82. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 16.12.2016.
Saopćenje o radu


82. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
 
UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI FBiH
 
Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH i predložila Parlamentu FBiH njegovo donošenje po hitnom postupku s ciljem stvaranja uslova da plaće u budžetima budu unaprijed planirana u okvirima raspoloživih sredstava, kao i otklanjanja razloga koji izazivaju značajan broj sudskih postupaka s negativnim ishodom po Budžet FBiH.
 
Kako je predloženo, osnovica za obračun plaća se utvrđuje zakonom, odnosno odlukom općinskog vijeća o izvršavanju budžeta za svaku budžetsku godinu ili odlukom o privremenom finansiranju, a nakon konsultacija sa sindikatom i primjenjuje se od 1. januara za svaku narednu godinu.
 
Pored osnovice, prilikom obračuna plaće će biti korišten i bod za obračun plaće koji se utvrđuje na isti način i primjenjuje također od 1. januara za svaku narednu godinu.
 
Pri utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaće u obzir će biti uzete projekcije budžeta za narednu godinu i kretanje GDP i indeksa potrošačkih cijena.
 
U obrazloženju za donošenje zakona je navedeno i da je Zakonom o budžetima u FBiH izričito propisano da bruto plaće i naknade, te naknade korisnicima prava po osnovu drugih zakona, na osnovu utvrđene osnovice, mogu biti isplaćene samo do visine planiranih sredstava u budžetu za te namjene, kao i da je potrebno otkloniti razloge koji izazivaju značajan broj sudskih postupaka s negativnim ishodom po Budžet Federacije BiH.
 
KONSOLIDIRANO IZVRŠENJE PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA
 
Vlada Federacije BiH danas se upoznala s konsolidiranim izvješćem o izvršenju federalnog, kantonalnih i općinskih proračuna i financijskih planova vanproračunskih fondova FBiH za prvih devet mjeseci 2016. godine.
 
Ukupni prihodi za razdoblje siječanj - rujan 2016. godine iznosili su 5.506,8 milijuna KM, što je za 252,1 milijun KM ili za 4,8 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 67,4 posto. Istodobno, ukupni rashodi iznosili su 4.876 milijuna KM, što je za 138,8 milijuna KM ili za 2,9 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ostvarenje u odnosu na plan je 63,7 posto.
 
Plaće i naknade troškova zaposlenih u ovom razdoblju iznosili su 1.106,4 milijuna KM i u strukturi ukupnih rashoda sudjeluju sa 22,7 posto. U odnosu na siječanj - rujan 2015. godine njihovo ostvarenje je manje za 11.000.000 KM, dok su u odnosu na plan ostvareni sa 70,8 posto. Bruto plaće i naknade iznose 962,6 milijuna, KM što je za 15,8 milijuna KM manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.
 
Plaće i naknade troškova zaposlenih federalnih proračunskih korisnika u razdoblju siječanj - rujan 2016. godine bilježe ostvarenje od 146,5 milijuna KM, na kantonalnoj razini ostvarenje je 758,6 milijuna KM, na općinskoj 151,4 milijuna KM, a u svim vanproračunskim fondovima Federacije BiH ostvarenje je 49,9 milijuna KM.
 
Konsolidirani tekući transferi i drugi tekući rashodi iznose 2.377,7 milijuna KM i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine su veći za 3,9 posto ili 89,4 milijuna KM, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 48,8 posto.
 
Konsolidirani kapitalni transferi za devet mjeseci 2016. godine iznose 65,7 milijuna KM, što je za 7,2 milijuna KM ili za 12,2 posto više nego u 2015. godini.
 
Federalni, kantonalni i općinski proračuni su ostvarili suficit, dok su vanproračunski fondovi u deficitu.
 
Ukupni financijski rezultat na razini proračuna FBiH za razdoblje 1.1. - 30.9.2016. godine je ostvaren u suficitu i iznosi 128,7 milijuna KM. Na kantonalnim razinama suficit je 152,5 milijuna KM, a na općinskim 67,4 milijuna KM. Sektor socijalne zaštite (vanproračunski fondovi) ostvario je deficit u ukupnom iznosu od 16,2 milijuna KM.
 
O POSLOVANJU INDUSTRIJE U 2015. GODINI
 
Vlada FBiH usvojila je izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2015. godini i zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da i dalje prati i analizira njihovo poslovanje i po potrebi izvještava Vladu Federacije BiH.
 
Sva privredna društva koja su poslovala s gubitkom u 2015. godini obavezna su napraviti sanacioni plan, kako bi ga upravljačke strukture usvojile i postupile u skladu s njim.
 
Nakon analize finansijskih izvještaja osam privrednih društava sagledavanih kroz ostvarene ukupne prihode, rashode i ostvarenu dobit/gubitak, evidentno je da su sva  imala negativan finansijski rezultat, kod tri privredna društva nije održana skupština, a za dva privredna društva ovo federalno ministarstvo ne raspolaže informacijama.
 
Ukupni gubitak privrednih društava u 2015. godini je 102.853.508 KM. Negativan finansijski rezultat ostvarili su Željezara Zenica d.o.o. Zenica (4.766.339 KM), Remontni zavod d.d. Travnik (382.578 KM), Konfekcija Borac d.d. Travnik (4.265.312 KM), KTK Visoko d.d. Visoko (2.997.640 KM), Aluminij d.d. Mostar (44.555.747 KM), ArcelorMittal Zenica d.o.o. (19.206.063 KM) i UNIS Tools d.o.o. Sarajevo (185.186 KM). Gubitak iz poslovnih aktivnosti svih privrednih društava u 2015. godini iznosi 77.200.208 KM.
 
Dugoročne obaveze privrednih društava iznose 234.488.724 KM, kratkoročne 513.259.024 KM, obaveze po osnovu poreza 11.390.381 KM, a po osnovu plaća i doprinosa 70.112.134 KM.
 
Obaveze analiziranih privrednih društava su povećane, ukupni kapital je smanjen, dugoročni krediti su manji, što ukazuje na činjenicu da privredna društva nisu u mogućnosti osigurati kreditna sredstva i da se ona uglavnom koriste za servisiranje tekućih obaveza za plaće, poreze i doprinose, PDV obaveze i ostale kratkoročne obaveze.
 
PROGRAM RADA ZA IZRADU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
 
Federalna vlada donijela je Program rada za izradu Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća FBiH. U izradi Plana dužno je učestvovati svih 16 federalnih ministarstava, kao i federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove i za inspekcijske poslove. Ostale federalne upravne organizacije (Federalna direkcija robnih rezervi, Federalni zavod za statistiku, Federalni hidrometeorološki zavod, Arhiv FBiH, Federalni zavod za programiranje razvoja, Federalna uprava policije i dr.) dužne su, na zahtjev Federalne uprave civilne zaštite, kao nosioca izrade, odnosno predlagača izrade Federalnog plana zaštite i spašavanja, pripremiti, odnosno ustupiti sve podatke iz svojih nadležnosti radi izrade Prijedloga plana.
 
Danas je imenovana 33-člana interresorna Radna grupa za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća FBiH.
 
PRVO REVIZIJA, PA USUGLAŠAVANJE
 
Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar imale su obvezu da, kao i sva ostala javna poduzeća u većinskom vlasništvu državnog kapitala, usuglase Statuta, kao svoj temeljni akt, sa Zakonom o gospodarskim društvima Federacije BiH i Uredbom o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, kao i sa Zakonom o javnim poduzećima koji je već ranije trebao biti usuglašen. Utvrđeno je, međutim,  da postupak usuglašavanja Statuta ne može niti izvršen prije izmjene, odnosno revizije Sporazuma o Javnom poduzeću HT d.o.o. Mostar od 26.10.2006. godine, kojim su utvrđene osnove za donošenje Statuta Hrvatskih telekomunikacija d.d. Mostar, a koje su i u tom trenutku, također, bile u suprotnosti s bivšim Zakonom o gospodarskim društvima FBiH.
 
Stoga je danas Federalno ministarstvo prometa i komunikacija ovlašteno da, uime Vlade FBiH, bude nositelj pregovaračkih aktivnosti o izmjeni Sporazuma o JP HT d.o.o. Mostar, sukladno programu pripajanja HT Mobilne d.o.o. HT-u d.o.o. Mostar od 26.10.2006. godine. Pregovarački tim za vođenje ovih aktivnosti imenovat će nadležni federalni ministar. Federalno ministarstvo prometa i komunikacija će, nakon završetka pregovaranja s predstavnicima vlasnika kapitala HT d.d. Zagreb, dostaviti Vladi kompletnu informaciju.
 
O UČINKU PODRŠKE UDRUŽENJIMA POTROŠAČA U FBiH U 2015. GODINI
 
Vlada FBiH usvojila je danas izvještaj Federalnog ministarstva trgovine u vezi s podrškom radu udruženjima potrošača u Federaciji BiH u prošloj godini.
 
Za ostvarenje programskih ciljeva udruženja potrošača u 2015. godini Federalno ministarstvo je osiguralo 70.000 KM. Planirani ciljevi i zadaci su, uglavnom, ostvareni, a odnosili su se na sufinansiranje materijalnih troškova udruženja, pri čemu se vodilo računa o ravnomjernoj regionalnoj zastupljenosti svih šest udruženja na području Federacije BiH.
 
U 2015. godini je podržan rad šest udruženja koji djeluju na području šest kantona:  Savjet potrošača Bosansko-podrinjskog kantona, Udruga za unapređenje kvalitete življenja FUTURA Mostar, Udruženje građana Posavskog kantona „Klub potrošača“ Odžak, Udruženje „Klub potrošača Srednje Bosne“ Travnik, Udruženje potrošača Kantona Sarajevo i DOLE znanstveno-istraživačka udruga Ljubuški.
 
U svom radu udruženja su pružala pomoć potrošačima u lokalnoj zajednici posredovanjem u rješavanju i davanju savjeta za rješavanje problema između potrošača i trgovaca, kao i podnošenjem prijava nadležnim inspekcijama u slučajevima kada određene sporove nisu mogli riješiti na zadovoljavajući način.
 
Inače, najviše pritužbi potrošača udruženja su dobila iz sektora komunalnih usluga, a ticale su se netransparentno utvrđenih cijena i visokih računa, te neuvažavanja reklamacija po tim računima.
 
Kada je riječ o komercijalnom sektoru, i dalje je prisutan problem u nepoštivanju odredaba Zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na pravo izbora potrošača u slučajevima reklamacije neispravnog proizvoda, na isticanje cijena na proizvodu, te na nečitke deklaracije.
 
PRIPREME ZA MEĐUNARODNU VJEŽBU “BOSNA I HERCEGOVINA 2017”
 
Vlada FBiH je usvojila informaciju o organizaciji i izvođenju međunarodne vježbe odgovora na katastrofu “Bosna i Hercegovina 2017” i zadužila Federalnu uprava civilne zaštite da, kao nadležni organ Federacije BiH za oblast zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, sve svoje ljudske, materijalno-tehničke resurse i planirana finansijska sredstva, u skladu sa Zaknom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, stavi na raspolaganje za izvođenje vježbe.
 
Vježba u NATO formatu se organizuje u svrhu provjere sposobnosti civilnih i vojnih struktura u BiH za planiranje velikih vježbi i resursa, kao i provjere civilnih kapaciteta za odgovor na nesreće prirodnog i antropološkog porijekla, sadržane u scenariju vježbe, uz učešće i podršku Oružanih snaga BiH i vojnih organizacija drugih država, odnosno uz međunarodnu pomoć. Ciljevi vježbe su provjera kapacitiranosti i planskih dokumenata za urgentno postupanje nadležnih civilnih organa, pomoć i podrška OSBiH civilnim strukturama, otklanjanje posljedica nesreće i organizacija prijema međunarodne pomoći po međunarodnom mehanizmu. Vježba je civilnog karaktera, sa oko 1.000 predviđenih učesnika, pri čemu je oko 500 iz država Euroatlantskog partnerskog vijeća NATO, kao i NATO struktura, EUFOR-a i drugih međunarodnih organizacija.
 
Po pravilu i dobroj praksi, NATO uvijek poziva na ove vrste međunarodnih vježbi sve svoje i članice partnerskih programa (Partnerstvo za mir) i inicijativa, te ne može odbiti niti jednu državu koja iskaže interesovanje za učešće, tako da država domaćin i NATO moraju računati na mogući odziv 56 država.
 
Ukoliko bude prihvaćen scenarij, terensku vježbu će biti moguće izvesti u području neke od rijeka u Tuzlanskom kantonu, jer je uslov da je makrolokacija vježbe u blizini međunarodnog aerodroma. To je upravo jedan od razloga zašto su organizatori vježbe predložili lokaciju vježbe na području Tuzlanskog kantona.
 
USAGLASITI ZAKON S PRESUDOM USTAVNOG SUDA FBiH
 
Vlada FBiH danas je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo pravde da imenuju radnu grupu koja će predložiti rješenje za izmjenu člana 56. Zakona o Javnom servisu Radio-televizije Federacije BiH. To rješenje treba biti usklađeno sa Zakonom o izvršnom postupku i Ustavom FBiH, kako bi bila izvršena Presuda Ustavnog suda FBiH od 9.3.2016. godine.
 
Naime, član 56. Zakona o RTV FBiH reguliše da računi ili izvodi iz poslovnih knjiga javnih servisa u odnosu na potraživanje RTV takse, predstavljaju vjerodostojnu ispravu u smislu Zakona o izvršnom postupku.
 
Međutim, prema Zakonu o izvršnom postupku nije propisana mogućnost da je vjerodostojna isprava koju neki drugi zakon određuje kao vjerodostojnu.
 
Zakon o izvršnom postupku propisuje šta se smatra vjerodostojnom ispravom i definiše da se mjenica, ček s protestom i povratnim računom ako je potreban za zasnivanje potraživanja, te računi ili izvodi iz poslovnih knjiga mogu smatrati vjerodostojnom ispravom samo ukoliko se radi o komunalnim uslugama isporuke vode, toplotne energije i odvoza smeća.
 
ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA 50.000 KM
 
Federalna vlada donijela je Odluku o izdvajanju 50.000 KM iz Budžeta FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada u državnom vlasništvu u kojima su smješteni organi federalne vlasti.
 
Također, data je saglasnost Federalnom ministarstvu prostornog uređenja da ova sredstva udruži sa sredstvima Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH (UNDP), predviđena za povećanje energetske efikasnosti u zgradama javne namjene u FBiH. Federalni ministar prostornog uređenja ovlašten je da, uime Federacije BiH, potpiše Memorandum o razumijevanju za Projekt „Energetska efikasnost u zgradama koje koriste institucije FBiH“.
 
POVEĆAN IZNOS SREDSTAVA ZA SANACIJU ŠTETA OD POPLAVA
 
Vlada FBiH izmijenila je Program utroška sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta“, utvrđenog Budžetom FBiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, kojom je za ove namjene, nakon usvajanja izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2016. godinu, iznos povećavan sa 800.000 na 900.000 KM.
 
Sredstva će biti raspodijeljena za šest odabranih programa/projekata u pojedinačnoj vrijednosti  od po 100.000 KM,  zajedan program/projekt u visini od 70.807,59 KM, a 229.192,41 KM predstavljaju interventna sredstva kojim raspolaže federalni ministar prostornog uređenja.
 
Istovremeno, data je saglasnost da dio interventnih sredstava u iznosu od 129.192,41 KM bude dodijeljen općini Zavidovići za nastavak rekonstrukcije mosta za „laki saobraćaj“ u naseljenom mjestu Stipin Han na rijeci Krivaji u iznosu od 79.192,41 KM i općini Žepče za nastavak sanacije oštećene infrastrukture u iznosu od 50.000 KM.
 
ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE ROMA 50.000 KM
 
Federalna vlada odobrila je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja odobrila je izdvajanje 50.000 KM za stambeno zbrinjavanje Roma.
 
Data je saglasnost resornom federalnom ministarstvu da ova sredstva udruži s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH predviđena za stambeno zbrinjavanje Roma i potpiše Memorandum o razumijevanju.
 
Vlada Federacije BiH, odnosno Federalno ministarstvo prostornog uređenja, od 2009. godine za stambeno zbrinjavanje Roma na području Federacije BiH udružuje sredstva s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH. Odlukom Vijeća ministara BiH predviđena je raspodjela 2.185.000 KM grant sredstava sa osnovnim ciljem finansiranja aktivnosti utvrđenih u Akcionom planu za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite.
 
Iz ovih sredstava za stambeno zbrinjavanje Roma u 2016. godini predviđeno je 1.000.000 KM, od čega je za stambeno zbrinjavanje Roma u FBiH obezbijeđeno 626.600 KM.
 
OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
 
Federalna vlada donijela je Odluku o usvajanju izvještaja o poslovanju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar za 2015. godinu. U skladu sa Zakonom o cestama, Autoceste FBiH vrše upravljanje, građenje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu autocesta i brzih cesta u FBiH. Aktivnosti u izvještajnom periodu su bile usmjerene na odžacavanje, zaštitu, rekonstrukciju, izgradnju i upravljanje autocestama, uz uvažavanje potreba za poboljšanje funkcionalnog sistema autocesta, te stvaranje preduslova za sigurno odvijanje saobraćaja.
 
Danas je odobreno da domovima zdravlja i Zavodu zdravstvenog osiguranja Srednjobosanskog kantona, te Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH, kao krajnjim korisnicima, budu prenesena stalna sredstva nabavljena u okviru projekta jačanje zdravstvenog sektora, u ukupnoj vrijednosti od 307.398,93 KM.
 
Gender Centru FBiH je, u cilju implementacije aktivnosti Gender akcionog plana BiH, odobreno raspoređivanje 10.464,82 KM iz sredstava koje je na poseban namjenski transakcijski račun uplatila Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost.
 
Federalna vlada je usvojila izvještaj o utrošku sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom FBiH za 2007. godinu, sa stanjem na dan 30.9.2016. godine.
 
Vlada Federacije BiH danas je dala suglasnost na Odluku Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo o prodaji nekretnine - poslovne zgrade u vlasništvu ove banke, s pripadajućim zemljištem, kupcu državi Bosni i Hercegovini - Institucije Bosne i Hercegovine - Vijeće ministara Bosne i Herecegovine, od 12.12.2016. godine.
 
FINANSIJSKE ODLUKE
 
Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost za dodjelu 800.000 KM kredita privrednom društvu FEKRY d.o.o. Ustikolina iz sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata.
 
Na ime finansijske podrške Srednjoj strukovnoj školi „Silvije Strahimir Kranjčević“ u Livnu je iz Tekuće rezerve Vlade FBiH izdvojeno 30.000 KM.
 
KADROVSKA RJEŠENJA
 
Vlada FBiH je Parlamentu FBiH, koji vrši konačan izbor, predložila da, nakon provedene konkursne procedure, za direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH, na period od pet godina, bude imenovan Jasmin Mahmuzić, a za zamjenicu direktora, na isti period, Dubravka Bošnjak.
 
Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društva danas su opunomoćeni Irma Memić (BH Telecom Sarajevo), Kenan Osmanagić (Hrvatske pošte d.o.o. Mostar), Jasmina Pašić (Energoinvest d.d. Sarajevo), Adnan Frljak (Zrak d.d. Sarajevo) i Tarik Begić (Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo).
 
Vlada FBiH je Dobricu Jonjića i Esmu Palić imenovala za svoje predstavnike u delegaciji Bosne i Hercegovine koja će prezentovati Izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.
 
* * *
 
Sjednica Vlade FBiH je završena u 11.00 sati.
Subota,
16. januar 2021.
VIŠE