od 45.000.000 KM u razdoblju od 1.1.2017 godine do 30.6 2017. godine, koja će biti plasirana prema Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar za isplatu penzija korisnicima koji primaju penziju putem JP "BH Pošta" d o o. Sarajevo.
 
Ovo javno preduzeće i Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Mostar zaključit će odgovarajući ugovor, odnosno Aneks ugovora za prestruktuiranje raspoloživih sredstava kojim će biti regulisana međusobna prava i obaveze vezane za plasman i vraćanje tih sredstava, uz naknadu za njihovo korištenje koja će na dnevnom osnovu iznositi 0,0081 posto, a u skladu sa važećim propisima i općim interesima.
 
Ova odluka  primjenjivat će se do 30. 6. 2017. godine.
 
USVOJEN PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI FBiH
ZA PERIOD 2017.-2019. GODINA
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Program ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017.-2019. godina koji će dostaviti Direkciji za ekonomsko planiranje BiH, koja je, kao koordinirajuća institucija na nivou BiH, zadužena za njegovu izradu.
 
U obrazloženju  je naglašeno da je jedan od ključnih ciljeva Bosne i Hercegovine napredak na putu evropskih integracija i da, kao i ostale zemlje potencijalni kandidati za pristupanje Evropskoj uniji, naša zemlja ima obavezu da izradi Program ekonomskih reformi 2017. - 2019.
 
Program se sastoji od pet poglavlja naslovljenih kao sveukupni okvir i ciljevi politika, makroekonomski okvir, fiskalni okvir, prioriteti strukturalnih reformi i prilog s tabelarnim pregledima.
Sva poglavlja pripremila su resorna ministarstva,  koordinatori za njegovu izradu  i Federalni zavod za programiranje razvoja na način kako je to utvrđeno zahtjevima Evropske komisije i Smjernicama za izradu Programa ekonomskih reformi.
 
Na osnovu detaljne analize stanja po oblastima, Programa rada Vlade FBiH za mandatni period 2015.–2018. godina, politika Vlade FBiH definisanih Reformskom agendom za period 2016–2018. godina i pratećeg Akcionog plana koji su usaglašeni sa Evropskom unijom i međunarodnim finansijskim institucijama, jedna od glavnih reformskih oblasti za 2017-2019. godinu je upravljanje javnim finansijama. Cilj je osiguranje održivosti javne potrošnje i jačanje finansijske odgovornosti kroz jačanje  upravljačkih i kontrolnih mehanizama, stvaranje preduslova za razvoj efektivnog  i ciljno orjentisanog sistema javnih finansija i smanjenje poreskog opterećenja rada
 
Slijedi oblast tržišta energije, transporta i telekomunikacija s ciljem povećanja energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije i unapređenje komunikacione  infrastrukture  za rast i razvoj. Kao glavni sektori izdvojeni su poljoprivreda i unapređenje poljoprivredne proizvodnje, okoliš, očuvanje, zaštita i poboljšanje njegovog kvaliteta, finansijsko tržište i njegovo unapređenje.
 
Reformama u poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenja poslovnog ambijenta planirano je smanjenje neformalne ekonomije, slijedi obrazovanje i vještine s ciljem napređenja povezanosti obrazovanja i tržišta rada, zapošljavanje i tržište rada i povećanje njegove efikasnosti, socijalna inkluzija, smanjenje siromaštva i jednake mogućnosti u cilju uspostavljanja efikasnog, finansijski stabilnog i održivog sistema PIO FBiH i unapređenja funkcioniranja sistema socijalne zaštite FBiH.
 
OČITOVANJE O NAKNADI ŠTETE NASTALE ŠUMSKOM KRAĐOM
 
Federalna vlada očitovala se povodom zahtjeva JP ,,Šume Hercegovačko-neretvanske" d.o.o. Mostar po pitanju naknade štete nastale šumskom krađom, nakon što je prestala primjena propisa iz oblasti šumarstva (Zakon o šumama i Uredba o šumama) u skladu s presudom Ustavnog suda.
 
Vlada Federacije BiH smatra da se novčana sredstva po osnovu naknade štete nastale šumskom krađom nakon prestanka važenja propisa za oblast šumarstva i prestanka važenja ovog ugovora, odnosno nakon 6.12.2011. godine, trebaju, (do donošenja propisa za oblast šumarstva na nivou Federacije BiH), deponovati na račun Kantonalne uprave za šumarstvo koja u skladu sa svojim nadležnostima vrši poslove čuvanja šuma i šumskog zemljišta na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.
 
Donošenjem propisa za oblast šumarstva na nivou Federacije BiH bit će uređeno i pitanje naknade štete nastale šumskom krađom.
 
IZMJENA ODLUKE O POTICAJIMA POLJOPRIVREDI
 
Federalna vlada donijela je Odluku o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu", utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kojom su sredstva za ove namjene povećana za 2.148.327 KM  i sada umjesto 65.800.000 iznose 67.948.327 KM.
 
Sredstva su raspoređena na poziciju nerealizovani zahtjevi po modelu poticaja proizvodnji (dug iz 2014. godine) u okviru animalne proizvodnje. Drugi dio izmjene Programa odnosi se na usklađivanje prvobitno odobrenog iznosa za Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2016. godinu u modelu Ostalih vrsta podrški, gdje se nakon obrade zahtjeva klijenata preostala sredstava prebacuju u poticaje proizvodnji (animalna proizvodnja).
 
SUBVENCIJE ZA VETERINARSKE DIJAGNOSTIČKE LABORATORIJE
 
Federalna vlada donijela je Odluku o dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 
Dopunom je predviđeno subvencioniranje veterinarske dijagnostičke laboratorije u Federaciji BiH za provođenje ispitivanja na zarazne bolesti dostavljenih uzoraka.
 
U razlozima za donošenje ove odluke je navedeno da je na području Federacije BiH pogoršana epidemiološka situacija zbog pojave novih bolesti kod životinja kao i širenja već prisutnih bolesti.  Vlada Federacije BiH je na 70. sjednici održanoj 22.9.2016. godine donijela Odluku o dopuni liste zaraznih bolesti životinja od posebnog interesa za Federaciju BiH kojom su bolesti plavog jezika i bolest kvrgave kože stavljene na listu bolesti od posebnog interesa za Federaciju BiH.
 
Kako se radi o bolestima koje do sada nisu bile prisutne na području Federacije BiH i bolesti čiju pojavu nije moguće predvidjeti, a zahtijevaju hitno djelovanje, bilo je potrebno preraspodijeliti sredstva unutar ovog programa i obezbijediti subvencioniranje veterinarskih dijagnostičkih laboratorija u Federaciji BiH za provođenje laboratorijskog ispitivanja na zarazne bolesti dostavljenih uzoraka.
 
ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA 4 MILIONA KM
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za izmirenje obaveza fonda za sanaciju šteta od poplava“ utvrđenog Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja u iznosu od 4.000.000 KM.
 
Raspodjela ovih sredstava bit će izvršena općinama prema kojima Federalni fond za pomoć  nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH ima obavezu izmiriti duga po odlukama Upravnog odbora Fonda u iznosu od 2.779.262,18 KM. Sa 1.089.709,88 KM bit će izmirene obaveze Federalnog fonda po ispostavljenim fakturama dobavljača odnosno općina/gradova. Dio ovog iznosa, 131.027,94 KM, bit će usmjeren i za izmirenje obaveza iz Sporazuma o udruživanju sredstava  Federalnog ministarstva prostornog uređenja i Razvojnog programa ujedinjenih nacija (UNDP) za realizaciju projekata sanacije klizišta na teritoriji FBiH.
 
Federalna vlada ovlastila je federalnog ministra prostornog uređenja da s direktorom Federalnog fonda za pomoć  nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji FBiH potpiše Sporazum o preuzimanju obaveza prema općinama i dobavljačima koji se odnosi na „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za izmirenje obaveza fonda za sanaciju šteta od poplava“.
 
USVOJENA STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA
OSOBA SA INVALIDITETOM U FEDERACIJI BiH
 
Federalna vlada usvojila je Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.). Za realizaciju ove odluke zadužena su federalna ministarstva rada i socijalne politike, zdravstva, obrazovanja i nauke, kulture i sporta, za pitanja boraca invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, prostornog uređenja, prometa i komunikacija, razvoja, poduzetništva i obrta, pravde, Federalni zavod za statistiku, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i Gender Centar FBiH.
 
Kantonalnim vladama i nevladinom sektoru je sugerirano da u okviru svojih nadležnosti poduzmu sve potrebne radnje na provođenju ove strategije.
 
Vlada Federacije BiH će u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke, posebnim rješenjem, a na prijedlog nadležnih institucija, imenovati interresorno i intersektorsko koordinaciono tijelo koje će biti zaduženo za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti planiranih ovom strategijom.
 
Ova strategija će biti objavljena na web stranici Vlade Federacije BiH i na web stranicama svih nadležnih institucija.
 
PODRŠKA POLITICI SARADNJE SA ISELJENIŠTVOM
 
Federalna vlada utvrdila je mišljenje kojim je u potpunosti podržala Prijedlog politike o saradnji sa iseljeništvom, kao preduslova za zakonsko regulisanje ove oblasti i njegovu potpunu primjenu.
 
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 22. sjednici održanoj 8.9.2015. godine, zadužilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH da, u saradnji s drugim nadležnim institucijama na svim nivoima vlasti, pripremi ovaj dokument. Odlukom   Vijeća ministara BiH uspostavljena je Radna grupa za izradu Prijedloga politike o saradnji sa iseljeništvom, a u izradi ovog dokumenta učestvovali su i članovi uime Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za donošenje Odluke o razrješenju dužnosti izvršnog direktora za distribuciju - člana Uprave ovog javnog preduzeća Eseda Džananovića. Nadzorni odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo zadužen je da u što kraćem roku pokrene proceduru raspisivanja javnog konkursa za popunu ove pozicije.
 
S ciljem obezbjeđenja neometanog funkcionisanja Elektroprivrede BiH i obavljanja djelatnosti distribucije električne energije, kao i ovlaštenja izvršnog direktora za distribuciju, utvrđenih Statutom i drugim aktima društva, Vlada FBiH danas je dala saglasnost Nadzornom odboru  Elektroprivrede BiH da privremeno rasporedi ovlaštenja koje je imao izvršni direktor za distribuciju na generalnog direktora Bajazita Jašarevića. Privremeni prenos ovih ovlaštenja traje do okončanja konkursne procedure za izbor izvršnog direktora za distribuciju ovog javnog preduzeća i ne duže od tri mjeseca.
 
Vlada Federacije BiH dala je saglasnost i Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za razrješenje vršitelja dužnosti članova Uprave društva, zbog isteka mandata i za imenovanje vršitelja dužnosti članova Uprave društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na period do šest mjeseci i to za v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove Ivice Ćurića, za v.d. izvršnog direktora za projektiranje i građenje Jasmina Buče, za v.d. izvršnog direktora za upravljanje i održavanje Marina Ječića i za v.d. izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove Adema Zolja.
 
Federalna vlada danas je ovlastila Jakuba Mušinbegovića da je zastupa na Skupštini Privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez.
 
Vlada Federacije BiH je za člana Radne grupe za izradu Zakona o izvršavanju preporuka međunarodnih tijela iz oblasti ljudskih prava nominovala Remziju Kadrića.
 
Za člana Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu sa civilnim društvom“ nominovana je Magdalena Baotić.
 
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE