39. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 19.12.2007.
Saopćenje o radu

 

UTVRĐEN MAKSIMALAN IZNOS PRIMANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA U DRŽAVNIM PREDUZEĆIMA

Polazeći od iskazanog javnog interesa da se pojača kontrola nad radom i primanjima članova nadzornih odbora imenovanih ispred državnog kapitala, Vlada je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela Odluku kojom se uređuje maksimalan iznos ovih naknada prema postignutim rezultatima i utvrđenom maksimalnom iznosu.

Naknada za predsjednike i članove nadzornih odbora u privrednim društvima imenovanim ispred državnog kapitala za obavljanje poslova iz nadležnosti nadzornih odbora maksimalno može iznositi do dvije prosječne neto plaće po zaposlenom ostvarene u FBiH, s tim da odluku o pojedinačnom iznosu naknada donosi skupština privrednog društva.

Obaveza je privrednih društava da mjesečno (najkasnije do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec) uplaćuju iznos novčanih sredstava prema broju članova nadzornih odbora imenovanih ispred državnog kapitala na poseban podračun u okviru JRT Budžeta FBiH, koji će biti otvoren kod UPI banke d.d. Sarajevo.

Novčani iznos uplate po osnovu naknade za rad nadzornog određen je u visini prosječne mjesečne naknade isplaćene predsjedniku i članovima nadzornog odbora u tom privrednom društvu u periodu od 1.1. do 31.10. 2007. godine.

Naknade će se isplaćivati nakon odobravanja mjesečnog izvještaja o radu nadzornog odbora od strane nadležnog federalnog ministarstva iz Budžeta FBiH sa pozicije svakog od ministarstava, za šta se otvara poseban analitički konto.
 

O PRIHODIMA I RASHODIMA FED CAD-a

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je dvije odluke u svezi Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FED CAD).

Prvom odlukom usvojen je Rebalans Programa prihoda i rashoda ove direkcije za 2007. godinu, do kojeg je došlo zbog povećanja prihoda za 312.400 konvertibilnih maraka u odnosu na prvobitni plan.

Odlukom o usvajanju Programa prihoda i rashoda FED CAD-a za 2008. godinu planirano je i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani 15.910.000 KM.
 

IZDVAJANJE SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FBiH ZA 2008. GODINU

Na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva Vlada FBiH je donijela Odluku o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti FBiH za 2008. godinu.

Njima će se finansirati prioritetni vertikalni programi zdravstvene zaštite od interesa za FBiH i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite u određenim specijalnostima. Za ove će se namjene izdvajati 9 posto od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Vlada će o ovoj odluci obavijestiti Parlament FBiH u roku od 15 dana.

Na ovaj se način osigurava zakonit, kontinuiran i transparentan način prikupljannja sredstava federalne solidarnosti koja će se namjenski trošiti u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.
 

DESETOMJESEČNO OSTVARENJE FEDERALNOG PRORAČUNA

Kako se kaže u danas usvojenom Izvješću o izvršenju proračuna FBiH, u prvih deset ovogodišnjih mjeseci ostvareni su ukupni prihodi, primitci i financiranja od 1,086 milijardi konvertibilnih maraka, a ukupni rashodi i izdatci od 954 milijuna KM. Dakle, ostvaren je višak prihoda nad rashodima od 132 milijuna KM.

U ovom razdoblju je godišnji plan na prihodovnoj strani ostvaren sa 68,4 posto u odnosu na rebalansirani proračun, a u usporedbi s 2006. godinom veći je za 237 milijuna KM, odnosno za 28 posto.

Među prihodima najveću stavku čine oni od neizravnih poreza (867,5 milijuna KM), dok je kroz neporezne prihode naplaćeno 174,5 milijuna KM.

Kada je riječ o otplati dugova, za deset mjeseci je realizirano 100,5 milijuna KM. Pri tome je vanjski dug servisiran s 72,8 milijuna KM, za otplate domaćeg pozajmljivanja izdvojeno je 4,5 milijuna KM, a na ime unutarnjeg duga više od 23 milijuna KM, uključujući neizmirene plaće i naknade Vojske FBiH i staru deviznu štednju.
 

O STANJU U PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

U skladu sa Zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike pripremilo je, a Vlada FBiH na današnjoj sjednici usvojila Izvještaj o stanju u penzijskom i invalidskom osiguranju koji će biti upućen Federalnom parlamentu.

U Izvještaju se ističe da u Federaciji BiH ima 324.514 korisnika penzija, da zajamčena penzija iznosi 314,48 KM, a da je ostvarena prosječna penzija 299,08 KM (najniža 235,85 i najviša 1.263,94 KM). Uočljivo je, kako se ističe u ovom dokumentu, da se od septembra 2003. godine povećavao priliv sredstava od doprinosa čime su se stekli materijalni uvjeti da se penzije isplaćuju po uvećanom koeficijentu od 1,06, koji je u stalnom porastu, tako da je u novembru ove godine iznosio 1,53. Na poboljšanje finansijskog stanja u oblasti PiO uticale su aktivnosti Poreske uprave na svim nivoima, kao i inspekcije rada, te poboljšanje finansijske discipline obveznika uplate doprinosa. Posebno pozitivne efekte imala je akcija kontrole rada nacrno koja je rezultirala prijavom oko 56.000 zaposlenika na penzijsko i invalidsko osiguranje od strane poslodavaca, tako da se i u nastavku ovih aktivnosti očekuje povećanje broja osiguranih lica.

Dio danas razmatranog Izvještaja odnosi se na međuentitetsku isplatu penzija, sa posebnim osvrtom na izvršenje odluka Doma za ljudska prava, odnosno Ustavnog suda BiH u predmetima koji se odnose na penzije ostvarene prema Sporazumu o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju PiO iz 2002. godine i ukazuje na potrebu zajedničkog djelovanja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog zavoda PiO na preduzimanju mjera u cilju izvršenja ovih odluka.

Prije slanja ovog izvještaja u Parlament FBiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će, na bazi danas datih prijedloga i sugestija, predložiti odgovarajuće zaključke.
 

MOGUĆI PARTNERI ZA GRADNJU AUTOCESTE ZENICA - SARAJEVO - MOSTAR

Vlada FBiH razmatrala je Izvješće o radu Povjerenstva za otvaranje i analizu po javnom pozivu prispjelih aplikacija u cilju odabira partnera za sudjelovanje u realizaciji projekta financiranja i izgradnje autoceste Zenica - Sarajevo - Mostar na Koridoru 5c.

Vlada je zaključila da se od svih 12 aplikanata, kroz izravne kontakte, zatraže realna rješenja za model javnog i privatnog partnerstva za izgradnju autoceste.

Svakom od ovih mogućih partnera bit će dostavljeni upitnici koji se, uz ostalo, odnose na sagledavanje njihove financijske pozicije i dugoročne profitabilnosti, pristup kreditnim linijama ili drugim izvorima sredstava u iznosu od najmanje 150 milijuna eura, kao i jasnu nakanu za sudjelovanje u javno-privatnom partnerstvu.
 

OPOTRAŽIVANJIMAIZPASIVNEPODBILANSE

Federalna vlada je, nakon razmatranja, prihvatila Izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH o potraživanjima iz pasivne podbilase koji je sačinjen u skladu sa zaključkom Vlade od 31.10. ove godine.

Vlada je donijela zaključke kojima se prihvata ponuda za otkup iračkog duga po cijeni od 10,25 posto ukupnog dugovanja iračke strane koji se sastoji od osnovnog duga i obračunate kamate. Iračka će strana sredstva po ovom osnovu uplatiti na poseban račun Agencije za privatizaciju u FBiH, a njihovu namjenu i raspoređivanje će utvrditi Vlada posebnom odlukom.

Ukupan irački dug po osnovu isporuka roba, usluga i investicija koje su ostvarila preduzeća sa sjedištem u FBiH iznosi sa kamatama 501,6 miliona dolara. Ovaj je dug nastao prije raspada bivše SFRJ, a akcije na njegovoj naplati poduzete su u okviru Aneksa “G” Okvirnog sporazuma o sukcesiji kako bi se realizirao prije nastupanja njegove zastare.
 

ODLUKE O OSNIVANJU FONDACIJA

Na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta Vlada FBiH je danas donijela odluke o osnivanju fondacija za kinematografiju, izdavaštvo, bibliotečku djelatnost i za muzičke, scenske i likovne umjetnosti. Budući da Fondacija za kinematografiju i Fondacija za izdavaštvo već postoje, promijenjene su odluke o njihovom osnivanju u dijelu koji se odnosi na proširenje sadržaja rada ovih fondacija i smanjenje broja članova njihovih upravnih odbora.

Druge dvije fondacije su nove. Tako se osnivanjem Fondacije za bibliotečku djelatnost osigurava podsticanje i unapređenje ove djelatnosti kroz otkup knjiga i ostalih izdanja za biblioteke, stvaranje prostornih i drugih pretpostavki u ovoj oblasti, te podrška programima koji imaju za cilj približavanje knjiga čitaocima.

Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti će raditi na podsticanju, stimulisanju, razvoju i unapređenju muzičke, scenske i likovne umjetnosti kao što su produkcije, baštine, premijerna izvođenja i razne manifestacije.

Sredstva za rad ovih fondacija će se osigurati u Budžetu FBiH, a njihovu će imovinu činiti i dobrovoljni prihodi i pokloni, prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i drugi na zakonu osnovani prihodi.
 

O SNABDIJEVANJU STRUJOM TARIFNIH KUPACA

Vlada FBiH današnjim je zaključcima obavezala elektroprivredna društva iz Federacije BiH da, kao balansno odgovorne strane, svaka u okviru svojih nadležnosti i u skladu sa zakonskim propisima, aktima i odlukama regulatornih komisija za električnu energiju i aktima Neovisnog operatora sistema kojima se uređuje tržište električne energije u BiH, osiguraju snabdijevanje svih nekvalificiranih (tarifnih) kupaca/potrošača električne energije u FBiH kojima su dužna osigurati snabdijevanje, uključujući i kvalificirane kupce koji su se opredijelili da budu snabdijevani kao tarifni kupci.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar zaduženi su da za potrebe snabdijevanja kupaca u FBiH iz vlastitih kapaciteta osiguraju 35 MW (u bandu) nedostajuće električne energije za potrebe snabdijevanja kupaca na području djelovanja JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar na način da JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u okviru navedenih količina osigura prema JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar komercijalnu isporuku vlastitih bilansnih viškova koji iznose 307,44 GWh.

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar dužna je za potrebe snabdijevanja kupaca u FBiH da na tržištu električne energije osigura nedostajuće količine od 41 MW (u bandu), odnosno 360,14 GWg za potrebe snabdijevanja kupaca na području svog djelovanja.

Vlada je zadužila Aluminij d.d. Mostar da, u skladu sa zakonom i važećim propisima, aktima i odlukama regulatornih komisija za električnu energiju i aktima Neovisnog operatora sistema kojima se uređuje tržište električne energije u BiH, za vlastite potrebe na tržištu električne energije osigura dio nedostajuće električne energije u iznosu od 40 MW (u bandu), odnosno 351,36 GWh.
 

POMOĆ STOČNOM FONDU

Vlada FBiH danas je donijela odluku kojom, iz tekuće pričuve, izdvaja 4.100.000 konvertibilnih maraka na ime jednokratne pomoći stočnom fondu. Također, izdvojeno je i 400.000 KM namijenjenih suzbijanju bruceloze.

Ova će sredstva biti raspoređena po programu čiji će prijedlog za sljedeću sjednicu Vlade FBiH sačiniti Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.00 sati.

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE