82. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 16.12.2016.
Dnevni red
1.   Usvajanje Zapisnika 81. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 08.12.2016. godine, Zapisnika 56. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.12.2016. godine, telefonskim putem i Zapisnika 57. hitne sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 13.12.2016. godine, telefonskim putem
2.   Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
3.   Nacrti akata
a)   Nacrt odluke o imenovanju direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
b)   Nacrt odluke o imenovanju zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
c)   Prijedlog odluke o visini naknade članovima Komisije za provođenje postupka izbora knadidata za izbor i imenovanje diektora i zamjenika direktora Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine 
4.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo
a)   Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo 
b)   Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH TELECOM d.d. Sarajevo 
5.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar
a)   Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
b)   Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Hrvatske pošte d.o.o. Mostar 
6.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo
a)   Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
b)   Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo 
7.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva „Zrak“ d.d. Sarajevo
a)   Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Zrak“ d.d. Sarajevo 
b)   Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Zrak“ d.d. Sarajevo 
8.   Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo
a)   Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 
b)   Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 
9.   Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar za 2015. godinu
10.   Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2016. godinu privrednom društvu FEKRY d.o.o. Ustikolina u iznosu od 800.000,00 KM
11.   Prijedlog odluke o prenosu nabavljenih stalnih sredstava u okviru Projekta „Jačanja zdravstvenog sektora-dodatno finansiranje“ (HSEP AF), krajnjim korisnicima
12.   Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa broj: 102-708-0000016159 otvorenog kao podračun u okviru JRT Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine
13.   Prijedlog rješenja o imenovanju predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u delegaciju Bosne i Hercegovine koja će prezentovati Izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom
14.   Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike Federacije Bosne i Hercegovine
Izvjestioci: Aljoša Čampara, federalni ministar unutrašnjih poslova
15.   Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi SA DALSA-B d.o.o. Ilidža
16.   Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Udruženja za jačanje bosanskog identiteta, kulture i tradicije-„MOZAIK“, U.G. Tae Kwon Do klub „GAZIJA“ Sarajevo i U.G. Tae Kwon Do klub „KORYO“ Sarajevo
17.   Prijedlog drugostepenog rješenja u postupku po žalbi Krste Bošković iz Novog Sada
18.   Prijedlozi akata:
a)   Prijedlog programa rada za izradu Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine 
b)   Prijedlog rješenja o imenovanju interresorne Radne grupe za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Federacije Bosne i Hercegovine 
19.   Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova Federacije Bosne i Hercegovine za period januar – septembar 2016. godine, sa Prijedlogom zaključka
20.   Izvještaj o poslovanju privrednih društava iz oblasti industrije u 2015. godini, sa Prijedlogom zaključka
21.   Izvještaji o implementaciji Programa utroška sredstava:
a)   Izvještaj Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu, sa Prijedlogom zaključka (sa stanjem na dan 30.09.2016. godine)
b)   Izvještaj o implementaciji Projekta „Sarajevska obilaznica“ obuhvaćenog investicijskim sredstavima razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005., 2006., 2007. i 2009. godinu, sa Prijedlogom zaključka (sa stanjem na dan 30.09.2016. godine) 
22.   Informacija o daljenjem ustrojstvu i funkcionisanju Jedinice za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške, obuke i prezapošljavanja - PIU SESER, sa Prijedlogom zaključka
23.   Informacija u vezi sa postupkom usklađivanja Sporazuma o Javnom preduzeću Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar u skladu sa programom pripajanja HT Mobilne d.o.o. Hrvatskim telekomunikacijama d.o.o. Mostar i Statuta Hrvatskih telekomunikacija d.d. Mostar u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Federacije BiH, Zakonom o javnim preduzećima u FBiH i Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti FBiH, sa Prijedlogom zaključka
24.   Informacija o učinku podrške udruženjima potrošača u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2015. godini, sa Prijedlogom zaključka
25.   Informacija o organizaciji i izvođenju vježbe odgovora na katastrofu "Bosna i Hercegovina 2017", sa Prijedlogom zaključka
26.   Informacija o presudi Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine U-75/14 od 09.03.2016. godine, sa Prijedlogom zaključka
27.   Prijedlog zaključka u vezi sa dostavljanjem odgovarajućih prijedloga zaključaka i mišljenja na informacije i izvještaje koji se razmatraju na sjednicama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
28.   Prijedlog odgovora na tužbu u predmetu Đokić Radoslava
29.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za projekat „Energetska efikasnost u zgradama u državnom vlasništvu koje koriste institucije Federacije Bosne i Hercegovine“
30.   Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta" utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja
31.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za implementaciju Akcionog plana BiH za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja
32.   Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz „Tekuće rezerve Vlade Federacije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke
33.   Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Union banke d.d. Sarajevo, br. NO-1/2-24487/16-2 od 12.12.2016. godine
Petak,
25. maj 2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba-kompjuterska oprema i kancelarijske mašine za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH, broj: 06-02-36-11/2018-16 od 16.05.2018. godine.
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku  usluga-tehničkog pregleda i registracije vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama), broj: 06-02-36-17/2018-1 od 16.05.2018. godine.
Pojašnjenje svim zainteresiranim u Postupku javne nabavke usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (USLUGE IZ ANEKSA II DIO B. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru kvalifikovanih ponuđaća za javnu nabavku advokatskih usluga – pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (27.04.2018)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku advokatskih usluga-pravna odbrana Vlade FBiH u slučaju radnopravnih sporova (usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama)
Obavještenje o javnoj nabavci usluga FMERI
Plan javnih nabavki Generalnog  sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu (27.04.2018.)
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – “Restoranske usluge eksterne reprezentacije za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH”
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2017. godinu-31.03.2018.
Obrazac praćenja provedbe ugovora-okvirnog sporazuma za 2018. godinu-31.03.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga (LOT 1 - nabavka usluga održavanja i servisiranja službenih vozila marke „PASSAT“ za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH , broj: 07-14-75-19/2017-11 od 08.11.2017. godine)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga– LOT2 – nabavka održavanja i servisiranja službenog vozila marke "GRAND CHEROKEE" za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tečna goriva za službena motorna vozila za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
Obavještenje o javnoj nabavci usluga stručnog konsultanta za pružanje konsultantskih usluga Vladi FBiH u izradi tenderske dokumentacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijskog i kompjuterskog materijala i ostalog administrativnog materijala i sitnog inventara za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade FBiH
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA — TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE — DODATNI BACK UP LINK I SERVISNI LINK ZA POTREBE GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FBiH
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba - nabavka kompjuterske opreme i kancelarijskih mašina, broj: 07-14-75-14/2017-21
Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga - stručnog usavršavanja za potrebe generalnog sekretarijata Vlade FBiH za 2018. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – nabavka avio-karata za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH (27.04.2017) 

ARHIVA