84. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 23.12.2016.
Dnevni red
1. Usvajanje Zapisnika 82. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 16.12.2016. godine, Zapisnika 58. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.12.2016. godine, telefonskim putem i Zapisnika 83. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 20.12.2016. godine
2. Nacrt Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
3. Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
4. Nacrt zakona o dopuni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
5. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investicijskim fondovima
6. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira
7. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu
8. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica
9. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Komisiji za vrijednosne papire-skraćeni postupak, čiji je predlagač Faruk Čupina, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
10. Prijedlog uredbe o načinu uzoraka, klasiranju i obračunu cijene mlijeka
11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez
a) Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez
b) Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva PS Vitezit d.o.o. Vitez
12. Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za prestruktuiranje raspoloživih novčanih sredstava od strane JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar
13. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje 2 službena putnička automobila Federalnog ministarstva pravde
14. Prijedlozi odluka
14.1. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Novi Grad“
14.2. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Bokserskom klubu „Čelik“
14.3. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Bokserskom klubu „Ilidža“
14.4. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Bokserskom klubu „Mostar“
14.5. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Kamp-sport „Peljto“
14.6. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Bokserskom klubu „Novi Grad“
14.7. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Poskok“
14.8. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Taekwondo klubu „Magone“
14.9. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Atletskom savezu Bosne i Hercegovine
14.10. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Malonogometnom klubu „Centar“
14.11. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatskom športskom klubu „Zrinjski“
14.12. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju klub sjedeće odbojke „Spid“
14.13. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatskom ženskom rukometnom klubu „Grude Autoherc“
14.14. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Plivačkom savezu Bosne i Hercegovine
14.15. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Džudo savezu Federacije Bosne i Hercegovine
14.16. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Karate klubu „Šampion“
14.17. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Hrvatskom rukometnom klubu „Izviđač“
14.18. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju SFK 2000 Sarajevo
14.19. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Klubu brdskog biciklizma „Puls“
14.20. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Ženskom košarkaškom klubu „Play off“
14.21. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub „Spin 2012“
14.22. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub „Spin 2012“
14.23. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub „Vogošća“
14.24. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Džudo savezu Federacije Bosne i Hercegovine
14.25. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Teniskom klubu „Classic“
14.26. Prijedlog odluke o dodjeli nagrade Udruženju Stonoteniski klub „ALADŽA-A“
15. Prijedlog odluke o osnivanju radnih grupa za evropske integracije iz Federacije Bosne i Hercegovine
16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine na produženje Ugovora o zakupu poslovnog prostora
17. Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP BH Telecom d.d. Sarajevo, za period 1.9.2016.-30.11.2016. godine, s Prijedlogom zaključka
18. Izvještaj o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine po osnovu emisije trezorskih zapisa, s Prijedlogom zaključka (stanje na dan 6.12.2016. godine)
19. Informacija potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o prijemu namještenika na neodređeno radno vrijeme, s Prijedlogom zaključka
20. Informacija o potrebi zaključivanja dvadeset i sedam (27) ugovora o radu u Ustanovi iz djelatnosti socijalne zaštite-Ljubuški, s Prijedlogom zaključka
21. Informacija o aktivnostima Interresorne radne grupe za prijedlog rješavanja smještaja osoba koje su počinile kazneno djelo u stanju neuračunjivosti, a izrečena im je mjera prisilnog smještaja u zdravstvenu ustanovu, s Prijedlogom zaključka
22. Informacija o aktivnostima vezano za dostavu odgovora na Upitnik Evropske komisije, s Prijedlogom zaključka
23. Informacija o potrebnim aktivnostima u procesu usklađivanja i prevođenja zakonodavstva Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
24. Informacija u vezi s Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta u određenim općinama, koji je utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 56. sjednici, održanoj 3.6.2016. godine
25. Analiza preporuka Evropske komisije u radnom dokumentu osoblja komisije „Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu“, s Prijedlogom zaključka
26. „Smjernice za izradu odgovora na pitanja iz Upitnika Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo u Evropskoj uniji“, s Prijedlogom zaključka
27. Prijedlog rješenja o osnivanju Komisije za praćenje i koordinaciju izvršavanja obaveza federalnih organa koje se odnose na Evropske integracije
28. Prijedlog zaključka o nominaciji člana Radne grupe za izradu Zakona o izvršavanju preporuka međunarodnih tijela iz oblasti ljudskih prava
29. Prijedlog zaključka o prihvatanju Prijedloga akcionog plana za provođenje Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period 2014.-2018. godine
30. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Orašju za zaključivanje ugovora o djelu
31. Prijedlog zaključka o nominaciji člana Upravnog odbora projekta „Izgradnja kapaciteta vladinih institucija za učešće u političkom dijalogu s civilnim društvom“
32. Zahtjev za davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu u Kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa u Busovači, s Prijedlogom zaključka
33. Zahtjev za davanje saglasnosti za prijem u radni odnos državnih službenika u Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske integracije, s Prijedlogom zaključka
34. Zahtjev za davanje saglasnosti Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za prijem u radni odnos državnih službenika i namještenika, s Prijedlogom zaključka
35. Prijedlog izjašnjenja po prigovoru mr. sc. Ivana Mikulića u vezi s konkursnom procedurom za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
36. Prijedlog očitovanja po pitanju naknade štete nastale šumskom krađom
37. Program ekonomskih reformi Federacije Bosne i Hercegovine za period 2017-2019. godine, s Prijedlogom zaključka
38. Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu broj: 09 0 U 025696 16 Fp
39. Inicijativa za izdvajanje sredstava s pozicije „Tekuća rezerva Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu i izdvajanje sredstava s pozicije „Tekući transferi pojedincima – Transfer za raseljena lica i povratnike“ razdjela 53 Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu za nastavak obnove Saborne crkve Svete Trojice u Mostaru, s Prijedlogom zaključka
40. Zahtjev za davanje saglasnosti Federalnom ministarstvu pravde za prije 10 državnih službenika i 38 namještenika u kazneno-popravnim zavodima Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
41. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
42. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - poticaj za veterinarstvo" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
43. Mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na Zahtjev firme AC-Unity d.o.o. Goražde za izdavanje dozvole za montažu puške Alfa AC SMG6 za potrebe zaštitarskih i drugih sličnih agencija od elemenata i dijelova, za koje je ranije izdata dozvola za proizvodnju i ispitivanje, s Prijedlogom teksta saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
44. Informacija o potrebi izmjene Zaključka V. broj: 2101/2016 od 1.12.2016. godine, a u vezi sa stanjem u privrednom društvu Željezara „Zenica“ d.o.o. Zenica, s Prijedlogom zaključka
45. Prijedlozi odluka
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za donošenje odluke o razrješenju dužnosti izvršnog direktora za distribuciju – člana uprave Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje odluke o privremenom rasporedu ovlaštenja izvršnog direktora za distribuciju Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.
46. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za izmirenje obaveza fonda za sanaciju šteta od poplava"
47. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministru Federalnog ministarstva prostornog uređenja i direktoru Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodnih nesreća na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine za potpisivanje Sporazuma o preuzimanju obaveza prema općinama i dobavljačima
48. Prijedlog odluke o usvajanju Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021)
49. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za razrješenje vršilaca dužnosti članova Uprave društva
b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave društva
50. Prijedlog mišljenja na Prijedlog politike o saradnji sa iseljeništvom
51. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Protokol o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika - doktora medicine i doktora stomatologije u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine
52. Prijedlog zaključka za davanje saglasnosti za raspisivanje konkursa u Federalnom ministarstvu zdravstva
53. Informacija o izdvajanju sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, s prijedlozima zaključaka:
a) Prijedlog zaključka o izdvajanju sredstava Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine
b) Prijedlog zaključka o izdvajanju sredstava Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine
c) Prijedlog zaključka o izdvajanju sredstava Plivačkom savezu Bosne i Hercegovine
d) Prijedlog zaključka o izdvajanju sredstava Klizačko rolerskom klubu „The Onel“
e) Prijedlog zaključka o izdvajanju sredstava Sveučilišnom karate klubu „Neretva“
f) Prijedlog zaključka o izdvajanju sredstava Taekwondo klubu „Novi Grad“
g) Prijedlog zaključka o izdvajanju sredstava Atletskom savezu Bosne i Hercegovine
h) Prijedlog zaključka o izdvajanju sredstava Džudo savezu Federacije Bosne i Hercegovine
i) Prijedlog zaključka o izdvajanju sredstava Atletskom klubu „Sloboda-Tehnograd“
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE